Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Brystbevarende kirurgi


Fagansvarlig Ellen Schlichting
Bryst- og endokrinkirurg dr.med.
Ullevål sykehus

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Brystbevarende kirurgi (BCT – Breast conservative treatment) benyttes der det er mulig å fjerne svulsten og samtidig oppnå et godt kosmetisk resultat. Det gis alltid postoperativ strålebehandling. Reseksjonen skal være fullstendig og inngrepet bør planlegges med tanke på å oppnå en tumorfri margin på minimum 5 mm til sidene.

Rereseksjon er nødvendig dersom det er tumor i reseksjonskanten (”ink on tumor”). Det er således intet spesifikt krav om reseksjonsmarginer. Dersom det er tvil om reseksjonsgrensene er frie, må det gjøres reoperasjon med rereseksjon eller ablatio. Om det blir behov for flere rereseksjoner, bør man overveie ablatio, fordi det er holdepunkter for sammenheng mellom gjentatte reseksjoner og lokalt residiv i brystet. 

Ved infiltrerende kreft, der det ikke er påvist spredning til lymfeknuter på forhånd gjøres sentinel node (vaktpostlymfeknutediagnostikk).

Brystbevarende operasjon gir minst like god overlevelse som mastektomi.

Flere studier har vist at unge kvinner behandlet med BCT, har økt risiko for ipsilateralt brystresidiv. Familiær og arvelig brystkreft forekommer oftere hos unge kvinner og vil derved kunne vanskeliggjøre vurdering av alder og behandling med tanke på prognose. Overlevelse for unge kvinner er lik uansett mastektomi eller BCT.

Det oppfattes ikke lenger å være grunnlag for å sette en øvre grense for utbredelse av DCIS for at BCT kan gjennomføres, så lenge det ligger til rette for radikal eksisjon med frie marginer og brystets størrelse tåler dette. 

Indikasjon

 • Ved infiltrerende brystkreft (svulster < 5 cm)

Spesielle forhold for DCIS

Det oppfattes ikke lenger å være grunnlag for å sette en øvre grense for utbredelse av DCIS for at BCT kan gjennomføres, så lenge det ligger til rette for radikal eksisjon med frie marginer og brystets størrelse tåler dette.

Kontraindikasjoner

Absolutte

 • Tidligere strålebehandling mot bryst eller brystvegg.
 • Hos gravide der strålebehandling (etter eventuelt brystbevarende inngrep) ikke kan utsettes til etter avsluttet svangerskap.
 • Diffuse suspekte mikroforkalkninger på mammografi.
 • Utbredt sykdom som ikke kan fjernes ved en lokal incisjon med et tilfredsstillende kometisk resultat.
 • Ikke frie reseksjonsrender.
 • Der strålebehandling ikke lar seg gjennomføre (for eksempel hjertesykdom eller thoraksmalformasjon)
 • Primærtumor (invasiv) i stadium T3 (størrelse > 5 cm eller T4; disse skal til neoadjuvant behandling).

Relative

 • Aktiv bindevevssykdom som affiserer hud (for eksempel sklerodermi og lupus)
 • Stor tumor i et lite bryst
 • Svært store bryst; kan være problematisk å bestråle  

Mål 

 • Samme overlevelse som ved ablatio.
 • God lokal kontroll ved å sikre lav risiko for ipsilateralt residiv (< 1 % per år).
 • Kosmetisk resultat må forventes å bli like godt som ved ablatio fulgt av rekonstruksjon.

Utstyr

 • Finkirurgibrikke

Forberedelser

 • Påtegning preoperativt i oppreist stilling med tanke på snittføring.
 • Inngrepet gjøres i narkose.
 • Pasienten legges i ryggleie, armen på den siden som skal opereres legges i en vinkel på 70-90 grader ut fra kroppen.

Gjennomføring

 • Snittføring som ved biopsi, også her viktig å legge snittet slik at eventuell senere ablatio vil omfatte dette. Peritumoral incisjon benyttes der det er mulig. Vanligvis fjernes vevet mellom hud og pectoralismuskelen, ved hudnær tumor kan det være nødvendig å fjerne huden over tumor. Preparatet orienteres i enighet med patologen, gjerne med bruk av Margin Marker.
  Reseksjonen skal være fullstendig og inngrepet bør planlegges med tanke på å oppnå en tumorfri margin på minimum 5mm til sidene. Rereseksjon er derimot ikke nødvendig dersom det ikke er tumor i reseksjonskanten (”ink not on tumor”).
 • Onkoplastikk (for eksempel tennis racket operasjon) kan være nødvendig for best kosmetisk resultat.
 • God hemostase.
 • Såret lukkes med intracutan sutur. Eventuelt subcutane suturer ved behov.
 • Kompresjonsbandasje legges på.
 • Lokalbedøvelse settes - 20 ml xylocain med/uten adrenalin.

Preparatet sendes til histologisk undersøkelse.


Oppfølging

 • Inngrepet gjøres vanligvis dagkirurgisk.
 • Kompresjonsbandasjen fjernes før hjemreise.
 • Kontroll hos kirurg etter cirka 3 uker.
 • Pasienten følges opp med årlig mammografi i 10 år.

6 til 8 uker etter operasjonen skal pasienten til strålebehandling. Dersom pasienten også skal ha kjemoterapi, gis dette først og strålebehandling gis etter avsluttet kjemoterapibehandling (som vanligvis tar flere måneder).

Aksillekirurgi gir risiko for å utvikle senere plager (lymfødem).


Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020