oncolex logo
Utskriftsdato (14.6.2021)

Kirurgi/intervensjon ved kreft i galleganger/-blære

Galleganger

For hilusnær affeksjon gir reseksjon av ekstrahepatiske galleveier kombinert med formell/utvidet leverreseksjon bedre resultat enn isolert reseksjon av galleveier. Oftest må også segment 1 fjernes for å sikre at inngrepet blir radikalt. Det er også mulig at rutinemessig reseksjon av portvenen, spesielt på høyre side, kan gi et bedre resultat.

Isolert reseksjon av galleveier gir nesten ingen langtidsoverlevelse (> 5 år).

Mortalitet relatert til inngrepet er relativt høy. Det er også rapportert en betydelig morbiditet som er høyere enn vanlig etter kirurgiske inngrep, og det anbefales derfor at kirurgisk behandling sentraliseres.

Levertransplantasjon

En selektert gruppe pasienter med kreft i galleveiene kan tilbys levertransplantasjon etter den såkalte ”Mayoprotokollen” (8,9).  Protokollen kombinerer preoperativ ekstern strålebehandling og brakyterapi samt kjemoterapi (5-FU) før levertranplantasjon. Resultatene viser at pasienter med hilære kolangiokarsinomer uten ekstrahepatisk vekst har like god overlevelse 5 år etter transplantasjon som pasienter med ikke maligne leversykdommer. Den preoperative kombinerte strålebehandlingen øker risikoen for komplikasjoner i forbindelse med transplantasjonsinngrepet.  Levertransplantasjon for denne selekterte gruppen av kolangiokarsinomer startet i Norge i 2009. For å kunne gjennomgå transplantasjon, må pasienten tilfredsstille følgende kriterier:

 • Diagnostisert irresektabelt hilært kolagiokarsinom med intraluminal børstecytologi, intraluminal biopsi, eller karsinoma antigen (CA) 19,9 høyere enn 100 ng/ml kombinert med radiologisk påvist malign striktur. Perkutan biopsi er kontraindisert. 
 • Største diameter av tumor < 30 mm
 • Ingen tegn til lokalt residiv bedømt med CT eller MR tatt innen 3 uker før vurdering på transplantasjonsmøte.
 • Ikke tegn til ekstrahepatisk tumorvekst vurdert med CT eller MR og PET (thorax, abdomen, bekken) tatt innen 3 uker før vurdering på transplantasjonsmøte. Skjellettscintigrafi skal utføres.
 • Alder 18–65 år.
 • God allmenntilstand, ECOG 0 eller 1
 • Tilfredsstillende blodprøver Hb > 9 g/dl, neutrofile > 1,0 (etter eventuell G-CSF), trc > 50, kreatinin < 1,25 x øvre referanse verdi.
 • Utredet og godkjent for levertransplantasjon.
 • Negativ ”staging” laparoskopi med uttak av lymfeknuter fra ligamentum hepatoduodenale for histologisk undersøkelse.  Dette må foreligge før strålebehandling
 • Ingen tegn til lungemetastaser vurdert med CT thorax umiddelbart før transplantasjon.
 • Ingen tegn til ekstrahepatisk tumorvekst ved peroperativt lymfeglandeltoalett.

Galleblære

For tumor i stadium 1 (T1a) er kolecystektomi tilstrekkelig helbredende behandling.

Ved stadium 2 (T1b) varierer langtidsoverlevelsen dersom det kun gjøres kolecystektomi. Galleblæreveggen er ofte tynn, og det kan være vanskelig å avgjøre om det er gjennomvekst. Det anbefales derfor utvidet kolecystektomi ved denne tilstanden. Utvidet kolecystektomi inkluderer:

 • leverreseksjon (segment 4b og 5)
 • ekstrahepatisk reseksjon av galleveier med fjernelse av glandler i ligament hepatoduodenale
 • Det anlegges hepatikojejunostomi Roux-Y ved konfluensen av høyre og venstre gallegang.

Ved stadium 3 utføres også utvidet kolecystektomi. På samme måte som ved stadium 2 fjernes ekstrahepatiske galleveier med glandler i ligament hepatoduodenale, og det anlegges hepatikojejunostomi. 

Ved stadium 4a følges samme behandlingsopplegg som ved stadium 3. Det bør i tillegg vanligvis gjøres formell eller utvidet leverreseksjon.

Ved stadium 4b er sykdommen såpass avansert at kirurgisk behandling sannsynligvis ikke gir økt overlevelse.

Galleblærekreft diagnostisert ved histologisk undersøkelse

Pasienter som etter laparoskopisk kolecystektomi, der det først ved histologisk undersøkelse påvises kreft i galleblæren, skal vurderes for reoperasjon. Dybdeveksten må angis mikroskopisk, og behandlingsopplegget må legges opp etter dette. Før operasjon må pasienten undersøkes bildediagnostisk. Ved ikke fri ductus cystikus er det anbefalt å fjerne ekstrahepatiske galleveier med anleggelse av hepatikojejunostomi Roux-Y ved konfluens av gallegangene. Samtidig skal det utføres glandelfjernelse i ligament hepatoduodenale.

Det er usikkert om portstedene skal eksideres. Det er enighet om at hvis galleblæren er fjernet uten bag, må området eksideres. Ellers eksidereser vanligvis samtlige portsteder, men nytten av dette er ikke endelig dokumentert.