Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Prognose for munnhulekreft

Pasienter med tidlige stadier (T1–T2, N0) av plateepitelkarsinomer har en relativt god prognose.

Langtidsoverlevelse reduseres ved lokalt avansert sykdom (T3–T4), samt når det foreligger lymfeknutemetastaser på halsen. Ved spredning til lymfeknuter på hals, halveres sykdomsspesifikk overlevelse i forhold til likt T-stadium uten spredning. Økende N-kategori gir også økende risiko for fjernmetastaser.

Årlig utvikler cirka 3 % av pasientene sekundær malign tumor i hode-halsregionen, lunge eller spiserør (6, 11).

5–10 % vil utvikle fjernmetastaser senere i sykdomsforløpet. Obduksjonsmateriale viser en betydelig høyere frekvens (2).

Verifiserte fjernmetastaser på diagnosetidspunktet forekommer sjelden, og det utelukker som regel kurativ behandling med de behandlingsalternativene som er til rådighet per i dag. Prognosen ved lokoregionalt residiv er 20 % overlevelse etter fem år (2).

 

 

5-års relativ overlevelse for pasienter med kreft i munnhulen, i prosent etter diagnoseperiode 1979–2018.

Kilde: Kreftregisteret

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020