Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Palliativ strålebehandling ved lungekreft

Generelt

Hos pasienter med ikke-småcellet lungekarsinom stadium III og IV vil palliativ strålebehandling være et fornuftig førstevalg i tilfeller der man ikke anser at pasienten er tjent med systemisk kjemoterapi.

Symptomer hos pasienter med småcellet lungekarsinom vil vanligvis lindres effektivt med bruk av kjemoterapi. Hos pasienter med residiv av småcellet lungekarsinom, der ytterligere kjemoterapi ikke anses aktuelt, vil strålebehandling kunne gi god palliasjon.

Torakal bestråling

Lokalavansert lungekreft kan gi mange ulike symptomer. Strålebehandling er en relativt skånsom behandling og majoriteten av pasientene får en god lindring av plagsomme symptomer.  

    
Symptomer   Pasientrapportert
subjektiv bedring
Hoste 50–70 %
Hemoptyse 70–100 %
Smerter 50 %
Dyspnoe 20–40 %
Vena cava superior syndrom 90–100 %
Atelektase 20–25 %
Heshet 8–10 %

Palliativ strålebehandling gis ofte med én eller få store fraksjoner med god effekt og lite bivirkninger. På den måten gir man høy total dose mot tumorvevet og begrenser skaden på friskt vev.

Når behandling gis for å palliere er det viktig at de akutte bivirkningene er lite uttalte og av kort varighet.

Palliativ strålebehandling brukes mot primærtumorer, lokale residiv og metastaser.

Indikasjoner

  • Uhelbredlig kreftsykdom i lungene
  • Klar sammenheng mellom aktuelle metastaser og symptomer

Mål

  • Lindre symptomer
  • Forebygge symptomer

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020