Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Kreft i hode-halsregionen

Hode-halskreft er en heterogen gruppe både hva gjelder lokalisasjon og histopatologi. Plateepitelkreft utgjør 90 % av all kreft i  hode-halsregion, de resterende tilfellene er forskjellige typer adenokarsinomer, sarkomer og andre.

Hode-hals området defineres her som:

Forekomst

Hode-halskreft utgjør i overkant av 2 % av det totale antallet nyopddaget kreft i Norge. Insidensen er høyere i mellom og syd Europa og deler av Asia.

I Norge er det avtagende tendens for noen lokalisasjoner, men det ses et skift til lavere debut alder. Gjennomsnittsalderen omtrent 64 år, og det rammer oftere menn enn kvinner.

 

 

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020