Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Histologi ved kreft i galleganger/-blære

Galleblæren og galleveier er typiske hul-og rørorgansystemer og er kledd av et enlaget kubisk epitel som er utgangspunkt for det overveiende antall maligne svulster (adenokarsinom) i disse organer.

Forstadier

Som for de fleste andre epiteliale svulster i de fleste organer utgår karsinomer fra intraepiteliale forstadier. Nomenklaturen på disse forstadiene i galleveiene har vært svært lite konsistent, men etter internasjonal konsensus er man blitt enig om å benevne intraepiteliale forstadier (in situ lesjoner) i de ekstrahepatiske galleganger (og hilusnære intrahepatiske galleganger) som biliær intraepitelial neoplasi grad I, II og III (BIL-IN I-III). Disse begrepene er enda lite innarbeidet blant patologene fordi svært få patologer er tilstrekkelig eksponert med adekvat vevsdiagnostikk på disse problemene. Det er kun i gallegangene og ikke i galleblæren at denne nomenklaturen anvendes. Lesjonene er flate og lar seg ikke fremstille bildediagnostisk. Børstecytologi, særlig hos pasienter med primær skleroserende kolangitt har vist seg å være et godt hjelpemiddel i påvisning av disse lesjonene.

I tillegg til de flate intraepiteliale lesjonene er det også polypøse lesjoner. Dette er som regel papillære og tubulære adenomer som kan forekomme i alle deler av de ekstrahepatiske galleveier, men hyppigst forekommende i galleblæren. Overgang til adenokarsinom kan forekomme, men risiko er sannsynligvis svært lav. I sjeldne tilfeller kan det foreligge en papillomatose (adenomatose) i multicentriske områder av galleveiene. Risiko for malignitet er vesentlig høyere enn for solitære adenomer. Cystadenomer tilsvarende det en kan se i pankreas og lever, kan også forekomme i galleveiene. Risiko for cystadenokarsinom er tilstede, og lesjonene bør derfor fjernes kirurgisk.

Klassifisering

Maligne svulster i galleveiene er nesten utelukkende adenokarsinomer. Mer spesifikt klassifiseres disse som ekstrahepatisk kolangiokarsinom dersom de utgår fra de hilusnære ekstrahepatiske galleganger, som oftest hos pasienter med primær skleroserende cholangitt. Adenokarsinomer i distale ductus choledocus/Ampulla Vateri kan ofte være vanskelig å skille fra adenokarsinom utgått fra pankreas. Adenokarsinom utgått fra ekstrahepatiske galleveier er som regel immunhistokjemisk positiv for CK7 og negativ for CK 20.

Det foreligger imidlertid en del ulike varianter av adenokarsinom, som for eksempel papillært adenokarsinom (særlig forekommende i galleblæren), adenokarsinom av intestinal type, mucinøst adenokarsinom (adenokarsinomer med > 50 % mucin), klarcellet adenokarsinom og signet-ringcelle karsinom (kan gi et linitis plastica utseende som i ventrikkelen).

Plateeptelkarsinomer kan forekomme, særlig i galleblæren hos pasienter med kronisk cholecystitt og plateepitelmetaplasi. Småcellet karsinom (lite differensiert endokrint karsinom) og udifferensiert karsinom (særlig galleblære) kan forekomme i sjeldne tilfeller.

Andre krefttyper

 • Endokrine svulster
 • Mesenchymale svulster
 • Lymfom

Dette er relativt sjeldne svulster i denne lokaliseringen.

Merking og fiksering

Kreft i galleblæren forekommer i noen tilfeller som et uventet funn hos pasienter med kronisk cholecystitt, og foreligger vanligvis som ordinært cholecystectomipreparat. Ved kreft i distale ductus choledocus, og i noen tilfeller med mer proksimal beliggende kreft, foreligger det som regel et pancreaticoduodenectomipreparat (Whipple). I noen få tilfeller med proksimal beliggende kreft kan det foreligge et eksklusivt resektat av ekstrahepatiske galleganger, med eller uten galleblære. For at patologen skal kunne utføre en tilfredsstillende undersøkelse er det viktig at alle reseksjonsrender av gangstrukturer merkes med tråd. Det er som regel nødvendig å kunne orientere seg på preparatet og sikre adekvate snitt fra reseksjonsrender. Som for all annen vevsundersøkelse er det viktig med god fiksering i forholdet 10 volumenheter formalin til 1 volumenhet vev. Whipple preparater bør leveres patologen ufiksert etter avtale.

Patologisvar

Galleblære og resektater av ekstrahepatiske galleganger bør inneholde følgende elementer:

 • Tumors lokalisasjon
 • Tumors størrelse (største diameter)
 • Histologisk type (WHO)
 • Gradering
 • Infiltrasjonsdybde
 • Reseksjonsrender
 • Infiltrasjon i blodkar
 • Perinevral infiltrasjon
 • Lymfeknutemetastser
 • pTNM

 

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020