oncolex logo
Utskriftsdato (28.9.2020)

Kreft i hode-halsregionen

Hode-halskreft er en heterogen gruppe både hva gjelder lokalisasjon og histopatologi. Plateepitelkreft utgjør 90 % av all kreft i  hode-halsregion, de resterende tilfellene er forskjellige typer adenokarsinomer, sarkomer og andre.

Hode-hals området defineres her som:

Forekomst

Hode-halskreft utgjør i overkant av 2 % av det totale antallet nyopddaget kreft i Norge. Insidensen er høyere i mellom og syd Europa og deler av Asia.

I Norge er det avtagende tendens for noen lokalisasjoner, men det ses et skift til lavere debut alder. Gjennomsnittsalderen omtrent 64 år, og det rammer oftere menn enn kvinner.