Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Prognose for kreft i nese og bihuler

Pasienter med tidlige stadier (T1–T2, N0) av plateepitelcarcinomer i nese og bihuler har en relativt god prognose, men forekommer sjeldent. Langtidsoverlevelsen reduseres ved lokalt avansert sykdom (T3–T4), samt når det foreligger lymfeknutemetastaser på halsen.

Ved spredning til lymfeknuter på hals, halveres sykdomspesifikk overlevelse i forhold til likt T-stadium uten spredning. Økende N-kategori gir også økende risiko for fjernmetastaser.

Verifiserte fjernmetastaser utelukker som regel kurativ behandling med de behandlingsalternativer som er til rådighet per i dag. Prognosen ved lokoregionalt residiv er 20 % overlevelse etter fem år (6).

 

 

5-års relativ overlevelse for pasienter med kreft i nese og bihuler, i prosent etter diagnoseperiode 1978–2017.

Kilde: Kreftregisteret.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020