Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Medikamentell behandling av kreft i spyttkjertler

Spyttkjertelkreft forekommer relativt sjeldent. Det er en histologisk mangearted sykdom; WHO klassifikasjonen inneholder 24 forskjellige undergrupper.

På grunn av sykdommens sjeldenhet er det få studier vedrørende kjemoterapi av spyttkjertelkreft, og det høye antall undergrupper vanskeliggjør tolkningen. Det er lite som tyder på at behandlingen er livsforlengende, målet er derfor palliasjon av sykdomsrelaterte symptomer.

Behandling bør forbeholdes pasienter med symptomer og/eller rask sykdomsprogresjon. Hos pasienter med et indolent forløp kan man observere, og gjøre seg opp en mening om sykdommens progresjonshastigehet. Dette er viktig når man skal evaluere en eventuell respons på senere behandling.

Det er lite som tyder på at flerstoffregimer er bedre enn én-stoffregimer. Av én-stoffregimer som har vist effekt ved adenoid cystisk karsinom kan nevnes mitoxantrone, vinorelbin og epirubicin. Av flerstoffregimer kan nevnes cisplatin-doxorubicin-cyclofosfamid (CAP), med eller uten fluorouracil. Ved flerstoffregimer må man imidlertid være oppmerksom på faren for økt toksisitet. Paclitaxel synes inaktivt ved adenoid cystisk karsinom, men kan ha en viss aktivitet ved mucoepidermoide karsinomer. Når det gjelder adenokarsinomer har både paclitaxel, vinorelbin og CAP vist seg å ha effekt.

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020