Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Medikamentell behandling av kreft i nese og bihuler

Kjemoterapi ble tidligere kun brukt ved residiverende sykdom i palliativt øyemed. På bakgrunn av dårlige resultater med standard behandling av lokoregionalt avansert sykdom (stadium III og IV), har man de seneste tiår innlemmet kjemoterapi i behandlingsstrategien.

Kjemoterapi har vært gitt neoadjuvant, konkomitant og adjuvant til standard behandling. Av disse strategier er det særlig konkomitant behandling som i metaanalyser har vist overlevelsesgevinst. I overenstemmelse med dette, gis nå rutinemessig ukentlig cisplatin samtidig med strålebehandling hos pasienter yngre enn 70 år med kreft i hode- og halsregionen stadium III og IV. 

Et av de større gjennombrudd er Bonner og medarbeideres studie av stråleterapi pluss cetuximab ved plateepitelkarsinom i hode- og halsregionen. Cetuximab er et monoklonalt antistoff mot epidermal vekstfaktorreseptor (EGFR). Høyt nivå av EGRF i tumorceller er assosiert med dårlig prognose. 

Stråleterapi pluss cetuximab økte lokoregional kontroll og reduserte dødeligheten ved lokoregionalt avansert hode- og halskreft i forhold til stråleterapi alene, uten å øke toksisitet. Dette gjaldt primært hyperfraksjonert behandling av kreft i oropharynx. Man vet ikke hvor effektiv denne behandling er i forhold til konkomitant radiokjemoterapi med cisplatin som fremdeles ses på som standard av mange. Det kan imidlertid være et alternativ til pasienter i stadium III og IV eldre enn 70 år.

Kjemoterapi gis fortsatt ved residiver, når kirurgi og stråling ikke er aktuelt. Avhengig av pasientens allmenntilstand gis én- eller flerstoffregimer.

Vermorken og medarbeidere har rapportert at enkelt-stoff behandling med cetuximab var aktiv og godt tolerert hos pasienter med residiv og/eller metastatisk sykdom som hadde progrediert på platinabehandling. Responsraten var 46 %, men det er verdt å merke seg at ingen pasienter fikk komplett respons (komplett respons/ partiell respons/ stabil sykdom (0/13/33)).

Ved plateepitelkarsinom brukes rutinemessig medikamentet Nimoral® samtidig med strålebehandling. Dette er ikke cytostatikum, men en "hypoxic cell sensitizer", og gjør kreftcellene mer følsom for strålebehandling.


 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020