Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Kurativ strålebehandling

Generelt

Ikke-småcellet lungekreft

Mange pasienter med klinisk lokalisert sykdom (stadium III) har subkliniske mikrometastaser. Logisk behandlingsstrategi hos denne gruppen pasienter er systemisk kjemoterapi gitt i tillegg til kurativ strålebehandling. Hos stadium I -pasienter vil adjuvant kjemoterapi ikke være aktuelt, men dette kan vurderes i stadium II.

Kombinasjoner

  • Induksjonskjemoterapi 2 til 3 kurer før kurativ strålebehandling.
  • Kjemoterapi gitt parallelt med kurativ strålebehandling som strålesensitizer (konkomitant behandling).
  • En kombinasjon av alternativene over. 
  • Adjuvant kjemoterapi etter avsluttet kurativ strålebehandling.

Strålebehandling skal ikke gis rutinemessig postoperativt etter radikal kirurgi.

Enhver tilleggsbehandling til kurativ stråledose gir økte bivirkninger. Internasjonalt anbefales konkomitant kjemo-/strålebehandling. Pasienter som ikke er aktuelle for inklusjon i en protokoll, men som likevel oppfyller prognostiske faktorer som tilsier kurativ behandlingsintensjon, gis strålebehandling alene i dosering 60–74 Gy. Ved  inoperabel stadium I er stereotaktisk strålebehandling førstevalg.

Småcellet lungekreft

Strålebehandling gitt i tillegg til kjemoterapi gir en sikker overlevelsesgevinst. Strålebehandling gitt tidlig er bedre enn sent i behandlingsforløpet. 

Indikasjoner

Ikke-småcellet lungekreft

  • Stadium I og II med god prognostiske faktorer og som vurderes medisinsk inoperable, eller hvor operasjon ikke er ønsket.
  • Stadium IIIA med gode prognostiske faktorer, som ikke oppfattes som operable eller er aktuelle for neoadjuvant kjemoterapi.
  • Ved stadium IIIB er kurativ strålebehandling mulig dersom pasienten har gode prognostiske faktorer.

Småcellet lungekreft

  • Begrenset sykdom, stadium I–III 

Mål

Kurativt siktemål

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020