Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Prognose for strupekreft

Strupekreft er den typen kreft i hode-halsregionen som har best prognose, uavhengig av lokalisasjon og utbredelse.

Kreft i strupehodet har 40 % sykdomsspesifikk overlevelse etter 5 år.

Pasienter med tidlige stadier (T1–T2, N0) av plateepitelkarsinomer i strupehodet har en meget god prognose (11). Laserbehandling (T1a) gjøres i dag som dagkirurgi. Langtidsoverlevelse reduseres ved lokalt avansert sykdom (T3–T4), og når det foreligger lymfeknutemetastaser på halsen. Ved spredning til lymfeknuter på hals, halveres sykdomsspesifikk overlevelse i forhold til likt T-stadium uten spredning. Økende N-kategori gir økende risiko for fjernmetastaser (13). Sammenliknet med de andre lokalisasjonene i hode-halsområdet har pasienter behandlet for strupekreft best livskvalitet (14).

Cirka 5 % av pasientene utvikler fjernmetastaser senere i sykdomsforløpet. Obduksjonsmateriale viser høyere frekvens (2).

Verifiserte fjernmetastaser utelukker som regel kurativt siktemål med dagens behandlingsalternativer.

Prognosen ved lokoregionalt residiv er omlag 20 % overlevelse etter fem år (6).

 

 

5-års relativ overlevelse for pasienter med strupekreft, i prosent etter diagnoseperiode 1979–2018.

Kilde: Kreftregisteret.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020