Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Oppfølging av pasienter etter allogen stamcelletransplantasjon

Generelt

Allogen stamcelletransplantasjon er en krevende behandling for pasienten.

Inntil pasienten skrives ut av sykehuset, har pasientens og behandlernes fokus vært å overleve behandlingen. Når pasienten kommer hjem forventer ofte pasienten og omgivelsene at tilstanden skal normaliseres, men mange pasienter opplever det som vanskelig å gjennoppta den vanlige hverdagen i etterkant av behandlingen. Dette kan ha mange årsaker for eksempel komplikasjoner, GVHD eller fatigue. Mange transplanterte opplever generelt mindre overskudd i hverdagen, dette kan påvirke hele familien.

Tett oppfølging av stamcelletransplanterte pasienter er en sentral del av behandlingsopplegget.

Indikasjon

  • Allogen stamcelletransplantasjon

Mål

  • Pasienten mestrer endret livssituasjon.
  • Lokalt hjelpeapparat har kunnskap om oppfølging og forventede komplikasjoner.
  • Pasienten føler seg trygg og ivaretatt.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020