Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Differensialdiagnoser ved leukemi

Infeksjoner

Mononukleose kan av og til forveksles med akutt leukemi.

Alvorlig aplastisk anemi

Akutt leukemi debuterer av og til med alvorlig benmargssvikt inkludert leukopeni, og alvorlig aplastisk anemi må utelukkes. Benmargsundersøkelse, noen ganger benmargsbiopsi, gir riktig diagnose.

Myelodysplastiske syndromer

Avgrensning mot myelodysplastiske syndromer (MDS) er viktig. Dette er en heterogen sykdomsgruppe med tendens til overgang mot akutt leukemi i en del tilfeller. Pasientene har ofte større eller mindre grad av benmargssvikt. Disse pasientene er som oftest ikke tjent med tung kjemoterapi, fordi effekten ved MDS er langt dårligere enn ved akutt leukemi.

Lymfoblastlymfom

Avgrensning av akutt lymfatisk leukemi mot lymfoblastlymfom med benmargsinfitrasjon er vanskelig og kanskje noe kunstig. Det kan hevdes at den maligne cellepopulasjonen er av samme type, men sykdommen debuterer klinisk overveiende i lymfeknuter eller overveiende i benmarg.

Trombocytose

Kronisk myelogen leukemi kan i noen tilfeller forveksles med essensiell trombocytose. Undersøkelse på Philadelphiakromosom og BCR-ABL avklarer dette.

Myelomonocyttleukemi

Den Philadelphiakromosom-positive kroniske myelogene leukemien kan morfologisk ligne på andre myeloproliferative sykdommer for eksempel kronisk myelomonocyttleukemi (KMML), og en sjelden gang reaktiv granulocytose ved infeksjonssykdommer.

Kronisk lymfoproliferativ sykdom

Selv i teknisk vellykkede preparater av blod og benmarg er det ikke alltid lett å komme frem til en entydig diagnose når benmarg og/eller blod domineres av ensartede mononukleære celler med et relativt modent utseende. Både for prognose og behandling er det av stor betydning å kunne skille de ulike undergruppene av kronisk lymfoproliferativ sykdom fra hverandre.

Vedvarende klonal B-cellelymfocytose vil i mer enn 90 % av tilfellene vise seg å være kronisk lymfatisk leukemi.

Non-Hodgkins-lymfomer med leukemisering og benmargsinfiltrasjon kan av og til forveksles med kronisk lymfatisk leukemi. Immunfenotyping av de leukemiske cellene, eventuelt lymfeknutebiopsi kan gi diagnostisk og prognostisk avklaring, og ha betydning for behandlingsvalg.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020