Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Brachyterapi ved munnhulekreft

Definisjoner

Man skiller mellom høydose (HDR) og lavdose (LDR) brachyterapi. Teoretisk er det stor forskjell mellom disse to måtene å gi brachyterapi på. Det meste av vår viten er tuftet på LDR brachyterapi. Problemet har vært å konvertere denne viten til HDR brachyterapi. For dette er det utviklet matematiske modeller, som foreløpig ikke er tilstrekkelig testet for kreft i hode-halsregionen. Indikasjonene for HDR brachyterapi er derfor snevrere enn for LDR brachyterapi.

Lavdoserate brachyterapi (LDR)

Dette ble gjort ved at man opererte inn radioaktive nåler/tråder som pasientene lå med over et lengre tidsintervall.

Høydoserate brachyterapi (HDR)

Dette gjøres ved at en punktformet kilde beveger seg i, på forhånd innlagte plastkatetre (remote afterloading). Behandlingen stykkes opp i fraksjoner, en eller to om dagen. Remote afterloading er innført for å spare personalet for strålebelastning.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020