Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Behandling av kreft i galleganger/-blære

25–30 % av pasientene med gallegangskreft er operable. Kirurgisk behandling vil kunne gi langtidsoverlevelse. Tendensen går i retning av mer aggressiv kirurgisk behandling.

Makroskopisk og mikroskopisk klassifikasjon av tumorvekst er avgjørende for kirurgiske behandling av galleblærekreft. Affeksjon av lymfeknuter i hepatoduodenal ligament forekommer ofte, men er ingen absolutt kontraindikasjon. Klare inoperabilitetstegn er:

  • affeksjon av 2. orden galleveier
  • peritoneale metastaser
  • metastasering til aortale glandler 
  • fjernmetastaser

Palliativ behandling

Fotodynamisk behandling (PDT) kan ha god palliativ effekt for pasienter med inoperabel gallegangskreft og som har obstruksjon i galleveiene (2).

Palliativ behandling i form av endoskopisk eller perkutan transhepatisk blokking eller stenting er aktuelt ved symptomgivende ikterus og kolangitt.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020