Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stråleterapi ved kreft i galleganger/-blære

Ved manglende frie reseksjonsrender kan postoperativ kjemoterapi i kombinasjon med stråleterapi vurderes. Det er mangelfull dokumentasjon for bruk av adjuvant stråleterapi eller kjemo-/stråleterapi ved kreft i galleganger/galleblære. Retrospektive studier indikerer økt overlevelse ved manglende frie reseksjonsrender.

Ved lokalavansert inoperabel kreft er hovedproblemet ofte lokal progresjon av tumor, og ikke fjernmetastaser. Flere stråleterapistudier og studier der man har kombinert kjemo- og stråleterapi har vist effekt på lokal kontroll, smerter og bilær dekompresjon. Effekt av stråleterapi er sannsynligvis avhengig av høy stråledose (> 55 Gy).

Ved lokalavansert inoperabel kreft kan kjemoterapi i kombinasjon med stråleterapi vurderes (1).

 

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020