Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Årsaker til leukemi

I langt de fleste tilfellene er årsaken ukjent.

Risikofaktorer

Akutt leukemi

Kronisk eksposisjon for enkelte kjemikalier (for eksempel benzen) kan øke risikoen for utvikling av leukemi og myelodysplastisk syndrom (MDS). Det samme gjelder langvarig behandling med enkelte alkylerende substanser og ioniserende stråling. De færreste pasienter har imidlertid vært utsatt for disse eksogene faktorene.

Det er holdepunkter for at mutasjoner i cellulære onkogener, tumorsuppressorgener og transkripsjonsfaktorer kan være kreftfremkallende. 

Kronisk leukemi

Kronisk myelogen leukemi er karakterisert ved tilstedeværelse av fusjonsproteinet BCR-ABL. Dette oppstår ved at onkogenet ABL på kromosom 9 flyttes til genområdet BCR på kromosom 22 t(9;22). Slik dannes Philadelphia kromosomet t(9;22) som har en avkortet lang arm på det ene kromosom 22. Se animasjon:

Ved kronisk lymfatisk leukemi synes kjønn (menn:kvinner er 2:1) og genetiske faktorer å disponere for sykdommen.

Førstegradsslektninger av pasienter med kronisk lymfatisk leukemi har mer enn tre ganger økt risiko for kronisk lymfatisk leukemi eller annen lymfoid malignitet sammenlignet med befolkningen forøvrig. Ved kronisk lymfatisk leukemi er familiær disposisjon den eneste veldokumenterte risikofaktoren, og det er ikke uvanlig at sykdommen presenterer seg tidligere og i en mer alvorlig form i suksessive generasjoner.

Sykdommen er svært sjelden hos øst-asiater, og insidensen er den samme lave blant øst-asiater som er bostatt i vestlige land. 

Enkelte typer retrovirus kan utløse leukemi hos dyr, det kan tyde på at enkelte virusinfeksjoner kan være av betydning for leukemi hos mennesket. Det er kun sjeldne tilfeller av T-celleleukemi som er assosiert med infeksjon med et humant retrovirus (HTLV I). 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020