Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Prognose for kreft i svelg

Pasienter med tidlige stadier (T1–T2, N0) av plateepitelkarsinomer har relativt god prognose. Langtids overlevelse reduseres ved lokalt avansert sykdom (T3–T4), og når det foreligger lymfeknutemetastaser på halsen.

Ved spredning til lymfeknuter på hals, halveres sykdomsspesifikk overlevelse i forhold til likt T-stadium uten spredning. Økende N-kategori gir også økende risiko for fjernmetastaser.

 5–10 % vil utvikle fjernmetastaser senere i sykdomsforløpet. Obduksjonsmateriale viser en høyere frekvens (2).

Verifiserte fjernmetastaser utelukker som regel kurativ behandling med de behandlingsalternativene som er til rådighet per i dag. Prognosen ved lokoregionalt residiv er 20 % overlevelse etter fem år (2).

Etter behandling har pasienter behandlet for svulster i svelget betydelig redusert livskvalitet (11).

 

 

5-års relativ overlevelse for pasienter med kreft i svelg, i prosent etter diagnoseperiode 1978–2017.

Kilde: Kreftregisteret

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2019