oncolex logo
Utskriftsdato (12.8.2020)

Strupekreft

Plateepitelkarsinom utgjør hovedgruppen av kreft i strupehodet, og kan enten oppstå fra atypisk epitel eller uavhengig av slike epitelforandringer. 

Strupehodet (larynx) omfatter:

 • supraglottis
 • glottis (stemmebånd) 
 • subglottis

Behandlingen av strupekreft og følgetilstand av behandling, kan få store konsekvenser for pasientens talefunksjon og ernæring. Hvor omfattende forandringene blir, avhenger av tumors lokalisasjon og stadium. For å redusere de belastningene dette kan påføre pasienten, er det viktig med god informasjon og oppfølging (2).

Forekomst

I 2018 ble det registrert 127 tilfeller av kreft i strupehodet. Sykdommen rammer oftere menn enn kvinner, i 2018 var det 104 menn og 23 kvinner som fikk diagnosen.

Gjennomsnittsalderen for alle lokalisasjoner i hode-halsregionen er omtrent 64 år.  

 

Aldersspesifikk forekomst av strupekreft, 2014–2018.

Kilde: Kreftregisteret

 

 

Forekomst av strupekreft, 1959–2018.

Kilde: Kreftregisteret

 

Årsaker til strupekreft

 • Tobakk og alkohol er de viktigste årsakene og har sannsynligvis en synergetisk effekt (2)
 • Humant Papillomavirus (HVP) (2)
 • Yrkeseksposisjoner for blant annet nikkel (8

Det er ingen holdepunkter for familiær risiko for plateepitelkarsinomer i strupen (9).

Histologi ved strupekreft

Strupehodet (larynx) er dekket av plateepitel. Biopsi brukes hyppig ved diagnostikk av forandringer i strupehodet.

Det er vanlig at patologen finner forandringer i plateepitelet i form av celleatypier som kan nå opp til forstadier som karsinoma in situ (maligne celler i dekkende plateepitel uten tegn på invasjon). Patologen må vurdere preparatet nøye for å utelukke invasjon av tumorceller i stroma. Behandlingen er avhengig av patologisvaret.

Invasivt plateepitelkarsinom er den dominerende krefttypen i denne regionen. Plateepitelkarsinom graderes høyt, middels høyt eller lavt differensiert, avhengig av likheten med normalt plateepitel.

I tillegg til plateepitelkarsinom kan noen få andre krefttyper opptre:

 • adenokarsinomer
 • karsinoider
 • nevroendokrine karsinomer
 • andre

Operasjonspreparatet, hvor strupehodet helt eller delvis er fjernet med tumor, må undersøkes nøye av patolog. Dette for å vurdere om tumor er fjernet med god margin. Det er en tidkrevende undersøkelse, som ofte innbefatter storsnitt. Storsnitt er et mikroskopiske snitt som omfatter hele preparatet hvor reseksjonsrender bedre kan vurderes.

Spredningsmønster for strupekreft

Små stemmebåndssvulster (T1) har sjelden spredning. Større svulster, spesielt de som er lokalisert til supraglottis har ofte lymfogen spredning til halsen.

Fjernmetastaser forekommer relativt sjelden på diagnosetidspunktet (±  2 %), men i de tilfellene det oppstår er lunger vanligste lokalisasjon. Prognosen ved spredning til lunge eller andre lokalisasjoner er meget dårlig.

Stadier ved strupekreft

Epiteliale tumorer klassifiseres ifølge International Union Against Cancer (UICC) (3,4). 

T-klassifikasjon

T-klassifikasjon representerer primærtumors omfang.

Supraglottis

 • T1 – tumor er begrenset til den ene siden av supraglottis, med normal bevegelighet av stemmebånd.
 • T2 – tumor infiltrerer stemmebånd uten fiksasjon av larynx.

 

 

 • T3 – tumor er begrenset til larynx med fiksasjon av stemmebånd og/eller infiltrasjon post cricoidalt, preglottiske rom eller antydet erosjon av skjoldbrusken.
 • T4a – tumor vokser gjennom skjoldbrusken eller ned i trachea og bløtdeler på halsen.
 • T4b – tumor har vokst inn i prevertebrale rom, mediastinale strukturer eller karotis kommunis.

 

Glottis

 • T1 – tumor begrenset til stemmebånd, med normal mobilitet.
  • a - tumor begrenset til ett stemmebånd.
  • b - tumor omfatter begge stemmebånd.
 • T2 – tumor omfatter supraglottis og/eller subglottis, og/eller med nedsatt stemmebåndsmobilitet. 
 • T3 – tumor er begrenset til larynx med fiksasjon av stemmebånd og/eller infiltrasjon i det paraglottiske rom eller antydet bruskerosjon.
 • T4a – tumor vokser gjennom skjoldbrusken, ned i trachea, bløtdeler på halsen/tunge.
 • T4b – tumor invaderer prevertebrale rom, mediastinale strukturer eller karotis kommunis.

 

Subglottis

Meget sjelden.

N-klassifikasjon

N-klassifikasjon representerer spredning til regionale lymfeglandler på halsen målt i største diameter.

 • N0 – ingen regionale lymfeknutemetastaser
 • N1 – ipsilaterale lymfeknutemetastaser ≤ 3 cm 
 • N2 
  • a – ipsilateral lymfeknutemetastase > 3 cm ≤ 6 cm
  • b – flere ipsilaterale lymfeknutemetastaser ≤ 6 cm
  • c – bilaterale eller kontralaterale lymfeknutemetastaser ≤ 6 cm
 • N3 – lymfeknutemetastaser > 6 cm 

M-klassifikasjon

M-klassifikasjon representerer fjernmetastaser.

 • M0 – ingen fjernmetastaser
 • M1 – fjernmetastaser

   

Symptomer ved strupekreft

Avansert tumor kan gi pustebesvær som kan gjøre det nødvendig med tracheotomi. Avansert tumor gir dessuten "reffered pain" til øret, eller svelgbesvær.

Glottis

Glottisk larynx cancer gir tidlige symptomer i form av heshet. Derfor skal heshet av ukjent årsak, som varer i mer enn tre uker, alltid vurderes av ØNH-spesialist. 

Supraglottis

Cancer i supra/sub glottisk larynx gir relativt sene symptomer. Symptomer kan være stemmeforandringer, fremmedlegemefølelse og stridor. Spredning til lymfeknuter på halsen kan være første symptom.

Differensialdiagnoser ved strupekreft

 • Kronisk laryngitt
 • Polypper på stemmebåndet
 • Reinkes ødem
 • Kontaktgranulom
 • HPV papillomer
 • Benigne tumorer (sjelden)

Prognose for strupekreft

Strupekreft er den typen kreft i hode-halsregionen som har best prognose, uavhengig av lokalisasjon og utbredelse.

Kreft i strupehodet har 40 % sykdomsspesifikk overlevelse etter 5 år.

Pasienter med tidlige stadier (T1–T2, N0) av plateepitelkarsinomer i strupehodet har en meget god prognose (11). Laserbehandling (T1a) gjøres i dag som dagkirurgi. Langtidsoverlevelse reduseres ved lokalt avansert sykdom (T3–T4), og når det foreligger lymfeknutemetastaser på halsen. Ved spredning til lymfeknuter på hals, halveres sykdomsspesifikk overlevelse i forhold til likt T-stadium uten spredning. Økende N-kategori gir økende risiko for fjernmetastaser (13). Sammenliknet med de andre lokalisasjonene i hode-halsområdet har pasienter behandlet for strupekreft best livskvalitet (14).

Cirka 5 % av pasientene utvikler fjernmetastaser senere i sykdomsforløpet. Obduksjonsmateriale viser høyere frekvens (2).

Verifiserte fjernmetastaser utelukker som regel kurativt siktemål med dagens behandlingsalternativer.

Prognosen ved lokoregionalt residiv er omlag 20 % overlevelse etter fem år (6).

 

 

5-års relativ overlevelse for pasienter med strupekreft, i prosent etter diagnoseperiode 1979–2018.

Kilde: Kreftregisteret.

Pakkeforløp for hode- og halskreft

Mistanke avdekkes oftest ved undersøkelse i allmennpraksis, hos tannlege eller ØNH-spesialist der det er tilgjengelig.

Tid fra første mistenkelige symptom oppstår til utredning og avklaring av diagnose er viktig. Dersom undersøkelse hos avtalespesialist ikke er tilgjengelig, må pasienten henvises direkte til ØNH-avdeling. Det samme gjelder når tannleger oppdager mistenkelige funn som kan være hode-halskreft. ØNH-avtalespesialister og ØNH-avdelinger må innen kort tid ta imot og undersøke pasienter med faresignaler.

Symptomene avhenger av primærtumors lokalisasjon og stadium. Pasienter med kreft i tidlig stadium har vage symptomer, og gjør at diagnosen ofte stilles sent. I Norge er 65 prosent av pasientene i stadium 3 eller 4 når diagnosen stilles.

Generelt er sår som ikke vil gro, tumor i slimhinner eller tumor colli symptomer som kan gi mistanke om kreft. De fleste benigne sår eller tumorer vil bedre seg/gå tilbake betydelig i løpet av noen uker. For å skille ut de sannsynlig benigne tilstander er 3 uker en klinisk nyttig grense for observasjon. Dette tidsintervallet brukes også for heshet. Anamnestiske opplysninger om varighet tas med.

Sypmptomer ved kreft kreft i strupe og svelg:

 • Heshet i mer enn tre uker uten forklaring eller bedring hos pasienter over 40 år
 • Svelgebesvær og/eller globulusfornemmelse med smerteutstråling til øre

Nyoppdaget recurrensparese:

 • Kreft i stemmebånd gir som regel tidlig symptomer i form av heshet eller stemmeforandringer, og mistanke om kreft særlig hos røykere. Sykdom i svelget og strupen kan gi «referred pain» til øret. Andre viktige symptomer er stridor og fremmedlegemefølelse.

Filterfunksjon (anbefaling)

Ved mistanke om hode-halskreft, henvises pasienten fra fastlege til ØNH-spesialist/lokal ØNH-avdeling som ivaretar filterfunksjonen.

Filterfunksjonen skal avklare om det foreligger begrunnet mistanke om kreft og består av grundig klinisk ØNH-undersøkelse inkludert endoskopi,supplert med bildediagnostikk i form av ultralyd eller CT, og cytologi/ biopsi (trippeldiagnostikk). Mange ØNH-avdelinger har organisert «fast track» for tumor colli, poliklinikk som i praksis fungerer som filter og hurtig sortering. Uansett må filterfunksjonen gis rask prioritet, 1-3 dager.

Ved åpenbar malignitet kan fastlege eller tannlege henvise direkte til pakkeforløp.

Begrunnet mistanke - kriterier for henvisning til pakkeforløp (anbefaling)

Hvis grundig øre-nese-hals-undersøkelse foretatt av ØNH spesialist gir begrunnet mistanke om hode-halskreft henvises pasienten til Pakkeforløp for hode-halskreft. Begrunnet mistanke oppstår også hvis fastlege eller tannlege finner åpenbart malignitetssuspekte sår eller tumor i ØNH-området, klart malignitetssupekte funn ved bildediagnostikk eller positive funn ved cytologi/biopsi. Ved slike funn kan pasienten henvises direkte til pakkeforløp.

Beslutning om henvisning ved begrunnet mistanke (anbefaling)

Ved begrunnet mistanke om hode-halskreft skal pasienten henvises til Pakkeforløp for hode-halskreft for videre utredning i spesialisthelsetjenesten. Den behandlingsmessige konsekvens av videre undersøkelser må vurderes i samråd med pasient og pårørende, spesielt ved komorbiditet. Hensynet til pasientens ønsker og livskvalitet skal tillegges stor vekt.

Informasjon og dialog med pasienten (anbefaling)

Henvisende instans skal ved henvisning til pakkeforløp informere pasienten om:

 • Den begrunnede mistanken om hode-halskreft
 • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer

Ansvarlig for henvisning (anbefaling)

Fastlege eller tannlege som avdekker mulige kreftsymptomer skal henvise til avtalespesialist eller lokal ØNH-avdeling ved mistanke om hode-halskreft. Spesialist kan eventuelt ta finnålsaspirasjon (FNAC) eller biopsi hvis det påskynder forløpet, med svar til mottakende avdeling, og bestille radiologiske undersøkelser etter avtale med mottakende avdeling. Det må ikke forsinke forløpet. ØNH-spesialist som vurderer mistanken (filterfunksjonen) er ansvarlig for henvisning til pakkeforløp ved begrunnet mistanke.

Link til Helsedirektoratet

Referanser til strupekreft

 1. Cancer in Norway 2018, Cancer Registry of Norway, Institute of Population-based Research. Oslo, Norway
 2. Thawley SE, Panje WR, Batsakis JG, Lindberg WB. Comprehensive Management of Head and Neck Tumors. 2. opplag. W.B. Philadelphia: Saunders Company, 1999 
 3. Sobin LH, Wittekind C, eds. TNM Classification of Malignant Tumours. 6th ed. New York: Wiley-Liss, 2002
 4. Wittekind C, Greene FL, Hutter RVP, Klimpfinger M, Sobin LH. TNM Atlas. 5. ed. Heidelberg: Springer, 2005
 5. Janfaza P, Nadol JB, Galla R, Fabien RL. Surgical anatomy of the head and neck. Lipincott, Williams & Wilkins, 2001
 6. Boysen M, Lövdal O, Tausjö J, Winther F. The value of follow-up in patients treated for squamous cell carcinoma of the head and neck. Eur J Cancer 1992; 28: 455-60
 7. Boysen M, Loven JØ. Second malignant neoplasms in patients with head and neck squamous cell carcinomas. Acta Oncol. 1993; 32: 283-288
 8. Pedersen E, Høgetveit AC, Andersen Å. Cancer of respiratory organs among workers at a nickel refinery in Norway. Int J Cancer 1973; 12 (1): 32-41
 9. Mork J, Møller B, Glattre E. Familial risk in head and neck squamous cell carcinoma diagnosed before the age of 45: a population based study. Oral Oncol 1999; 35 (4):360-7
 10. Brøndbo K, Boysen M, Natvig K. Laserkirurgi ved larynxcancer (T1a glottis). Tidsskrift  Nor lægeforening 1999; 117: 4070-1
 11. Mahler V, Brøndbo K, Boysen M. Radiotherapy or Co2 laser surgery as treatment of T1a glottic carcinoma? Eur Arch Otolaryngol. In press 2010.
 12. Vermund H, Boysen M, Brandenburg J H, Evensen J, Jacobsen AB et al. Primary irrradiation, Surgery or Combined Therapy in Squamous Cell Carcinoma of the Larynx. Acta Oncol. 1990; 29 (4):485–503.
 13. Vermund H, Boysen M, Evensen JF, Jacobsen AB, Natvig K et al. Recurrence after different primary treatment for cancer of the supraglottic larynx. Acta Oncol 1998; 37 (2):167–173.
 14. Abenstein H, Nordgren M, Boysen M, Jannert M, SIlander E et al. Quality of life and head and neck cancer: a 5 year prospective study. Laryngoscope 2005; 115 (12):2183–2192.
 15. Boysen M. Squamous cell carcinoma of the head and neck in the elderly. The open Otolaryngology Journal. In press. 2010.
 16. Bonner JA, Harari PM, Giralt J et al. Radiotherapy plus cetuximab for squamous-cell carcinoma of the head and neck. New Engl J Med 2006;354:567-78

 17. Vermorken JB, Trigo J, Hitt R et al. Open-label, uncontrolled, multicenter phase II study to evaluate the efficacy and toxicity of cetuximab as a single agent in patients with recurrent and/or metastatic squamous cell carcinoma of the head and neck who failed to respond to platinum- based therapy. J Clin Oncol 2007;25:2171-7.

 

Diagnostikk av strupekreft

Det er ofte fastlegen som møter pasienten først.

De kliniske undersøkelsene bør omfatte:

 • nøye inspeksjon av slimhinner i munnhule, svelg og larynx
 • grundig palpasjon av hals med tanke på forstørrede lymfeknuter

Ved mistanke om malignitet skal pasienten umiddelbart henvises til ØNH spesialist/avdeling.

Ved Oslo universitetssykehus gjøres følgende undersøkelser i henhold til UICC, certainty level C2 (4).

 • Klinisk undersøkelse
 • CT toraks
 • CT/MR av primærtumorområdet og collum. Disse undersøkelsene gir objektive mål for primærtumor og metastaser, og er nødvendig for å bedømme omfang av kirurgiske inngrep og utforming av strålefelt (unntatt T1a).
 • Fleksibel skopi, eventuelt lupelaryngoskopi og mikrolaryngoskopi med biopsi
 • Finnålscytologi, eventuelt ultralydveiledet

Eventuelle tilleggsundersøkelser: 

 • Blodprøver for å kartlegge T4, TSH, lever og nyrefunksjon
 • CT toraks hos pasienter med mistanke om lungemetastaser/lungetumor
 • Bronko- eller øsofagoskopi ved mistanke om lungemetastaser/lungetumor (ikke obligatorisk)
 • Ved behov vurderes pasienten av lungelege, kardiolog og eventuelt andre spesialister med henblikk på operabilitet.
 • Oralkirurg/spesialist i tann-kjeve og munnhulesykdommer

Klassifiseringsskjema utfylles og pasienten vurderes på tverrfaglig møte, hvor hode-hals kirurg, onkolog, patolog, radiolog og kreftsykepleier er tilstede.

Residiv

Residiv utredes på samme måte som ved primærtumor.

PROSEDYRER

Finnålsbiopsi, non-aspirasjonsteknikk

Generelt

Finnålsbiopsi er en enkel og kostnadseffektiv metode som gir lite ubehag for pasienten.

Den kan benyttes ved palpable tumorer hos pasienter med kjent kreftsykdom hvor en eventuell spredning kan bekreftes eller avkreftes. Den kan også brukes hos pasienter uten tidligere kjent sykdom, enten for å gi en endelig diagnose eller for å angi retningslinjer for fortsatt utredning.

Denne metoden er den som uten sammenligning gir raskest svar/diagnose.

Indikasjon

 • Finnålsbiopsi gjøres ved palpable overfladiske knuter

Mål

 • Et godt preparat som gir grunnlag for å stille en diagnose

 

Utstyr

 • 1 x 20 ml sprøyte opptrukket med luft
 • Kanyler, størrelse avhengig av lesjonen  
 • Klorhexidin uten farge, 1 mg/ml
 • Usterile hansker
 • 3–4 objektglass
 • 3–4 dekkglass
 • RPMI-medium
 • Etiketter til merking av objektglass og RPMI-glass
 • Fargevæsker (haemacolour)
 • Vann til skylling
 • 6 kar til farging/skylling
 • Tupfere
 • Plaster
 • Vifte eller hårføner til tørking av preparater
 • Mikroskop, 10 eller 20-objektiv
 • Undersøkelsesbenk

Forberedelser

Forklar pasienten nøye hva som skal gjøres og hvorfor.

Gjennomføring

Pasienten sitter eller ligger på undersøkelsesbenken, alt etter hva som gir beste resultat.

 • Vask innstikkstedet med klorhexidin 1 mg/ml uten farge.
 • La huden tørke.
 • Palper knuten/tumoren.
 • Finn beste posisjon for punksjonen.
 • Fiksér lymfeknuten/tumoren mellom fingrene.
 • Stikk raskt gjennom huden med en kanyle.
 • Stikk litt fram og tilbake med kanylen i knuten i forskjellige retninger (cirka 2–3 bevegelser/sekund).
 • Når (etter 3–4 sekunder) materialet kommer til syne øverst i kanyleovergangen tas kanylen ut.
 • Legg en kompress på innstikkstedet dersom det trengs.
 • Koble kanylen til en sprøyte opptrukket med luft.
 • Sprut forsiktig ut materialet fra kanylen på objektglasset.
 • Dersom mistanke om lymfom eller tumor er vanskelig å vurdere legg eventuelt noe materiale opp i RPMI-glasset ved ny punksjon (til flowcytometrisk-/molekylær undersøkelse m.m. Hvilke type undersøkelser avgjøres etter mikroskopisk undersøkelse)
 • Stryk ut prøvematerialet med objektglass.
 • Tørk materialet under en vifte eller føner.
 • Farging: fikseringsvæske med metanol + haemacolour + skylling i vann  
  • 5 dypp i fikseringsvæske. La løsningen dryppe av på papir.
  • 3 dypp i fargeløsning 1.
  • 6 dypp i fargeløsning 2. La løsningen dryppe av på papir.
  • Skyll i to kar med rent vann.
 • Undersøk preparatet i mikroskopet med 10- eller 20-objektiv.   

 

 

 

Oppfølging

 • Etter punksjonen kan en liten lokal blødning forekomme.
 • Andre komplikasjoner er svært sjeldne.
Finnålsbiopsi, non-aspirasjonsteknikkFinnålsbiopsi, non-aspirasjonsteknikkFinnålsbiopsi, non-aspirasjonsteknikkFinnålsbiopsi, non-aspirasjonsteknikk
Finnålsbiopsi, non-aspirasjonsteknikkFinnålsbiopsi, non-aspirasjonsteknikkFinnålsbiopsi, non-aspirasjonsteknikk

Behandling av strupekreft

Målet med behandlingen er å etablere lokoregional kontroll, forhindre plager av lokal og regional tumorvekst, samt å forebygge residiv.

Behandlingen må tilsikte optimale funksjonelle forhold.

De behandlingsmodaliteter man har til rådighet er primært kirurgi og strålebehandling (5). Ofte blir behandlingen bestående av en kombinasjon av disse. Kjemoterapi benyttes i noen grad.

Ved behandling av larynxcancer forsøker man så langt det går å bevare stemmen.

 • Små tumorer på stemmebåndet fjernes ved hjelp av C02 laser. Dette har liten effekt på stemmekvaliteten (10).
 • Større tumorer, både glottiske og supraglottiske, behandles primært med strålebehandling.
 • Ved resttumor etter strålebehandling og residiv gjøres laryngektomi.
 • Ved respirasjonsbesvær vil man prøve debulking, eventuelt kan tracheotomi bli nødvendig.
 • Ved meget avanserte tumorer kan det bli nødvendig med primær laryngektomi og postoperativ strålebehandling. 

Disse tumorene vil alltid få strålebehandling som dekker primærtumor og regionale lymfeknuter på halsen.

Alder (>70 år) er ingen kontraindikasjon mot behandling, men forutsetter at pasienten er i god fysisk og mental form (15).

Kirurgi ved strupekreft

Partielle reseksjoner

Små tumorer

Operasjonspreparat fra total laryngektomi. Larynx er åpnet baktil. Klikk for større bilde.

Mikrolaryngoskopi med reseksjon med CO2 laser (10). Tumor skjæres ut med god margin, så langt det er mulig. Preparatet orienteres før fiksering og histopatologisk undersøkelse.

Cordektomi 

Hele stemmebåndet fjernes enten endolaryngealt eller ved at man deler skjoldbrusken i midtlinjen, åpner larynx og fjerner stemmebåndet.

Hemilaryngektomi

Vertikal – ved strikt ensidige lesjoner fjernes den syke halvdel.

Horisontal – ved enkelte supraglottiske tumorer kan en begrenset reseksjon av øvre del av strupen være et egnet inngrep.

Total laryngektomi – hele strupen fjernes. Pasienten mister stemmen og puster gjennom et tracheostoma.

PROSEDYRER

Laryngektomi

Generelt

Primært behandles strupekreft kurativt med strålebehandling, unntatt T1a svulster som fjernes ved hjelp av laserkirurgi.

Laryngektomi innbefatter fjerning av strupe og tungeben.

Laryngektomi ved T4

 • Elektiv kirurgi - laryngektomi gjøres 4-6 uker etter siste strålebehandling.
 • Primærkirurgi - gjøres kun i akutte situasjoner på grunn av luftveishinder.

Indikasjon

 • Strupekreft

Mål

 • Reseksjon av tumor med kurativ hensikt

Utstyr

 • Universalsett
 • Grunnbrikke
 • Laryngektomi tube
 • Ernæringssonde

Forberedelser

 • Pasienten er barbert i operasjonsfeltet preoperativt.
 • Inngrepet gjøres i narkose.
 • Pasienten legges i ryggleie.
 • Det legges puter under skuldre og nakke, slik at hodet blir bøyd bakover og halsen kommer i god strekk (strumaleie).

 

 

Gjennomføring

 • Det legges et u-formet snitt fra tungeben via jugulum, til tungeben gjennom hud, underhud og platysma.
 • Hudlapper dissekeres.
 • Sternale fester av muskulus sternocleidomastoideus overskjæres.
 • Strap-muskler overskjæres nedad.
 • Karene på thyroidealappen tilsvarende tumorside avsettes og ligeres, slik at den følger hovedpreparatet.
 • Motsatt thyroidealapp dissekeres fri fra trachea.
 • Larynx friprepareres oppad.
 • Trachea overskjæres mellom 2. og 3. ring.
 • Tube flyttes ned til trachea.
 • Larynx friprepareres i sin helhet, etter at man har gått inn i hypofarynx i høyde med vallecula.
 • Under utdissekering spares så mye slimhinne som overhode mulig! 
 • Larynx tas ut, klippes opp og sendes til histologisk undersøkelse.
 • Myotomi gjøres av muskulus cricopharyngeus.
 • Det gjøres en horisontal anastomose.
 • 2 sugedren legges inn.
 • Subcutis, stoma og hud lukkes lagvis.
 • Nasal ernæringsonde legges ned peroperativt.

 

Oppfølging

Observer med tanke på

 • hematom
 • infeksjon

Fistel fra svelg til stoma forekommer i noen tilfeller. Dette medfører at det pasienten svelger renner over i luftveiene. Pasienten må da fortsette en tid med ernæringssonde. Kun unntaksvis er det nødvendig med plastiske inngrep eller PEG.

Forventet forløp 

 • Dren fjernes 2. postoperativ dag.
 • Fra 2. postoperative dag tar man sikte på fukt-varmefilter.
 • Ernæringssonden fjernes 14. postoperative dag.
 • Suturene fjernes 14. postoperative dag dersom området er strålebehandlet (ellers er det dag 10). 
 • Pasienten kommer til kontroll samtidig med eventuelt innsetting av taleprotese.
 • Taleprotese settes inn 3 - 6 uker postoperativt hvis pasienten ønsker det.

Halsglandeldisseksjon

Generelt

Det er hensiktsmessig å dele inn halsen i 6 regioner på hver side, for nøyere å kunne angi hvilke deler av halsen man finner sykdom og ønsker å operere.   

Varianter av halsglandeldisseksjon

 • Radikal (klassisk) halsglandeldisseksjon - lymfeknuter reseseres i region 1-5 og man tar med vena jugularis interna, nervus XI og musculus sternocleidomastoideus.
 • Modifisert halsglandeldisseksjon - bevarer en eller flere av de ikke-lymfatiske strukturerer som fjernes ved en radikal halsglandeldisseksjon.
 • Selektive halsglandeldisseksjoner - glandler fjernes innen en eller flere regioner.
 • Elektive halsglandeldisseksjoner er ikke innarbeidet som rutine i Norge. Elektiv reseksjon på halsen er resultatmessig, så langt man vet, likeverdig med strålebehandling (1).

Så langt det er mulig gjøres reseksjon på primærtumor og halsglandeldisseksjon i samme seanse.

Indikasjoner

 • Lymfogen spredning til lymfeknuter på hals
 • Stor sannsynlighet for spredning til lymfeknuter på hals

Mål

 • Fjerne påvist kreftsykdom i halsglandler

 

1. Referanse: Storaker KA. Kartlegging av skulderfunksjon etter lymfeknutedisseksjon. Oslo: Rikshospitalet Universitetsklinikk, 2002

Utstyr

 • Universalsett
 • Grunnbrikke

 

Forberedelser

 • Pasienten er barbert i operasjonsfeltet.
 • Inngrepet gjøres i narkose.
 • Pasienten legges i ryggleie.
 • Hodet vendes til siden og pute legges under nakken for å få god strekk på halsen.  
 • Intubasjon legges i motsatt munnvik i forhold til operasjonsside.

Gjennomføring

 • Snittføring tilpasses spredningsmønster og primærtumors lokalisasjon.
 • Hudlapper dissikeres fri. 
 • Musculus sternocleidomastoideus og vena jugularis settes av nedad (ikke ved elektiv reseksjon).
 • Fett, lymfeknuter og muskulatur dissekeres fri opp under bibehold av nervus vagus.
 • Alle lymfeknuter i den aktuelle region fjernes, i dette tilfellet region 5.
 • Musculus sternocleidomastoideus og vena jugularis settes av oppad.
 • Lymfekjertlene er vesentlig lokalisert langs vena jugularis interna.
 • Fortil tømmes region 1A og B  for lymfeknuter, og glandula submandibularis fjernes.
 • Preparatet settes av med merking av flere patologiske lymfeknuter.
 • Det gjøres nitidig hemostase.
 • Dren legges inn.
 • Såret lukkes lagvis.

Oppfølging

Observer

 • hematom
 • lymfelekkasje (venstre side)
 • infeksjon
 • hud eller muskelnekrose, spesielt hvis halsfeltet er bestrålt.
 • nerveskader
  • Hyppigst er utfall av nervus XI
  • Skuldersyndrom (stiv, nedsatt beveglighet, smerter)
  • Lymfødem og venestase i ansikt og hals

Dren fjernes når døgnmengden er under 20 ml.

Halsglandeltoalett

Medikamentell behandling av strupekreft

Kjemoterapi ble tidligere kun brukt ved residiverende sykdom i palliativt øyemed. På bakgrunn av dårlige resultater med standard behandling av lokoregionalt avansert sykdom (stadium III og IV), har man de seneste tiår innlemmet kjemoterapi i behandlingsstrategien.

Kjemoterapi har vært gitt neoadjuvant, konkomitant og adjuvant til standard behandling. Av disse strategier er det særlig konkomitant behandling som i metaanalyser har vist overlevelsesgevinst. I overenstemmelse med dette, gis nå rutinemessig ukentlig cisplatin samtidig med strålebehandling hos pasienter yngre enn 70 år med kreft i hode- og halsregionen stadium III og IV. 

Et av de større gjennombrudd er Bonner og medarbeideres studie av stråleterapi pluss cetuximab ved plateepitelkarsinom i hode- og halsregionen. Cetuximab er et monoklonalt antistoff mot epidermal vekstfaktorreseptor (EGFR). Høyt nivå av EGRF i tumorceller er assosiert med dårlig prognose. 

Stråleterapi pluss cetuximab økte lokoregional kontroll og reduserte dødeligheten ved lokoregionalt avansert hode- og halskreft i forhold til stråleterapi alene, uten å øke toksisitet. Dette gjaldt primært hyperfraksjonert behandling av kreft i oropharynx. Man vet ikke hvor effektiv denne behandling er i forhold til konkomitant radiokjemoterapi med cisplatin som fremdeles ses på som standard av mange. Det kan imidlertid være et alternativ til pasienter i stadium III og IV eldre enn 70 år.

Kjemoterapi gis fortsatt ved residiver, når kirurgi og stråling ikke er aktuelt. Avhengig av pasientens allmenntilstand gis én- eller flerstoffregimer.

Vermorken og medarbeidere har rapportert at enkelt-stoff behandling med cetuximab var aktiv og godt tolerert hos pasienter med residiv og/eller metastatisk sykdom som hadde progrediert på platinabehandling. Responsraten var 46 %, men det er verdt å merke seg at ingen pasienter fikk komplett respons (komplett respons/ partiell respons/ stabil sykdom (0/13/33)).

Ved plateepitelkarsinom brukes rutinemessig medikamentet Nimoral® samtidig med strålebehandling. Dette er ikke cytostatikum, men en "hypoxic cell sensitizer", og gjør kreftcellene mer følsom for strålebehandling.


 

PROSEDYRER

Soleksponering ved medikamentell behandling

Generelt

Riktig informasjon om mulighet for soling kan ha betydning for pasientenes helse og livskvalitet.

Forholdsregler i forbindelse med soling bør følges under medikamentell kreftbehandling og i 2-3 uker etter avsluttet behandling. 

Med medikamentell kreftbehandling inkluderes cytostatika, antistoffer og andre medikamenter som brukes i behandling av kreft. 

Indikasjon

Soleksponering i forbindelse med medikamentell kreftbehandling

Mål

Hindre solskade av huden under og etter medikamentell kreftbehandling.

Definisjoner

Fotosensitivitet

Økt følsomhet for ultrafiolett lys har blitt assosiert med enkelte medikamenter brukt i kreftbehandling. Fotosensitivitetsreaksjoner kan uttrykkes på ulike måter. De kan være fototoksiske, som er det langt vanligste, eller fotoallergiske (8,14). Medikamentindusert fotosensitivitet er hovedsakelig forårsaket av bølgelengder i UVA-området, men UVB-stråler kan også være involvert (8).

Fototoksisitet

En fototoksisk reaksjon minner om en forsterket solbrenthet, med rødhet, ødem, smerte og økt følsomhet i soleksponerte områder i huden. Dette er forårsaket av en fotokjemisk reaksjon mellom et fotosensitivt medikament og sollysets bestråling mot huden, noe som fører til hudcelledød. I alvorlige tilfeller kan blemmedannelse oppstå (14). Symptomene kan vise seg umiddelbart eller som en forsinket inflammatorisk reaksjon (3). Høyere medikamentdoser vil gi en økt risiko for hudreaksjon (14). Heling av hudområdet vil ofte føre til en hyperpigmentering som kan vare fra uker til måneder før de eventuelt forsvinner (8). Selv om forekomsten av medikamentindusert fotosensitivitet er ukjent, er trolig fototoksiske reaksjoner mer vanlig enn det som er diagnostisert eller rapportert.

Fotoallergi

En immunologisk reaksjon som vanligvis oppstår 24-72 timer etter soleksponering. Reaksjonen utarter seg som et kløende, eksemaktig utbrudd. Ved akutte tilfeller kan man se utslett som væsker. Utbredelsen av eksemet er vanligvis begrenset til soleksponert hud, men kan i alvorligere tilfeller bre seg til større områder av kroppen. I motsetning til ved en fototoksisk reaksjon, er fotoallergi mindre avhengig av dosen på det utløsende medikamentet (8).

Fotoinstabilitet

Enkelte medikamenter kan brytes ned dersom de utsettes for lys. Dette kan både skje før administrering og når medikamentet sirkulerer i kroppen. Denne nedbrytningen kan føre til rødhet/utslett og ødem i huden. Dette gjelder spesielt dakarbazin (9). Det er ukjent hvorvidt effekten av medikamentet påvirkes, og derfor anbefalt at en unngår direkte sollys så lenge medikamentet er virksomt i kroppen.

PPE (Palmoplantar erythrodysesthesia = Acral erythema)

PPE er også kalt hånd-/fotsyndrom.Tilstanden starter med endret følelse i huden som utvikles til brennende smerte, hevelse og rødhet i håndflater og fotsåler. Symptomene kan også oppstå på andre deler av kroppen som er utsatt for trykk, for eksempel under stramme klær. I alvorlige tilfeller kan det utvikles store blemmer og sårdannelse. Smertene kan være så alvorlige at de daglige aktivitetene begrenses.

PPE ses oftest ved doksorubicin liposomal (Caelyx®) og høye doser cytarabin, men kan i prinsippet oppstå ved alle antracykliner, taksaner og fluorouracil (5-FU®) (9,14).

Acneliknende utslett

Kviseliknende utbrudd i hudområder med mye talgkjertler slik som ansikt, hodebunn, bryst og nakke. I motsetning til ved vanlige kviser, inneholder de væskefylte blemmene ikke bakterier (9,10,15).

Hyperpigmentering

Hyperpigmentering er en vanlig bivirkning hos pasienter som mottar kjemoterapi, spesielt alkylerende medikamenter og antibiotika med cytostatisk effekt. Området som har økt pigmentering kan være lokalisert eller mer diffust utbredt. Det kan oppstå i hud, slimhinner, hår og negler. Pigmentforandringene kan normaliseres ved seponering av medikamentet, men kan også vedvare.

Fluorouracil er et av de vanligste medikamentene som kan gi hyperpigmentering. Andre er; metotreksat, busulfan, doksorubicin liposomal, Hydroksyurea®, prokarbazin, bleomycin, cyklofosfamid, doksorubicin, ifosfamid, tegafur, mitoksantron, daunorubicin, fluorouracil, cisplatin, karmustin, tiotepa, docetaksel, vinorelbin, vinkristin, imatinib og kombinasjonsregimer (14).

Det er beskrevet økt pigmentering i soleksponerte områder ved bruk av metotreksat, fluorouracil og kapecitabin (16,17,18). Ut over det gir litteraturen lite holdepunkter for at hyperpigmentering forverres ved soleksponering.  

Radiation Recall Dermatitis (RRD)/ Phototoxic recall reaction

Oppblussing av en inflammatorisk hudreaksjon i et område med tidligere stråleskadet hud som følge av solbrenthet eller ekstern strålebehandling. RRD kan oppstå fra måneder til år etter den første stråleskaden.

Medikamenter som kan gi RRD er; bleomycin, kapecitabin, cyklofosfamid, daktinomycin, cytarabin, daunorubicin, docetaksel, doksorubicin liposomal, doksorubicin, etoposid, fluorouracil, gemcitabin, Hydroksyurea®, idarubicin, lomustin, melfalan, metotreksat, paklitaksel, tamoxifen og vinblastin (14). EGFR-hemmere (cetuximab, gefitinib og erlotinib) kan også gi andre hudreaksjoner som kan forverres ved soleksponering (9,10,19).

Forberedelser

Informasjon til pasient gis muntlig og skriftlig av pasientansvarlig lege og sykepleier ved oppstart av medikamentell kreftbehandling, og gjentas ved behov.

Gjennomføring

Generelle forholdsregler

Forebyggelse og beskyttelse:
 • Begrens soling de første dagene etter kur.
 • Observer huden daglig for å oppdage eventuelle hudreaksjoner tidlig.
 • Unngå å bli solbrent.
 • Vis ekstra forsiktighet mellom kl.12.00 og 15.00. (2)
 • Bruk beskyttende klær og hodeplagg. (2, 3, 4, 5, 6)
 • Bredbremmede hatter beskytter bedre enn caps. (2, 4)
 • Vær oppmerksom på at vindusglass ikke beskytter mot UVA-stråler. (7)
 • Bruk solkrem; som beskytter mot UVA- og UVB-stråler, minimun SPF 15 (3, 4, 6, 8) påføres flere ganger daglig.
 • Bruk milde hudpleieprodukter uten parfyme.

Ved en hudreaksjon, bør soleksponering (inkludert solarium) unngås til huden er helet. Uønskede hudreaksjoner kan lindres med fuktige og kjølende omslag. Milde kortisonsalver kan også ha god effekt. Ved svært alvorlige tilfeller, kan systemisk kortison være nødvendig (3, 6, 7, 9).

Når det oppstår en fotosensitivtetsreaksjon er det viktig å vurdere hvilke andre medisiner pasienten får som også kan utløse slike reaksjoner. Eksempelvis stereoider, enkelte typer antibiotika, diuretika og NSAIDs.

Medikamenter som hyppigst gir hudreaksjoner

Medikament Vanlige reaksjoner

 

 

Tiltak
Dakarbazin (DTIC)


Fototoksisk/fotoinstabil
Se generelle forholdsregler
Rødhet i huden, prikking i hodebunden og generell uvelhet

Metotreksat
Fototoksisk

Se generelle forholdsregler
Akneliknende utslett
Unngå direkte soleksponering, varme og fuktighet (9,10). Unngå såpe, alkoholbaserte hudprodukter (9). Bruk fuktighetsgivende produkter og oljebad (4, 9, 10).
Palmoplantar erythrodysesthesia = Acral erythema (PPE)

Forebyggende: Pyridoxin (vitamin B6) (2,6,9)

Unngå  sollys, varme, trykk mot huden og stramme klær kan i følge

enkelte studier tenkes å ha en effekt (11, 12, 13). Bruk fuktighetskrem.

Behandling/lindring: Kortisonsalve, kortison tbl, kalde omslag, kalde bad

(2, 9)

Fluorouracil (5-FU®)

 

Fototoksisk  Se generelle forholdsregler
Palmoplantar erythrodysesthesia = Acral erythema (PPE) Forebyggende: Pyridoxin (vitamin B6) (2,6,9)

Unngåelse av sollys, varme, trykk mot huden og stramme klær kan i følge

enkelte studier tenkes å ha en effekt (11, 12, 13). Bruk fuktighetskrem.

Behandling/lindring: Kortisonsalve, kortison tbl, kalde omslag, kalde bad

(2, 9)
Radiation recall
 Behandling som ved fototoksisk

Kapecitabin (Xeloda®)

 

Fototoksisk  Se generelle forholdsregler
Palmoplantar erythrodysesthesia = Acral erythema (PPE) Forebyggende: Pyridoxin (vitamin B6) (2,6,9)

Unngåelse av sollys, varme, trykk mot huden og stramme klær kan i følge

enkelte studier tenkes å ha en effekt (11, 12, 13). Bruk fuktighetskrem.

Behandling/lindring: Kortisonsalve, kortison tbl, kalde omslag, kalde bad

(2, 9)

Vinblastin

 

Fototoksisk Se generelle forholdsregler 
Radiation recall Behandling som ved fototoksisk 
Doxorubicin liposomal (Cealyx®)
Palmoplantar erythrodysesthesia = Acral erythema (PPE) Forebyggende: Pyridoxin (vitamin B6) (2,6,9)

Unngåelse av sollys, varme, trykk mot huden og stramme klær kan i følge

enkelte studier tenkes å ha en effekt (11, 12, 13). Bruk fuktighetskrem.

Behandling/lindring: Kortisonsalve, kortison tbl, kalde omslag, kalde bad

(2, 9) 

Tegafur

 

Fototoksisk  Se generelle forholdsregler
Palmoplantar erythrodysesthesia = Acral erythema (PPE) Forebyggende: Pyridoxin (vitamin B6) (2,6,9)

Unngåelse av sollys, varme, trykk mot huden og stramme klær kan i følge

enkelte studier tenkes å ha en effekt (11, 12, 13). Bruk fuktighetskrem.

Behandling/lindring: Kortisonsalve, kortison tbl, kalde omslag, kalde bad

(2, 9)

EGFR-hemmere

(Cetuximab®, Panitumab®,Erlotinib®, Gefitinib®, Lapatinib®, Vandetamib®) 

Fototoksisk  Se generelle forholdsregler
Akneliknende utslett
Unngå direkte soleksponering, varme og fuktighet (9,10). Unngå såpe, alkoholbaserte hudprodukter (9). Bruk fuktighetsgivende produkter og oljebad (4,9, 10).
 

 BRAF-hemmer

(Vemurafenib®)

 Fototoksisk

Se generelle forholdsregler.

Unngå direkte sollys. Glass (vindusglass) gir ingen beskyttelse.

Ut over de medikamentene som er nevnt i tabellen gir litteraturen noe belegg for at også
følgende stoffer kan gi fototoksiske hudreaksjoner:
 • paklitaksel (Taxol®)
 • dosetaksel (Taxotere®)
 • hydroksykarbamin (Hydroksyurea®)
 • imatinib (Glivec®) og Dapson®, og at paklitaksel kan gi radiation recall.

Referanser


 1. LOV-1999-07-02-63 Pasientrettighetsloven - pasrl. Lov om pasientrettigheter.
 2. Polovich M, White JM, Kelleher LO. Chemotherapy and biotherapy guidelines: recommendations for practice. Pittsburgh, PA: Oncology Nursing Society; 2005.
 3. González E, González S. Drug photosensitivity, idiopathic photodermatoses,and sunscreens. J Am Acad Dermatol 1996;35:871-85;quiz 886-7.
 4. Liffrig, JR. Phototrauma prevention. Wilderness Environ Med 2001;12:195-200.
 5. Tan E. Skin toxicity of chemotherapy drugs [created 2007, last updated  2010 Mar 5]. Hentet 1. desember 2010 fra: http://dermnetnz.org/reactions/chemotherapy-toxicity.html
 6. Gould JW, Mercurio MG, Elmets CA. Cutaneous photosensitivity diseases induced by exogenous agents. J Am Acad Dermatol 1995;33:551-73.
 7. Payne, AS & Bernandin, RM. Sunburn [topic last updated 2010 Oct 06]. I: BMJ Best Practice. Hentet 23. november 2010 fra http://bestpractice.bmj.com
 8. Zhang AY, Elmets CA. Drug-induced photosensitivity [updated 2010 Jan 15]. Hentet 1. desember 2010 fra: http://emedicine.medscape.com/article/1049648-overview
 9. Ulrich J, Hartmann JT, Dörr W, Ugurel S. Skin toxicity of anti-cancer therapy. J Dtsch Dermatol Ges 2008;6:959-77.
 10. Agero AL, Dusza SW, Benvenuto-Andrade C, Busam KJ, Myskowski P, Halpern AC.Dermatologic side effects associated with the epidermal growth factor receptor inhibitors. J Am Acad Dermatol 2006;55:657-70
 11. Alley E, Green R, Schuchter L. Cutaneous toxicities of cancer therapy. Curr Opin Oncol 2002;14:212-6.
 12. Mangili G, Petrone M, Gentile C, De Marzi P, Viganò R, Rabaiotti E. Prevention strategies in palmar-plantar erythrodysesthesia onset: the role of regional cooling. Gynecol Oncol 2008;108:332-5.
 13. Tanyi JL, Smith JA, Ramos L, Parker CL, Munsell MF, Wolf JK. Predisposingrisk factors for palmar-plantar erythrodysesthesia when using liposomal doxorubicin to treat recurrent ovarian cancer. Gynecol Oncol 2009;114:219-24.
 14. Payne AS, Savarese DMF. Cutaneous complications of conventional chemotherapy agents. I: UpToDate [version 18.2 2010]. Hentet 1. desember 2010 fra: http://www.uptodate.com
 15. Heidary N, Naik H, Burgin S. Chemotherapeutic agents and the skin: an update. J Am Acad Dermatol 2008;58:545-70.
 16. RELIS Sør. Hyperpigmentering av cytostatika og forverring av sollys. I: RELIS database 2010, Spm.nr 4736. Hentet 1. desember fra: http://relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=2&S=4736
 17. Hendrix JD Jr, Greer KE. Cutaneous hyperpigmentation caused by systemic drugs. Int J Dermatol 1992;31:458-66.
 18. Schmid-Wendtner MH, Wendtner CM, Volkenandt M, Heinemann V. Clinical picture: leopard-like vitiligo with capecitabine. Lancet 2001;358(9293):1575.
 19. Segaert S, Tabernero J, Chosidow O, Dirschka T, Elsner J, Mancini L, et al. The management of skin reactions in cancer patients receiving epidermal growth factor receptor targeted therapies. J Dtsch Dermatol Ges 2005;3:599-606.

Tilberedning av cytostatika ved sykehusavdeling

Generelt

Mange cytostatika har vist mutagene, teratogene og/eller karsinogene effekter hos mennesker og/eller forsøksdyr, og det er viktig for helsepersonell å følge prosedyrene for cytostatika slik at man unngår cytostatika i omgivelsene og helserisiko for arbeidstagere. Dette gjelder håndtering ved utblanding av cytostatikakurer, og administrering av cytostatika.

Gravide og arbeidstakere med legeattest om at de midlertidig eller permanent ikke skal arbeide med cytostatika skal ikke håndtere eller bli utsatt for disse stoffene.

På den enkelte arbeidsplass bør det foreligge skriftlige retningslinjer for håndtering av cytostatika, for førstehjelpstiltak ved søl og vask og vedlikehold av avtrekk og liknende.

Søl og uhell med cytostatika skal unngås i størst mulig grad. Får man allikevel søl, må dette fjernes umiddelbart.

Gjeldende forskrifter og veiledning (www.lovdata.no)

 • Vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (Kjemikalieforskriften), fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet av 5. mai 2001, sist endret 26. april 2005.
 • Veiledning til kjemikalieforskriften vedlegg VII Cytostatika, fra september 2003 (www.arbeidstilsynet.no).

Ved Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet, skal cytostatika kun blandes og administreres av sykepleiere som har gjennomført kompetansegivende cytostatikakurs ved Radiumhospitalet, eventuelt er uteksaminert ved videreutdanningen i kreftsykepleie ved Høyskolen i Oslo.

Tilberedning av cytostatika ved sykehusavdeling

Ved Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet er tilberedning av cytostatika sentralisert til sykehusapoteket. Unntaksvis kan det være nødvendig at man må foreta en tilberedning ved sykehusavdeling.

Kjemikalieforskriften krever at tilberedning av cytostatika skal foregå i eget rom som har arbeidsbenk med avtrekkskap. Ventilasjonen skal være atskilt fra den øvrige ventilasjon, og avtrekksluften skal føres direkte ut i det fri og om nødvendig renses. Avtrekksskapet skal ha gjennomsiktig avskjerming. Rommet skal være godt belyst for visuell kontroll av væsken.

Ved Radiumhospitalet er det krav til bruk av sikkerhetsbenk (tidligere kalt LAF-benk) til opptrekk av cytostatika dersom det er nødvendig å blande ut cytostatika ved sykehusavdeling.

Mål

 • Unngå forurensning
 • Bevare preparatets sterilitet

Utstyr

 • Godkjent sikkerhetsbenk til cytostatikatilberedning
 • Dobbelt lag hansker, foreksempel nitrilhansker innerst og sterile latex hansker ytterst
 • Beskyttelsesfrakk med lange ermer eller plastforkle og armbeskyttere. Hanskene dras godt opp utenpå ermer eller armbeskyttere. 
 • Utblandingsvæske
 • Sprøyter og kanyler
 • Injeksjonstørk
 • Sterile kompresser
 • Engangskluter
 • 70 % desinfeksjonssprit
 • Benkunderlag med absorberende overflate og plast underside (Benchcoat)
 • Plastpose til å knytte igjen eller med lynlås til avfall.

Forberedelser

 • Sikkerhetsbenken skal være i drift minimum 30 minutter før bruk.
 • Sørg for at beskyttelsesglasset på sikkerhetsbenken er trukket ned til riktig arbeidsåpning slik som anbefalt av benkens produsent.
 • Kontroller at benkens lufthastighet er normal og at det ikke har vært utløst alarmer.
 • Til planlagte cytostatikakurer som må produsereres i løpet av helgedager på post sender Sykehusapoteket ved Radiumhospitalet nødvendig cytostatika, arbeidsseddel og etiketter til postene. Arbeidsseddel fra Cytodose er ikke tilgjengelig for posten.
 • Dersom arbeidssedler ikke er tilgjengelig finnes informasjon i sykepleiernes arbeidsbeskrivelse fra Cytodose. Der står det hvilken utblandingsvæske som skal benyttes og mengde av denne, samt eventuelle andre tilsetninger. Disse opplysningene ligger også i Nasjonalt register for medikamentell behandling i Oncolex. Pakningsvedlegg gir opplysning om oppbevaringsbetingelser og holdbarhet etter utblanding.
 • Les gjennom utblandingsanvisningen, og foreta nødvendige utregninger. Datér og signér på arbeidsseddel.
 • Finn fram nødvendig utstyr.
 • Velg utblandingssystem/-væsker.
  • Overføringskanyle foretrekkes framfor sprøyte der dette er mulig, for å beholde et mest mulig lukket system.
  • Om sprøyte brukes: Bruk helst sprøyte med luerlock-kobling, da de har bedre feste mellom sprøyte og kanyle. 
  • Sprøyte brukes alltid til konsentrat av cytostatika som er ferdig oppløst fra produsent, fordi beholderen vanligvis inneholder overskudd av legemiddel.
  • Finn fram legemiddel og infusjonsvæske som beskrevet og kontroller holdbarheten.
  • Sjekk at legemiddelet i oppløst form ikke inneholder partikler eller synlige utfellinger.
  • Sjekk at emballasjen ikke har sprekker eller lekkasjer.
  • Få en annen sykepleier til å dobbeltkontrollere: riktig pasient, legemiddel og dose, væsketype og mengde, samt alle utregninger. All kontroll skal skje mot originalordinasjonen. Den som kontrollerer signerer og daterer.
  • Vask hendene.
  • Ta på de innerste hanskene.
  • Desinfisér arbeidsflaten i sikkerhetsbenken med 70 % desinfeksjonssprit.
  • Dekk arbeidsflaten med benkunderlag. Denne må ikke dekke perforeringen i platen, for at benken skal fungere riktig.
  • Legg cytostatikahanskene (for eksempel sterile latexhansker), nødvendig utstyr, legemiddel og væske fram i sikkerhetsbenken for en kur av gangen. Utstyret legges inn mot sidekanten innenfor perforeringen.
  • Ta på beskyttelsesutstyr (frakk/forkle og armbeskyttere).

  Gjennomføring

  Aseptisk prosedyre

  • Ta cytostatikahanskene, for eksempel sterile latex hansker, utenpå de andre hanskene mens hendene er inne i benken.
  • Desinfiser gummimembranen på infusjonsposene og hetteglassene, samt halsen på ampullene med injeksjontørk. Tilsetningsstussen på infusjonsposen desinfiseres kun hvis stussen har berørt noe, ellers er den steril.
  • Lag en kur om gangen.
  • Ettersom sterilfiltrert luft strømmer inn i benken ovenfra skal alt utstyr i benken plasseres på en slik måte at det til enhver tid har fri luftstrøm ovenfra. Alle bevegelser i benken skal være rolige og gjennomføres på en slik måte at luftstrømmen over preparatene ikke forstyrres. Det er viktig å unngå virvelbevegelser (turbulens) i den laminære luftstrømmen, da det medfører aktiv transport av eventuelle forurensninger fra hendene. Det innebærer at hender ikke skal krysses eller beveges over preparater eller utstyr i benken.
  • Arbeid minst 15 cm innenfor perforeringen i benkeplaten.
  • For poster som bruker Connection set: Før cytostatika tilsettes posen må Connection set kobles på infusjonsposen og fylles med infusjonsvæske fra posen.

  For å unngå søl og aerosoldannelse

  • Hold en tørr, steril kompress omkring ampullens hals når den knekkes.
  • Når kanylen trekkes ut av hetteglasset bør man holde en steril kompress rundt hettehalsen for å fange opp søl.
  • Hold hetteglasset/ampullen slik at åpningen ikke har retning mot ansiktet.
  • For tørrsubstanser tilsettes oppløsningsmidler langsomt langs glassveggen for å unngå oppvirvling av cytostatikapartikler.
  • Ved over-/undertrykk i hetteglass: Sett på en filterkanyle først for å utligne trykket.
  • Ved bruk av adapter: Sett denne først i infusjonsposen og koble den deretter til hetteglasset med cytostatikum.
  • Når luften fjernes fra sprøyten, settes kanylehetten på kanylen igjen mens sprøyten holdes vertikalt med kanylen rett oppad. En steril kompress holdes rundt åpningen mellom kanyle og hette for å fange opp søl.
  • Tørk opp søl med en gang.

  Den ferdige løsningen

  • Etter hver tilsetning må infusjonsbeholderens innhold blandes godt ved at beholderen snus opp ned og vendes 5–6 ganger.
  • Den ferdige løsningen granskes med henblikk på at alt legemiddel har løst seg opp, og at det ikke finnes fremmedpartikler i løsningen.
  • Sjekk posen for lekkasjer ved å trykke hardt i den før den tas ut av benken.
  • Oppstår synlige forandringer under tilsetningsarbeidet, skal infusjonsvæsken ikke brukes og lege kontaktes. Ta vare på infusjonsvæske og emballasje av tilsatt legemiddel og kontakt apoteket for videre utredning av årsak.
  • Opptrukket sprøyte eller infusjonsvæsker som har fått tilsetninger skal merkes tilfredsstillende. Etiketten skal inneholde:
   • Pasientens navn og fødselsdato
   • Legemiddelets navn og mengde
   • Væskevolum
   • Fremstillingsdato og holdbarhet
   • Navn på de som har fremstilt og kontrollert preparatet Hansker byttes hver ½ time eller ved søl.

  Avfallshåndering og vask

  • Alt brukt utstyr pakkes inn i benkunderlaget og legges i plastpose som kan lukkes ved å knyttes eller med lynlås.
  • Hansker, armbeskyttere og plastforkle legges i samme plastpose som knyttes igjen eller lukkes med lynlås.
  • Søppelposen kastes som cytostatikaavfall.
  • Sikkerhetsbenken slås av tidligst 30 minutter etter bruk.
  • Benken vaskes daglig etter at den har vært i bruk. I tillegg skal det gjøres en mer omfattende vask månedlig. Ved synlig søl byttes benkunderlaget, og benken vaskes med såpevann og deretter med 70 % desinfeksjonssprit. Såpevann er det som best løser opp og fjerner cytostatikasøl.
  • Dersom sikkerhetsbenken skal brukes til annen produksjon, foreksempel til antibiotika, må den vaskes med såpevann og deretter med 70 % desinfeksjonssprit etter at benken er anvendt til cytostatikaproduksjon. 

  Eventuelt flere tilsetninger

  • Tilsetning av flere legemidler til cytostatikaløsninger bør unngås. Om det likevel er ordinert må det foreligge klar dokumentasjon om blandbarhet. Blandbarhet er dokumentert hvis det er beskrevet i Cytodose.
  • Eventuelle tilsetninger skal gjøres i sikkerhetsbenk. 

    

  Oppfølging

  Førstehjelp ved kontakt med cytostatika

  • Hud: Skylles godt med vann i cirka 15 minutter. Vask deretter hudområdet med vanlig såpe.
  • Øyne: Skylles med rikelig mengde vann, eventuelt bruk spyleflaske med Natriumklorid 9 mg/ml (minst 20–30 minutter kontinuerlig skylling). Ved sprut i øyet av vevstoksiske væsker kontakt lege.

  Stråleterapi ved strupekreft

  Nest etter kirurgi er strålebehandling den viktigste behandlingsmetoden.

  Selv om pasienten er vellykket operert vil det i de fleste tilfeller være behov for å gi strålebehandling etter operasjon. Dette fordi det erfaringsmessig ofte er mikroskopisk sykdom igjen hvor tumor var lokalisert, selv ved "frie" reseksjonsrender. Eventuelt kan det være mikroskopisk sykdom i lymfeknuter som drenerer området hvor primærtumor satt. Sannsynligheten for dette er avhengig av primærtumors lokalisasjon og stadium/infiltrasjons dybde.

  I hode-halsregionen er det mange strålefølsomme strukturer. Disse bør i størst mulig utstrekning spares for stråling. I praksis er dette vanskelig, ofte må man akseptere en viss strålebelastning av nevnte strukturer. Det er da viktig å kjenne deres stråletoleranse, som igjen er avhengig av fraksjonering (hvordan man deler opp totaldosen i mindre daglige enheter). Dette har lenge vært basert på empiri, men i de seneste tiår også på matematiske modeller.

  Bivirkninger må påregnes. Det å bli frisk kan ha en høy pris med hensyn til livskvalitet, vel å merke uten at det foreligger feilbehandling. Man finner det derfor ikke riktig å bruke begrepet stråleskade i denne sammenheng.

  Det brukes høyenergetisk elektromagnetisk stråling, enkelte ganger høyenergetiske elektroner. Dette genereres i såkalte lineærakseleratorer, maskiner som akselererer elektroner opp mot lyshastigheten, for deretter å bremse de ned, hvormed det avgis elektromagnetisk stråling, "bremsstrahlung".

  Avlevering av stråling med dagens apparatur skjer med millimeters presisjon. Det er derfor to forhold som er viktig:

  • Kjenne sykdommens lokalisasjon og utbredelse.
  • Pasienten ligger i samme posisjon fra dag til dag og urørlig under avlevering av stråling.

  En av kreftens kjennetegn er infiltrasjon, det vil si at tumor ofte er diffust avgrenset mot omgivelsene. Dette er ikke alltid lett å fange opp med dagens diagnostiske metoder. Optimal kartlegging av tumor krever ofte CT- og MR-undersøkelser, i noen tilfeller også PET. Likevel må man operere med flere sikkerhetsmarginer som kompenserer for usikkerhet i sykdommens utbredelse og dag til dag variasjon i posisjonering.

  For at pasienten skal ligge rolig under hele strålebehandlingen lages individuelt tilpassede plastmasker for hode og hals. Dette kalles fiksering. Deretter tas det en CT undersøkelse mens man har på masken. På CT bildene påtegnes tumor og risikoorganer av lege. Deretter planlegges strålingen av radiografer og fysikere. Når det er gjort kan pasienten simuleres, det vil si innstilling og påtegning av felt. Først da kan strålebehandlingen iverksettes. Hele prosesser tar 1–2 uker.

  PROSEDYRER

  Primær strålebehandling av strupehodet

  Generelt

  Strålebehandlingen rettes mot primærtumor. I tillegg bestråles regionale lymfeknuter ved manifeste regionale metastaser.

  Avhenging av primærtumors lokalisasjon og/eller T-stadium, vil det være aktuelt å strålbehandle regionale lymfeknuter på grunn av høy sannsynlighet for mikroskopisk sykdom.

  Målevolum og dose blir individuelt tilpasset.

  Behandlingen gis alene eller i kombinasjon med kirurgi (T4), eventuelt kjemoterapi (T3-T4).

  Målevolum og dose blir individuelt tilpasset.

  Indikasjon

  • Strupekreft

  Mål

  • Eliminere tumor
  • Redusere tumorvolum
  • Fjerne eller begrense omfang av regionale metastaser

  Definisjoner

  Målvolum

   

   

   

  Definisjoner av målvolum i henhold til ICRU (International Comission on Radiation Units and Measurment)
  GTV (Gross tumor volume) Palperbar eller synlig/demonstrerbar utstrekning av malign vekst                               
  CTV (Clinical target volume)

  Vevsvolum som inneholder GTV og/eller subklinisk mikroskopisk malign sykdom

  ITV (Internal Target Volume)

  Volum som inneholder CTV pluss en indre margin som tar hensyn til indre bevegelser og endringer av CTV

  PTV (Planning Target Volume) Geometrisk volum som inneholder ITV med en setup margin som tar hensyn til antatte pasientbevegelser, samt variasjoner i pasientopplegging og feltinnstillinger
  OAR (Organ-at-Risk) Normalvev hvor strålefølsomheten signifikant kan påvirke planlegging og/eller rekvirering av dose

  PRV (Planning organ-at-risk volume)

  Geometrisk volum som inneholder risikovolum med en setup margin
  TV (Treated Volume) Volumet innenfor en isodoseoverflate som anses tilstrekkelig utfra behandlingsintensjon
  IV (Irradiated Volume) Det volum som får en dose som er av betydning i forhold til normalvevstoleranse
  CI (Conformity Index) Forholdet mellom planleggingstarget og behandlet volum (PTV/TV)

   

   

  Forberedelser

  Før første strålebehandling, lages en individuelt tilpasset plastmaske for hode-hals slik at pasienten immobiliseres.  

  Deretter gjøres en CT-undersøkelse i maske, for å kunne tegne inn svulstvev og riskoorganer.

  I hode-halsregionen er det mange risikoorganer med begrenset stråletoleranse som

  • medulla spinalis
  • glandula parotis

  Ideelt ønskes en uniform dosefordeling over målvolumet, og ingen stråling til kritiske organer. I praksis er dette umulig å oppnå, det blir et kompromiss mellom det mulige og det ønskelige.

  Klargjøring til simulering, som omfatter innstilling og påtegning av felter, tar cirka en uke. Først da er man klar for oppstart av strålebehandling.  

  Naxogin

  Naxogin er et medikament som etterligner effekten av oksygen.

  Celler er tre ganger mer strålefølsomme i nærvær enn i fravær av oksygen (oksygeneffekt). På grunn av utilstrekkelig blodforsyning, vil plateepitelkarsinomer over noen få millimeter ha underskudd av oksygen. En følge av dette er at celler i visse områder kan overleve strålebehandling, og være opphav til persisterende sykdom eller residiv.

  Stråleterapi har bedre effekt på tumor når den har tilstrekkelig oksygentilførsel. Naxogin er nå rutinemessig i bruk ved strålebehandling av larynxcancer i Danmark og Norge.

  Medikamentets kvalmefremkallende egenskaper er et problem.

  Gjennomføring

  Dose og fraksjonering

  Pasientene skal behandles med fotoner og/eller elektroner  . Dosehastigheten skal være mellom 0,5 og 5 Gy per minutt. Det skal alltid tilstrebes homogen dose, eventuelt ved anvendelse av kompensasjon.

  Det er viktig at planlagt behandlingstid overholdes.

  Standardbehandling

  Alle felter skal behandles ved hver fraksjon.

  • 46 Gy til unionen av alle ITV (=CTV)  
  • 70 Gy til unionen av alle GTV (konkomitant boost, 6 fx/uke)  
  • 6 fraksjoneringer per uke
  • Alle felter skal behandles ved hver fraksjon.
  • 1 fraksjon daglig, mandag-fredag 
  • 6. fraksjonen gis som en ekstra fraksjon på en av ukens 5 første dager, men alltid med 6 timers intervall.

  Ved uforutsette avbrudd

  Det tilstrebes at det ikke gis mer enn én ekstra fraksjon per uke, og at manglende behandling gis innen en uke. Det gjøres ved å gi en ekstra fraksjon i løpet av helgen, eller samme dag som planlagt fraksjon med ≥ 6 timers opphold.

  Oppfølging

  Pasienten følges opp regelmessig ved stråleenheten.

  Bivirkninger av strålebehandling

  Akutte

  • Mukositt
  • Spyttkjerteldysfunksjon
  • Munntørrhet på grunn av nedsatt spyttsekresjon
  • Smaksforstyrrelser
  • Smerter
  • Seigt slim
  • Soppinfeksjon

  Det er viktig med god oppfølging av munnhule og ernæringsstaus.

  Sene

  • Spyttkjerteldysfunksjon
  • Munntørrhet
  • Smaksforstyrrelser
  • Karies
  • Periodontal sykdom
  • Osteo(radio)nekrose
  • Trismus
  Primær strålebehandling av strupehodetPrimær strålebehandling av strupehodetPrimær strålebehandling av strupehodetPrimær strålebehandling av strupehodet
  Primær strålebehandling av strupehodetPrimær strålebehandling av strupehodetPrimær strålebehandling av strupehodetPrimær strålebehandling av strupehodet

  Postoperativ strålebehandling ved strupekreft

  Generelt

  Risikoen for tilbakefall etter et kirurgisk inngrep alene varierer i forhold til lokalisasjon.

  Strålebehandlingen rettes mot tumortomt fordi det ofte er mikroskopisk restsykdom til tross for lysmikroskopisk "frie" reseksjonsrender. I tillegg bestråles regionale lymfeknuter, enten på grunn av manifeste regionale metastaser eller fordi det på grunn av primærtumors lokalisasjon og/eller T-stadium vil være høy sannsynlighet for mikroskopisk sykdom i regionale lymfeknuter.

  Målevolum og dose blir individuelt tilpasset.

  Indikasjon

  • Strupekreft

  Mål

  • Fjerne mikroskopisk restsykdom, og forebygge og/eller fjerne spredning til halsglandler

  Definisjoner

  Målvolum

   

   

   

  Definisjoner av målvolum i henhold til ICRU (International Comission on Radiation Units and Measurment)

  CTV (Clinical target volume)

  Makroskopisk tumorvolum som omfatter eventuelt gjenværende tumorvev

  ITV (Internal Target Volume)

  Volum som inneholder CTV pluss en indre margin som tar hensyn til indre bevegelser og endringer av CTV

  PTV (Planning Target Volume) Geometrisk volum som inneholder ITV med en setup margin som tar hensyn til antatte pasientbevegelser, samt variasjoner i pasientopplegging og feltinnstillinger
  OAR (Organ-at-Risk) Normalvev hvor strålefølsomheten signifikant kan påvirke planlegging og/eller rekvirering av dose

  PRV (Planning organ-at-risk volume)

  Geometrisk volum som inneholder risikovolum med en setup margin
  TV (Treated Volume) Volumet innenfor en isodoseoverflate som anses tilstrekkelig utfra behandlingsintensjon
  IV (Irradiated Volume) Det volum som får en dose som er av betydning i forhold til normalvevstoleranse
  CI (Conformity Index) Forholdet mellom planlegginstarget og behandlet volum (PTV/TV)

   

  Forberedelser

  Før første strålebehandling lages en individuelt tilpasset plastmaske for hode-hals slik at pasienten immobiliseres.  

  Deretter gjøres en CT-undersøkelse i maske for å kunne tegne inn svulstvev og riskoorganer.

  I hode-halsregionen er det mange risikoorganer med begrenset stråletoleranse, som:

  • medulla spinalis
  • glandula parotis

  Ideelt ønsker man seg en uniform dosefordeling over målvolumet og ingen stråling til kritiske organer. I praksis er dette umulig å oppnå, det blir et kompromiss mellom det mulige og det ønskelige.

  Klargjøring til simulering, som omfatter innstilling og påtegning av felter, tar cirka en uke. Først da er man klar for oppstart av strålebehandlingen. 

   

  Gjennomføring

  Dose og fraksjonering

  Pasientene skal behandles med fotoner, eventuelt i kombinasjon med elektroner  . Dosehastigheten skal være mellom 0,5 og 5 Gy per minutt. Det skal alltid tilstrebes homogen dose eventuelt ved anvendelse av kompensasjon.

  Det er viktig at planlagt behandlingstid overholdes.

  Standard behandling

  Alle felter skal behandles ved hver fraksjon.

  • Radikalt opererte (RO) skal ha 60 Gy (T3-4)
  • Ikke radikalt opererte (R1/R2) og nivåer med ekstrakapsulærvekst skal ha 66 Gy
  • Elektive lymfeknuter skal ha 46-50 Gy 
  • Alle felter skal behandles ved hver fraksjon
  • 1 fraksjon daglig, mandag-fredag 

  Intervall mellom kirurgi og strålebehandling skal være så kort som mulig. Helst 3-4 uker (<5 uker)

  Postoperativ bestråling til minst 60 Gy etter halsglandeldisseksjon utføres dersom det foreligger:

  • ekstranodal vekst i en eller flere lymfeknuter
  • tumorinfiltrasjon i lymfeknuter i flere nivåer 
  • tumorvev i bløtdeler/hud
  • ufrie reseksjonsrender/resttumor
  • midtlinjære pimærtumorer (kontralateralt halsfelt)

  Noen av de nevnte faktorer kan betinge lokal "boost" bestråling i høyere doser. 

  Ved uforutsette avbrudd

  Det tilstrebes at det ikke gis mer enn én ekstra fraksjon per uke, og at manglende behandling gis innen en uke. Det gjøres ved å gi en ekstra fraksjon i løpet av helgen, eller samme dag som planlagt fraksjon med ≥ 6 timers opphold.

   

   

  Oppfølging

  Pasienten følges opp regelmessig ved stråleenheten.

  Bivirkninger av strålebehandling

  Akutte

  • Mukositt
  • Spyttkjerteldysfunksjon
  • Munntørrhet på grunn av nedsatt spyttsekresjon
  • Smaksforstyrrelser
  • Smerter
  • Seigt slim
  • Soppinfeksjon

  Det er viktig med god oppfølgning av munnhule og ernæringsstatus.

  Sene

  • Spyttkjerteldysfunksjon
  • Munntørrhet
  • Smaksforstyrrelser
  • Karies
  • Periodontal sykdom
  • Osteo(radio)nekrose
  • Trismus
  Postoperativ strålebehandling ved strupekreftPostoperativ strålebehandling ved strupekreftPostoperativ strålebehandling ved strupekreftPostoperativ strålebehandling ved strupekreft

  Palliativ strålebehandling i hode-halsregionen

  Generelt

  Pasienter med langtkommen kreftsykdom og kort forventet levetid kan ha både symptomlindrende og symptomforebyggende effekt av strålebehandling. I noen tilfeller virker behandlingen også livsforlengende.

  Normalvev har større evne til reparasjon mellom de enkelte fraksjoner sammenlignet med tumorvev. Strålebehandling gis derfor med én eller få store fraksjoner med god effekt og lite bivirkninger. På den måten gir man høy total dose mot tumorvevet og likevel begrenser skaden på friskt vev.

  Det er svært viktig at de akutte bivirkningene er lite uttalte og av kort varighet.

  Palliativ strålebehandling brukes mot både primærtumorer, lokale residiv og metastaser.

  Indikasjoner

  • Uhelbredlig kreftsykdom i hode-halsregionen
  • Klar sammenheng mellom aktuell(e) metastase(r) og symptom(er)

  Mål

  • Lindre symptomer
  • Forebygge symptomer

   

  Definisjoner

  Målvolum

   

   

   

  Målvolum definisjoner i henhold til ICRU (International Comission on Radiation Units and Measurment)
  GTV (Gross tumor volume) Palperbar eller synlig/demonstrerbar utstrekning av malign vekst                               
  CTV (Clinical target volume)

  Vevsvolum som inneholder GTV og/eller subklinisk mikroskopisk malign sykdom

  ITV (Internal Target Volume)

  Volum som inneholder CTV, pluss en indre margin som tar hensyn til indre bevegelser og endringer av CTV

  PTV (Planning Target Volume) Geometrisk volum som inneholder ITV med en setup margin som tar hensyn til antatte pasientbevegelser, samt variasjoner i pasientopplegging og feltinnstillinger
  OAR (Organ-at-Risk) Normalvev hvor strålefølsomheten signifikant kan påvirke planlegging og/eller rekvirering av dose

  PRV (Planning organ-at-risk volume)

  Geometrisk volum som inneholder risikovolum med en setup margin
  TV (Treated Volume) Volumet innenfor en isodoseoverflate som anses tilstrekkelig utfra behandlingsintensjon
  IV (Irradiated Volume) Det volum som får en dose som er av betydning i forhold til normalvevstoleranse
  CI (Conformity Index) Forholdet mellom planlegginstarget og behandlet volum (PTV/TV)

   

  Forberedelser

  Lokoregional strålebehandling

  Det bestrålte volum bør begrenses til et absolutt minimum. Det krever gjerne CT doseplanlagt behandling.

  Før første strålebehandling lages en individuelt tilpasset plastmaske for hode-hals slik at pasienten immobiliseres.  

  Deretter gjøres en CT-undersøkelse i maske for å kunne tegne inn svulstvev og riskoorganer.

  I hode-halsregionen er det mange risikoorganer med begrenset stråletoleranse, som:

  • medulla spinalis
  • hjernestammen
  • glandula parotis
  • chiasma
  • indre ører
  • nervus opticus
  • linser
  • bulbus oculi

  Ideelt ønskes en uniform dosefordeling over målvolumet og ingen stråling til kritiske organer. I praksis er dette umulig å oppnå, det blir et kompromiss mellom det mulige og det ønskelige.

  Klargjøring til simulering, som omfatter innstilling og påtegning av felter, tar cirka en uke. Først da er man klar for oppstart av strålebehandling.

  Gjennomføring

  Fraksjonering og total dose vil være avhengig av om pasienten har fått bestråling mot samme området tidligere.

  Sitter problemet lokoregionalt, for eksempel et residiv, vil man kunne forsøke med 20 fraksjoner à 1,5 Gy, 10 fraksjoner per uke.   

  Dersom tumor responderer og pasienten tolererer behandlingen kan man forsøke ytterligere en serie med samme fraksjonering etter 14 dager.

  Symptomgivende metastaser utenfor hode-halsregionen kan behandles med enkeltfraksjon (smertefulle skjelettmetastaser), eventuelt 10 fraksjoner à 3 Gy.

  Oppfølging

  De fleste bivirkningene som kan oppstå under behandlingen skyldes at friske organer ligger i strålefeltet. Dosenivåene som brukes til ren symptompalliasjon er imidlertid holdt lave for at risikoen for akutte bivirkninger skal være minst mulig.

  Totaldosen ligger på et nivå som gjør at risikoen for senfølger er lav

  God oppfølging er viktig for å oppnå tilfredsstillende lindring av symptomer, og foregår vanligvis lokalt (henvisende sykehus eller fastlege).

  Palliativ strålebehandling i hode-halsregionenPalliativ strålebehandling i hode-halsregionenPalliativ strålebehandling i hode-halsregionenPalliativ strålebehandling i hode-halsregionen

  Komplikasjonsbehandling av strupekreft

  Kreftbehandling gir bivirkninger i varierende grad.

  Det kan være nødvendig å gi støttebehandling for at pasienten skal klare å gjennomføre og få full effekt av planlagt behandling.

  Støttebehandlingen kan også gis for å redusere bivirkninger og høyne pasientens livskvalitet under og etter behandlingen.

  PROSEDYRER

  Ernæringssituasjon i forbindelse med strålebehandling

  Generelt

  Mange hode-hals pasienter er i utgangspunktet i risikosonen for å utvikle underernæring. Underernæring er forbundet med generelt økt sykelighet. Det er lettere å forbygge enn å behandle underernæring.

  Overvåking av ernæringsstatus er en viktig del av behandlingen. Hensikten er å indentifisere underernæring så tidlig som mulig for raskest mulig å iverksette tiltak.

  Strålebehandlingen er ofte intensiv og gir bivirkninger som munntørrhet, smerter, mukositt og endret smaksopplevelse.  

  Indikasjon

  • Strålebehandling mot hode-hals regionen

  Mål

  • Opprettholde ernæringsstatus i perioden med akutte bivirkninger, som følge av strålebehandling. 

  Bakgrunn

  Vekttap er et av de viktigste tegnene på endret ernæringsstatus. Et vekttap på mer enn 10 % siste 6 månedene eller mer enn 5 % vekttap siste 3 måneder er et signifikant og alvorlig vekttap. Dersom vekttap opptrer i kombinasjon med lav BMI (body mass index) (20 kg/m2 for voksne) og/eller et matinntak på mindre enn 60 % av beregnet behov siste 10 dager, vil pasienten være underernært eller være i ernæringsmessig risiko.

  Beregning av ernæring og væskebehov

  • Oppegående pasienter: 30-35 kcal/kg/dag
  • Sengeliggende pasienter: 25-30 kcal/kg/dag
  • Eldre over 70 år: Anbefalt mengde reduseres med 10 %
  • Væskebehov: 30-35 ml/kg/dag

  Tiltak omfatter tilbud om kost i forhold til symptomer og ernæringsstilstand. Pasienten bør tilbys næringstett mat, mellommåltider, næringsdrikker, sondeernæring og intravenøs ernæring.

  Små, hyppige måltider

  Pasienter må ofte ha en tilpasset kost som er mykere, mildere og mer flytende i konsistensen. Det kreves da at kosten er så ernæringstett som mulig. Disse pasientene vil ha behov for 6-8 små måltider per dag for å nå opp til energibehovet.

  Berikning av mat og drikke

  Det mest effektive å bruke for å berike mat og drikke, er helt vanlige matvarer som fløte, olje, smør, rømme, majones og lignende.

  Berikning av mat og drikke gjøres for å øke energiinnholdet i matvaren uten å øke volum. Dette brukes til pasienter som spiser for lite og derfor trenger energitett kost.

  Berikningspulver

  • Ikke tilsatt vitaminer, mineraler eller sporstoffer
  • Ofte kun fett, karbohydrater eller proteiner. Eventuelt kombinasjon av fett og karbohydrat

  Noen pulver er fullverdige, det vil si at en gitt mengde inneholder alt kroppen trenger av energi og næringsstoffer. Det finnes også pulver med nøytral smak som ikke påvirker smak eller konsistens på maten. 

  Næringsdrikker

  Næringsdrikker kan brukes som et måltid i seg selv eller som mellommåltider. Næringsdrikker kan være et mer verdifullt mellommåltid enn "vanlig" mat, fordi det ofte er lettere å drikke enn å spise. Det er vist at om man innfører næringsdrikker som mellommåltid går det ikke utover energiinntaket til hovedmåltidene.

  Det finnes en rekke ferdiglagde næringsdrikker på markedet. Noen av produktene er fullverdige. De inneholder karbohydrater, protein og fett og er tilsatt alle nødvendige vitaminer, mineraler og sporelementer, samt eventuelt fiber. Disse produktene kan benyttes som eneste næringskilde. Energiinnholdet varierer fra 85-200 kcal/100 ml og enkelte produkter har et høyt proteininnhold.

  Produktene er alderstilpasset og doseringen bestemmes individuelt i samarbeid med klinisk ernæringsfysiolog/lege.

  Mange pasienter foretrekker hjemmelagde næringsdrikker basert på helmelk, fløte, iskrem, frukt og eventuelt smakstilsetninger. Disse er fri for tilsetninger og friskere i smak. Energi- og proteininnholdet ligger tett opptil de kommersielle produktene samtidig som de er rimeligere.

  Sondeernæring

  Sondeernæring er å foretrekke framfor total parenteral ernæring (TPN) dersom mage-tarmkanalen fungerer. Næringstilførsel til tarmen er mer fysiologisk. Den beskytter mot bakterieovervekst, opprettholder tarmslimhinnens struktur og funksjon og fremmer motilitet. Sondeernæring gir mindre risiko for metabolske komplikasjoner.

  Sondeernæring brukes ved:

  • utilstrekkelig matinntak (under 60% av energibehov) siste 5-7 døgn til tross for orale tiltak
  • vekttap >2% siste uke, >5% siste måned eller >10% siste 6 måneder
  • fare for vekttap på grunn av forestående vekttap
  • lave albuminverdier (under 35g/l, nedre grense for normalområdet)
  • forsnevringer, passasjehinder i svelg/spiserør

  Sondeernæring må ikke brukes ved følgende tilstander:

  • Paralyse eller ileus
  • Kort-tarm syndrom
  • Alvorlig diaré
  • Alvorlig akutt pancreatitt
  • Obstruksjon i tarm
  • Vanskelig væskeproblematikk

  Sondeløsninger

  Sondeløsningen må være fullverdig fordi de skal kunne benyttes som eneste ernæring. De mest brukte er standard (1 kcal/ml) eller energirik (1,5 kcal/ml) løsning med eller uten fiber. Det finnes også sondeløsninger som er tilpasset pasienter med fordøyelses- og absorbsjonsproblemer, pasienter med diabetes og med melkeallergi. I tillegg finnes spesialløsninger både for intensivpasienter og kreftpasienter.

  Parenteral ernæring

  Parenteral ernæring skal kun brukes alene dersom peroral eller sondeernæring ikke kan brukes. Parenteral ernæring kan brukes sammen med sondeernæring eller vanlig mat, der man ikke kan dekke pasientens næringsbehov med dette alene.

  Forsiktighetsregler må utvises ved følgende tilstander:

  • Nyresvikt
  • Hjertesvikt
  • Lungesvikt
  • Store væske- og elektrolytt tap
  • Diabetes mellitus
  • Leversvikt

   

  Forberedelse

  Subjective Global Assessment (SGA)

  Subjective Global Assessment (SGA) er et skjema som brukes for å klassifisere pasientens ernæringsstatus.

  På bakgrunn av informasjon om vektutvikling, matinntak, symptomer og fysisk funksjon blir pasienten klassifisert som velernært, noe underernært eller alvorlig underernært. Denne kategoriseringen har vist seg å korrelere godt med mer objektive mål for ernæringsstatus samt morbiditet, dødelighet og livskvalitet.

  Andre skjema som er mye brukt er Malnutrition Universal Screening Tool (MUST), Mini nutritional assessment (MNA) og Nutrition Risk Score (NRS 2002). Disse skjemaene er i prinsippet bygget opp på samme måte som SGA, men de er ikke validert hos pasienter med kreftsykdom.

  Tiltak omfatter individuell tilrettelegging om kost i forhold til symptomer og ernæringstilstand. Pasienten bør tilbys næringstett mat, mellommåltider, næringsdrikker, sondeernæring eller parenteralernæring.

  Sondeernæring

  Sondespissen legges ofte i ventrikkel. Ved dårlig ventrikkelfunksjon, total gastrektomi eller pancreas operasjon bør sonden legges i duodenum eller jejenum. Plassering av sonden er avgjørende for valg av sondeløsning og administrasjonsform.

  Det vanligste er å legge inn sonden nasogastrisk, men man kan også gå via bukveggen (PEG).

  Parenteral ernæring

  Perifer vene kan brukes ved kortvarig parenteral ernæring. I såfall brukes en stor vene på underarmen, og en liten kanyle. Ernæringen er da i tynnere løsninger.

  Sentral vene må brukes ved TPN med høy osmolalitet.

  Gjennomføring

  Alle pasienter veies regelmessing (1-2 ganger per uke). Dette er en forutsetning for å kunne registrere endringer i ernæringstilstanden.

  Sondeernæring

  Sondeernæring gis kontinuerlig med lav dråpetakt eller ved intervall/bolustilførsel (individuelt tilpassede måltider med høy dråpetakt).

  Når pasienten får dekket sitt energi- og væskebehov, kan det vurderes om pasienten kan få bolus- eller kontinuerlig tilførsel om natten for å gi større bevegelsesfrihet om dagen. Dette forutsetter imidlertid at pasienten ikke har diaré, kvalme eller andre plager som kan knyttes til ernæringstilførselen.

  Ved innlagt sonde, gjøres følgende:

  • Aspirering - for å kontrollere ventrilkkeltømming bør det aspireres hver 4.–8. time. Dette gjelder spesielt for immobile og svake pasienter.
  • Ukentlig eller oftere - kontroll av ernæringsprogram/væskebalanse, evaluering, ødemkontroll, blodprøver (albumin, K, Mg, P, blodglukose).
  • Månedlig - skifte sonde etter cirka 6 uker. Skift nesebor for hver gang for å unngå irritasjon i nesen etter langvarig bruk.

  Hvis det er umulig å tilføre legemidler oralt, kan det gis via sonde. Legemidler som finnes i flytende form foretrekkes. Tabletter kan eventuelt knuses og løses opp i vann eller glukoseløsning.

  Bruk av infusjonspumpe gir erfaringsmessig færre bivirkninger og sikrer korrekt volum og hastighet.

  Bolustilførsel

  Oppstart av sondeernæring med bolustilførsel anbefales kun:

  • dersom pasienten har spist noe inntil siste døgn
  • spiser noe og trenger sondemat som tilleggsernæring

  Pumpe anbefales brukt ved bolustilførsel de første 1-2 døgn.

  Kontinuerlig tilførsel

  Dersom pasienten tåler bolus dårlig (oppkast, abdominalt ubehag, kvalme, diaré), bør det vurderes å gå tilbake til kontinuerlig tilførsel.

  Sondeernæring skal alltid gis kontinuerlig til svært underernærte pasienter, eller dersom sondespissen ligger distalt for polyrus.

  Parenteral ernæring

  Hvis pasienten er i tilfredsstillende ernæringsstatus kan man ofte begynne med 100 % av behovet. Hvis pasienten er alvorlig underernært og i risiko for reernæringssyndrom starter man tilførselen forsiktig (10 kcal/kg/dag). Deretter økes tilførselen langsomt til 100 % i løpet av 4–7 dager.

  Pasienten må overvåkes nøye i forhold til:

  • elektrolytter (kalium, fosfat og magnesium)
  • infusjonshastighet
  • døgnurin og væskebalanse, beregnes daglig
  • glukose i blod og urin og elektrolytter, tas daglig i startfasen
  • leverprøver, nyrefunksjonprøver og triglyserider tas minst en gang per uke

  Ved TPN behandling over 1 måned tas vitaminer og sporelementer.

   

  Oppfølging

  Ernæringstatus vurderes ved etterkontrollene etter avsluttet behandling.

   

   

  Ivaretagelse av tenner og munnhule i forbindelser med strålebehandling

  Generelt

  Strålebehandling mot hode-hals kan påføre pasienten plagsomme bivirkninger i munnhulen. God ivaretagelse av munnhulen er derfor helt nødvendig for at pasienten skal fullføre strålebehandlingen uten unødige plager.

  Indikasjon

  • Strålebehandling mot hode-halsregionen

  Mål

  • Forebygge bivirkninger av behandling
  • Lindre bivirkninger av behandling
  • Opprettholde adekvat tann- og munnhelse
  • Fremme velvære

  Bakgrunn

  Strålebehandling mot hode-halsregionen er skadelig for munnslimhinner, tenner, kjeveben, kjeveledd, tyggemuskler og spyttkjertler avhengig av strålefelt og dose, og gir som regel akutte og kroniske bivirkninger.

  Mukositt er en av de vanligste akutte bivirkningene ved strålebehandling mot hode-hals, og defineres som en inflammasjonsliknende prosess i munnslimhinnen forårsaket av ioniserende stråling. Omfanget varierer med strålefelt og stråledose, men 90-100% av pasientene som strålebehandles utvikler mukositt. I tillegg er man disponert for alvorlige infeksjoner, inkludert sepsis.

  Andre akutte bivirkninger:

  • Infeksjon
  • Spyttkjerteldysfunksjon
  • Munntørrhet på grunn av nedsatt spyttsekresjon
  • Smaksforstyrrelser
  • Blødning
  • Smerter
  • Seigt spytt

  Smerter i munnhulen kan påvirke pasientens livskvalitet, og det kan gi konsekvenser for inntak av mat, svelgfunksjon og tale. De akutte bivirkningene varer inntil 4-6 uker etter avsluttet strålebehandling.

  Kroniske bivirkninger:

  • Spyttkjerteldysfunksjon
  • Munntørrhet
  • Smaksforstyrrelser
  • Karies
  • Periodontal sykdom
  • Osteo(radio)nekrose
  • Redusert gapeevne (trismus)

  En optimal tann- og munnhelse uten skade i tenner, kjever, slimhinner og spyttkjertler forebygger og reduserer alvorlighetsgraden av bivirkninger og komplikasjoner. 

  Forberedelse

  Pasienter som skal strålebehandles mot hode-halsregionen, bør få følgende orale forhold vurdert og/eller behandlet før oppstart av behandling.

  • Karies (mengde/alvorlighetsgrad) 
  • Tenner som krever endodontisk terapi
  • Periodontal sykdom
  • Periapikal infeksjon og annen skade i kjevene
  • Sykdomstilstander relatert til visdomstenner (perikoronitt)
  • Antall tenner som bør ekstraheres
  • Munnhygiene (instruksjon og oppfølging)
  • Spyttkjerteldysfunksjon (informasjon/tiltak)
  • Slimhinnelidelser
  • Traumeinduserende tann og fyllingskanter
  • Kjeveleddsproblemer, måling av gapehøyde før strålestart

  Det bør gå minst to uker fra ekstraksjon av tenner til strålebehandling kan starte.

  Gjennomføring

  Tiltak for å redusere plager i munnhulen ved strålebehandling

  Fluor er et effektivt kariesforebyggende middel. Fluor kan brukes som sugetabletter, tyggegummi eller munnskyllevann. For pasienter som plages med munntørrhet vil som regel skyllevæske være mest aktuelt. Fluor bør brukes morgen og kveld. Det anbefales pause i fluorskyllingen ved uttalt munnsårhet.

  Det anbefales å bruke en mild tannkrem uten såpestoffet natrium lauryl sulfat ved munnsårhet og munntørrhet. Tanntråd og/eller mellomromsbørster bør brukes daglig.

  Det anbefales å skylle munnen med temperert NaCl 0,9% etter hvert måltid, gjerne oftere. Munnskyllevæsker som Corsodyl® (inneholder klorhexidin), bør kun brukes i kortere perioder ved problemer med å opprettholde adekvat munnhygiene. Væsken bør da blandes 50/50 med vann. Ved uttalt sårhet der tannpuss er vanskelig kan tennene i stedet "vaskes" med bomullspinne (Q-tip) dyppet i Corsodyl®.

  På grunn av høy risiko for karies, anbefales pasienten å redusere inntak av sukkerholdig mat og drikke. Inntak av sure matvarer og sur drikke bør også reduseres for å hindre erosjonsskader på tannemalje.

  Ved munntørrhet kan det hjelpe å drikke mye, eventuelt kan man bruke kunstig spytt, spyttstimulerende munnspray og fuktgel. Det kan også hjelpe å tygge sukkerfri tyggegummi (1–2 minutter er nok), da spyttkjertlene stimuleres ved tygging og spyttsekresjonen øker.

  Ved uttalt munnsårhet og smerter kan man benytte lokalt bedøvende midler som foreksempel skylling med Xylocain® viscøs, benzydamin hydroklorid (Andolex®) og fortynnet morfinmikstur.

  Munnstell hos pasienter med såre munnslimhinner

  •  Leppene smøres med leppepomade/krem
  • Pasienten tilbys smertelindrende medikament en halv time før munnstell. I tillegg kan pasientens slimhinner bedøves med Xylocain® viscøs eller Andolex® skyllevæske.

  Skal munnstellet foregå i pasientens seng, bør pasienten ligge med hodet til siden slik at væske ikke renner bak i svelget.

  • Hold pussbekkenet under munnen gjennom hele munnstellet.
  • Ved sår og skorper i munnen, vask pasientens munn med tupfer dyppet i fortynnet 3% hydrogenperoksyd (1:3 med vann). Dette vil løse opp skorper og fjerne slim.
  • Start med å vaske tungespiss, arbeid videre innover tungen, så ganen, under tungen og til slutt kinnslimhinnene. Puss med myk børste og bruk en mild tannkrem.

  Ved mistanke om infeksjon, undersøk med henblikk på bakterier, sopp eller virus.

  • Bruk tanntråd eller mellomromsbørste mellom tennene.
  • Hyppig skifte av tannbørste.
  • Etter munnstell, smør pasientens slimhinner.
  • Leppene smøres til slutt med leppepomade/krem.

  Munnstellet bør gjennomføres minst to ganger per dag.

  Munnstell hos pasienter med proteser

  Før munnstell må protesen tas ut og rengjøres med tann- eller neglebørste. Oppvaskmiddel eller tannkrem kan benyttes. Ved tannsten kan protesen ligge i 7 % eddik over natten. Coregas® brusetabletter kan brukes til å forebygge tannsten.

  Når munnhulen er tørr, føles protesene løsere. Det kan være behov for å bruke et festemiddel. Middelet må fjernes daglig før det legges på et nytt lag.

  Slimhinnene blir tynnere som følge av strålebehandling, og det er lettere å få gnagsår fra proteser eller skarpe kanter på tennene. Noen kan etterhvert bli så såre at det kan være vanskelig å bruke protesene.

  Gnagsår fra protese gir økt risiko for utvikling av osteoradionekrose. I slike tilfeller skal pasienten ikke bruke protesen før den er justert.

  Hvis protesen ikke passer, eller ved nytilpassing, må tilpasning avventes til forholdene i munnulen har normalisert seg. Det tar som regel 4-6 uker etter siste strålebehandling.

  Oppfølging

  Observasjoner

  • Sårdannelse og eventuelt tegn på infeksjon i munnhulen
  • Smerter
  • Gapehøyden bør måles og vurderes jevnlig etter endt stråling, og der kjeveledd og tyggemuskler har vært med i strålefeltet bør pasienten instrueres i gapeøvelser for å opprettholde adekvat gapeevne.

  Trygderefusjon

  Det kreves ingen søknad eller forhåndsgodkjenning før tannbehandling kan igangsettes. Fra og med 1. januar 2008 er det den enkelte tannlege som er ansvarlig for å vurdere hvorvidt en pasient har krav på stønad i henhold av folketrygdloven §5–6.

  • Pkt 3. Pasienter som behandles for kreft i munnhulen, tilgrensende vev eller hoderegionen forøvrig har krav på trygderefusjon ved tannbehandling hvis sykdommen eller behandlingen av denne har ført til behov for tannbehandling.
  • Pkt. 4. Infeksjonsforebyggende tannbehandling i forbindelse med strålebehandling mot kjevene ved kreftsykdom dekkes av trygden. Hvis tenner må fjernes som ledd i den infeksjonsforebyggende behandlingen, dekkes også utgifter til nødvendig rehabilitering etter folketrygdens offentlige takster. Pasientene må som regel betale et mellomlegg til tannlegen utover de offentlige takster.
  • Pkt.10. Det kan ytes stønad til tannbehandling ved hyposalivasjon som ikke er forårsaket av strålebehandling mot kjever og spyttkjertler, men av legemiddelbruk eller sykdom som har medført økt kariesaktivitet. Stønad ytes da kun i de tilfeller der det foreligger dokumentasjon på hyposalivasjon over tid, minimum ett år. Unntak fra observasjonstiden på ett år kan gjøres der det foreligger svært forhøyet kariesaktivitet og dersom verdiene for ustimulert saliva er < 0,10 ml/minutt og for stimulert salvia er < 0,70 ml/minutt. Tannlegen kan utføre salviasekresjonstesten.

  Tannlegen må kunne dokumentere vurderingene og pasientjournalen må inneholde alle relevante opplysninger. Onkolog eller behandlende lege må derfor skriflig informere tannlege/pasient om hva slags kreftbehandling den enkelte pasient skal få/har fått.

  Ivaretagelse av munnhuleIvaretagelse av munnhuleIvaretagelse av munnhule

  Nikotinavvenning i forbindelse med kreftbehandling

  Generelt

  Røyking kan påvirke behandlingseffekten hos pasienter som behandles med kirurgi, strålebehandling og/eller kjemoterapi. Røyking har innvirkning både på metabolismen og farmakokinetikken.

  Ved kirurgisk behandling kan røyking hemme sårtilheling etter operasjonen og øke sannsynligheten for kirurgiske sårinfeksjoner. Røyking øker også risikoen for alvorlige lungekomplikasjoner under anestesi, fordi røykere generelt har mer slim i luftveiene og er mindre i stand til å fjerne det. Det er imidlertid omdiskutert om det å slutte rett før en operasjon er gunstig (28, 30-33), og dette bør vurderes i hvert enkelt tilfelle. Da røykere er mer utsatt for sekretstagnasjon enn ikke røykere er det viktig å få dem raskt ekstubert postoperativt.

  Pasienter som fortsetter å røyke under strålebehandling har økt risiko for dårligere behandlingseffekt, utvikling av sekundærkreft, økt toksisitet og flere bivirkninger sammenlignet med ikke-røykere og røykere som har sluttet før behandling. Fortsatt røyking under strålebehandling er også forbundet med oral mucositt, smaksforandringer, munntørrhet, redusert stemmekvalitet, vekttap, avmagring, fatigue, pneumoni, ben- og bløtvevsnekrose.

  Tobakk kan påvirke metabolismen og virkningsmekanismen av kjemoterapi og dermed gjøre behandlingen mindre effektiv. Røykere som får kjemoterapi kan i tillegg få svekket immunforsvar, økt forekomst av infeksjoner, og forverring av vanlige bivirkninger som vekttap, avmagring, fatigue og lunge- og hjertetoksisitet. Det er gjort funn som tyder på at det også kan gjelde monoklonale antistoffer.

  Kreftpasienter som slutter å røyke før kjemoterapi og strålebehandling har en total symptombyrde lik ikke-røykere mens de som fortsetter å røyke rapporterer om høyere symptombyrde. Målrettede røykeavvenningstiltak kan gi økt livskvalitet og færre behandlingsavbrytelser.

  Mange pasienter lurer på om det har noen hensikt å slutte å røyke etter at de har fått en kreftdiagnose. Studier viser at fortsatt røyking er assosiert med økt behandlingsrelatert toksisitet, økt risiko for andre primære krefttyper, nedsatt livskvalitet, dårligere behandlingseffekt og redusert overlevelse hos pasienter med kreft. Dette gjelder for både kreftdiagnoser hvor røyking er en kjent årsaksfaktor, som lunge- og hode/hlaskreft, og ved diagnoser hvor det ikke er noen kjent sammenheng med røyking. Studier gjort på røyking og kreftdiagnoser som brystkreft, prostatakreft, kolorektal kreft, kreft i spiserør, livmorhals og eggstokk samt ved leukemi og lymfom finner at fortsatt røyking etter kreftdiagnose er forbundet med økt risiko for dødelighet.

  Studier støtter at røykeslutt bedrer behandlingsresultatene hos pasienter med kreft og fremhever betydningen av å gi røykeavvenningstjenester til både pasienter og kreftoverlevere. Sammenhengen mellom tobakk og innvirkning på kreftsykdom og -behandling er kompleks og sammensatt.

  Det er fortsatt mye en ikke vet om de ulike komponenters betydning. Når det gjelder tobakksbruk ved kreftbehandling er det først og fremst forsket på sammenhengen mellom sigarettrøyking og effekt av kreftbehandling. Det kan likevel ikke utelukkes at annen tobakksbruk som snus og skrå også kan påvirke kreftbehandlingen. Internasjonale guidelines anbefaler derfor å slutte med all tobakksbruk i forbindelse med kreftbehandling. 

  Fordeler ved røykeslutt og risiko ved fortsatt røyking for pasienter med kreft
  Røykeslutt øker sjansen for: Fortsatt røyking øker risikoen for:
  • forbedret behandlingsresultat.
  • mindre bivirkninger.
  • færre infeksjoner.
  • forbedret respirasjon og sirkulasjon.
  • forbedret energi og livskvalitet.
  • økt overlevelse.
  • redusert effekt av behandling.
  • postoperative komplikasjoner og lengre rehabilitering.
  • kardiovaskulære og respiratoriske komplikasjoner.
  • tilbakefall av kreft.
  • sekundær kreftsykdom.
  • kortere levetid.

  Indikasjon

  • Nikotinavvenning i forbindelse med kreftbehandling.

  Mål

  • Helsepersonell skal gi kunnskapsbasert informasjon til pasienter som røyker om hvordan røyking påvirker effekten av kreftbehandling, risiko for bivirkninger og prognose, og tilby tilpasset veiledning og behandling i forhold til røykeslutt.

  Forberedelser

  Pasienter etterlyser tydelig, formalisert og faktabasert veiledning samt oppfølging over tid. Mange ønsker at de tidlig i sykdomsforløpet oppfordres til å slutte å røyke. Å være innlagt på sykehus er en god anledning fordi en har tilgang på støtte og hjelp til å redusere nikotinabstinenser og ubehag.

  En som nylig har fått en kreftdiagnose er ofte motivert for røykeslutt og mottakelig for samtaler om hvordan dette kan gjøres. Motivasjon eller vilje til å slutte endres ofte i løpet av behandlingen, og det er derfor viktig at tobakksbruk og motivasjon tas opp ved hver kontakt.

  Det er viktig å kartlegge pasientens røykevaner. Når på døgnet pasienten tar sin første røyk, kan si noe om avhengigheten. Å gjøre pasienten bevisst på i hvilke situasjoner han røyker mest; på jobb, hjemme eller i sosiale sammenhenger, kan bidra til å bryte uønskede handlingsmønstre.

  Gjennomføring

  Den beste og mest direkte tilnærmingen for å motivere pasienten er å fortelle at tobakksbruk vil redusere effekten av behandlingen og at det viktigste pasienten kan gjøre selv er å slutte å bruke tobakk.

  • Snakk direkte med pasienten om hvordan tobakksbruk kan redusere effekten av behandlingen.
  • Diskuter røykeslutt med pasienten ved hvert besøk/innleggelse.
  • Oppklar eventuelle misforståelser om risikoen ved tobakksbruk. Påpek viktigheten av å slutte.

  I noen tilfeller kan det være snakk om misforståelser i forhold til helserisikoen det innebærer å røyke under og etter kreftbehandling.

  Råd til de som ikke er klare for røykeslutt
  Røykerens utsagn Helsepersonells respons Begrunnelse
  Skaden fra røyking er allerede gjort.
  Noe skade er gjort, men videre røyking vil fortsatt skade helsen din og redusere effekten av behandlingen. Å slutte å røyke er viktigere nå enn noen gang.
  Denne responsen forteller pasienten at det ikke er for sent å slutte å røyke og at dette har positiv effekt på behandlingen
  Jeg har redusert røykingen.
  Det er flott, og nå må du fokusere på å slutte helt. Hva tror du det er som holder deg fra å slutte helt?
  Denne responsen forteller pasienten at det er viktig å slutte helt, da fordelene ved å slutte ved behandlingsstart er dokumentert
  Dette er ingen god tid å slutte å røyke på.
  Fordelene ved å slutte er størst nå før behandling. Hva skal til for at du føler deg klar for å slutte å røyke?
  Denne responsen forteller at pasienten ved å slutte å røyke optimaliserer kreftbehandlingen.

  Veiledning og medikamenter ved røykeslutt

  Helsepersonell må hjelpe pasienten å sette opp realistiske forventninger og mål for røykeslutt. For mange vil det oppleves lettere å trappe ned antall sigaretter enn å slutte helt. Pasienten bør derfor få vite at hver røyk påvirker helsen og at en må slutte helt for å oppnå full helsegevinst. For pasienter som ikke klarer å slutte helt, vil nedtrapping være et steg i riktig retning.

  Medikamenter ved røykeslutt

  Sannsynlighet for å lykkes med røykeslutt øker signifikant hos de som får  profesjonell hjelp i kombinasjon med nikotinerstatningspreparater (NEP) eller ikke-nikotinholdige preparater. 

  For at pasientene skal ha best effekt av NEP er det viktig at pasienten får kyndig veiledning for å finne riktig preparat og dosering. Noen vil ha best effekt av å kombinere to ulike preparater eller en høyere dose enn det som er anbefalt. Av og til må en bytte preparat underveis.

  Behandling med nikotinerstatningspreparater

  Aktuelle preparater er depotplaster (Nicorette®, Nicotinell®), tyggegummi (Nicorette®, Nicotinell®), sugetabletter (Nicorette®, Nicotinell®), inhalator (Nicorette®) eller en kombinasjon av disse. Disse preparatene inneholder nikotin og reduserer derved abstinenssymptomer ved røykeavvenning.

  Behandling, dose og varighet

  • Depotplaster: Nicorette® 5 mg,10 mg og 15 mg/16 timer opp til 6 måneder eller Nicotinell® 7 mg,14 mg og 21 mg/24 timer opp til 3 måneder. 
  • Tyggegummi: Nicorette®/Nicotinell® 2 mg og 4 mg, 8-12 stk/dag i opp til 12 måneder 
  • Sugetabletter: Nicorette® 2 mg og 4 mg, normalt 8-12 stk/dag, maks antall 15 stk/dag i opp til 9 måneder eller Nicotinell® 1 mg og 2 mg, normalt 8-12 stk/dag, maks antall er henholdsvis 25 og 15 stk/dag i opp til 12 måneder.
  • Inhalator: Nicorette® 10 mg/dose-beholder, 4-12 stk/dag i opptil 6 måneder.

  Kombinasjonsbehandling går ut på å kombinere plaster med enten tyggegummi, sugetabletter eller inhalator. Eksempler:

  • Nicorette® plaster 15 mg/16t og Nicorette tyggegummi 2 mg. 5-6 tyggegummi daglig. Maks 24 stk/dag
  • Nicorette® plaster 15 mg/16t og Nicorette® inhalator 10 mg: 4-5 dose- beholdere daglig. Maks 8 stk/dag

  Nikotinerstatningspreparater øker sjansen for røykfrihet etter 6 måneder med 50 til 70 %. Kombinert bruk av to nikotinerstatningspreparater kan øke sjansen for røykfrihet sammenlignet med bruk av ett preparat.

  Bivirkninger

  • Hodepine, svimmelhet. kvalme, luftplager og hikke.
  • Irritasjon i munnhule og spiserør ved bruk av tyggegummi/sugetabletter/inhalator.
  • Hudirritasjoner ved bruk av plaster.

  Forsiktighetsregler

  • Forsiktighet ved akutt hjerte- og karsykdom, perifer arteriesykdom, cerebrovaskulær sykdom, hypertyreose, diabetes mellitus, nyre- og leversvikt samt ved magesår.
  • Bør ikke brukes ved graviditet hvis ikke fordelen oppveier en mulig risiko.
  • Preparatene skal ikke brukes under amming.

  Behandling med ikke-nikotinholdige preparater

  Bupropion

  Bupropion (Zyban®) er en selektiv reopptakshemmer av dopamin og noradrenalin. Virkningsmekanismen for hvordan bupropin øker evnen til å avstå fra røyking er ikke kjent.

  Det bør settes en dato for røykeslutt i uke 2 av behandlingen. Anbefalt startdose er 150 mg 1 gang daglig i 6 dager, med økning til 150 mg 2 ganger daglig den 7. dagen Det bør gå minst 8 doser mellom 2 doser. Behandlingen bør foregå over 7-9 uker 

  Bupropion øker sjansen for røykfrihet etter 6 måneders behandling med nester 70 %. 

  Bivirkninger

  • Tørr munn, kvalme, søvnløshet, hypersensitivitetsreaksjoner og krampeanfall.

  Forsiktighetsregler

  • Doserrelatert risiko for krampeanfall. Kontraindisert hos personer med sykdom som kan medføre kramper. Forsiktighet utvises ved samtidig behandling med medikamenter eller andre forhold som senker krampeterskelen.
  • Blodtrykksmåling ved kombinasjonsbehandling med nikotinpreparater og hos hypertensive pasienter.
  • Bruk av Zyban bør unngås ved behandling med Tamoxifen®.
  • Sikkerhet og effekt ikke klarlagt til personer under 18 år.

  Vareniklin

  Vareniklin (Champix®) er partiell agonist av en subtype av nikotinreseptorer. Har både agonististisk aktivitet med lavere reell effekt enn nikotin og antagonistisk aktivitet i nærvær av nikotin.

  Det bør settes en dato for røykeslutt. Behandlingen bør starte 1-2 uker eller opp til 35 dager før denne datoen. Startdosen er 0,5 mg 1 gang daglig dag 1 - 3, deretter 0,5 mg 2 ganger daglig dag 4 - 7, deretter 1 mg 2 ganger daglig dag 8 og frem til behandlingsslutt. Behandlingen bør vare i 12 uker.

  Vareniklin øker sjansen for røykfrihet etter 6 måneders behandling med over 100 %.

  Bivirkninger

  Kvalme, søvnforstyrrelser, hodepine, forstoppelse, luftplager og oppkast.

  Forsiktighetsregler

  • Det er rapportert koblinger mellom bruk av vareniklin og økt risiko for kardiovaskulære hendelser. Psykiske reaksjoner (depresjon, selvmordstanker/-forsøk) er også registrert. 
  • Bør følges opp av lege med tanke på mulige bivirkninger.
  • Sikkerhet og effekt hos barn eller ungdom under 18 år har ikke blitt fastslått.
  • Bør ikke brukes under graviditet.

  Oppfølging

  Hvis pasienten får et tilbakefall er det viktig å si at dette er helt normalt, og oppmuntre til å prøve videre. Dersom de vanligste tiltakene ikke fungerer, kan det være grunn til både å trappe opp nikotinerstatningspreparater (NEP) og gi tettere oppfølging av helsepersonell.

  Gratis rådgiving av Røyketelefonen 

  Veiledning i røykeslutt er i litteraturen beskrevet som en kort og klar rådgiving og deretter videre oppfølging av røyketelefon. Pasienten trenger ikke å ha bestemt seg for å slutte med tobakk for å bli henvist til Røyketelefonen. Om pasienten samtykker i å få en telefon fra Røyketelefonen kan veiledere følge ham eller henne opp videre. Røyketelefonens veiledere har taushetsplikt, er faglig oppdaterte og tilbyr gratis oppfølging med veiledningssamtaler i inntil et år.

  Man henviser ved å ringe Røyketelefonen 800 400 85. Annet informasjonsmateriell om tobakk fra Helsedirektoratet kan også bestilles her.


  Referanser

  1. Gritz E, Fingeret M, Vidrine D. Tobacco control in the oncology setting. American Society of Clinical Oncology, eds Cancer Prevention An ASCO Curriculum Alexandria, VA: American Society of Clinical Oncology. 2007.
  2. ASCO ASoCO. Tobacco Cessation Guide for Oncology providers,. 2012 (02.12.2014).
  3. Zevallos JP, Mallen MJ, Lam CY, Karam-Hage M, Blalock J, Wetter DW, et al. Complications of radiotherapy in laryngopharyngeal cancer: Effects of a prospective smoking cessation program. Cancer. 2009;115(19):4636-44.
  4. Obedian E, Fischer DB, Haffty BG. Second malignancies after treatment of early-stage breast cancer: Lumpectomy and radiation therapy versus mastectomy. Journal of Clinical Oncology. 2000;18(12):2406-12.
  5. Park SM, Lim MK, Jung KW, Shin SA, Yoo K-Y, Yun YH, et al. Prediagnosis smoking, obesity, insulin resistance, and second primary cancer risk in male cancer survivors: National Health Insurance Corporation Study. Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology. 2007;25(30):4835.
  6. Van Den Belt-Dusebout AW, De Wit R, Gietema JA, Horenblas S, Louwman MWJ, Ribot JG, et al. Treatment-specific risks of second malignancies and cardiovascular disease in 5-year survivors of testicular cancer. Journal of Clinical Oncology. 2007;25(28):4370-8.
  7. Warren GW, Kasza KA, Reid ME, Cummings KM, Marshall JR. Smoking at diagnosis and survival in cancer patients. International Journal of Cancer. 2013;132(2):401-10.
  8. Hooning MJ, Botma A, Aleman BMP, Baaijens MHA, Bartelink H, Klijn JGM, et al. Long-term risk of cardiovascular disease in 10-year survivors of breast cancer. Journal of the National Cancer Institute. 2007;99(5):365-75.
  9. Li CI, Daling JR, Porter PL, Tang M-TC, Malone KE. Relationship between potentially modifiable lifestyle factors and risk of second primary contralateral breast cancer among women diagnosed with estrogen receptor–positive invasive breast cancer. Journal of Clinical Oncology. 2009;27(32):5312-8.
  10. Kenfield SA, Stampfer MJ, Chan JM, Giovannucci E. Smoking and prostate cancer survival and recurrence. JAMA - Journal of the American Medical Association. 2011;305(24):2548-55.
  11. Joshu CE, Mondul AM, Meinhold CL, Humphreys EB, Han M, Walsh PC, et al. Cigarette smoking and prostate cancer recurrence after prostatectomy. Journal of the National Cancer Institute. 2011;103(10):835-8.
  12. Phipps AI, Baron J, Newcomb PA. Prediagnostic smoking history, alcohol consumption, and colorectal cancer survival: The Seattle Colon Cancer Family Registry. Cancer. 2011;117(21):4948-57.
  13. Kountourakis P, Correa AM, Hofstetter WL, Lee JH, Bhutani MS, Rice DC, et al. Combined modality therapy of cT2N0M0 esophageal cancer. Cancer. 2011;117(5):925-30.
  14. Waggoner SE, Darcy KM, Fuhrman B, Parham G, Lucci J, Monk BJ, et al. Association between cigarette smoking and prognosis in locally advanced cervical carcinoma treated with chemoradiation: A Gynecologic Oncology Group study. Gynecol Oncol. 2006;103(3):853-8.
  15. Schlumbrecht MP, Sun CC, Wong KN, Broaddus RR, Gershenson DM, Bodurka DC. Clinicodemographic factors influencing outcomes in patients with low-grade serous ovarian carcinoma. 2011. p. 3741-9.
  16. Nagle CM, Bain CJ, Webb PM. Cigarette smoking and survival after ovarian cancer diagnosis. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2006;15(12):2557-60.
  17. Ehlers SL, Gastineau DA, Patten CA, Decker PA, Rausch SM, Cerhan JR, et al. The impact of smoking on outcomes among patients undergoing hematopoietic SCT for the treatment of acute leukemia. Bone Marrow Transplant. 2011;46(2):285-90.
  18. Talamini R, Polesel J, Spina M, Chimienti E, Serraino D, Zucchetto A, et al. The impact of tobacco smoking and alcohol drinking on survival of patients with non-Hodgkin lymphoma. International Journal of Cancer. 2008;122(7):1624-9.
  19. Toll B, Brandon T, Gritz E, Warren G, Herbst R. AACR Subcommittee on Tobacco and Cancer. Assessing tobacco use by cancer patients and facilitating cessation: an American Association for Cancer Research policy statement. Clin Cancer Res. 2013;19:1941-8.
  20. Arntzen A, Sandvold B. Hvordan veilede om røykeslutt? Sykepleien Forskning. 2010;5(3):182-90.
  21. Dresler CM. Is it more important to quit smoking than which chemotherapy is used? 2003. p. 119-24.
  22. Hsu CCT, Kwan GNC, Chawla A, Mitina N, Christie D. Smoking habits of radiotherapy patients: Did the diagnosis of cancer make an impact and is there an opportunity to intervene? J Med Imag Radiat Oncol. 2011;55(5):526-31.
  23. Richards J. Words as Therapy: Smoking Cessation. The journal of family practice. 1992;34(6):687-92.
  24. Cooley ME, Lundin R, Murray L. Smoking cessation interventions in cancer care: opportunities for oncology nurses and nurse scientists. Annual review of nursing research. 2009;27:243.
  25. Mazza R, Lina M, Boffi R, Invernizzi G, De Marco C, Pierotti M. Taking care of smoker cancer patients: a review and some recommendations. Annals of Oncology. 2010;21(7):1404-9.
  26. Waller LL, Weaver KE, Petty WJ, Miller AA. Effects of continued tobacco use during treatment of lung cancer. 2010. p. 1569-75.
  27. Peppone LJ, Mustian KM, Morrow GR, Dozier AM, Ossip DJ, Janelsins MC, et al. The Effect of Cigarette Smoking on Cancer Treatment-Related Side Effects. Oncologist. 2011;16(12):1784-92.
  28. Kuri M, Nakagawa M, Tanaka H, Hasuo S, Kishi Y. Determination of the duration of preoperative smoking cessation to improve wound healing after head and neck surgery. Anesthesiology. 2005;102(5):892.
  29. Krueger JK, Rohrich RJ, Mustoe TA. Clearing the smoke: The scientific rationale for tobacco abstention with plastic surgery. 2001. p. 1074-5.
  30. Nakagawa M, Tanaka H, Tsukuma H, Kishi Y. Relationship between the duration of the preoperative smoke-free period and the incidence of postoperative pulmonary complications after pulmonary surgery. Chest. 2001;120(3):705-10.
  31. Barrera R, Shi W, Amar D, Thaler HT, Gabovich N, Bains MS, et al. Smoking and timing of cessation: Impact on pulmonary complications after thoracotomy. Chest. 2005;127(6):1977-83.
  32. Mason DP, Subramanian S, Nowicki ER, Grab JD, Murthy SC, Rice TW, et al. Impact of Smoking Cessation Before Resection of Lung Cancer: A Society of Thoracic Surgeons General Thoracic Surgery Database Study. Annals of Thoracic Surgery. 2009;88(2):362-71.
  33. Gajdos C, Hawn MT, Campagna EJ, Henderson WG, Singh JA, Houston T. Adverse Effects of Smoking on Postoperative Outcomes in Cancer Patients. Ann Surg Oncol. 2012;19(5):1430-8.
  34. Alsadius D, Hedelin M, Johansson KA, Pettersson N, Wilderang U, Lundstedt D, et al. Tobacco smoking and long-lasting symptoms from the bowel and the anal-sphincter region after radiotherapy for prostate cancer. Radiother Oncol. 2011;101(3):495-501.
  35. Chen AM, Chen LM, Vaughan A, Sreeraman R, Farwell DG, Luu Q, et al. Tobacco smoking during radiation therapy for head-and-neck cancer is associated with unfavorable outcome. International Journal of Radiation Oncology Biology Physics. 2011;79(2):414-9.
  36. Eifel PJ, Jhingran A, Bodurka DC, Levenback C, Thames H. Correlation of smoking history and other patient characteristics with major complications of pelvic radiation therapy for cervical cancer. Journal of Clinical Oncology. 2002;20(17):3651-7.
  37. Bjarnason GA, MacKenzie RG, Nabid A, Hodson ID, El-Sayed S, Grimard L, et al. Comparison of Toxicity Associated With Early Morning Versus Late Afternoon Radiotherapy in Patients With Head-and-Neck Cancer: A Prospective Randomized Trial of the National Cancer Institute of Canada Clinical Trials Group (HN3). International Journal of Radiation Oncology Biology Physics. 2009;73(1):166-72.
  38. Browman GP, Wong G, Hodson I, Sathya J, Russell R, McAlpine L, et al. Influence of Cigarette Smoking on the Efficacy of Radiation Therapy in Head and Neck Cancer. The New England Journal of Medicine. 1993;328(3):159-63.
  39. Browman GP, Mohide EA, Willan A, Hodson I, Wong G, Grimard L, et al. Association between smoking during radiotherapy and prognosis in head and neck cancer: A follow-up study. Head Neck-J Sci Spec Head Neck. 2002;24(12):1031-7.
  40. Travis LB, Gospodarowicz M, Curtis RE, Clarke EA, Andersson M, Glimelius B, et al. Lung cancer following chemotherapy and radiotherapy for Hodgkin's disease. Journal of the National Cancer Institute. 2002;94(3):182-92.
  41. Ford MB, Sigurdson AJ, Petrulis ES, Ng CS, Kemp B, Cooksley C, et al. Effects of smoking and radiotherapy on lung carcinoma in breast carcinoma survivors. Cancer. 2003;98(7):1457-64.
  42. Dresler CM, Gritz ER. Smoking, smoking cessation and the oncologist. 2001. p. 315-23.
  43. Balduyck B, Nia PS, Cogen A, Dockx Y, Lauwers P, Hendriks J, et al. The effect of smoking cessation on quality of life after lung cancer surgery. Eur J Cardiothorac Surg. 2011;40(6):1432-8.
  44. Hamilton M, Wolf JL, Rusk J, Beard SE, Clark GM, Witt K, et al. Effects of smoking on the pharmacokinetics of erlotinib. Clinical Cancer Research. 2006;12(7 I):2166-71.
  45. Helsedirektoratet. Forberedelse til røykeslutt 2011. Available from: http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/forberedelser-til-roykeslutt/Publikasjoner/forberedelse-til-roeykeslutt.pdf   
  46. Brunnhuber K, Cummings KM, Feit S, Sherman S, Woodcock J. Putting evidence into practice: Smoking cessation: BMJ Publishing Group; 2007.
  47. Helsedirektoratet. Røyketelefonen 2013 [updated 12.12.201102.12.2014]. Available from: http://www.helsedirektoratet.no/folkehelse/tobakk/snus-og-roykeslutt/royketelefonen/Sider/default.aspx.
  48. Legemiddelverk S. Legemidler A-Å 2013 [02.12.2014]. Available from: http://www.legemiddelverket.no/Legemiddelsoek/Sider/Legemidler_A-AA.aspx.
  49. Hughes JR, Stead LF, Lancaster T, Rev CDS. Antidepressants for smoking cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews: Reviews 2007. 2014 (1).
  50. Stead LF, Perera R, Bullen C, Mant D, Hartmann-Boyce J, Cahill K, et al. Nicotine replacement therapy for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev. 2012;11(11).
  51. Cahill K, Stead LF, Lancaster T, Polonio IB. Nicotine receptor partial agonists for smoking cessation. Sao Paulo Med J. 2012;130(5):346-7.


  Behandling av cytostatikaindusert kvalme

  Generelt

  De fleste cytostatika er emetogene i varierende grad og kan gi ulik grad av kvalme, brekninger og oppkast. I dag finnes effektive antiemetika som kan redusere bivirkningene betraktelig. 

  Andre faktorer som kan forverre eller forlenge tilstedeværelse av kvalme og oppkast er smerter, angst, elektrolyttforstyrrelser, obstipasjon, dyspepsi og ulcusutvikling.

  Det skilles mellom akutt kvalme som oppstår de første 24 timene, og sen kvalme som oppstår senere enn 24 timer etter kur.

  Akutt kvalme kan behandles effektivt med 5HT3-antagonist (ondansetron, tropisetron, palonosetron), eventuelt kombinert med steroider. Dopaminantagonister (metoklopramid, metopimazine) har også noe effekt ved akutt kvalme. Ved uttalt kvalme/oppkast som ikke forebygges/behandles godt nok med steroider og serotoninantagonister, suppleres det med aprepitant.

  Dersom standard profylakse og behandling av kvalme ikke er tilfredstillende, prøves andre kvalmeregimer.

  Indikasjon

  • Cytostatikaindisert kvalme

  Mål

  • Forebygge og behandle kvalme og oppkast

  Definisjoner

  Emetogent potensiale av cytostatikakurer

  Høyemetogene kurer

  Gruppe 1

  Moderat emetogene kurer

  Gruppe 2

  Lavt/minimalt emetogene kurer

  Gruppe 3

  Alle cisplatinholdige regimer (CiFu, GemCis, BEP, TIP, VIP, PV, AP, EDP, DHAP, ECX, ukedose cisplatin, med flere) BEACOPP (bleomycin, etoposid, doxorubicin, cyklofosfamid, vinkristin, prokarbazin, prednisolon)
  Doxorubicin/epirubicin ukedose
  Doxorubicin/ifosfamid Bendamustine
  Docetaxel
  FEC-60 og FEC-100
  (fluorouracil, epirubicin, cyklofosfamid)
  Carboplatin
  ENAP (etoposid, mitoksantron, cytarabin, prednisolon)
  ABVD (doxorubicin, bleomycin, vinblastin, dakarbazin Carboplatin/pemetrexed
  FLv (fluorouracil)
  FOLFIRINOX
  Carboplatin/vinorelbin
  FuMi (fluorouracil, mitomycin)

  CHOP (cyklofosfamid, doxorubicin, vinkristin, prednisolon)
  Gemcitabin

  CHOEP (cyklofosfamid, doxorubicin, vinkristin, etoposid, prednisolon)
  Metotrexate ukedose
     Dakarbazin
  Navelbine
        ECO/ACO (epirubicin/doxorubicin, cyklofosfamid, vinkristin)
  Paclitaxel
         EOX (epirubicin, oxaliplatin, capecitabin)
  Pemetrexed
        EPOCH-F (etoposid, prednisolon, vinkristin, cyclofosfamid, doxorubicin, fludarabin)

      EPOCH-F (etoposid, prednisolon, vinkristin, cyclofosfamid, doxorubicin, fludarabin)
   
      FLIRI (fluorouracil, irinotecan)
   
      FLOX (fluorouracil, oxaliplatin)    
     Gemcitabin/carboplatin      
     HD-Cytarabine
     
      HD-Metotrexate    
    IGEV (ifosfamid, gemcitabin, vinorelbin)
    
     IME (ifosfamid, metotreksat, etoposid)  
     Irinotecan  
     Streptozocin  
     Vorphase (cyklofosfamid)
   

  Referanse

  1. Lehne G, Melien Ø, Bjordal K, Aas N, Mella O. Kvalme og oppkast ved cytostatikabehandling i: Dahl O, Christoffersen T, Kvaløy S, Baksaas. Cytostatika Medikamentell kreftbehandling. 7. utgave. Oslo. Institutt for farmakoterapi og Den Norske Kreftforening, 2009, s 119-130.

  Forberedelser

  Kvalmeregime velges ut fra hvor sterkt kvalmefremkallende det aktuelle cytostatika erfaringsmessig er.

  • Informer om risiko for og behandling av kvalme. 
  • Ved angst eller betinget kvalme gis eventuelt angstdempende midler.

  Gjennomføring

  • Start med optimalt antiemetisk regime fra første cytostatikakur for å motvirke forsterkning av kvalmereaksjon, som ofte skjer ved ny kur.
  • Start eventuelt per oralt antiemetisk regime 1-2 timer før cytostatika, og cirka 15-30 minutter før ved intravenøs administrering.
  • Er pasienten allerede kvalm, gis legemidlene parenteralt eller rektalt.

  Antiemetiske regimer

  Lavemetogene kurer

  • Metoklopramid 10 mg gitt intravenøst før cytostatika.
  • Metoklopramid 10 mg per os inntil ganger 3

  Moderat emetogene kurer

  Ondansetron 8 mg per os x 2 daglig. Ved kvalme før kur, gis ondansetron intravenøst. Ved manglende effekt kan det forsøkes med ondansetron 8 mg x 3 eller byttes til 5HT3-antagonist, for eksempel tropisetron 5 mg per os/intravenøst eller palonosetron 250 µg intravenøst.

  Høyemetogene kurer eller dersom annen behandling ikke hjelper

  5HT3-antagonist, per os eller intravenøst. Kombineres med dexametason 8–16 mg intravenøst ½–1 time før kur, videre 8 mg x 2 intravenøst eller per os første døgn.

  I tillegg kan det gis en dopaminantagonist, for eksempel metoklopramid 10 mg x 3.

  I noen tilfeller er tradisjonell kvalmebehandling ikke godt nok. Pasienten kan da behandles med aprepitant. Aprepitant anvendes ved sterkt emetogene kurer, samt hos pasienter der vanlig antiemetisk behandling har sviktet i forbindelse med moderat emetogene kurer. Aprepitant gis per oralt 1 time før kjemoterapi og kombineres med dexametason og 5HT3-antagonist: 125 mg kapsler per os dag 1, deretter 80 mg per os dag 2–5 dager, avhengig av kurens varighet. Aprepitant kan forsterke virkningen av taxaner og etoposid, samt vinorelbin. Kan redusere virkningen av warfarin.

  Regimet gjentas daglig dersom sterkt emetogene kurer gis over flere dager.

  Forsinket kvalme

  Aprepitant i kombinasjon med dexametson og 5HT3-antagonist er å foretrekke ved høy risiko for forsinket kvalme og brekninger. Det er særlig pasienter som har erfart forsinket kvalme som bør få tilbud om denne behandlingen.

  Betinget kvalme

  Ved betinget kvalme kan diazepam eller andre beroligende medikamenter vurderes. Forsøk med avledning eller desensitivisering i alvorlige tilfeller.

  Oppfølging

  Ondansetron kan ha obstiperende effekt, og ved flere dagers bruk bør laksantia vurderes.

  Transfusjoner

  Generelt

  Transfusjoner av blodprodukter er ofte helt nødvendig for at pasienten skal kunne gjennomføre planlagt kreftbehandling. 

  Blodtransfusjoner er aktuelt ved lav hemoglobin (hb) og trombocyttransfusjoner ved lave trombocytter (trc) som gir risiko for alvorlig blødning.

  Normalverdier

  • Hemoglobin 13,4 - 17 g/dl
  • Trombocytter 145 - 348x109/l 

  Indikasjoner

  Blodtransfusjon

  Pasienten vurderes for blodtransfusjon ut fra:

  • hb/hct
  • symptomer/tegn/funkjonsnivå
  • underliggende sykdom (hjerte/lunge, alvorlig infeksjon)
  • forventet utvikling av anemien (margfunksjon, pågående blødning)
  • akutt blodtap > 15% av totalt blodvolum 
  • hb < 8,0 g/dl og symptomgivende kronisk anemi
  • hb < 8,0 g/dl og sviktende benmargsproduksjon på vei ned uten tegn til regenerasjon
  • hb < 8,0 g/dl i perioperativ periode
  • hb < 7,0 g/dl hos pasienter uten symptomer på annen sykdom

  Trombocyttransfusjon

  Pasienten vurderes for trombocyttransfusjon ut fra:

  • klinisk tilstand (blødning, blødningstendens eller feber/infeksjon) 
  • pågående alvorlig, ikke-kirurgisk blødning, trombocytopeni < 50x109/l, ikke ITP mekanisme 
  • graden av trombocytopeni og årsaken til trombocytopenien (produksjonssvikt eller økt forbruk)

  Profylaktisk trombocyttransfusjon

  • ved platetall < 10x109/l etter kraftig kjemoterapi
  • før invasive prosedyrer
  • ved spinalpunksjon og innleggelse av sentralt vene kateter bør trombocytter helst være > 30x109/l og
  • punksjonsbiopsier (lever/nyre/tumor) > 40x109/l 
  • ved større kirurgi bør trombocytter være > 50x109/l. Etter kirurgi bør trombocyttene kontrolleres og transfusjon eventuelt gjentas samme døgn. 

  Husk klinisk vurdering: eventuell blødning hos pasienten, andre risikofaktorer for blødning, diagnose, behandlingsmål, prognose.

   Mål for transfusjonsbehandling

  • Gjennomføre behandlingsplanen
  • Sikre hemostase (blodplater)
  • Sikre tilstrekkelig oksygentansport til perifert vev (SAG, erytrocytter)
  • Opprettholde intravasale væskevoulm for å sikre gjennomblødning av vitale organer

  Definisjoner

  Blod

  Ved blodtransfusjon ved anemi brukes SAGMAN-erytrocytter. En enhet er fremstilt fra 450 ml fullblod. Mesteparten av plasmaet er fjernet og erstattet med 100 ml SAGMAN-løsning (Saltvann-Adenin-Glukose-Mannitol). Hematocrit er cirka 0,60 %. 

  Trombocytter

  En enhet trombocytter innholder 240-300 x 109/l trombocytter og  lages fra blodgivere med gruppe O og A. I akutte situasjoner spiller mottagers blodgruppe liten rolle.

  Det leveres to aktuelle plateprodukter

  • Afereseplater som produseres ved trombaferese fra en enkelt giver 
  • Buffycoatplater som produseres fra buffycoat fra 4 givere

  Alle cellulære blodprodukter skal være leukocyttfiltrert. Leukocyttfiltrasjon gjøres for å fjerne antigenpresenterende og virusbærende celler. 99.99% av leukocytter i enheten blir fjernet.

  Selv med leukocyttfiltrering vil en del pasienter, særlig kvinner som har vært gravide, utvikle HLA antistoffer etter blodplatetransfusjoner. Platekonsentrater fra tilfeldige givere vil da ikke være effektive, og man må da bruke HLA forlikelige afereseblodplater for å sikre adekvat økning i platetallet. Noen få pasienter blir også refraktære mot HLA forlikelige plater.

  Generelt bør man alltid vurdere indikasjonen for platetransfusjoner nøye, og blodplatetelling bør alltid gjøres etter transfusjoner for å se om man oppnår den ønskede effekt.

  Bestråling

  Blod og trombocytter bestråles med minimum 25 Gy på blodbanken for å slå ut T-lymfocytter

  Dette gjøres:

  • ved benmargstransplantasjon eller stamcelletransplantasjon (1 måned før og 3 måneder etter ved HMAS, til ett år ved allogen stamcelletransplantasjon)
  • ved bruk av HLA-forlikelige platekonsentrater
  • ved alle transfusjoner fra slektninger
  • ved bruk av nytappet fullblod
  • ved bruk av fludarabin

  Forberedelser

  Blodprøver

  I forkant av den første transfusjonene tas følgende blodprøver:

  • virusantistoffer
  • HCV
  • HBV
  • HIV

  Hvert 3. døgn og ved behov  tas det pretransfusjonsprøve  

  Forlikelighet

  Erytrocyttkonsentrat - Rh(D) negative produkter kan vanligvis gis til alle, mens Rh(D) positive produkter bare bør gis til Rh(D) positive mottakere for å unngå immunisering.

  Trombocyttkonsentrat - Rh(D) negative jenter og kvinner i fertil alder som får Rh(D) positive trombocyttprodukter, skal gis profylakse mot Rh-immunisering. Gutter/menn og kvinner over fertil alder, kan få trombocytter uavhengig av Rh(D) type.

  Gjennomføring

  Blodprodukter skal aldri gis i samme løp som andre medikamenter .

  • Premedikasjon gis dersom pasienten har reagert på tidligere transfusjoner.
  • Sikre venøs tilgang.
  • Blodproduktet kontrolleres for å sikre at riktig enhet gis til riktig pasient.
  • Benytt blodsett med filter.
  • Gi SAGMAN over omtrent 1 time og trombocytter over 20-30 minutter per enhet. 
  • Skyll settet med NaCl 9 mg/ml ved avsluttet infusjon. 
  • Oppbevar blodproduktposen et døgn før kassering.
  • Følg blodbankens retningslinjer ved bivirkninger/reaksjoner.

  Observasjoner

  Pasienten observeres under transfusjonen med tanke på reaksjoner. De fleste alvorlige transfusjonsreaksjonene skjer innen de 20 første minuttene.

  Symtomer på transfusjonreaksjon

  • frysninger
  • feber
  • varmefølelse i ansiktet
  • pustebesvær
  • kløe
  • uro
  • blodtrykksfall
  • sjokk

  Mistenkt/manifest blodtransfusjonsreaksjon

  • Stopp transfusjonen øyeblikkelig
  • Start behandling hvis nødvendig (intravenøs væske, eventuelt adrenalin, antihistamin, steroider, oksygen, eventuelt respirator)
  • Sjekk blodpose og forlikelighetskjema, rest skal sendes til blodbanken.

  Oppfølging

  Det tas hemoglobin- og trombocyttkontroll.

  Ved dårlig effekt av trombocyttransfusjon skal platetallet kontrolleres etter cirka en time. Tallet bør da ha økt med cirka 30 x 109/l eller mer etter en standard dose.

  Dersom økningen er vesentlig mindre kan årsaken være

  • uvanlig høyt forbruk hos pasienten: infeksjon og feber, disseminert intravaskulær koagulasjon, mikroangiopati, splenomegali, ITP mekanisme. Dette kan indisere hyppigere transfusjoner, avhengig av mekanisme og indikasjonen for transfusjon. 
  • antistoffer mot HLA- eller platespesifikke antigener. Pasienten må da utredes i samråd med blodbanken for å finne kompatible givere.

  Febril nøytropeni

  Generelt

  Febril nøytropeni ses ved nedsatt infeksjonsforsvar på grunn av lavt antall nøytrofile granulocytter. Pasienter med fallende antall granulocytter etter kjemoterapi, kan ved bakteriell sepsis raskt bli dypt nøytropene og kritisk syke. Febril nøytropeni kan være en livstruende tilstand.

  En pasient med nøytropeni og samtidig feber, eller klinisk mistanke om systemisk infeksjon, skal behandles raskest mulig med bredspektrede antibiotika med god gram-negativ og -positiv dekning straks nødvendige mikrobiologiske prøver er tatt.

  Den kliniske situasjonen er mest kritisk hos pasienter som enda ikke har begynt antibiotikabehandling. Når bredspektret antibiotikabehandling er startet, kan man i større grad tillate seg å se an feberen.

  Feber er ofte eneste symptom. Enkelte får septikemi uten feber. Man må derfor også være oppmerksom på andre symptomer som slapphet, diaré eller fokale tegn til infeksjon. De lokale kliniske symptomer og tegn (rødhet, smerte, temperaturstigning, hevelse (byll) og nedsatt organfunksjon) er oftest sterkt avdempet eller mangler helt ved nøytropeni.

  Indikasjon

  • En pasient med nøytropeni og samtidig feber, eller klinisk mistanke om systemisk infeksjon.

  Mål

  • Unngå sepsis
  • Pasienten kan følge planlagt behandling 

  Definisjoner

  Nøytropeni defineres ved nøytrofile granulocytter ≤ 0,5 x 10 9/L eller < 1,0 x 10 9/L med forventet fall (basert på forverred klinisk tilstand) til < 0,5  x 10 9/L i løpet av de neste 48 timene.

  Feber ved nøytropeni er definert som:

  • En enkelt måling rektalt av  temperatur ≥ 38.3 °C 
  • Vedvarende temperatur ≥ 38.0 °C i mer enn en time
  • Frostanfall

   Det skal brukes elektronisk rektaltermometer for å måle kroppstemperaturen hos nøytropene pasienter. Aksilletermometer anbefales ikke.

  Når rektaltemperaturmåling ikke er mulig (sår, fissur, absess, blødningsfare og andre fysiske hindringer) brukes øretemperaturmåling. Dette gjelder også om pasienten gir uttrykk for psykiske eller kulturelle grunner av betydning.

  Forberedelser

  Det skal gjøres følgende diagnostikk

  • Adekvate mikrobiologiske prøver: blodkultur x 2–3, eventuelt hals/nasopharynx, urin, kateteråpninger, samt eventuelle (operasjons-) sår.
   Alle blodkulturene skal tas samtidig for ikke å miste verdifull tid.
    
  • Blodkultur og andre mikrobiologiske prøver skal tas før antimikrobiell behandling startes opp
  • Blodprøver med differensialtelling av leukocytter, trombocytter, Hb, CRP, SR, kreatinin
  • Røntgen toraks

  Informasjon

  • Pasienten bør før oppstart av cytostatikabehandling informeres grundig både muntlig og skriftlig om febril nøytropeni og konsekvensene av denne
  • En pasient som kan utvikle febril nøytropeni bør få med et skriv om sin tilstand slik at han kan legge dette fram ved mottak på andre sykehus

  Bruk av beskyttet enerom

  • Pasienter med nøytrofile granulocytter ≤ 0,3 x 109/l, skal om mulig ha enerom - retningslinjer for beskyttende isolasjon skal følges. Særlig viktig er god håndvask.

  Gjennomføring

  • Behandling startes så raskt som mulig. Behandlingsstart kan utsettes maksimalt 30 minutter for å få utført mikrobiologisk prøvetaking.
  • Start sepsisbehandling ved feber hvis nøytropeni forventes, uansett verdi av granulocytte.

  Antibiotikaregime

  • Benzylpenicillinnatrium 5 mill IE x 4 + tobramycin eller gentamicin 7,5 mg/kg x 1
  • Tazocin® 4 g x 3 
  • Cefotaksim® 1 g x 4 dersom aminoglykosid bør unngås
  • Ceftazidim® 1 g x 4 eller 2 g x 3 ved frykt for pseudomonasinfeksjon
  • Meronem® 0,5 g x 4 eller 2 g x 3, vanligvis 3. valg

  Ved bruk av aminoglykosid skal første dose være høy. Ta hensyn til blant annet

  • alder
  • nyrefunksjon
  • fettindeks
  • kjønn

  For øvrig styres doseringen etter konsentrasjonsbestemmelse av aminoglykosid andre døgn og deretter måling x 2 pr. uke.

  Serumkonsentrasjoner av tobramycin og gentamicin

  Ved dosering én gang i døgnet

  • Bunnkonsentrasjon (0-prøve = 24 timers prøve) < 0,5 mg/l
  • Toppkonsentrasjon (30 minutter etter at infusjonen er avsluttet) > 12 mg/l

  Ved dosering flere ganger i døgnet

  • Bunnkonsentrasjon < 2 mg/l, toppkonsentrasjon (30 minutter etter at infusjonen er avsluttet) helst > 8-10 mg/l.
  • Unngå aminoglykosid
   • dersom nyrefunksjonen er nedsatt. Unngå aminoglykosid dersom cisplatin skal anvendes. Hvis cisplatin er gitt tidligere, vil mange pasienter ha subklinisk nedsatt nyrefunksjon. Bruk eventuelt aminoglykosid kortvarig og følg nyrefunksjonen nøye.
   • dersom carboplatin skal anvendes: Mål glomerulusfiltrasjonsrate (GFR) før hver nye kur. Penicillin /aminoglykosid kan anvendes dersom GFR er stabil (ikke har falt mer enn 15 % hvis utgangspunktet er i normalområdet).
   • ved sarkom: Protokoller med svært høye doser metotrexat og ifosfamid (> 5 gram/m2) brukes i sarkombehandlingen. Det er ikke uvanlig at disse pasientene får kreatininstigning. 
   • ved massiv ascites
   • ved myelomatose
   • dersom aminoglykosid er anvendt de siste par uker
 • Ved mistanke om gule stafylokokker som årsak til infeksjon (relativt sjelden)
  • gis penicillinasestabilt penicillin; kloksacillin eller dikloksacillin, eventuelt klindamycin i stedet for vanlig penicillin. Gule stafylokokker dekkes også av cefotaksim og av meropenem.
 • Ved påviste grampositive kokker i flere blodkulturflasker, og hvis pasienten samtidig har kliniske tegn på infeksjon
  • dekkes det med vankomycin 500 mg x 4 inntil resistensbestemmelse foreligger
 • Ved dårlig pasient og mistanke om gram-negativ septikemi
  • dekkes “dobbelt gram-negativt” med for eksempel ceftazidim og tobramycin
  • andre preparater med god virkning overfor de fleste gram-negative bakterier er meropenem og ciprofloksacin 
 • Ved mistanke om anaerob infeksjon
  • dekkes med et anaerobt middel: Metronidazol 500 mg x 3, klindamycin 600 mg x 4, piperacillin/tazobactam 2 g x 4 eller meronem 500 mg x 4. Dette gjelder særlig ved mistanke om anaerob infeksjon under diafragma; galle, tarmsymptomer, perforasjon, abscess.
  • penicillin er ofte adekvat ved anaerobe infeksjoner over diafragma
  • Ved fortsatte kliniske tegn på infeksjon, justéres antibiotikabehandling i henhold til svar på blodkultur med resistens-bestemmelse. Oppretthold gram-negativ dekning.

   Systemisk soppbehandling

   Ved persisterende feber etter flere dager med bredspektret antibiotikabehandling må man vurdere empirisk behandling av mulig candida-sepsis, for eksempel med flukonazol 600 mg første døgn, og deretter 400 mg x 1.

   Ved dokumentert candidemi og ikke adekvat klinisk respons på flukonazol bør man gi et fungicid-middel, for eksempel amphotericin B.

   Ved mistanke om infeksjon med Aspergillus brukes voriconazole, amphotericin B eller caspofungin.

   Oppfølging

   Observere symtomer på ny infeksjon.

   Benmargstimulering med G-CSF

   Generelt

   Benmargsstimulering med G-CSF (Neupogen®, Granocyte®) anvendes bare ved neutropen feber som ikke responderer på antibiotikabehandling, ved uttalt neutropeni (granulocytter < 0.5 x 109 /L i mer enn 1 uke) samt i de tilfeller hvor det er nødvendig for å kunne gi en kurativ behandling med suffisient doseintensitet.

   Indikasjoner  

   • Opprettholde doseintensitet ved kurativ behandling. Betingelsen er at en dosereduksjon beviselig ville redusere sjansen for kurasjon.
   • Som profylakse ved kurer som medfører høy risiko for neutropen feber (> 40 %).
   • Neutropen feber som ikke responderer hurtig på antibiotikabehandling.
   • Langvarig neutropeni.

   Mål

   • Opprettholde behandlingsintensiteten. 

    

    

   Forberedelser

   God informasjon til pasienten.

   Gjennomføring

   • Ved bruk av Neupogen® er dosen 5 µg/kg pr dag. Behandlingen påbegynnes tidligst 2 døgn etter at kuren er avsluttet. Behandlingen fortsettes i 10 dager.
   • Ved bruk av Neulasta®  er dosen 6 mg subucant gitt 24 timer etter avslutning av kjemoterapi. Neutrofiltallet bestemmes på dag 15.
   • Neste kur settes den 21. dagen hvis neutrofiltallet på den 21. dagen er 0,5 eller høyere, og pasienten ikke har hatt febril neutropeni.
   • Det er viktig ikke å utsette kuren ved neutrofiltall på 0,5 eller høyere. Neutrofiltallet vil reflektorisk falle etter opphør med Neupogen® stimulering. Lave verdier ved kurstart er lite bekymringsfullt hvis verdiene i syklusforløpet har vært såpass høye at man har unngått febril neutropeni.
   • Stimulering sent i syklus bør vanligvis bare gjøres ved langvarig uttalt neutropeni. Det bør da gå minst 2 døgn etter seponering av stimulasjonsbehandlingen før neste kur settes. I disse tilfellene er det alltid viktig å kontrollere om de gitte dosene er riktige, rekalkulere GFR et cetera. Fortsettelse av kjemoterapi vil enten kreve en vesentlig dosereduksjon eller sekundær profylakse med G-CSF. 

   Oppfølging

   Det er svært viktig at pasienten er informert om risikoen for infeksjoner i forbindelse med lavt neutrofiltall.

   Pasienter som er i risiko for å få lave verdier, må ha egen informasjon hvor de blir bedt om å måle temperaturen hvis de føler seg uvel eller febrile. De skal straks kontakte lege ved temperatur over 38 °C.

   Forflytning og strengt sengeleie ved truende tverrsnittslesjon

   Generell

   Cirka 5 % av pasientene med utbredt kreftsykdom får symptomer på truende tverrsnittslesjon. Hyppigst hos pasienter med kreft utgående fra lunge, prostata eller bryst, men også fra andre krefttyper skjer det spredning til skjelett. 

   Symptomer

   • Smerter i ryggen, eventuelt i nakken
   • Endring av eksisterende smerter (økt intensitet, endret karakter, utstråling)
   • Smerte forverret av anstrengelse, for eksempel ved avføring, hoste eller nysing
   • Gangvansker og styringsproblemer
   • Lammelser i ben og/eller armer
   • Tap av følelse
   • Vannlatings- og/eller avføringsproblemer

   Stabiliteten i columna

   • Oppegående pasienter uten nevrologiske utfall skal ikke ha strengt sengeleie.
   • Hos andre pasienter kan det være aktuelt at pasienten har strengt sengeleie (tømmerstokkregime), frem til stabiliteten av columna er vurdert. Behov for strengt sengeleie vurderes av lege ut fra risiko for økte nevrologiske utfall og grad av smerte. Når columna anses som stabil nok (vanligvis avklart 2 til 4 dager etter oppstart av stråleterapi), innledes snarlig og gradvis mobilisering til smertegrensen. Observer økende smerter og/eller nevrologiske utfall ved mobilisering.
   • Ved strengt sengeleie kan hevet hodeende tillates inntil 30°C.
   • Dersom flatt sengeleie fremkaller økt smerte, bør hodeende heves inntil smertereduksjon.

   Mål

   • Begrense skade av ryggmargen slik at funksjoner kan opprettholdes.

   Indikasjoner

   • Truende tverrsnittlesjon på grunn av tumor/metastaser.

   Forberedelser

   Pasienten og pårørende skal få god informasjon og veiledning vedrørende sykdom, behandling og restriksjoner. Ved utbredt sykdom, liten sannsynlighet for bedring og kort forventet levetid bør det legges vekt på livskvalitet fremfor strenge restriksjoner.

   Pasienten skal om han/hun ønsker det være delaktig i beslutninger vedrørende behandling og videre opptrening.

   Gjennomføring

   Bruk av halskrave og korsett

   • Manglende dokumentasjon på effekten av halskrave og korsett, gjør at pasientens ønsker må tas hensyn til i vurderingen om dette skal benyttes
   • Halskrave kan være aktuelt ved tverrsnittslesjoner i cervicalt nivå. Enkelte pasienter opplever dette som smertelindrende. Behovet for halskrave avgjøres av nevrolog/ nevrokirurg.
   • Korsett brukes generelt ikke preoperativt, men kan brukes postoperativt etter ordinasjon fra kirurg.
   • Korsett tilpasses av ortopediingeniør eller fysioterapeut etter henvisning.
   • Korsettet settes på i ryggliggende, i sittende eller stående, innledningsvis av kompetent personale.  Pasienten instrueres i påsetting ved egen hjelp.

   Sengeleie og leiring

   • Pasienten skal henvises tidlig til fysioterapi. For å unngå opphopning av slim i lunger kan fysioterapeut instruere i aktuelle pusteøvelser, vurdere bruk av mini-pep og behov for lungefysioterapi.
   • Pasienter som får ordinert strengt sengeleie skal ha elektrisk styrt seng med trykkavlastende madrass.

   Forflytning i seng

   • Pasienten skal få instruksjon i forflytning i seng til sideleie med tømmerstokksregime. Tømmerstokkregime innebærer forflytning til sideleie uten rotasjon eller fleksjon/ekstensjon i columna. Pleiepersonalet utfører forflytningen til sideleie ved å rulle pasienten med trygg håndplassering over pasientens hofteparti og rygg/skulder.
   • Hvis pasienten har førlighet i bena kan hun/han selv, ved hjelp av bøyde knær og hofter og med føtter i madrass samt strake armer opp i luften som vektarmer, rulle seg over til sideleie.
   • Ved forflytning oppover i seng tippes sengen noe bakover, pasienten løftes rolig og lakennært med hjelp av stikklaken og to personer.
   • Løftebøyle (søsterhjelp) anbefales ikke brukt ved cervicale eller torakale lesjoner.

   Aktivitet under sengeleie

   • Etter instruksjon fra fysioterapeut, kan sykepleiere hjelpe pasienten til passende aktivitet og øvelser. Passive ved pareser/paralyser, ellers aktive.
   • Aktivitet som fremkaller smerte avbrytes.
   • Individuelt tilpassede passive eller aktive bevegelser av over- og underekstremiteter, uføres i ryggliggende og med lav belastning av columna.
   • Fotpute av kompakt skumplast ved sengens fotende er et hjelpemiddel for å forhindre at pasienten sklir ned i sengen og som motstand ved tråkking for god muskel-/venepumpe.
   • Det anbefales styrketrening av armer ved statisk motstand mot madrass og uten bevegelse av columna. Lette manualer for armtrening vurderes kun ved affeksjon i lumbalt nivå.
   • Behov for kontrakturprofylakse vurderes, eventuelt tilpasning av fotpute ved droppfot.
   • Det gis instruksjon i selvtrening, helst også skriftlig program.

   Tromboseprofylakse

   • Sengeliggende pasienter bør ha antitrombosestrømper i lår- eventuelt knelengde, med mindre det er kontraindisert.
   • Pasienter med høy risiko for venøs trombosemboli bør ha subkutan tromboseprofylakse med lavmolekylært heparin i tillegg.
   • Varigheten av tromboseprofylaktisk behandling vurderes individuelt ut fra aktuelle risikofaktorer, generell helsetilstand og mobilisering av pasienten.

   Trykkavlastning og forebygging av trykksår

   • Pasienter som får ordinert strengt  sengeleie er særlig utsatt for trykksår.
   • Trykksår- forebygging skal følges i forhold til risikovurdering, vurdering av pasientens hud, hudpleie, ernæring, trykkavlastende underlag, stillingsforandringer i seng/stol og mobilisering.
   • For pasienter med ordinert strengt sengeleie må stillingsforandringer i seng være i tråd med restriksjoner.

   Blærefunksjon

   • Blærefunksjon vurderes ved innkomst. Nøyaktig anamnese innhentes: Siste vannlating, inkontinensepisoder, hyppighet, smerter ved vannlating og magesmerter.
   • Evaluer blærefunksjon minst x1 per døgn for eventuelle forandringer.
   • Dersom inkontinens, legg inn et permanent kateter.
   • Dersom det viser seg å være permanent muskelatoni, vurder etter hvert intermitterende kateterisering eller innleggelse av suprapubis-kateter.
   • Bekken/ urinflaske må være lett tilgjengelig ved strengt sengeleie. Ved bruk av bekken forutsettes det at tømmerstokkteknikk benyttes.

   Tarmfunksjon

   • Tarmfunksjon vurderes ved innkomst. Innhent nøyaktig anamnese: Siste avføring, frekvens, konsistens, kvalme/oppkast, magesmerter og tidligere plager.
   • Evaluer tarmfunksjon minst en gang per dag.

   Smertelindring

   • Kompresjon av ryggsøylen kan medføre sterke smerter som kan være vanskelig å behandle. Kontakt i så fall smerte-/palliativt team.

   Mobilisering

   • Pasient og helsepersonell samarbeider om å finne riktig aktivitetsnivå.
   • Gå fra gradvis økt vinkel på sengerygg til sittende, til sittende på sengekant og til stående. Sengens ryggdel høynes gradvis til cirka 45° og sengens ”kneledd” vinkles og pasienten får prøve denne sittestilling, videre til 60°. Ved eventuell forverring av smerte og/eller nevrologiske utfall, returneres pasienten til tidligere stilling for ny vurdering. Hvis høyning av sengens ryggvinkel er uproblematisk, mobiliseres pasienten videre til sengekant.
   • Førstegangs forflytning av pasient til sittende på sengekant utføres fortrinnsvis av fysioterapeut sammen med sykepleier via rulling til sideleie (tømmerstokkteknikk). Pasienten setter seg opp med hjelp av 2 personer, én ved overkropp og én støtter beina ut over sengekanten.
   • Ved affeksjon i kun cervicalcolumna kan pasienten mobiliseres opp til sittende ved å heve sengens ryggdel og beina føres ut over sengekanten. Pasienten får sitte litt, blodtrykk og smerte vurderes.
   • Sirkulasjonsfremmende øvelser og gode pusteøvelser anbefales. Balanse i sittende vurderes.
   • Ved forflytning til stående anvendes tilpasset ganghjelpemiddel (prekestol eller rullator med underarmstøtte). Det anbefales at to personer medvirker for trygg mobilisering første gang.
   • Ved varige pareser bør rullestol med høy, vinkelregulerbar rygg, samt beinstøtter tilpasses pasienten.
   • Vurder behovet for andre hjelpemidler som sklibrett, droppfotskinne, gripetang og lignende.
   • Instruksjon i selvtrening, gjerne etter skriftlig program i stående og gående med støtte.
   • Etter hvert kan pasienten sitte i korte perioder, i god lenestol med høyt sete og god ryggstøtte.

   Oppfølging

   • Pasienter med lang forventet levetid bør vurderes for videre opptrening ved egnet institusjon.
   • Pasienter med kort forventet levetid anbefales vanligvis ikke opphold ved opptreningsinstitusjoner.

   Nettsiden www.physiotherapyexercises.com anbefales for innhenting av øvelser.

   Oppfølging etter behandling av strupekreft

   Oppfølging er avgjørende for å diagnostisere og behandle residiv og eventuelle sekundære maligne tumorer på tidligst mulig tidspunkt (7). Det gir også mulighet for å avdekke eventuelle bivirkninger/sekvele av behandling, samt yte psykososial støtte. Pasientene bør følges i 5 år. Kun 15 % av residivene kommer senere enn 3 år etter avsluttet behandling (6).

   Antall konsultasjoner per år:

   • 1. år 3–4 ganger
   • 2. år 2–3 ganger
   • 3. år 2–3 ganger
   • 4.-5. år 1–2 ganger

   Oppfølging det første året bør skje ved behandlende avdeling, senere hos henvisende lege/ avdeling.

   Innholdet på konsultasjonene bør være fullstendig klinisk undersøkelse med relevante endoskopiske undersøkelser, samt ultralydundersøkelse av hals. Eventuelt røntgen thorax.

   I de tilfellene hvor glandula thyroidea har vært i strålefeltet bør man måle T4 og TSH en gang i året.

   Følger av behandling

   Behandlingen kan gi bivirkninger i varierende grad. Langt de fleste bivirkninger går tilbake etter avsluttet behandling.

   Pasienter som har gjennomgått strålebehandling kan få kroniske bivirkninger i form av:

   • spyttkjerteldysfunksjon
   • munntørrhet
   • smaksforstyrrelser
   • karies
   • periodontal sykdom
   • osteo(radio)nekrose
   • trismus

   PROSEDYRER

   Livet uten strupe

   Generelt

   Primært behandles strupekreft kurativt med strålebehandling.

   I de tilfeller der strålebehandling ikke er tilstrekkelig, eller der kreftsykdommen er i et avansert stadium, må strupehodet fjernes.  

   Det å bli laryngektomert fører til vesentlige omstillinger for pasienten. Pasienten mister normal talefunskjon og må puste gjennom tracheostomi.

   Indikasjon

   • Laryngektomert på grunn av kreft i larynx.

   Mål

   • Forebygge problemer relatert til omstilling av livssituasjon etter en laryngektomi.

   Bakgrunn

   Tracheostoma

   Etter at hele strupehodet er fjernet, puster man gjennom tracheostoma.

   Puster man gjennom nesen varmes luften opp og tilføres fuktighet . Dette skjer ikke når strupehodet er fjernet, derfor vil luften være noe kaldere, tørrere og mer forurenset. Dette irriterer slimhinnene som produsere mer slim. Slimet kan feste seg som skorper i trachea og stoma, og er ofte vanskelig å hoste opp. Stoma må derfor renses ofte. I tillegg er man mer utsatt for infekjsoner fordi veien fra stoma ned til lungene er så kort (1).

   Problemet reduseres ved å dekke stoma med et fukt-varmefilter. Prinsippet for disse er at de tar vare på den fuktighet og varme som finnes i  utåndingsluften for så å overføre denne til innåndingsluften. Dette tilsvarer den funksjonen som nesen hadde før operasjon.

   Talefunksjon

   Det er tre alternative metoder for tale.

   Talevibrator

   Talevibrator er en elektrisk lydkilde som kan erstatte de manglende stemmebåndene. Vibratoren holdes mot halsen, lyden forplanter seg til munnhulen og formes til tale på samme måte som tidligere (1).

   Spiserørstemme.

   Ved øsofagusstemme presser man luft ned under lukkemuskelene øverst i øsofagus. Når luften umiddelbart "rapes" opp settes lukkemusklene i svingninger og frembringer lyd. Denne lyden kan formes til tale på samme måte som tidligere (1).

   Taleprotese

   Taleprotesen blir operert inn mellom luftrør og spiserør. Det er en enveis ventil som slipper inn luft fra trachea under lukkemusklene øverst i spiserøret. Musklene blir satt i svingninger ved hjelp av lungeluften. Lyden formes til tale på samme måte som tidligere. For å aktivere protesen må man holde en finger for stoma når man puster ut. Det finnes ventilsystemer som aktiverer protesen på andre måter, slik at man har begge hender fri (1).

    

   1. Referanse: Den Norske Kreftforening. Strupekreft. Informasjon til pasienter, pårørende og andre interesserte. Oslo, 2000

   Forberedelser

   Før inngrepet får pasienten grundig informasjon av

   • Lege
   • Sykepleier
   • Logoped 
   • Tidligere laryngektomert
   • Sosionom
   • Eventuelt fysioterapeut

    

    

   Gjennomføring

   Supplerende behandling kan gjøre det lettere å leve med sykdommen eller å komme gjennom behandlingen.

   • Fysioterapi - effektivt mot eventuelle nakkeplager etter operasjon, og hjelp til å korte/forbedre luftveisinfeksjoner (2).
   • Lymfødembehandling - lindre plager dersom lymfesystemet er skadet.

   Tracheostomi

   Pasienten læres opp til å stelle stoma selv.

   Det kan forekomme sårhet rundt stoma grunnet fuktighet og filterplaster. Dette kan forebygges gjennom å finne riktig type plaster og smøre med krem (1).

   Pasienten bør ikke oppholde seg utendørs når det er kaldere enn - 5 til -10°C (1).

   Man sover mye stillere enn før. Dette kan skape engstelse hos pårørende (1).

   Ny talemåte

   Alle laryngektomerte pasienter blir tilbudt et opphold på Bredtvedt kompetansesenter. Der følges pasienten opp i forhold til talefunksjon.

   Sammen med pasienten vil man komme frem til hvilke talemåte som er best egnet.

   Omlag 6 uker etter inngrepet starter opplæring med bruk av øsfagusstemme eller talevibrator.

   Etter noe tid (for noen allerede ved inngrepet) kan man sette inn en taleventil.

   Innsetting av taleprotese

   • Hypopharyngoskopet settes inn.
   • Tuppen av skopet palperes i taket av stoma.
   • Det settes inn en nål for å bestemme innstikkssted for trokaret som skal brukes til å plassere taleprotesen. 
   • Trokaret settes inn på samme sted som kanylen og inn i skopet. 
   • En mandreng tres inn i trokaret og opp gjennom skopet til munnen.
   • Taleprotesen festes på mandrengen og mandrengen dras tilbake gjennom stoma. 
   • Protesen justeres på plass og festet klippes av.

   Taleventilen skiftes ved behov.

   Uansett hvilke talealternativ pasienten velger, er stemmen svakere enn før. Det kan være behov for  høreprøver/høreapperat til pårørende (1).

   Noen blir så behersker den nye talemåten så godt at de kan snakke i telefonen og til og med andre språk.

   Ernæring

   Spesielle hensyn etter inngrepet 

   • Pasienten kan ikke lengre blåse på varm mat og drikke.
   • Luktesansen fungerer ikke som før, maten smaker derfor annerledes.
   • Arrdannelse/stråleskade i hypopharynx/øsofagus (øvre del) kan gi svelgbesvær.

   Psykososialt

   Det er lett å isolere seg den første tiden (1). Mange pasienter opplever det som problematisk at man ikke kan spise og snakke samtidig. I tillegg til dette må man rengjøre stoma ofte, og av den grunn gå fra bordet. Dette kan være vansklig spesielt ved sosiale sammenkomster.

   Mange pasienter har hatt stort utbytte av å opprettholde kontakt med tidligere laryngektomerte.

    

   1. Referanse: Den Norske Kreftforening. Strupekreft. Informasjon til pasienter, pårørende og andre interesserte. Oslo, 2000

   2. Referanse: Storaker KA. Kartlegging av skulderfunksjon etter lymfeknutedisseksjon. Oslo: Rikshospitalet Universitetsklinikk, 2002

   Oppfølging

   Senkomplikasjoner

   Infeksjon i de nedre luftveier

   Tracheosotmerte er mer utsatt for luftveisinfeksjoner enn tidligere.

   Skorpedannelse

   Skorpedannelse i stoma og trachea fordi fukting og kondisjonering av respirasjonsluften er koblet ut.

   Det behandles med å dryppe saltvann i stoma regelmessig, manuell fjerning skorper og bruke en fet salve i kanten av stoma.

   Svelgningsproblem

   Svelgproblemer på grunn av stenose i hypopharynx eller i overgangen hypopharynx - øsofagus.

   Behandling er blokking, eventuelt PEG dersom blokking ikke hjelper.

   Stomastenose

   Stomastenose medfører økenede respirasjonsbesvær. Det behandles operativt med en stjerneplastikk (3).

    

    

   3. Referanse: Bretteville G. Søberg R. Boysen M.: A new method for treating tracheostomalstenosis following laryngectomy. Clin. Otolaryngol. 1992; 17: 44-48 

   Laryngektomerte

   Trøtthetsfølelse (fatigue) før, under og etter kreftbehandling

   Generelt

   Det er mange årsaker til at kreftpasienter føler seg trøtte/utmattet. Hos mange pasienter kan også flere årsaker virke sammen. Kreftpasienter er ofte svært syke under perioder av behandlingen og kan da oppleve uttalt trøtthet som for eksempel under intensiv cellegiftbehandling. Det er også viktig å være klar over at trøtthet opptrer som et symptom ved mange andre medisinske tilstander – både fysiske og psykiske, som også kan ramme kreftpasienter. Noen kjente ”årsaker” til trøtthet i forbindelse med kreft og kreftbehandling er:

   • Kreftsykdommen i seg selv
   • Gjennomgått operasjon
   • Pågående eller nylig avsluttet cellegiftbehandling
   • Pågående eller nylig avsluttet strålebehandling
   • Uttalt blodmangel
   • Smerter og kvalme
   • Feber eller infeksjon
   • For lavt væske- eller matinntak
   • Nedsatt lungefunksjon
   • Søvnforstyrrelser
   • Bekymringer, vedvarende uro/engstelse, ”stress” eller depresjon

   For noen av disse årsakene som for eksempel infeksjoner finnes god medisinsk behandling. Trøtthet som opptrer etter operasjoner eller under cellegiftbehandling og strålebehandling vil for de langt fleste gradvis gå over i takt med at kreftene kommer tilbake. Har man følt seg kjekk for så å føle seg trøtt og sliten, bør man oppsøke lege eller informere behandlende lege om dette. Opplever man trøtthet og samtidig føler seg stresset, bekymret eller nedstemt vil mange kvie seg for å ta dette opp med legen eller annet helsepersonell. Det anbefales likevel å forsøke å samtale om plagene. En slik samtale kan virke lindrende i seg selv, og den gir mulighet for å vurdere tiltak sammen med en kvalifisert person som har erfaring med andre pasienter med liknende plager. Spesielt for pasienter som opplever kronisk trøtthet og hvor kreftsykdommen er helbredet kan det være vanskelig å påvise en spesifikk årsak. Likevel kan mange av disse pasientene oppleve bedring ved å justere/endre livsførselen tilpasset et lavere energi-nivå enn man hadde før kreftsykdommen ble påvist.

   Definisjon

   Alle har kjent følelsen av trøtthet (i betydningen sliten men ikke søvnig), utmattelse eller slapphet i forbindelse med å være syk. I forbindelse med kreftsykdommer og kreftbehandling er denne følelsen det hyppigst forekommende symptomet. Symptomet er en subjektiv opplevelse av at noe er galt med kroppen. Andre hyppig forekommende symptomer i forbindelse med kreft og kreftbehandling er smerte, nedsatt appetitt og kvalme. De fleste som opplever trøtthet i forbindelse med kreftsykdom vil ha erfart at følelsen ikke bedres vesentlig av å hvile, og mange vil beskrive følelsen som mangel på energi eller utmattelse.

   I engelsktalende land og i land der man snakker latinske språk kalles følelsen av trøtthet, utmattelse eller slapphet for fatigue. Der brukes dette ordet i dagligtalen, og ordet har sin opprinnelse i latin. Fatigue har nå ”sneket” seg inn i det norske språket i forbindelse med opplevd trøtthet under kreftbehandling og i forbindelse med det såkalte Kroniske trøtthetssyndrom. Det siste omtales også som ME, og på engelsk brukes ME og ”Chronic Fatigue Syndrome” om hverandre. Ved ME er følelsen av trøtthet det dominerende symptomet, men ved denne tilstanden foreligger det ikke en spesifikk sykdom som kan forklare symptomet. Trøtthet er også et vanlig symptom ved mange andre sykdommer som for eksempel leddgikt, hormonsvikt og hjertesvikt. Det er derfor ikke gode grunner for å bruke et fremmedord - fatigue - om et symptom som vi på norsk vil kalle trøtthet og som opptrer hos pasienter med vidt forskjellige tilstander. I det følgende brukes derfor begrepet trøtthet.

   Hvis trøtthet opptrer i forbindelse med cellegiftbehandling eller strålebehandling vil de langt fleste oppleve at de blir gradvis bedre når behandlingen er avsluttet og kreftene kommer tilbake. Slik trøtthet kalles akutt trøtthet. Bedringen kan ta tid, avhengig av blant annet hvor intensiv behandlingen har vært. Noen opplever at symptomet varer i måneder eller år. Dette kalles kronisk trøtthet. Nedsatt evne til å gjennomføre daglige aktiviteter, nedsatt humør, bekymring for helsa, redusert arbeidsevne eller mindre krefter til familieliv kan ledsage slik kronisk trøtthet. De fleste vil oppleve at det er krevende å få beskjed av legen om at man er frisk og at omgivelsene regner en som frisk samtidig som energien er borte og evnen til å gjøre det man har lyst til er redusert.

   Følelsen av å være trøtt/utmattet vil hos mange være ledsaget av en opplevelse av dårligere evne til å konsentrere seg, redusert hukommelse og økt søvnbehov. De fleste sover mer enn før de ble syke. For mange er søvnen ikke forfriskende, og det kan ta tid ”å komme” i gang om morgenen. Mange vil også oppleve at de raskt går tom for krefter når de anstrenger seg (økt trøttbarhet), og at det også tar lang tid å gjenvinne kreftene etter anstrengelser. Anstrengelser kan i denne sammenheng både bety fysiske anstrengelser eller mentale anstrengelser som å arbeide intenst med en oppgave som krever konsentrasjon.

   Forberedelser

   Følelsen av trøtthet kan opptre i alle faser av kreftsykdommer. Noen har kjent det før diagnosen stilles, nesten alle vil oppleve det under strålebehandling eller cellegift-behanding. Et mindretall vil være plaget av langvarig trøtthet etter at kreftbehandlingen er avsluttet og kreftsykdommen helbredet. Pasienter med kreftsykdom som ikke kan helbredes, vil nesten alltid føle seg trøtte, slitne og utmattet. Graden av trøtthet hos de sistnevnte vil variere, blant annet avhengig av krefttype, spredning av kreftsykdommen og andre symptomer på kreftsykdommen.

   Det anbefales at pasienten får nødvendig informasjon både med hensyn til årsaker og hva de kan gjøre selv.

   Gjennomføring

   Tiltak som kan redusere opplevelsen av trøtthet/utmattelse

   Det følgende er ment som generelle råd som ikke vil passe for alle i alle situasjoner. Rådene er basert på resultater av studier, erfaringer fra kreftpasienter og anbefalinger fra eksperter. Det anbefales at hver enkelt vurderer hva som kan passe han/henne best. Det anbefales også at du forteller om dine plager til din behandler og spør denne til råds om hvilke tiltak som kan være mest aktuelle for deg og spesielt om det er noen tiltak du bør unngå.

   Generelle råd

   • Tilstreb å leve et mest mulig regelmessig liv
   • Prøv å planlegge dagen slik at du har tid til å hvile
   • Ta heller flere små pauser i løpet av dagen enn få og lange
   • Hvil etter at du har gjennomført en anstrengende aktivitet
   • Planlegg dagens aktiviteter og gjør først de tingene som er viktigst for deg.
   • Sett deg realistiske mål og prøv å glede deg over det du klarer
   • Forsøk å få oversikt over hvilke aktiviteter som gjør deg spesielt trøtt/utmattet og begrens disse i den grad det er mulig eller spre dem utover et lengre tidsrom
   • Prøv å akseptere at du ikke har energi til å gjøre alt du gjorde før
   • Vurder hva som er viktig for deg at du gjør selv og hva du kan overlate til andre
   • Regn med å bli trøtt etter at du har gjort en anstrengelse selv om du opplever aktiviteten i seg selv som positiv

   Mosjon og trening

   Tilpasset mosjon og trening etterfulgt av hvile reduserer følelsen av trøtthet. Regelmessig trening er ut fra dagens kunnskap det mest effektive tiltaket mot kronisk trøtthet hos kreftpasienter. Imidlertid kan både for mye og for lite trening forverre trøtthet, og det er derfor viktig å finne et nivå (frekvens og intensitet) som passer deg. Du skal aldri trene så hardt at du må avbryte en økt eller en treningsperiode fordi du blir helt utmattet. Husk også at dagsformen varierer for alle og tilpass treningen til din dagsform. Tenk langsiktig (måneder) og øk aktiviteten gradvis og forsiktig gjennom en periode. 

   • Aktiviteter som turgåing, sykling, svømming, dans og aerobic kan anbefales.
   • Det er bedre med lette økter jevnlig enn intense økter sporadisk
   • Start alltid i et rolig tempo, øk tempoet underveis før du så avslutter i rolig tempo. Følg dette mønsteret uavhengig av hvor lenge økten varer
   • Sett deg alltid ned og hvil etter en økt men ikke legg deg til å sove
   • Fysioterapeuter og idrettspedagoger kan gi råd og veiledning om trening. Prinsippene for treningen er som for all annen trening men den skal være tilpasset ditt energinivå 

   Søvn

   Mange kreftpasienter med kronisk trøtthet sliter med forstyrret søvnmønster. Det er viktig å opprettholde en normal døgnrytme selv om du føler behov for å sove på dagtid.

   • Prøv å stå opp på samme tidspunkt hver dag og legg deg omtrent til samme tid.
   • Unngå for mye aktivitet rett før du skal sove
   • Forsøk å ikke sove på dagtid fordi det forstyrrer den biologiske døgnrytmen
   • En kort middagslur kan virke oppkvikkende!
   • Hvil deg om dagen ved å sitte rolig i en god stol men ikke sov
   • Snakk med legen om vedvarende søvnproblemer

   Kost

   Nedsatt appetitt og redusert inntak av mat kan resultere i mangel på krefter og nedsatt energi. Det anbefales å spise sunn mat regelmessig og følge de nasjonale generelle kostrådene i den grad din tilstand muliggjør det . Spesielle dietter eller kosttilskudd bedrer ikke trøtthet med mindre det foreligger en mangeltilstand.

   Arbeidssituasjon

   Noen har ikke krefter til å fortsette å arbeide eller må redusere timetallet på grunn av kronisk trøtthet. En samtale med en sosionom kan være nyttig i forhold til råd og veiledning vedrørende din arbeidssituasjon, dine trygderettigheter og din økonomi.

   Noen tilpasninger som du og din arbeidsgiver kan gjøre:

   • Diskuter muligheten for enklere eller lettere arbeidsoppgaver, spesielt hvis du har et fysisk krevende yrke
   • Vurder muligheten for å arbeide i begrenset stilling
   • Husk å ta regelmessige pauser også når du er på jobb hvis det er mulig
   • Vurder muligheten for fleksitid i forhold til når på dagen du har mest energi, samt muligheten for å kunne arbeide hjemme

   Omsorg for barn

   Mangel på energi og krefter kan være utfordrende og oppleves som sårt når du har barn eller ungdom i hjemmet. Det er likevel noen grep du kan forsøke:

   • Forklar barna dine at du er sliten og ikke orker å gjøre like mye som tidligere
   • Diskuter hva barn og ungdom kan hjelpe til med og la de ta del i huslige gjøremål
   • Prøv å etablere en fast arbeidsdeling mellom alle familiemedlemmene
   • Tilstreb aktiviteter for din egen del som ikke krever for mye energi og som kan gjennomføres uten for store anstrengelser
   • Søk og ta imot hjelp fra andre til kjøring til og fra aktiviteter, skole og lignende hvis det kan avlaste deg

   Medikamentell behandling

   Foreløpig finnes det i Norge ingen spesifikk medikamentell behandling mot trøtthet i forbindelse med kreft. Hvis trøttheten kan skyldes spesifikke tilstander som kan behandles med medikamenter skal dette selvsagt forsøkes. Noen ganger hjelper slik behandling da også mot trøttheten, andre ganger forblir plagene uendret. Eksempler på behandlinger som oftest også reduserer trøtthet er behandling for infeksjoner eller depresjon når disse tilstandene er påvist.

   Behandling med medikamenter som stimulerer produksjonen av røde blodlegemer anbefales ikke mot trøtthet i forbindelse med kreftsykdommer på grunn av faren for alvorlige bivirkninger.

   Oppfølging

   Informasjon om trøtthet

   Helsepersonell i kreftomsorgen vil oftest ha kunnskap om trøtthet ved kreftsykdommer. Mange fastleger har generell erfaring med trøtthet men møter relativt få kreftpasienter. Det finnes mye informasjon på internett men av varierende kvalitet. Nedenfor er listet noen aktuelle nettadresser og noe litteratur. Vær oppmerksom på at det kan gis motstridende råd fordi kunnskapen spesielt om behandling foreløpig er begrenset.

   Noen nettadresser (bruk fatigue som søkeord på engelskspråklige nettsteder):

   • www.kreftforeningen.no
   • www.kunnskapssenteret.no
   • www.cancer.dk
   • www.cancerfonden.se
   • www.cancer.org
   • www.cancer.gov/cancertopics/pdq/supportivecare/fatigue/Patient
   • http://www.helsedirektoratet.no/ernaering

   Noen artikler/bøker:

   • Armes J., m.fl. (2004). Fatigue in cancer. Oxford University Press.
   • Berger A.M., m.fl. (2009). NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. Cancer-Related Fatigue. www.nccn.org
   • Loge J.H. (2009). Fatigue og depresjon. I Fosså S.D., Loge J.H. og Dahl A.A.; Kreftoverlevere: Gyldendal Akademisk
   • Patarca-Montero R. (2004). Handbook of cancer-related fatigue. Haworth Medical Press
   • Schjølberg T.K. (2004). Fatigue. I Reitan A.M. og Schjølberg T.K.; Kreftsykepleie: Akribe

   Lymfødem

   Generelt

   Etter årsak skiller man mellom primære og sekundære lymfødemer. Primære lymfødemer skyldes mangelfull utvikling eller feilutvikling av lymfesystemet. Sekundære lymfødemer opptrer som komplikasjon til traumer eller sykdommer som skader lymfeårene eller lymfeknutene. 70% av sekundære lymfødemer i den vestlige verden skyldes skader som følge av kreft og kreftbehandling.

   Lymfødem er en hevelse som oppstår når transportkapasiteten i lymfesystemet reduseres betydelig. Hevelsen er forårsaket av en opphopning av proteinrik væske i vevet på grunn av redusert drenasje av lymfevæske (1;2). Hevelsen er ofte kronisk. Et lymfødem kan medføre smerte/ubehag og forandringer i huden i det affiserte området (3;4). Lymfødem oppstår som oftest i løpet av de første 2-3 årene etter kreftbehandlingen (5;6). Et lymfødem kan øke i omfang hvis man ikke får behandling.

   Ved noen kreftdiagnoser fjerner man lymfeknuter og fettvev, oftest i armhule, bekken eller lyske. Det oppstår dermed skade på lymfeårer i området og antall lymfeknuter reduseres. Inngrepet kan medføre redusert drenasje av lymfevæske ut fra arm eller ben og gi hevelse.

   Strålebehandling kan gi arrvev og fibrose. Derfor kan kirurgi i kombinasjon med stråleterapi i det aktuelle området øke risikoen for å utvikle lymfødem (7;1).

   Kreftrelatert lymfødem kan også oppstå på grunn av omfattende tumorvekst rundt sentrale lymfeårer ved langtkommen sykdom.

   Faktorer som kan øke risikoen for å få lymfødem:

   • overvekt
   • infeksjoner i huden i det området hvor du kan få lymfødem  
   • overoppheting/solbrenthet
   • traume i operert sides arm/bein  

   Indikasjoner for behandling

   Lymfødem i arm/hånd, bryst, ben, lyske, ansikt, hals etter behandling for:

   • Brystkreft hvor det er gjort axilleglandeltoilette (fjernet lymfeknuter i armhule)
   • Gynekologisk kreft hvor det er fjernet lymfeknuter i bekken eller lyske
   • Ondartet føflekkreft hvor det er fjernet lymfeknuter i armhule eller lyske
   • Lymfekreft og øre/nese/halskreft hvor det er fjernet lymfeknuter i halsområdet
   • Prostatakreft hvor det er fjernet lymfeknuter i bekken eller lyske
   • Sarkom hvor det er fjernet lymfeknuter

   Hvis man ikke får behandling kan lymfødemet øke i omfang og man kan få forandringer i huden (fibrose), økt hevelse og dermed mer ubehag i området (3).

   Kontraindikasjoner for behandling

   Absolutte

   • Akutte betennelser, lokale eller generelle (erysipelas)
   • Arteriell insuffisiens med fare for nekrose
   • Trombose og emboli

   Relative

   Ubehandlet kreftsykdom, hjertesvikt eller nyresvikt

   Mål

   • Redusere lymfødemet
   • Lindre plager
   • Bedre funksjonen
   • Forebygge komplikasjoner som hudforandringer og betennelse i området (rosen)

   Referanser

   1. Rockson SG. Diagnosis and management of lymphatic vascular disease. J Am Coll Cardiol 2008;52:799-806.
   2. Lawenda BD, Mondry TE, Johnstone PAS. Lymphedema: (Review) A primer on the identification and management of a chronic condition in oncologic treatment. CA Cancer J Clin 2009;59:8-24.
   3. Mortimer PC. The patophysiology of lymphedema. Cancer 1998;83(12 Suppl American): 2798-802.
   4. Erickson VS, Pearson ML, Ganz PA, Adams J, Kahn KL. Review: Arm edema in breast cancer patients. J Natl Cancer Inst 2001;93:96-111.
   5. Nesvold IL, Dahl AA, Løkkevik E, Mengshoel AM, Fosså SD. Arm and shoulder morbidity in breast cancer patients after breast-conserving therapy versus mastectomy. Acta Oncol 2008;47:835-842.
   6. Norman SA, Russel Locario A, Potashnik SL, et al (2009) Lymphedema in breast cancer survivors: incidence, degree, time course, treatment, and symptoms. J Clin Oncol 2009;27:390-397.
   7. Johansen J, Overgaard J, Blichert Toft M, Overgaard M. Treatment morbidity associated with the management of the axilla in breast-conserving therapy. Acta Oncol 2000;39:349-54

   Definisjoner

   Komplett fysikalsk lymfødembehandling

   Består av manuell lymfedrenasje, kompresjonsbehandling, hudpleie og instruksjon i øvelser og egenbehandling (1). Behandlingen utføres av fysioterapeuter med spesialkompetanse.
   Behandlingen kan være omfattende i starten. Hvis hevelsen er stor starter man gjerne med manuell lymfedrenasje med påfølgende bandasjering av arm/bein (1). 

   Manuell lymfedrenasje

   Dette er en egen massasjeform som krever spesialkompetanse. Målet er å stimulere drenasjen av lymfevæske og dermed redusere hevelsen i vevet (2). Den er svært annerledes enn andre massasjeformer som benyttes innenfor fysioterapien. 

   Det er de spesielle anatomiske forholdene ved lymfeåresystemet som er grunnlaget for manuell lymfedrenasje. Behandlingen er basert på kunnskap om forløpet av de store lymfeårene, de lymfatiske skillelinjene (”vannskillene”), naturlige anastomoser over disse linjene og det klaffeløse lymfeårenettet.

   Bandasjering

   Bandasjering brukes mest i starten av en behandling for å få ned hevelsen mest mulig. Etter at hevelsen er redusert tilpasses kompresjonsstrømpe.

   Kompresjonsstrømpe

   Klinisk erfaring og forskning viser at kompresjon er det viktigste tiltaket (3;4). Derfor kan det være viktig å få tilpasset en kompresjonsstrømpe til armen eller benet. Ved behov også hanske hvis det er hevelse i hånden.

   Kompresjonsstrømpe tas i bruk for å øke vevstrykket. Strømpens trykk øker drenasjen av lymfevæske. Strømpens graderte trykk er høyest distalt og lavest proksimalt. Strømpen tilpasses ut fra omkretsmål som tas på flere definerte punkter på armen/benet. Det finnes også forskjellige kompresjonsklasser, men man bruker som oftest klasse I og II. Strømpen skal gi et fast trykk uten å være ubehagelig. Det kan ta litt tid å venne seg til en kompresjonsstrømpe. Noen velger å bruke strømpen ved behov, mens andre bruker den daglig.

   Ved lymfødem i hals og ansikt kan man bruke en ansiktsmaske om natten (5). Ved lymfødem i skrittet kan en sykkelbukse eller panty hjelpe. Ved hevelse i pungen eller penis kan man bandasjere, bruke tubigrip eller sykkelbukse. 

   Intermitterende trykkmassasje med pulsator

   Behandlingen gis med et elektrisk drevet apparat som blåser luft inn i en dobbeltvegget mansjett. Mansjetten, som skal dekke hele armen eller benet, har flere kamre og lager en peristaltisk trykkbølge i proksimal retning som stimulerer drenasjen og dermed minsker hevelsen (4).

   Referanser

   1. The diagnosis and treatment of peripheral lymphedema. Consensus document of the International Society of Lymphology Executive Committee. Lymphology 2003;36:84-91.
   2. McNeely ML, Peddle CJ, Yurick JL, Dayes IS, Mackey JR. Conservative and dietary interventions for cancer-related lymphedema: A systematic review and meta-analysis. Cancer 2010.  
   3. Badger C, Preston N, Seers K, Mortimer P. Physical therapies for reducing and controlling lymphedema of the limbs. Cochrane Database Syst Rev 2004;CD003141.
   4. Johansson K, Albertsson M, Ingvar C, Ekdahl C. Effects of compression bandaging with or without manual lymph draining treatment in patients with postoperative arm lymphedema. Lymphology 1999;32:103-110.
   5. Deng J, Ridner SH, Murphy BA. Lymphedema in patients with head and neck cancer. 2011;38:1-10.                                                                                                                                         
    

   Forberedelser

   Hovedpunkter for informasjon

   • Lymfesystemets funksjon og betydning
   • Årsaker til lymfødem
   • Symtomene på lymfødem 
   • De forskjellige behandlingsmulighetene
   • Forholdsregler
   • Komplikasjoner som kan oppstå 
   • Viktigheten av å bruke armen/benet

   Pasienten informeres som oftest etter det kirurgiske inngrepet fordi man da vet sikkert om operasjonen gir risiko for lymfødem. God informasjon og veiledning er svært viktig og avgjørende for behandlingsresultatet.

   Symptomer på begynnende lymfødem

   • Følelse av en ubehagelig forandring
   • Tyngdefølelse
   • Sprengsmerter
   • Konsistensforandringer (synlige eller følbare) i hud og underhud
   • Antydning til omkretsøkning
   • Hevelsen kan forsvinne i løpet natten, men dukker vanligvis opp igjen neste dag
   • Noen har hevelse av og til

   Det dominerende symptomet er vedvarende hevelse i området som er rammet. Andre symptomer vil i stor grad avhenge av ødemets omfang, varighet og lokalisasjon. Moderat hevelse rett etter kreftbehandling som kirurgi kan gå tilbake av seg selv når behandlingen er avsluttet.

   Diagnostikk

   Diagnosen lymfødem stilles vanligvis klinisk. Det finnes flere metoder for å måle omfanget av lymfødem, men ingen standard. Den mest brukte metoden er måling av omkrets flere steder på armen, med sammenligning av kontralateral arm.

   Gjennomføring

   Ved utvikling av lymfødem er det viktig å iverksette tiltak så snart som mulig. Kompresjonsbehandling er viktigst i behandlingen. Manuell lymfedrenasje brukes med god effekt i perioder. Dette er en sammensatt behandling hvor flere virkemidler benyttes.

   Intensivfasen

   • Kompresjonsbehandling – eventuelt med bandasjering og etter hvert tilpasning av elastisk strømpe
   • Manuell lymfedrenasje
   • Sirkulasjons- og drenasjefremmende øvelser
   • Hudpleie

   I intensivfasen behandles pasienten vanligvis daglig med kontinuerlig bandasjering til ønsket volumreduksjon er oppnådd. Dette tar vanligvis 1-2 uker. Pulsator kan lånes fra hjelpemiddelsentral eller senter for behandlingshjelpemidler.

   Bandasjering

   Etter å ha stimulert tilbakestrømningen av lymfevæske med manuell lymfedrenasje setter man på en kompresjonsstrømpe eller bandasjerer hele armen eller benet i 1–2 uker. Bandasjene ligger på hele døgnet så sant det ikke er altfor plagsomt. Riktig bandasjering med kortelastiske bandasjer gir vevet et høyt trykk under aktivitet og et lavt trykk i hvile.

   • Huden smøres godt med salve med lav pH (5,5).
   • En lett tubegas tres på.
   • Deretter legges polstring.
   • Bandasjeringen starter godt distalt for lymfødemet.
   • Bandasjene legges jevnt, sirkulært og i flere lag.
   • Trykket skal avta gradvis fra distalt mot proksimalt.
   • Trykket reguleres delvis ved bandasjeringsteknikken, og hovedsakelig ved antall lag av bandasjer.

   Kompresjonsstrømpe

   • Strømpen tas av om natten.
   • Huden smøres fortrinnsvis om kvelden.
   • Ved begynnende lymfødem brukes strømpen under aktivitet.
   • Ved moderat og omfattende lymfødem brukes strømpen vanligvis hele dagen.
   • Strømpen vaskes minst hver tredje dag.

   En feiltilpasset strømpe kan gi gal kompresjon. Den hyppigste feilen knyttet til kompresjonsstrømpen er at den blir brukt ut over sin funksjonstid slik at den blir for romslig.

   Manuell lymfedrenasje

   Massasjen skal være meget lett og utføres i lymfestrømmens avløpsretning med et lett trykk og ha en avspenningsfase. Behandlingen skal ikke gi smerte.

   Manuell lymfedrenasje har fire hovedgrep – stående sirkler, pumpegrep, dreiegrep og korketrekkergrep.

   Trykkmassasje med pulsator

   Pulsator er aldri førstevalg ved behandling av lymfødem, men kan være et hjelpemiddel over tid der målinger har vist at behandlingen er effektiv. Pulsator bør prøves ut i samarbeid med fysioterapeut. Pasienten skal innledningsvis overvåkes med hensyn til komplikasjoner. Av og til kan en opphopning av ødem proksimalt for mansjetten ses. Videre pulsatorbehandling må da utsettes til manuell lymfedrenasje og øvelser har sikret avløpet. Et for høyt trykk kan skade lymfeårene og øke mengden interstitiell væske.

   Trykket skal være moderat, og pasienten skal føle behandlingen behagelig. Det er ikke størrelsen på trykket som er virksomt, men en jevn, rytmisk trykkbølge. Innstilling av hastighet og trykk tilpasses den enkelte pasient.

   I praksis starter man med cirka 20 minutters behandling og øker gradvis til cirka 30–40 minutter daglig eller annenhver dag. Pulsatorbehandling kan også benyttes av pasienten hjemme.

   Det skal søkes til helseforetaket på skjemaet Utlån av behandlingshjelpemidler (utlån formidles vanligvis gjennom lokalt sykehus). Dette finner man på www.behandlingshjelpemidler.no. Fysioterapeuten kan hjelpe deg med søknad. Det er legen som sender søknaden.

   Hudpleie

   Uavhengig om man har lymfødem eller ikke, er det er viktig å hindre at det oppstår rifter, sår og unødig hudirritasjon. Bruk av hansker er hensiktsmessig i en del situasjoner. Pasienten bør også være forsiktig med hensyn til sterk oppheting eller å bli solbrent. Hovedmålet med hudpleie er å forebygge betennelser, fordi dette kan utløse et lymfødem.

    

   Jevnlig bruk av bandasjer og kompresjonsstrømpe tørker ut huden. Bruk av hudpleie- og vaskemidler med lav pH (5,5) anbefales. God hudpleie holder huden myk og smidig, og opprettholder hudens naturlige evne til å motvirke infeksjoner.

   Skulle det oppstå sår eller rifter, eller det er fare for infeksjon, bør desinfiserende salve og plaster benyttes.

   Vedlikeholdsfasen

   • Bruk av elastisk strømpe og/eller hanske etter behov
   • Hudpleie
   • Regelmessige øvelser
   • Eventuelt intermitterende trykkmassasje med pulsator

   Pasienten får i vedlikeholdsfasen noe behandling, og går eventuelt til kontroll hos fysioterapeut. Behandlingsresultatet på kort sikt er nesten alltid tilfredsstillende. På lengre sikt er resultatet helt avhengig av at pasienten medvirker og følger opp de tiltakene som anbefales.

   Bevegelsesterapi og respirasjonsøvelser

   Dynamiske øvelser med avspenningsfase er best. Slyngende, kastende bevegelser kan føles ubehaglig. Mange opplever at det er godt å gå med staver, men det kan være viktig å ha et løst grep.

   Riktig tilpasset bevegelighetstrening

   • fremmer sirkulasjonen uten å sette for store krav til et redusert lymfesystem
   • gir god leddbevegelighet
   • stimulerer til dynamisk veksling mellom spenning og avspenning, gjerne i takt med respirasjonen
   • gjøres gjerne med bandasjen eller kompresjonsstrømpen på - dette gir enda bedre drenasjeeffekt

   Bevegelsesterapi i oppvarmet basseng kan være gunstig for noen lymfødempasienter. Vanntrykket stimulerer lymfedrenasjen, samtidig som sirkulasjonen og bevegelsesapparatet generelt aktiviseres.

   Oppfølging

   Om nødvendig kan pasienten få henvisning til fysioterapi ved et fysikalsk institutt på hjemstedet for videre oppfølging. Oppfølging og veiledning av fysioterapeut med spesialkompetanse er av betydning. Pasienten trenger ofte behandling livet ut. Lymfødem blir ikke sjelden en kronisk tilstand. Der det er mulig bør pasienten få instruksjon i egenbehandling, både i enkel massasje og selvbandasjering. Mange pasienter trenger ikke fysioterapi som behandling, men informasjon og funksjonsveiledning.

   Moderat fysisk aktivitet fremmer leddbevegelighet, sirkulasjon og velvære, og er viktig for å stimulere lymfedrenasjen. Det må unngås å ta blodtrykk eller gis vaksiner på operert side. Ved hagearbeid anbefales bruk av hansker.

   Rikstrygdeverket yter full refusjon for fysioterapi ved behandlingstrengende lymfødem og man får refundert utlegg til kompresjonsmateriale. Pulsator, bandasjemateriell og kompresjonsstrømper regnes som behandlingshjelpemidler og søkes derfor om i samarbeid med lege og fysioterapeut.

   Komplikasjoner

   Ved lymfødem kan det oppstå problemer med fibrotisering av hud og underhud. Huden blir mer eller mindre stiv og uelastisk og blir lettere skadet enn normal hud.

   Immunforsvaret er svekket i det ødematøse området. Det kan ha flere årsaker, blant annet sviktende transport av dendrittiske celler, lymfocytter og proteiner. Hvis områdets regionale lymfeknuter er fjernet, vil også det kunne svekke det lokale immunforsvaret.

   Hos noen pasienter med lymfødem, og spesielt ved sekundært lymfødem, kan det oppstå en særpreget inflammasjon (rosen) i huden i det ødematøse området. Den begynner som regel akutt med sterk sykdomsfølelse, høy feber og hyperemi med rubor og økt hevelse i huden. Hudaffeksjonen er ofte skarpt avgrenset. Symptomene går ofte tilbake i løpet av 4–6 dager, men ikke sjelden forverres selve ødemet. Tilstanden bør behandles med penicillin så raskt som mulig.

   Lymfødem i armLymfødem i armLymfødem i benLymfødem i ben
   Lymfødem i armLymfødem i arm