Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Diagnostikk av kronisk myelogen leukemi

Oppfølging

Straks diagnosen er bekreftet startes behandling.

Prognostiske faktorer

Risikovurderinger knyttet til sykdommens forventede utvikling, behandling og sannsynlighet for å nå behandlingsmål med de forskjellige behandlingsalternativene, står i dag sentralt i håndteringen av pasientene.

Sykdomsfase, alder, trombocyttall, miltstørrelse og andel blaster i perifert blod er risikofaktorer som gir grunnlag for å dele pasientene inn i følgende prognosegrupper:

 • høyrisiko for progresjon
 • intermediærrisiko for progresjon
 • lavrisiko for progresjon

Det bør legges individuelle behandlingsplaner. God objektiv informasjon og pasientinvolvering i avgjørelser der usikkerheten er størst, er i dag meget viktig.

Andre cytogenetiske forandringer i den Ph+ klon, har negativ prognostisk betydning. Slike data er viktige for hvilken strategi man skal velge ved diagnose, og responsen på behandlingen er ikke optimal.

Monitorering av sykdom

Kronisk myelogen leukemi kan detekteres og behandlingseffekt overvåkes på tre nivåer.

Hematologisk respons

 • Leukocytter < 10 x 109/l
 • Trombocytter < 450 x 109/l
 • < 5 % myelocytter i blodet
 • Ingen blaster eller promyelocytter i blodet
 • < 20 % basofile granulocytter i blodet
 • Ingen ekstramedullære manifestasjoner

Cytogenetisk respons

 • Komplett cytogenetisk respons (CCyR) – 0 % Ph+
 • Partiell cytogenetisk respons (PCYR) – 1–35 % Ph+
 • Major cytogenetisk respons (MCyR) – PCyR + CCyR (0–35 % Ph+)
 • Minor cytogenetisk respons – 36–65 % Ph+
 • Minimal cytogenetisk respons - 66–95 % Ph+

Cytogenetisk respons, andel benmargsceller som er Ph+, undersøkes ved å "fryse" mitogenstimulerte celler i metafasen. Minst 20 metafaser (celledelinger) bør undersøkes.

Molekylær respons

  • Komplett - BCR-ABL-transkript ikke detektabelt = MR4,5
  • Major - BCR-ABL-transkript ≤ 0,1 % = MR3

  Polymerasekjedereaksjonsanalyse (PCR)-teknikk, måles i % BCR-ABL-transkript av total ABL-transkript. 100 % er gjennomsnittet av BCR-ABL-transkript dividert på total ABL-transkript x 100 i en referansepopulasjon på 30 nyoppdagede KML-pasienter. Et resultat på 0,1 % tilsvarer 1000 ganger reduksjon (3 log) av transkriptmengden i forhold til referansepopulasjonens gjennomsnittsverdi og betegnes "major molekylær respons". Begrepet komplett molekylær respons betyr i praksis at nivået ligger under metodens deteksjonsgrense som vanligvis nås ved 4–5 log reduksjon av BCR-ABL transkriptmengde.

  Grad av cytogenetisk- og molekylær respons ved gitte tidspunkt har vist seg å være gode surrogatmarkører for progresjonsfri overlevelse.

  Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
  Oslo universitetssykehus HF © 2020