Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Medikamentell behandling av kreft i galleganger/-blære

Adjuvant kjemoterapi har, i følge en randomisert japanske fase III studie, liten effekt og anbefales vanligvis ikke, med mindre det gis i en studiesammenheng.

Metastatisk sykdom

Kolangiokarsinom er relativt kjemosensitive (2, 3). En nordisk studie viste økt overlevelse med 5FU i forhold til BSC (6, 5 måneder versus 2,5 måneder) (4).

I en randomisert fase III studie viste kombinasjonen av cisplatin og gemcitabine økt overlevelse sammenlignet med gemcitabine monoterapi. Det foreligger en rekke fase II studier hvor nyere cytostatika og kombinasjonsregimer har gitt responsrater på 20–40 %, og overlevelse på 5–15 måneder (2, 3). Det foreligger imidlertid ingen etablert internasjonal standard behandling. Men i dag brukes primært kombinasjonsregimer og ikke gemcitabine monoterapi. Det har forekommet downstaging med konvertering til sekundær kirurgi og langtidsoverlevelse.

Pasienter med metastatisk sykdom, i god allmenntilstand og med akseptable bilirubinverdier bør vurderes for palliativ kjemoterapi. Aktuelle medikamenter er cisplatin, Oxaliplatin®, Capecitabine® og gemcitabine.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020