oncolex logo
Utskriftsdato (23.9.2020)

Gynekologisk kreft

 /upload/ovarie tubae peritoneum/gynkreft.gifFagområdet gynekologisk kreft omfatter ondartede svulster utgått fra de kvinnelige genitalier:

 • ytre kjønnsorganer (vulva)
 • skjede (vagina)
 • livmor (uterus) 
 • adnex
  • eggstokk (ovarium)
  • eggleder (tuba uterina)
  • de brede livmorbånd (ligamenta lata uteri)
 • svulster utgått fra morkake (trofoblastsvulster)

Gynonkologi er et kompetanseområde innen gynekologi. Det har ikke selvstendig status som spesialitet eller subspesialitet i Norge, slik den har i mange andre land.

I Norge har behandling av kreft i ytre kjønnsorganer, skjede og livmorhals i mange år vært sentralisert til regionale kreftsentra. I de senere år har behandlingen av kreft utgått fra eggstokk og eggledere også blitt sentralisert. Dette er i tråd med en internasjonal utvikling. Det har blitt vist i flere uavhengige undersøkelser at behandling i spesialiserte sentre med stort pasientgrunnlag medfører bedre overlevelse.

Radiumhospitalet har nasjonalt ansvar for behandling av trofoblastsvulster, bekkeneksentrasjoner ved gynekologisk kreft, samt fertilitetsbevarende kirurgi ved livmorhalskreft. 

Helse Sør-Øst har bestemt at kirurgi ved eggstokkreft, egglederkreft og kreft i peritoneum skal sentraliseres til Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus.

Forekomst

I 2018 fikk 1747 kvinner gynekologisk kreft i Norge.

Cytostatikakurer

PROSEDYRER

BEP kur ved gynekologisk kreft

Generelt

BEP er en kombinasjonskur bestående av cellegiftene cisplatin, etoposid og bleomycin.

Kuren gis ved germinalcelletumor, endodermal sinustumor, embryonalt karsinom, umodent teratom, dysgerminom, granulosacelletumor og småcellet kreft i eggstokk/eggleder.

3 kurer gis adjuvant.

Ved behandling av pasienter med resttumor etter operasjon seponeres bleomycin etter 3 kurer. Det vil si 3 kurer med BEP, deretter fortsettes eventuelt med EP.

Intervall mellom kurene

 • 3 uker
 • Neste kur starter dag 22

Kurens varighet

 • 6 dager + dag 15

Pasientinformasjon

Pasientinformasjon til denne kuren fins i www.kreftlex.no

Forberedelser

Det tas røntgen toraks og blodprøver før hver kur. 

Blodprøver før hver kur:

 • Hemoglobin
 • Nøytrofile
 • Trombocytter
 • S-kreatinin
 • S-magnesium

Kuren settes bare hvis:

 • Nøytrofile ≥ 1,5 x 109/L
 • Trombocytter ≥ 100.000 x 109/L

Ved lavere verdier utsettes kuren inntil minsteverdier er oppnådd.

Det skal gis langtidsvirkende G-CSF etter hver kur. Man kan da gi kur på lavere nøytrofil tall, men ikke under 1,0.

Blodprøvekontroll av nøytrofile og trombocytter dag 6 og 15. Bleomycin dag 6 og 15 settes ved trombocytter ≥ 25.000 x 109/L.

  Kontroll av nyrefunksjon:

  • Cisplatin anvendes bare hvis s-kreatinin er normal.
  • Ved forhøyet s-kreatinin eller hvis s-kreatinin stiger med mer enn 25 % av utgangsverdien, tas GFR og er denne under 50 ml/min opphører cisplatinbehandling.

  Dosereduksjon

  • Det er viktig å unngå dosereduksjoner, men ved febril nøytropeni (temperatur ≥ 38,3° C målt rektalt eller vedvarende temperatur  på 38,0°C i mer enn en time og nøytrofile < 1,0 x 109/L)  kan enten dosen av etoposid reduseres med 15 % i etterfølgende sykluser eller det kan gis profylaktisk G-CSF.
  • Cisplatindosen reduseres ikke. Bleomycin skal gis på dag 2 og 15.

  Gjennomføring

  Kvalmeregime

  Medikament Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6
  Aloxi®
  0,25 mg 0
  0
  0,25 mg
   0  0
  Medrol®
  48 mg
  32 mg
  32 mg
  32 mg
   32 mg  32 mg
  Emend®
  125 mg
  80 mg
  80 mg
  80 mg
   80 mg  80 mg
   • Aloxi® gis intravenøst før kur alternativt 0,5 mg kapsel minst 1 time før kur.
   • Medrol® tablett gis på morgenen.
   • Emend® tablett gis 1 time før kur. Man kan gi med Emend® til 3 dagers ekstra behandling.

   Behovsmedisin ved senkvalme:

   • Afipran® 10 mg x 3-4
   • Haldol® 1 mg x 2
   • Stemetil® 20 mg initialt, etterfulgt av 10 mg 2 timer senere, deretter 5-10 mg x 2-3 daglig
   • Olanzapin 10 mg daglig

   Prehydrering

   Det brukes infusomat.

   • 1000 ml NaCl 9 mg/ml
   • Infusjonstid: 2 timer

   Kur


   Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6 Dag 15
   Etoposid 100 mg/m2 100 mg/m2
   100 mg/m2
   100 mg/m2
    100 mg/m2    
   Cisplatin
   20 mg/m2
   20 mg/m2
   20 mg/m2
   20 mg/m2
    20 mg/m2    
   Blemycin

   30.000 IE


     30.000 IE  30.000 IE

   • Etoposid blandes i 1000 ml NaCl 9mg/ml (dag 1–5)
   • Infusjonstid: 1 time
   • Cisplatin blandes ut i 1000 ml NaCl 9mg/ml (dag 1–5)
   • Infusjonstid: 2 timer 
   • Bleomycin blandes i 1000 ml NaCl 9 mg/ml
   • Infusjonstid: 6 timer

   Etterhydrering 

   • 1000 ml NaCl 9mg/ml med 20 mmol Kaliumklorid og 20 mmol Magnesiumsulfat
   • Infusjonstid: 4 timer

   Det kan aksepteres inntil 2 timers forskyvning av tidspunkt for start av kur på dag 2–6 sammenlignet med dag 1.

   Diuresekontroll

   Diuresen måles fra start av prehydreringen. Diuresen skal være minst 200 ml før start på cisplatin. Diuresen bør være ≥ 100 ml i timen de første 8 timer regnet fra start av prehydreringen (400 ml over 4 timer). Ved diurese < 100 ml/time gis mer væske (Ringer Acetat®) og hvis dette ikke er nok gis Lasix® 5 mg intravenøst.

   Pasienten veies hver dag for å følge hydreringsgraden. Ved vektøkning over 1 kg gis Lasix®.

   Oppfølging

   Bivirkninger

   • Cisplatin kan gi nevrologiske bivirkninger, øresus, hørselnedsettelse og nyrepåvirkning. Ved øresus og hørselnedsettelse må pasienten vurderes på øre-nese-hals poliklinikken på Rikshospitalet. Oslo universitetssykehus, inklusiv audiometri.
   • Etoposid er myelotoksisk. Ved høy dosering er det betydelig risiko for nøytropeni og derav følgende risiko for sepsis. Pasientene må ha muntlig og skriftlig informasjon om dette, samt få forholdsregler ved feber under behandlingen.
   • Etoposid gir håravfall.
   • Bleomycin kan gi lungefibrose. Bleomycin skal ikke gis til pasienter med kroniske lungesykdommer (eksempelvis astma, kronisk bronchitis og lungeemfysem). Det skal tas røntgen toraks før hver kur. Dersom lungeforandringer opptrer under behandling skal det straks startes behandling med steroider og bredspektret antibiotika, og videre behandling med bleomycin opphører.
   • Aminoglycosider og cisplatin forsterker hverandres nefrotoksisitet, derfor bør aminoglycosider unngås hos pasienter som har fått cisplatin behandling.

   Cisplatin kur ved gynekologisk kreft

   Generelt

   Cisplatin kur gis ved kreft i eggstokk/eggleder, kreft i livmorhals, kreft i livmor (endometriekreft) og kreft i bukhinne.

   Cisplatin kan brukes som enkeltstoff, både adjuvant og ved resttumor, men brukes oftest i kombinasjonsbehandling.

   Intervall mellom kurene

   • 3 uker
   • Neste kur gis dag 22

   Kurens varighet

   • 1 dag

   Pasientinformasjon

   Pasientinformasjon om kuren fins i www.kreftlex.no

   Forberedelser

   Blodprøver før hver kur:

   • Hemoglobin
   • Nøytrofile
   • Trombocytter
   • S-kreatinin
   • Magnesium

   Kuren settes bare hvis:

   • Nøytrofile ≥ 1,5 x 109/L
   • Trombocytter ≥ 100 000 x 109/L

   Ved lavere verdier utsettes kuren inntil minsteverdier er oppnådd. Cisplatin er lite benmargstoksisk. Det vil oftest være akseptabelt å gi cisplatin ved nøytrofile ≥ 1,3 x 109/L. Dette bør likevel konfereres med gynonkolog.

   Kontroll av nyrefunksjon:

   • Ved s-kreatinin > 100 µmol/L kalkuleres eller måles GFR og ved verdi under 50 ml/min. bør annen behandling overveies.
   • I tilfelle s-kreatinin stiger med 25% av utgangsverdien under behandlingen kalkuleres GFR. Er denne fortsatt ≥ 50 ml/min. kan cisplatinbehandlingen fortsette med nøye overvåking av s-kreatinin og kalkulert GFR.
   • Ved GFR under 50 ml/min. opphører behandlingen med cisplatin vanligvis.
   • Ved reduksjon av GFR under pågående cisplatinbehandling bør skifte til karboplatin nøye vurderes.
   • Vær oppmerksom på hydrering. Ved begynnende nyrepåvirkning kan det være en fordel å øke hydreringen. Vær også oppmerksom på at pasienten får nok væske de første dagene etter kuren.

   Dosereduksjon

   Dosereduksjon ved hematologisk toksisitet

   • Febril nøytropeni (temperatur ≥ 38,3° C målt rektalt eller vedvarende temperatur  på 38,0°C i mer enn en time og nøytrofile < 1,0 x 109/L)
   • Det gis G-CSF profylakse ved alle senere kurer.

   Før neste kur må antall nøytrofile være minst 1,5 x 109/L og antall trombocytter 100 x 109/L. Ved lavere verdier utsettes kuren og blodprøver kontrolleres regelmessig (minimum 1 gang per uke).

   I tilfelle av gjentatte cyklusforlengelser (mer enn 1 gang) på grunn av nøytropeni gis G-CSF profylakse.

   Hematopoietiske vekstfaktorer kan brukes etter vurderinger av behandlende lege.

   Dosereduksjon ved nevrotoksisitet

   • Nevrotoksisitet. Ved grad 1 overveies annen behandling. Ved grad 2 eller mer skiftes til annen behandling.

   Dosereduksjon ved otoksisitet

   • Klinisk hørseltap. Skift til annen behandling.

   Dosereduksjon ved annen toksisitet

   • Ved annen NCI CTC grad 3 toksisitet bortsett fra kvalme/oppkast må behandlende lege enten redusere dosen eller seponere behandlingen.

   Gjennomføring

   Kvalmeregime

   Medikament
   Dag 1
   Dag 2 Dag 3
   Dag 4
   Aloxi® 0,25 mg 0 0  0
   Medrol® 48 mg 32 mg 32 mg  32 mg
   Emend® 125 mg
   80 mg
   80 mg
    0
   • Aloxi® gis intravenøst før kur alternativt 0,5 mg kapsel minst 1 time før kur.
   • Medrol® tablett gis på morgenen.
   • Emend® tablett gis 1 time før kur. Man kan gi med Emend® til 3 dagers ekstra behandling. 

   Behovsmedisin ved senkvalme:

   • Afipran® 10 mg x 3–4
   • Haldol® 1 mg x 2
   • Stemetil® 20 mg initialt, etterfulgt av 10 mg 2 timer senere, deretter 5–10 mg x 2–3 daglig
   • Olanzapin

   Hydrering

   • 1000 ml Glukose 50 mg/ml tilsatt 5 mmol Magnesiumsulfat
   • 1000 ml NaCl 9 mg/ml tilsatt 5 mmol Magnesiumsulfat
   • Infusjonstid: Cirka 2 timer

   Kur

   Pasienten skal overvåkes av sykepleiere første 30 minutter. Oksygen og akuttskrin skal være tilgjengelig under kuren.

   Dag Medikament Dose
   1 Cisplatin
   50 mg/m2
   • Cisplatin blandes ut i 500 ml NaCl 9 mg/ml
   • Infusjonstid: 1 time

   Etterhydrering

   • 1000 ml NaCl 9 mg/ml tilsatt 20 mmol KCl+5 mmol MgS04
   • Infusjonstid: 1 timer

   Diuresekontroll

   Diuresen måles fra start av prehydreringen. Diuresen skal være minst 200 ml før start av cisplatin. Diuresen bør være ≥ 100 ml/time de første 8 timer regnet fra start av prehydreringen (400 ml over 4 timer). Ved diurese under 100 ml/time gis mer væske (Ringer Acetat® 1000 ml), og hvis dette ikke er nok gis Lasix® 5 mg intravenøst.

   Oppfølging

   Bivirkninger

   • Cisplatin kan gi bivirkninger i form av perifer nevropati.
   • Cisplatin kan gi øresus og hørselnedsettelse. Pasienten må vurderes på øre-nese-hals poliklinikken på Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, inkludert audiometri. Ved slike plager må man vurdere å skifte behandling.
   • Ved behandling med Cisplatin er elektrolyttap med tap av Magnesium og Kalium vanlig. S-magnesium måles derfor før hver kur, og tilskudd gis ved behov.
   • Det kan ses nefrotoksisitet med økende s-kreatinin.

   Cisplatin/Caelyx hypersensitivitet kur ved gynekologisk kreft

   Generelt

   Cisplatin og Caelyx® hypersensivitetskur kan gis ved kreft i eggstokk/eggleder og kreft i bukhinne.

   Kuren gis til pasienter som har reagert med lett til moderat allergi på karboplatinbasert kombinasjonskjemoterapi.

   Intervall mellom kurene

   • 3 uker
   • Neste kur starter dag 22

   Kurens varighet

   • 1 døgn

   Kontraindikasjoner

   Kuren skal ikke gis ved allergi mot paklitaksel eller andre legemidler oppløst i cremophor EL. Ved påvirket leverfunksjon med s-bilirubin eller transaminaser > 2 x øvre normalgrense, bør man overveie å skifte til annen behandling.

   Forberedelser

   EKG tas før første kur. Ved normal EKG er det ikke nødvendig med videre kontroll. 

   Blodprøver før hver kur:

   • Hemoglobin
   • Nøytrofile
   • Trombocytter
   • S-kreatinin
   • S-magnesium
   • S-bilirubin

   Kuren settes bare hvis:

   • Nøytrofile ≥ 1,5 x 109/L
   • Trombocytter ≥ 100.000 x 109/L

   Ved lavere verdier utsettes kuren inntil minsteverdier er oppnådd.Cisplatin er benmargstoksisk.

   Kontroll av nyrefunksjon:

   • Ved s-kreatinin > 100 µmol/L, kalkuleres eller måles GFR og ved verdi < 50 ml/min, bør annen behandling overveies.
   • I tilfelle s-kreatinin stiger med 25 % av utgangsverdien under behandlingen kalkuleres GFR. Er denne  fortsatt ≥ 50 ml/min, kan cisplatinbehandlingen fortsette med nøye overvåking av s-kreatinin og kalkulert GFR.
   • Ved GFR under 50 ml/min opphører vanligvis behandlingen med cisplatin.
   • Vær oppmerksom på hydrering. Ved begynnende nyrepåvirkning kan det være en fordel å øke hydreringen. Pasienten må få nok væske de første dagene etter kuren.

   Dosereduksjon

   Caelyx® reduseres til 20 mg/ m2 ved febril nøytropeni (temperatur over 38,3°C målt rektalt eller vedvarende temperatur  på 38,0°C i mer enn en time). Alternativt gis støtte med G-CSF.

   Ved dosereduksjon fortsettes denne i alle påfølgende sykluser.

   Dosereduksjon ved neuropati

   • Ved neuropati grad 2 må man sterkt overveie å skifte til annen behandling som ikke gir neuropati (eksempelsvis trabectidin og Caelyx®).

   Dosereduksjon ved ototoksitet

   • Ved øresus, hørselstap eller nefropati gjøres samme vurderinger som ved neuropati.

   Dosereduksjon ved annen toksisitet

   • Ved annen NCI CTC grad 3-toksisitet bortsett fra kvalme/oppkast: Behandlende lege vil enten redusere dosen av en eller flere cytostatika eller seponere behandlingen.

   Retningslinjer for Caelyx® dosereduksjon

   HÅNDFLATE/FOTSÅLE-SYNDROM ( ERYTRODYSESTESI)

   Uke etter forrige Caelyx® dose

   Toksisk grad etter forrige Caelyx® dose

   Uke 4

   Uke 5

   Uke 6

   1

   Mild erytem, hevelse, eller avskalling som ikke påvirker daglige aktiviteter

   Fortsett med samme dose med mindre
   pasienten har erfart en tidligere grad 3 eller 4 hudtoksitet. I så fall vent en ekstra uke.

   Fortsett med samme dose med mindre
   pasienten har erfart en tidligere grad 3 eller 4 hudtoksitet. I så fall vent en ekstra uke.

   Reduser dosen med 25 %: Gå tilbake til 4-ukers intervall

   2

   Erytem, avskalling, eller hevelse som påvirker, men ikke utelukker normal fysisk aktivitet; små blemmer eller sårdannelser mindre enn 2 cm i diameter

   Utsett en uke

   Utsett ytterligere en uke

   Reduser dosen med 25 %: Gå tilbake til 4-ukers intervall

   3

   Blemmer, sårdannelse, or hevelse som påvirker gange eller normale daglige aktiviteter; kan ikke bruke vanlige klær

   Utsett en uke

   Utsett ytterligere en uke

   Seponer behandling

   4

   Diffus eller lokal prosess som forårsaker infeksiøse komplikasjoner, sengeleie eller hospitalisering

   Utsett en uke

   Utsett ytterligere en uke

   Seponer behandling

   STOMATITT

   Uke etter forrige dose

   Toksisk grad

   Uke 4

   Uke 5

   Uke 6

   1

   Smertefrie sår, erytem, eller mild ømhet

   Fortsett med samme dose med mindre
   pasienten har erfart en tidligere grad 3 eller 4 stomatitt. I så fall vent en ekstra uke.

   Fortsett med samme dose med mindre
   pasienten har erfart en tidligere grad 3 eller 4 stomatitt. I så fall vent en ekstra uke.

   Reduser dosen med 25 %: Gå tilbake til 4-ukers intervall

   2

   Smertefullt erytem, ødem, eller sår, men kan spise

   Utsett en uke

   Utsett ytterligere en uke

   Reduser dosen med 25 %: Gå tilbake til 4-ukers intervalleller seponer behandling etter legens vurdering

   3

   Smertefullt erytem, ødem, eller sår, men kan ikke spise

   Utsett en uke

   Utsett ytterligere en uke

   Seponer behandling

   4

   Krever parenteral eller enteral (sonde) ernæring

   Utsett en uke

   Utsett ytterligere en uke

   Seponer behandling

   Gjennomføring

   Premedisinering

   Det anvendes samme premedisinering som ved behandling med paklitaksel. Dette for å redusere risikoen for allergisk reaksjon.

   Temperatur, puls og blodtrykk måles før premedikasjon settes.

   • Medrol® tablett 96 mg tas kvelden før samt på morgenen kurdagen.
   • Cetirizin tablett 10 mg tas minst 1 time før kur.
   • Zantac® (ranitidin) tablett 150 mg tas minst 1 time før kur.

   Kvalmeregime

   Medikament Dag -1 
   Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4
   Aloxi®  0 0,25 mg 0 0 0
   Medrol®  96 mg
   96 mg
   32 mg
   32 mg
   32 mg
   Emend®  0 125 mg
   80 mg
   80 mg
   0
    • Aloxi® gis intravenøst før kur alternativt 0,5 mg kapsel minst 1 time før kur.
    • Medrol® tablett gis på morgenen.
    • Emend® tablett gis 1 time før kur. Man kan gi med Emend® til 3 dagers ekstra behandling. 

    Behovsmedisin ved senkvalme:

    • Afipran® 10 mg x 3-4
    • Haldol® 1 mg x 2
    • Stemetil® 20 mg initialt, etterfulgt av 10 mg 2 timer senere, deretter 5-10 mg x 2-3 daglig.
    • Olanzapin 10 mg daglig.

    Prehydrering

    • 1000 ml NaCl 9 mg/ml gis over 1 time tilsatt 5 mmol magnesiumsulfat
    • 1000 ml glukose 50 mg/ml tilsatt 5 mmol magnesiumsulfat
    • Infusjonstid: 2 timer

    Kur

    Dag Medikament Dose
    1 Cisplatin 50 mg/m2
    1 Caelyx® 30 mg/m2

    Pasienten skal overvåkes av to sykepleiere første 20 minutter etter oppstart og deretter av en sykepleier inntil avslutning. Oksygen og akuttskrin skal være tilgjengelig under kuren.

    • Cisplatin blandes ut i 500 ml NaCl 9 mg/ml.
    • Infusjonstid: 1 time
    • Caelyx® blandes i 250 ml glukose 50 mg/ml.
    • Infusjonstid: 1 time

    Infusjon av cisplatin begynner langsomt:

    • 10 ml/time i 10 minutter
    • 20 ml/time i 10 minutter
    • 30 ml/time i 10 minutter
    • 50 ml/time i 10 minutter
    • Hvis det ikke har vært allergisk reaksjon så langt økes til 250 ml/time i 10 min.
    • Deretter 500 ml/time inntil avslutning

    Etterhydrering

    • 1000 ml NaCl 9 mg/ml gis over 1 time tilsatt 5 mmol magnesiumsulfat.

    Diuresekontroll

    Diuresen måles fra start av prehydreringen. Diuresen skal være minst 200 ml før start av cisplatin. Diuresen bør være minst ≥ 100 ml i timen de første 8 timer regnet fra start av prehydreringen (400 ml over 4 timer). Ved diurese under 100 ml/time gis mer væske (Ringer Acetat® 1000 ml) og hvis dette ikke er nok gis Lasix® 5 mg intravenøst.

    Oppfølging

    Bivirkninger

    • Cisplatin kan gi neurologiske bivirkninger, øresus og hørselnedsettelse.
    • Aminoglycosider og cisplatin forsterker hverandres nefrotoksisitet. Derfor skal det gå minst 1 måned mellom behandling med aminoglycosider og cisplatin. Aminoglycosider bør unngås hos pasienter som har fått eller muligens skal få cisplatinbehandling.
    • Benmargstoksisitet: Hyppigste bivirkning er benmargsdepresjon, især trombocytopeni. Pasientene bør instrueres i risikoen for nøytropen feber i intervallet mellom kurene og nødvendigheten av å oppsøke lege ved feber over 38,3°C målt rektalt eller over 38,0°C i mer enn en time.
    • Nefrotoksisitet: S-kreatinin måles før hver kur. Karboplatinbehandling kan forverre en i forveien bestående neuropati. Kvalme og oppkast kan forekomme.
    • Caelyx® er hjertetoksisk. Risikoen for hjertetoksitet er liten ved maks kumulativ dose 450 mg/m2. Bør ikke anvendes til pasienter med anamnese eller symptomer på hjertesykdom, som hjertesvikt eller koronarokklusjon innen det siste året. Ved fortsatt effekt kan behandling eventuelt fortsette etter kumulativ dose på 450 mg/m2, men det må tas MUGA før hver kur.
    • Caelyx® er vevstoksisk. Ved mistanke om ekstravasal injeksjon må infusjonen straks avbrytes og skifte til annen vene. 
    • Caelyx® gir håravfall hos 10 % av pasientene.
    • Caelyx® elimineres via leveren. Ved s-bilirubin > 1,5 x øvre normalgrense, vil eliminasjonstiden forlenges og faren for toksisitet øke. Skifte til annen behandling må overveies.
    • Caelyx® gir hånd/fot-syndrom  (PPE) hos cirka 20–25 %.

    Hånd/fot-syndrom (PPE)

    Caelyx® kan gi noen et utslett i håndflater og fotsåler. Områder hvor huden utsettes for trykk/gnisninger er spesielt utsatt. Dette forsvinner av seg selv, vanligvis etter 1–2 uker. Det er svært viktig at neste kur ikke gis før symptomene har gitt seg. Symptomene kan være rødhet, ømhet/verking, hovenhet, flassing, eller små, hvite blemmer.

    Forholdsregler

    4–7 dager etter Caelyx®:

    • Sitt og ligg på myke flater.
    • Unngå hud mot hud.
    • Benytt pyjamas og plasser en pute mellom knærne under søvn.
    • Unngå aktiviteter der det er risiko for at hudflater gnis mot hverandre.
    • Hard trening skal unngås helt.
    • Unngå å gå mange/lange turer.
    • Bruk myke, løstsittende sko.
    • Unngå for mye varmt vann, som bad, boblebad, badstue og så videre. Dusj i lunket vann.
    • Bruk ikke stramtsittende bandasjering eller tape på huden.

    Fra 7 dager etter Caelyx® infusjon:

    • Etter 7 dager har toppnivået av Caelyx® i huden passert, og man trenger ikke lenger følge de ovennevnte forholdsregler.
    • Etter dette tidspunkt kan til og med varmt vann være til hjelp for å øke blodsirkulasjonen og lymfedrenasjen i huden. Dette bidrar også trolig til at legemiddelet fjernes fortere fra hudens overflate.

    Behandling av Hånd/fot-syndrom (PPE)

    Ved behov for behandling av utslett kan man forsøke med Betnovat® eller annen steroidkrem. 

    Caelyx kur ved gynekologisk kreft

    Generelt

    Caelyx® anvendes som enkeltstoff ved residivbehandling ved kreft i eggstokk/eggleder og peritoneal kreft.

    Caelyx® kan dessuten inngå i kombinasjonsbehandling med karboplatin ved både primær- og residivbehandling.

    Intervall mellom kurene

    • 4 uker
    • Neste kur starter dag 28

    Kurens varighet

    • 1 dag

    Pasientinformasjon

    Pasientinformasjon om kuren fins i www.kreftlex.no

    Forberedelse

    EKG, røntgen toraks eller CT toraks tas før første kur. 

    Blodprøver før hver kur:

    • Hemoglobin
    • Nøytrofile
    • Trombocytter
    • S-Bilirubin

    Maks kumulativ dose: 450 mg/m2. Ved eventuell fortsatt behandling over kumulativ dose, skal MUGA tas før hver kur.

    Kuren settes bare hvis:

    • Nøytrofile ≥ 1,5 x 109/L
    • Trombocytter ≥ 100.000 x 109/L

    Ved lavere verdier utsettes kuren inntil minsteverdier er oppnådd.

    Retningslinjer for Caelyx® dosereduksjon

    HÅNDFLATE/FOTSÅLE-SYNDROM ( ERYTRODYSESTESI)

    Uke etter forrige Caelyx® dose

    Toksisk grad etter forrige Caelyx® dose

    Uke 4

    Uke 5

    Uke 6

    1

    Mild erytem, hevelse, eller avskalling som ikke påvirker daglige aktiviteter

    Fortsett med samme dose med mindre
    pasienten har erfart en tidligere grad 3 eller 4 hudtoksitet. I så fall vent en ekstra uke.

    Fortsett med samme dose med mindre
    pasienten har erfart en tidligere grad 3 eller 4 hudtoksitet. I så fall vent en ekstra uke.

    Reduser dosen med 25 %: Gå tilbake til 4-ukers intervall

    2

    Erytem, avskalling, eller hevelse som påvirker, men ikke utelukker normal fysisk aktivitet; små blemmer eller sårdannelser mindre enn 2 cm i diameter

    Utsett en uke

    Utsett ytterligere en uke

    Reduser dosen med 25 %: Gå tilbake til 4-ukers intervall

    3

    Blemmer, sårdannelse, or hevelse som påvirker gange eller normale daglige aktiviteter; kan ikke bruke vanlige klær

    Utsett en uke

    Utsett ytterligere en uke

    Seponer behandling

    4

    Diffus eller lokal prosess som forårsaker infeksiøse komplikasjoner, sengeleie eller hospitalisering

    Utsett en uke

    Utsett ytterligere en uke

    Seponer behandling

    STOMATITT

    Uke etter forrige dose

    Toksisk grad

    Uke 4

    Uke 5

    Uke 6

    1

    Smertefrie sår, erytem, eller mild ømhet

    Fortsett med samme dose med mindre
    pasienten har erfart en tidligere grad 3 eller 4 stomatitt. I så fall vent en ekstra uke.

    Fortsett med samme dose med mindre
    pasienten har erfart en tidligere grad 3 eller 4 stomatitt. I så fall vent en ekstra uke.

    Reduser dosen med 25 %: Gå tilbake til 4-ukers intervall

    2

    Smertefullt erytem, ødem, eller sår, men kan spise

    Utsett en uke

    Utsett ytterligere en uke

    Reduser dosen med 25 %: Gå tilbake til 4-ukers intervalleller seponer behandling etter legens vurdering

    3

    Smertefullt erytem, ødem, eller sår, men kan ikke spise

    Utsett en uke

    Utsett ytterligere en uke

    Seponer behandling

    4

    Krever parenteral eller enteral (sonde) ernæring

    Utsett en uke

    Utsett ytterligere en uke

    Seponer behandling

    Gjennomføring

    Kvalmeregime

    • Ondansetron 16 mg tablett gis minst 1 time før kur.

    Hydrering/sidedrypp

    • 500 ml Glukose 50 mg/ml
    • Infusjonstid: 1 time, går parallelt med Caelyx®. Trenger ikke gå inn i sin helhet hvis Caelyx® har gått inn.

    Kur

    Dag Medikament Dose
    1 Caelyx® 40 mg/m2
    • Caelyx®. Ved total dose < 90 mg blandes i 250 ml Glukose 50 mg/ml. Ved total dose > 90 mg blandes i 500 ml Glukose 50 mg/ml.
    • Infusjonstid: 60 minutter 1. kur går over 120 minutter. Caelyx® går sammen med hydreringen.

    Pasienten må overvåkes de første 15 minuttene av infusjonen ved hver kur med hensyn til ekstravasasjon og risiko for allergisk reaksjon.

    Pasienten kan eventuelt tilbys ishette

    Oppfølging

    Bivirkninger

    • Risikoen for hjertetoksitet er liten ved maks kumulativ dose 450 mg/m2. Bør ikke anvendes til pasienter med anamnese eller symptomer på hjertesykdom, som hjertesvikt eller koronarokklusjon innen det siste året. Ved fortsatt effekt kan behandling eventuelt fortsette etter kumulativ dose på 450 mg/m2, men det må da tas MUGA før hver kur.
    • Caelyx® er vevstoksisk. Ved mistanke om ekstravasal injeksjon må infusjonen straks avbrytes og skifte til annen vene.
    • Håravfall forekommer hos 10 % av pasientene.
    • Benmargstoksisk: Hyppigste bivirkning er benmargsdepresjon, især trombocytopeni. Pasientene bør instrueres i risikoen for nøytropen feber i intervallet mellom kurene og nødvendigheten av å oppsøke lege ved feber over 38,3°C målt rektalt eller vedvarende temperatur på 38,0°C i mer enn en time.
    • Caelyx® elimineres via leveren. Ved s-bilirubin > 1,5 x øvre normalgrense, vil eliminasjonstiden forlenges og faren for toksisitet øke. Skifte til annen behandling må overveies.
    • Hånd/fot-syndrom (PPE) forekommer hos cirka 20–25 % av pasientene.

    Hånd/fot-syndrom (Palmo plantart erytem (PPE))

    Caelyx® kan gi noen et utslett i håndflater og fotsåler. Områder hvor huden utsettes for trykk/gnisninger er spesielt utsatt. Dette forsvinner av seg selv, vanligvis etter 1 eller 2 uker. Det er svært viktig at neste kur ikke gis før symptomene har gitt seg. Symptomene kan være rødhet, ømhet/verking, hovenhet, flassing, eller små, hvite blemmer.

    Forholdsregler

    4–7 dager etter Caelyx®:

    • Sitt og ligg på myke flater.
    • Unngå hud mot hud.
    • Benytt pyjamas og plasser en pute mellom knærne under søvn.
    • Unngå aktiviteter der det er risiko for at hudflater gnis mot hverandre.
    • Hard trening skal unngås helt.
    • Unngå å gå mye/lange turer.
    • Bruk myke, løstsittende sko.
    • Unngå for mye varmt vann, som bad, boblebad, badstue og så videre. Bruk lunkent vann ved dusjing.
    • Bruk ikke stramtsittende bandasjering eller tape på huden.
    • Svettes pasienten mye kan det være en fordel å dusje 2 ganger daglig idet Caelyx synes å utskilles med svette og dermed kan virke lokalirriterende på huden.

    Fra 7 dager etter Caelyx® infusjon:

    • Etter 7 dager har toppnivået av Caelyx® i huden passert, og pasienten trenger ikke lenger følge de ovennevnte forholdsregler.
    • Etter dette tidspunkt kan til og med varmt vann være til hjelp for å øke blodsirkulasjonen og lymfedrenasjen i huden. Dette bidrar også trolig til at legemiddelet fjernes fortere fra hudens overflate.

    Behandling av Hånd/fot-syndrom (PPE)

    Ved behov for behandling av utslett kan man forsøke med Betnovat® eller annen steroidkrem.

    Cisplatin/etoposid 3-dagers kur ved gynekologisk kreft

    Generelt

    Etoposid og cisplatin er en 3-dagers kombinasjonskur som gis ved småcellet tumor i livmorhals.

    Intervall mellom kurene

    • 3 uker
    • Neste kur starter dag 22

    Kurens varighet

    • 3 dager 

    Forberedelser

    Blodprøver før hver kur:

    • Hemoglobin
    • Nøytrofile
    • Trombocytter
    • S-kreatinin
    • S-magnesium

    Kuren settes bare hvis:

    • Nøytrofile ≥ 1,5 x 109/L
    • Trombocytter ≥ 100.000 x109/L

    Ved lavere verdier utsettes kuren inntil minsteverdier er oppnådd eller kuren settes med bruk av G-CFS support.

    Kontroll av nyrefunksjon:

    • Ved se-kreatinin > 100 µmol/L kalkuleres eller måles GFR. Ved verdi under 50 ml/min bør annen behandling overveies.
    • I tilfelle se-kreatinin stiger med mer enn 25% av utgangsverdien før behandling tas GFR. Ved GFR ≥ 50 ml/min kan behandling fortsette, men det anbefales å gi ekstra hydrering. Nyrefunksjonen må følges nøye ved følgende kurer.
    • Ved GFR på 40 ml/min eller mindre må cisplatinbehandlingen opphøre.
    • Ved GFR mellom 40 og 50 bør annen behandling sterkt overveies og diskuteres med lege med særlig kunnskap i kjemoterapi.

    Dosereduksjon

    Det er viktig å unngå dosereduksjoner.

    Gjennomføring

    Kvalmeregime

    Medikament Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4
    Aloxi® 0,25 mg 0 0
    0,25 mg
    Medrol® 48 mg
    32 mg
    32 mg
    0 mg
    Emend® 125 mg
    80 mg
    80 mg
    0
    • Aloxi® gis intravenøst før kur alternativt 0,5 mg kapsel minst 1 time før kur.
    • Medrol® tablett gis på morgenen.
    • Emend® tablett gis 1 time før kur. Man kan gi med Emend® til 3 dagers ekstra behandling. 

    Behovsmedisin ved senkvalme:

    • Afipran® 10 mg x 3-4
    • Haldol® 1 mg x 2
    • Stemetil® 20 mg initialt, etterfulgt av 10 mg 2 timer senere, deretter 5-10 mg x 2-3 daglig
    • Olanzapin

    Prehydrering

    Det brukes infusomat.

    • 1000 ml NaCl 9 mg/ml tilsettes 5 mmol Magnesiumsulfat
    • Infusjonstid:1 time

    Kur

    Medikament Dag 1 Dag 2 Dag 3
    Etoposid 100 mg/m2 100 mg/m2 100 mg/m2
    Cisplatin 75 mg/m2


    • Etoposid blandes ut i 1000 ml NaCl 9 mg/ml
     Infusjonstid: 1 time
    • Cisplatin blandes ut i 1000 ml NaCl 9 mg/ml.
     Infusjonstid: 1 timer

    Det kan aksepteres inntil 2 timers forskyvning av tidspunkt for start av kur dag 2–5 sammenlignet med dag 1.

    Etterhydrering

    • 1000 ml NaCl 9 mg/ml tilsettes 20 mmol KCl og 5 mmol MgSO4
    • Infusjonstid: 1 timer

    Diuresekontroll

    Diuresen måles fra start av prehydreringen. Diuresen skal være minst 200 ml før start på cisplatin. Diuresen bør være ≥ 100 ml i timen de første 8 timer regnet fra start av prehydreringen. Ved diurese < 100 ml/time gis mere væske, 1000 ml Ringer-acetat®, og hvis dette ikke er nok gis Lasix® 5 mg intravenøst.

    Pasienten veies hver dag for å følge hydreringsgraden. Ved vektøkning over 1 kg gis Lasix®.

    Oppfølging

    Bivirkninger

    • Cisplatin kan gi neurologiske bivirkninger, øresus, hørselnedsettelse og nyrepåvirkning. Behandlingen skiftes til karboplatin og etoposid ved neuropati grad 2. 
    • Ved øresus og/eller hørselnedsettelse må pasienten vurderes på øre-nese-hals poliklinikken ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, inklusiv audiometri. Behandlingen skiftes til karboplatin og etoposid.
    • Etoposid er myelotoksisk. Ved høy dosering er det betydelig risiko for nøytroponi og derav følgende risiko for sepsis. Pasientene må ha muntlig og skriftlig informasjon om dette. Pasientene bør instrueres i risikoen for nøytropen feber i intervallet mellom kurene og nødvendigheten av å oppsøke lege ved feber over 38,3°C målt rektalt eller vedvarende temperatur på 38,0°C i mer enn en time.
    • Etoposid gir håravfall.
    • Aminoglycosider og cisplatin forsterker hverandres nefrotoksisitet. Det skal derfor gå minimum 1 måned mellom behandling med aminoglycosider og cisplatin.
    • Aminoglycosider bør unngås hos pasienter som har fått cisplatinbehandling.

    Cisplatin/gemcitabin kur ved gynekologisk kreft

    Generelt

    Cisplatin og gemcitabine er en kombinasjonskur som kan gis ved kreft i livmorhals, kreft i ytre kvinnelige kjønnsorganer, kreft i skjede og kreft i eggstokk.

    Intervall mellom kurene

    • 3 uker
    • Neste kur starter dag 22

    Kurens varighet

    • 1 døgn

    Forberedelser

    EKG tas før første kur. Ved normal EKG er det ikke nødvendig med videre kontroll.

    Blodprøver før hver kur:

    • Hemoglobin
    • Nøytrofile
    • Trombocytter
    • S-kreatinin
    • S-magnesium
    • S-bilirubin

    Kuren settes bare hvis:

    • Nøytrofile ≥ 1,5 x 109/L 
    • Trombocytter ≥ 100.000 x 109/L

    Ved lavere verdier utsettes kuren inntil minsteverdier er oppnådd.

    Kontroll av nyrefunksjon:

    • Ved s-kreatinin > 100 µmol/L, kalkuleres eller måles GFR og ved verdi < 50 ml/min, bør annen behandling overveies.
    • I tilfelle s-kreatinin stiger med 25 % av utgangsverdien under behandlingen kalkuleres GFR. Er denne  fortsatt ≥ 50 ml/min, kan cisplatinbehandlingen fortsette med nøye overvåking av s-kreatinin og kalkulert GFR.
    • Ved GFR under 50 ml/min opphører vanligvis behandlingen med cisplatin. Ved reduksjon av GFR under pågående cisplatinbehandling bør skifte til karboplatin nøye vurderes.
    • Vær oppmerksom på hydrering. Ved begynnende nyrepåvirkning kan det være en fordel å øke hydreringen. Pasienten må få nok væske de første dagene etter kuren.

    Dosereduksjon

    Gemcitabine reduseres til 800 mg/m2 ved febril nøytropeni (temperatur over 38,3°C målt rektalt eller vedvarende temperatur på 38,0°C i mer enn en time). Alternativt gis støtte med G-CSF. Ved dosereduksjon fortsettes denne i alle påfølgende sykluser.

    Dosereduksjon ved neuropati

    • Ved neuropatigrad 2, skiftes cisplatin ut med karboplatin.

    Dosereduksjon ved ototoksitet

    • Ved øresus, hørselstap eller nefropati gjøres samme vurderinger som ved neuropati.

    Dosereduksjon ved annen toksisitet

    • Ved annen NCI CTC grad 3-toksisitet bortsett fra kvalme/oppkast: Behandlende lege vil enten redusere dosen av en eller flere cytostatika eller seponere behandlingen.

    Gjennomføring

    Kvalmeregime

    Medikament Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4
    Medrol® 32 mg 32 mg 32 mg 32 mg
    Emend® 125 mg
    80 mg
    80 mg
    0
    Ondansetron 16 mg
    0 0 0
    • Medrol® tablett gis på morgenen.
    • Emend® tablett gis 1 time før kur. Man kan gi med Emend® til 3 dagers ekstra behandling.
    • Ondansetron tablett minst 1 time før kur, alternativt palonosetron (Aloxi®) 0,25 mg intravenøst før kur eller kapsel palonosetron 0,5 mg minst 1 time før kur.

    Behovsmedisin ved senkvalme:

    • Afipran® 10 mg x 3-4
    • Haldol® 1 mg x 2
    • Stemetil® 20 mg initialt, etterfulgt av 10 mg 2 timer senere, deretter 5-10 mg x 2-3 daglig
    • Olanzapin 10 mg daglig

    Prehydrering

    Diuresen måles fra start av prehydreringen.

    • 1000 ml Glukose 9 mg/ml tilsatt 5 mmol magnesiumsulfat
    • Infusjonstid: 1 time
    • 1000 ml NaCl 9 mg/ml gis over 1 time tilsatt 5 mmol magnesiumsulfat
    • Infusjonstid: 1 time

    Kur

    Medikament Dose
    Cisplatin 50 mg/m2
    Gemcitabin 1000 mg/m2
    • Cisplatin blandes ut i 500 ml NaCl 9 mg/ml. Infusjonstid: 1 time
    • Gemcitabin blandes ut i 500 ml NaCl 9 mg/ml. Infusjonstid: 30 minutter

    Etterhydrering

    • 1000 ml NaCl 9 mg/ml tilsatt 5 mmol magnesiumsulfat og 20 mmol kaliumklorid
    • Infusjonstid: 1 time

    Diuresekontroll

    Diuresen skal være minst 200 ml før start av cisplatin. Diuresen bør være minst ≥ 100 ml/timen de første 8 timer regnet fra start av prehydreringen (400 ml over 4 timer). Ved diurese under 100 ml/time gis mer væske (Ringer Acetat® 1000 ml) og hvis dette ikke er nok gis Lasix® 5 mg intravenøst.

    Oppfølging

    Bivirkninger

    • Cisplatin kan gi neurologiske bivirkninger, øresus og hørselnedsettelse.
    • Aminoglycosider og cisplatin forsterker hverandres nefrotoksisitet. Derfor skal det gå minst 1 måned mellom behandling med aminoglycosider og cisplatin. Aminoglycosider bør unngås hos pasienter som har fått eller muligens skal få cisplatinbehandling.

    Cisplatin/paklitaksel kur ved gynekologisk kreft

    Generelt

    Cisplatin og paklitaksel er en kombinasjonskur som gis ved kreft i livmorhals, kreft i ytre kvinnelige kjønnsorganer, kreft i skjede og eggstokkreft.

    Intervall mellom kurene

    • 3 uker
    • Neste kur starter dag 22

    Kurens varighet

    • 1 døgn

    Kontraindikasjoner

    Kuren skal ikke gis ved allergi mot paklitaksel eller andre legemidler oppløst i cremophor EL. Ved påvirket leverfunksjon med s-bilirubin eller transaminaser > 2 x øvre normalgrense, bør man overveie å skifte til annen behandling.

    Pasientinformasjon

    Pasientinformasjon til denne kuren fins i www.kreftlex.no

    Forberedelser

    EKG tas før første kur. Ved normal EKG er det ikke nødvendig med videre kontroll. 

    Blodprøver før hver kur:

    • Hemoglobin
    • Nøytrofile
    • Trombocytter
    • S-kreatinin
    • S-magnesium
    • S-bilirubin

    Kuren settes bare hvis:

    • Nøytrofile ≥ 1,5 x 109/L
    • Trombocytter ≥ 100.000 x 109/L

    Ved lavere verdier utsettes kuren inntil minsteverdier er oppnådd.

    Kontroll av nyrefunksjon:

    • Ved s-kreatinin > 100 µmol/L, kalkuleres eller måles GFR og ved verdi < 50 ml/min, bør annen behandling overveies.
    • I tilfelle s-kreatinin stiger med 25 % av utgangsverdien under behandlingen kalkuleres GFR. Er denne  fortsatt ≥ 50 ml/min, kan cisplatinbehandlingen fortsette med nøye overvåking av s-kreatinin og kalkulert GFR.
    • Ved GFR under 50 ml/min opphører vanligvis behandlingen med cisplatin. Ved reduksjon av GFR under pågående cisplatinbehandling bør skifte til karboplatin nøye vurderes.
    • Vær oppmerksom på hydrering. Ved begynnende nyrepåvirkning kan det være en fordel å øke hydreringen. Pasienten må få nok væske de første dagene etter kuren.

    Dosereduksjon

    Paklitaksel reduseres til 150 mg/ m2 ved febril nøytropeni (over 38,3°C målt rektalt eller vedvarende temperatur  på 38,0°C i mer enn en time). Alternativt gis støtte med G-CSF. Ved dosereduksjon fortsettes denne i alle påfølgende sykluser.

    Dosereduksjon ved neuropati

    • Ved neuropatigrad 2, skiftes cisplatin ut med karboplatin og paklitakseldosen reduseres til 150 mg/m2 i alle resterende sykluser, eventuelt skiftes til behandling med karboplatin og docetaksel.
    • Ved neurologisk toksisitetsgrad 3–4, det vil si intolerable parestesier eller markant motorisk bortfall eller paralyse, avbrytes behandlingen med paklitaksel. For pasienter i studier henvises til studieprotokollen.

    Dosereduksjon ved ototoksitet

    • Ved øresus, hørselstap eller nefropati gjøres samme vurderinger som ved neuropati.

    Dosereduksjon ved gastroinstestinal toksisitet

    • Mucositis med ulcerasjoner (grad 3). Reduser paklitaksel med 1 dosetrinn.

    Dosereduksjon ved annen toksisitet

    • Ved annen NCI CTC grad 3-toksisitet bortsett fra kvalme/oppkast: Behandlende lege vil enten redusere dosen av en eller flere cytostatika eller seponere behandlingen.

    Gjennomføring

    Premedisinering

    Temperatur, puls og blodtrykk måles før premedikasjon settes.

    • Medrol® 96 mg tablett tas kvelden før samt på morgenen kurdagen.
    • Cetirizin 10 mg tablett tas minst 1 time før kur.
    • Zantac® (ranitidin) 150 mg tablett tas minst 1 time før kur.

    Kvalmeregime

    Medikament Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4
    Medrol® 0 mg 32 mg 32 mg 32 mg
    Emend® 125 mg
    80 mg
    80 mg
    0
    Ondansetron 16 mg
    0 0
    • Medrol® tablett gis på morgenen.
    • Emend® tablett gis 1 time før kur.
    • Ondansetron 16 mg tablett minst 1 time før kur, alternativt palonosetron (Aloxi®) 0,25 mg intravenøst før kur eller kapsel palonosetron 0,5 mg minst 1 time før kur.

    Behovsmedisin ved senkvalme:

    • Afipran® 10 mg x 3-4
    • Haldol® 1 mg x 2
    • Stemetil® 20 mg initialt, etterfulgt av 10 mg 2 timer senere, deretter 5-10 mg x 2-3 daglig
    • Olanzapin 10 mg daglig

    Prehydrering

    Diuresen måles fra start av prehydreringen.

    • 1000 ml NaCl 9 mg/ml tilsatt 5 mmol magnesiumsulfat
    • 1000 ml Glukose 50 mg/ml tilsatt 5 mmol magnesiumsulfat
    • NaCl og Glukose går parallelt med paklitaksel.
    • Infusjonstid: 3 timer

    Kur

    Det skal brukes spesielle PVC frie infusjonssett samt mikrofilter.

    Medikament Dose
    Cisplatin
    50 mg/m2
    Paklitaksel
    175 mg/m2
    •  Paklitaksel blandes ut i 500 ml NaCl 9 mg/ml.
    •  Infusjonstid: 3 timer
    • Cisplatin blandes ut i 500 ml NaCl 9 mg/ml.
    • Infusjonstid: 1 time. 

    Pasienten skal overvåkes av to sykepleiere første 15 minutter etter oppstart av paklitaksel og deretter av en sykepleier inntil det har gått i alt 30 minutter. Blodtrykk tas ved oppstart av paklitaksel samt 15 og 30 minutter etter start av paklitaksel.

    Oksygen og akuttskrin skal være tilgjengelig under kuren. Hos pasienter med lettere allergiske reaksjoner mot paklitaksel kan man skifte til hypersensitivitetsregime. Ved uttalte allergiske reaksjoner skiftes det til behandling med docetaksel eller annen relevant cytostatikum. Ved allergisk reaksjon/anafylaksi følges prosedyre for dette. Ved anafylaktisk reaksjon opphører videre behandling med paklitaksel.

    Etterhydrering

    • 1000 ml Glukose 50 mg/ml tilsatt 5 mmol magnesiumsulfat og 20 mmol kaliumklorid

    Diuresekontroll

    • Diuresen skal være minst 200 ml før start av cisplatin. Diuresen bør være minst ≥ 100 ml i timen de første 8 timer regnet fra start av prehydreringen (400 ml over 4 timer). Ved diurese under 100 ml/time gis mer væske (Ringer Acetat® 1000 ml) og hvis dette ikke er nok gis Lasix® 5 mg intravenøst.

    Oppfølging

    Bivirkninger

    • Cisplatin kan gi neurologiske bivirkninger, øresus og hørselnedsettelse.
    • Aminoglycosider og cisplatin forsterker hverandres nefrotoksisitet. Derfor skal det gå minst 1 måned mellom behandling med aminoglycosider og cisplatin. Aminoglycosider bør unngås hos pasienter som har fått eller muligens skal få cisplatinbehandling.
    • Arthralgier/myalgier ses ofte i lettere grad. Kan behandles med NSAIDs/analgetica.
    • Alvorlige ledningsforstyrrelser i hjertet er rapportert sjeldent ved behandling med paklitaksel i monoterapi. Hvis pasienten utvikler betydelige ledningsforstyrrelser under paklitaksel administrasjon, bør egnet behandling innledes. Kontinuerlig hjerteovervåkning bør gjennomføres under påfølgende paklitakselbehandling.
    • Hypotensjon, hypertensjon og bradykardi har vært observert under behandling med paklitaksel: Pasientene er vanligvis asymptomatiske og trenger som regel ikke behandling for dette. Det anbefales hyppig overvåking av vitale funksjoner, spesielt under den første timen med paklitakselinfusjon.

     Alvorlige kardiovaskulære hendelser har vært observert oftere hos pasienter med ikke-småcellet lungekreft enn hos pasienter med brystkreft eller ovarialkreft.

     Cisplatin kur ukentlig ved gynekologisk kreft

     Generelt

     Cisplatin gitt ukentlig anvendes sammen med strålebehandling ved kreft i livmorhalsen samt skjede og kjønnslepper.

     Intervall mellom kurene

     • 1 uke

     Kurens varighet

     • 1 dag

     Pasientinformasjon

     Pasientinformasjon til denne kuren fins i www.kreftlex.no

     Forberedelser

     Blodprøver før hver kur:

     • Hemoglobin
     • Leukocytter
     • Nøytrofile 
     • Trombocytter
     • S-kreatinin
     • S-magnesium

     Kuren settes bare hvis:

     • Nøytrofile ≥ 1,0 x 109/L
     • Trombocytter ≥ 100.000 x 109/L

     Kontroll av nyrefunksjon:

     • Ved  s-kreatinin > 100 µmol/L, kalkuleres eller måles GFR og ved verdi under 50 ml/min, bør annen behandling overveies.
     • I tilfelle s-kreatinin stiger med 25 % av utgangsverdien under behandlingen, tas GFR og er denne redusert med ≥ 25 %, men fortsatt ≥ 50 ml/min, reduseres dosen av cisplatin til 67 % og måling av GFR foretas før neste kur. Ved GFR under 50 ml/min opphører behandlingen med cisplatin vanligvis.

     Dosereduksjon

     • Ved leukocytter ≤ 1,0 x 109/L eller trombocytter ≤ 100.000 x109/L på dagen for kur, utsetter man kuren til neste uke og fortsetter da med cisplatin med dosereduksjon på 15 %.
     • Ved fortsatt lave blodprøver, opphører videre behandling med cisplatin.
     • Ved febril nøytropeni, reduseres cisplatindosen med 15 % ved påfølgende kurer.
     • Ved febril nøytropeni etter foretatt dosereduksjon, opphører videre behandling med cisplatin.

     Gjennomføring

     Hydrering

     • 1000 ml NaCl  9 mg/ml tilsatt 5 mmol Magnesiumsulfat
     • Infusjonstid: 1 time
     • 1000 ml glukose 50 mg/ml tilsatt 5 mmol Magnesiumsulfat
     • Infusjonstid: 1 time

     Kvalmeregime

     Medikament Dag 1 Dag 2 Dag 3
     Aloxi® 0, 25 mg
     0
     0
     Medrol® 48 mg
     0 0
     Emend® 125 mg
     80 mg
     80 mg
      • Aloxi® gis intravenøst før kur alternativt 0,5 mg kapsel minst 1 time før kur.
      • Medrol® tablett gis på morgenen.
      • Emend® tablett gis 1 time før kur.

      Ved behov kan man gi:

      • Afipran 10 mg x 3
      • Medrol® 32 mg dag 2 og 3

      Kur

      Medikament Dag 1
      Cisplantin
      40 mg/m2
      • Cisplatin blandes ut i 500 ml NaCl 9 mg/ml.
      • Infusjonstid: 1 time        

      Etterhydrering

      • 1000 ml NaCl 9 mg/ml
      • Tilsetning: 20 mmol KCl og 20 mmol MgSO4
      • Etterhydreringen fortsettes under stråleterapien.
      • Infusjonstid: 2 timer

      Diuresekontroll

      Diuresen måles fra start av prehydreringen. Diuresen skal være minst 200 ml før start på cisplatin. Diuresen bør være ≥ 100 ml i timen de første 8 timene regnet fra start av prehydreringen. Ved diurese < 100 ml/time gis mere væske, 1000 ml Ringer Acetat®, og hvis dette ikke er nok gis Lasix® 5 mg intravenøst.

      Oppfølging

      Bivirkninger 

      • Det er risiko for neurologiske bivirkninger, øresus, hørselnedsettelse og nyrepåvirkning. Ved neurologiske bivirkninger må pasienten vurderes av neurolog. Ved øresus eller hørselnedsettelse må pasienten vurderes (inkludert audiometri) på Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, øre-nese-hals poliklinikk.  
      • Aminoglycosider og cisplatin forsterker hverandres nefrotoksisitet. Derfor skal det gå  minst 1 måned mellom behandling med aminoglycosider og cisplatin. Aminoglycosider bør unngås hos pasienter som har fått cisplatinbehandling.

      Dactinomycin kur ved gynekologisk kreft

      Generelt

      Dactinomycinkur gis ved lavrisiko trofoblastsykdom, som utviser resistens mot lavdose metotreksat.

      Kurens varighet

      • 4 dager

      Intervall mellom kurene

      • Ny kur startes på dag 12

      Pasientinformasjon

      Pasientinformasjon til denne kuren fins i www.kreftlex.no

      Forberedelser

      Blodprøver før hver kur:

      • Hemoglobin
      • Nøytrofile
      • Trombocytter
      • S-kreatinin
      • hCG

      Kuren gis ved:

      • Nøytrofile ≥ 1,5 x 109/L
      • Trombocytter ≥ 100.000 x 109/L

      Før neste kur:

      • Før neste kur settes, bør granulocyttallet være 1,5 x 109/L, men ved lavere verdier kan kuren gis med bruk av G-CSF støtte.
      • Trombocyttallet bør være 100.000 x 109/L.

      Gjennomføring

      Daktinomycin er sterkt vevstoksisk. VAP anbefales. 

      Hydrering/sidedrypp

      • 500 ml NaCl 9 mg/ml går som sidedrypp. Infusjonstid: 30 minutter

      Daktinomycin settes etter at 100 ml av NaCl 9 mg/ml har gått inn.

      Kur

      hCG tas på dag 1.

      Medikament Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4
      Daktinomycin 0,5 mg 0,5 mg 0,5 mg 0,5 mg

      Det gis 2 kurer etter at hCG er normalisert (lavest målbar grense ved Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet er  0,1)

      • Daktinomycin blandes i 100 ml NaCl 9 mg/ml.
      • Infusjonstid: 30 minutter.

      Oppfølging

      • Benmargstoksisiteten er lav. Det er viktig å holde kurintervallet.
      • Mucositt forekommer ofte. Det er derfor viktig med god munnhygiene. Munnskyllinger (leucovorin/düsseldorfblanding), eventuelt Decadron® 4 mg tablett i 30 ml NaCl 9 mg/ml til munnskyllinger, eventuelt anti-sopp behandling.
      • Moderat alopeci er vanlig.

       

      Doksorubicin kur ved gynekologisk kreft

      Generelt

      Doksorubicinkur gis i noen tilfeller ved kreft i eggstokk/eggleder, kreft i bukhinne, men især ved sarkom i livmoren.

      Intervall mellom kurene

      • 3 uker
      • Neste kur starter dag 22

      Kurens varighet

      • 1 dag

      Pasientinformasjon

      Pasientinformasjon til denne kuren fins i www. Kreftlex.no

       

      Forberedelser

      EKG og bestemmelse av venstre ventrikkels ejeksjonsfraksjon (LVEF) bestemmes ved MUGA scan eller ekkokardiografi før første kur.

      Blodprøver før hver kur:

      • Hemoglobin
      • Nøytrofile
      • Trombocytter
      • S-bilirubin 

      Maksimal kumulativ dose: 500 mg/m2. Deretter må videre behandling med antracykliner opphøre. 

      Kuren settes bare hvis:

      • Nøytrofile ≥ 1,5 x 109/L
      • Trombocytter ≥ 100.000 x109/L

      Ved lavere verdier utsettes kuren inntil minsteverdier er nådd.

      Gjennomføring

      Kvalmeregime

      Doksorubicin er moderat emetogent.

      Medikament Dag 1 Dag 2 Dag3
      Medrol®
      32 mg 32 mg 32 mg
      Ondansetron
      16 mg
      0 0

      • Medrol®  tablett gis på morgenen.
      • Ondansetron tablett minst 1 time før kur.

      Hos diabetikere, pasienter med gastritt eller ulcus samt hos pasienter med bivirkninger til steroider kan man anvende Aloxi® dag 1 og unnlate Medrol® dag 2 og 3.

      Behovsmedisin ved senkvalme:

      • Afipran® 10 mg x 3-4
      • Haldol® 1 mg x 2
      • Stemetil® 20 mg initialt, etterfulgt av 10 mg 2 timer senere, deretter 5-10 mg 2-3 daglig
      • Olanzapin tablett 10 mg daglig

      Hydrering/sidedrypp

      • 500 ml NaCl 9 mg/ml
      • Infusjonstid: 1 time
      • Sidedryppet går parallelt med doksorubicin for å redusere faren for at åren kontraherer. Behøver ikke gå inn i sin helhet hvis doksorubicin er ferdig.

      Kur

      Pasienten må overvåkes under hele infusjonen med hensyn til ekstravasjon, og infusjonspumpe på perifer vene er ikke tillatt på grunn av faren for ekstravasasjon.

      • Doksorubicin, dosenivået ligger mellom 50 og 75 mg/m2, avhengig av indikasjonen og tidligere behandling som kan ha svekket benmargskapasiteten. Blandes ut i 250 ml glukose 50 mg/ml.
      • Infusjonstid: 15–20 minutter

      Pasienten kan tilbys ishette.

      Oppfølging

      Bivirkninger

      • Doksorubicin er hjertetoksisk, men risikoen for hjertetoksitet er liten ved maks kumulativ dose ≤ 500 mg/m2. Bør ikke anvendes til pasienter med anamnese eller symptomer på hjertesykdom, som hjertesvikt eller koronarokklusjon innen det siste året.
      • Doksorubicin er sterkt vevstoksisk. Ved mistanke om ekstravasal injeksjon må infusjonen straks avbrytes og kirurg tilkalles. Det må ikke injiseres mer væske gjennom venflonen. Venflonen skal ikke fjernes. Sidedryppet bør gå parallelt med doksorubicin for å redusere faren for at åren kontraherer.
      • Doksorubicin gir håravfall. Ved doser på inntil 60 mg/m2 kan ishette benyttes profylaktisk, men kan ikke forventes å ha noen større effekt ved høyere doser.
      • Doksorubicin elimineres via leveren. S-bilirubin måles derfor før hver kur. Kontraindikasjon: Påvirket leverfunksjon med s-bilirubin >1,5 x øvre normalgrense.
      • Doksorubicin er benmargstoksisk. Pasientene bør instrueres i risikoen for nøytropen feber i intervallet mellom kurene og nødvendigheten av å oppsøke lege ved feber over 38,3 °C målt rektalt eller vedvarende temperatur på 38,0°C i mer enn en time.

      EMA-CO kur ved gynekologisk kreft

      Generelt

      EMA-CO er en kombinasjonskur som består av cellegiftene etopocid, daktinomycin, metotreksat, vinkristin og cyklofosfamid. Kuren gis ved trofoblastsykdom.

      Intervall mellom kurene

      • 2 uker. Ny kur starter dag 15

      Kurens varighet

      • 2 dager + dag 8

      Behandlingen fortsetter til 6 uker etter normalisert hCG.

      Pasientinformasjon

      Pasientinformasjon til denne kuren fins i www.kreftlex.no

      Forberedelser

      EKG tas før kur. Det anbefales at disse pasienter har VAP.

      I forbindelse med kuren kan det bli gitt mye væske. Daglig veiing av pasienten for å sjekke væskeansamling i kroppen.

      Blodprøver før hver kur:

      • Hemoglobin
      • Leukocytter
      • Nøytrofile
      • Trombocytter
      • S-kreatinin
      • S-bilirubin
      • LD
      • ALAT
      • ALP
      • hCG

      Kuren settes bare hvis:

      • Nøytrofile ≥ 1,5 x 109/L
      • Trombocytter ≥ 100.000 x 109/L

      G-CSF støtte kan behøves i løpet av kuren, men trengs ikke i begynnelsen.

      Anvendes stimulering med G-CSF kan kuren settes ved granulocytter ≥ 1,0 x 109/L.

      Pasientene bør ha god antiemetisk profylakse, som kan gis peroralt. Gi Aloxi®, ved behov supplert med steroid før kuren.

      Gjennomføring

      Kvalmeregime

      • Aloxi® gis intravenøst før kur alternativt 0,5 mg kapsel minst 1 time før kur.

      Hydrering/sidedrypp

      Dag 1

      • 500 ml NaCl 9 mg/ml går som sidedrypp.
      • 1000 ml NaCl 9 mg/ml  med Natriumbikarbonat 167 mmol. Infusjonstid: 1 time.

      Dag 2

      • 500 ml NaCl 9 mg/ml går som sidedrypp. Infusjonstid: 90 minutter.

      Dag 8

      • 500 ml NaCl 9 mg/ml går som sidedrypp. Infusjonstid: 1 time.

      Kur

      Oksygen og akuttskrin skal være tilgjengelig under kuren på grunn av hypersensitivitetsreaksjoner.

      Vinkristin og daktinomycin er sterkt vevstoksisk. Pasienten må overvåkes under hele infusjonen med hensyn til ekstravasasjon. Bruk av infusjonspumpe er ikke tillatt på grunn av faren for ekstravasasjon. Sidedryppet bør gå parallelt med daktinomycin og vincristine for å redusere faren for at åren kontraherer.

      Ved mistanke om ekstravasal infusjon, må infusjonen straks avbrytes og kirurg tilkalles. Det må ikke injiseres mer væske gjennom venflonen. La venflonen ligge.

      Medikament Dag 1 Dag 2 Dag 8
      Etoposid 100 mg/m2 100 mg/m2 0
      Daktinomycin 0,5 mg
      0,5 mg
      0
      Metotreksat 300 mg/m2
      0 0
      Cyklofosfamid  0  0  600 mg/m2
      Vinkristin      0,8 mg/m2

      Dag 1

      • Etoposid blandes i 500 ml NaCl 9 mg/ml . Infusjonstid: 1 time.
      • Daktinomycin blandes i 100 ml NaCl 9 mg/ml. Infusjonstid: 10 minutter.
      • Metotreksat blandes i 1000 ml NaCl 9 mg/ml med Natriumhydrogenkarbonat  1 mmol per kg (tilsettes fra apoteket). Infusjonstid: 12 timer.

      Dag 2

      • Etoposid blandes ut i 500 ml NaCl  9 mg/ml. Infusjonstid: 1 time.
      • Daktinomycin blandes i 100 ml NaCl 9 mg/ml. Infusjonstid: 10 minutter.

      Dag 1 og 2

      Kalsiumfolinat (leucovorin) 15 mg tablett, gis hver 6. time fra 24 timer etter start av metotreksat til serum metotreksat er mindre enn 0.08 mikromol/l. Første måling i serum tas 24 timer etter start av metotreksat, deretter hver 24.time.

      Natriumhydrogenkarbonat (natron) 1 g gis hver 6. time fra 24 timer fra start av metotreksat. Gis til serum metotreksat mindre enn 0.08 mikromol/l. Første måling i serum tas 24 timer etter start av metotreksat.

      Ph i urinen måles før start av metotreksat og deretter hver 4. time inntil  serum metotreksat er mindre enn 0.008 mikromol/l. Ved ph mindre enn 7, gis tablett Natron 3 g eller 1000 Natriumhydrogenkarbonat 167 mmol/l intravenøst over en time.

      Diuresen måles fra start av prehydreringen. Diuresen skal være mer enn > 400 ml/ 4 timer døgnet rundt. Hvis diuresen er mindre enn < 400 ml/ 4 timer, gis Lasix® 10-20 mg intravenøst.

      Dag 8 

      Kuren gis ofte på lokalsykehuset. Vanligvis vil Ondansetron tablett 16 mg være tilstrekkelig mot kvalme

      Cyklofosfamid kan påvirke slimhinnen i urinblæren og gi blod i urinen. For å forebygge påvirkning av blæreslimhinnen gis væske og eventuelt mesna.

      • Cyklofosfamid blandes i 250 ml NaCl. Infusjonstid: 30 minutter.
      • Vinkristin blandes i 50 ml NaCl 9 mg/ml. Vinkristin settes direkte intravenøst i slangen til hydreringsdryppet. NB! Sterkt vevstoksisk! Infusjonstid: 3 minutter.

      Oppfølging

      Bivirkninger

      • Behandling med metotreksat, etoposid og cyclofosfamid kan gi benmargsdepresjon. Pasientene bør instrueres i risikoen for nøytropen feber i intervallet mellom kurene og nødvendigheten av å oppsøke lege ved feber over 38,3°C målt rektalt eller vedvarende temperatur på 38,0°C i mer enn en time.
      • Vinkristin kan påvirke perifere nerver og gi perifer neuropati.
      • Metotreksat kan gi meningeal irritasjon, forbigående eller permanente pareser/encefalopati. Svært sjelden ved denne dose.
      • Metotreksat kan gi tubulusnekrose. NB! Natron og follinat samt god hydrering!
      • Langvarig metotreksatbehandling kan gi leverskade. Metotreksat elimineres via leveren, derfor øker toksisiteten ved nedsatt leverfunksjon. Ved påvirket leverfunksjon med s-bilirubin > 2 x øvre normalgrense, bør metotreksat vanligvis seponeres grunnet økt risiko for toksisitet.
      • Metotreksat kan gi pneumoni.
      • Etoposid kan gi allergiske reaksjoner. Symptomer på allergiske reaksjoner kan være varmefølelse i ansiktet, utslett og kløe, lavt blodtrykk, tungpusthet/trykkfornemmelse i brystet og akutte ryggsmerter. I sjeldne tilfeller kan sjokk utvikles. Feber kan forekomme.
      • Forebygge mucositt/stomatitt ved god munn- og tannhygiene. Munnskyllevann (NaCl, Leucovorien eller Düsseldorfblanding.
      • Skylling med Leucovorin 15 mg i 30 ml saltvann ved såre øyne.
      • Moderat håravfall til fullstendig.

      EMA-EP kur ved gynekologisk kreft

      Generelt

      EMA-EP er en kombinasjonskur som består av cellegiftene etopocid, dactinomycin, metotreksat og cisplatin. Kuren gis ved trofoblastsykdom.

      Intervall mellom kurene

      • 2 uker. Ny kur starter dag 15

      Kurens varighet

      • 2 dager + dag 8

      Behandlingen fortsetter til 6 uker etter normalisert hCG.

      8 ukers behandling etter normalisert hCG hos pasienter med veldig høy risiko (WHO score > 12).

      Pasientinformasjon

      Pasientinformasjon til denne kuren fins i www.kreftlex.no

      Forberedelse

      EKG tas før første kur. Det legges alltid inn VAP.

      Blodprøver før kur:

      • Hemoglobin
      • Leukocytter
      • Nøytrofile
      • Trombocytter
      • S-kreatinin
      • S-magnesium
      • S-bilirubin 
      • LD
      • ALAT
      • ALP
      • hCG

      Kur dag 1 og 2 settes bare hvis:

      • Nøytrofile ≥ 1,0 x 109/L
      • Trombocytter ≥ 100.000 x 109/L

      Kur dag 8 settes bare hvis:

      • Nøytrofile ≥ 1,0 x 109/L
      • Trombocytter ≥ 75.000 x 109/L

      Uttalt benmargsdepresjon er vanlig ved denne kuren. Det gis G-CSF støtte i 3 dager etter kuren dag 8. Ved behov også etter kuren dag 1-2.

      Pasientene bør ha god antiemisk profylakse, som kan gis peroralt. Ved EMA delen gis Aloxi®, ved behov supplert med steroid før kuren. Ved EP delen gis Emend® regime.

      Gjennomføring

      Kvalmeregime

      Medikament Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4
      Medrol® 48 mg 32 mg 32 mg 32 mg
      Emend® 125 mg
      80 mg
      80 mg
      0
      Aloxi® 0,25 mg
      0
      0 0
      • Aloxi® gis intravenøst før kur alternativt 0,5 mg kapsel minst 1 time før kur.
      • Medrol® tablett gis på morgenen.
      • Emend® tablett gis 1 time før kur.

      Behovsmedisin ved senkvalme:

      • Afipran® 10 mg tablett x 3
      • Stemetil® 10 mg tablett x 3
      • Haldol® 1 mg tablett x 2
      • Olanzapin 10 mg tablett daglig i inntil 4 dager

      Hydrering/sidedrypp

      Dag 1

      • NaCl 9 mg/ml 500 ml. Går som sidedrypp.
      • NaCl 9 mg/ml 1000 ml med Natriumbikarbonat 167 mmol. Infusjonstid: 1 time.

      Dag 8

      • NaCl 9 mg/ml 500 ml går som sidedrypp sammen med etoposid.
      • Avsluttes med hydrering  500 ml Glukose 50 mg/ml. Infusjonstid: 1 time.

      Kur

      Oksygen og akuttskrin skal være tilgjengelig under kuren på grunn av hypersensitivitetsreaksjoner.

      Pasienten må overvåkes under hele infusjonen med hensyn til ekstravasasjon. Bruk av infusjonspumpe er ikke tillatt på perifer vene på grunn av faren for ekstravasjon.

      Daktinomycin er sterkt vevstoksisk. Ved mistanke om ekstravasal infusjon, må infusjonen straks avbrytes og kirurg tilkalles. Det må ikke injiseres mer væske gjennom venflonen, som las ligge. Sidedryppet bør gå parallelt med daktinomycin for å redusere faren for at åren kontraherer.

      Medikament Dag 1 Dag 8
      Etoposid 100 mg/m2         
      150 mg/m2
      Daktinomycin 0,5 mg
      0
      Metotreksat 300 mg/m2
      0
      Cisplatin  0

      25 mg/m2 x 3

      Dag 1

      • Etoposid blandes i 500 ml NaCl 9 mg/ml. Infusjonstid: 1 time.
      • Daktinomycin blandes i 100 ml NaCl 9 m/ml. Infusjonstid: 10 minutter.
      • Metotreksat blandes i 1000 ml NaCl 9 mg/ml med Natriumhydrogenkarbonat 1 mmol per kg  som tilsettes fra apoteket. Infusjonstid: 12 timer.

      Dag 1 og 2

      Kalsiumfolinat (leucovorin) 15 mg tablett, gis hver 6. time fra 24 timer etter start av metotreksat til serum metotreksat er mindre enn 0.08 mikromol/l. Første måling i serum tas 24 timer etter start av metotreksat, deretter hver 24. time.

      Natriumhydrogenkarbonat (natron) 1 g gis hver 6. time fra start av metotreksat. Gis til serum metotreksat er mindre enn 0.08 mikromol/l. Første måling i serum tas 24 timer etter start av metotreksat.

      Ph i urinen måles før start av metotreksat og deretter hver 4. time inntil serum metotreksat er mindre enn 0.08 mikromol/l. Ved ph mindre enn 7, gis tablett natron 3 g eller 1000 Natriumhydrogenkarbonat 167 mmol/l intravenøst over 1 time.

      Dag 8

      • Etoposid oppløst i 1000 ml NaCl 9 mg/ml. Infusjonstid: 1 time.
      • Cisplatin 25 mg/m2 oppløst i 1000 ml NaCl 9 mg/ml. Det tilsettes 20 mmol KCl og 20 mmol Magnesiumsulfat.
      • Infusjonstid: 4 timer.
      • Cisplatin gjentas 3 ganger samlet. Det gis i alt 75 mg/m2 over 12 timer.
      • Avsluttes med hydrering 500 ml Glukose 50 mg/ml 1 time.

      I forbindelse med kuren blir det gitt mye væske. Daglig veiing av pasienten for å sjekke væskeansamling i kroppen.

      Diuresekontroll

      Diuresen måles fra start av prehydreringen:

      Diuresen skal være mer enn 400 ml/4 timer døgnet rundt. Hvis diuresen er mindre enn 400 ml/4 timer, gis Lasix® 10-20 mg intravenøst. Diuresen skal være minst 100 ml før start av cisplatin. Det bør være mer enn 100 ml i timen de første 8 timer regnet fra start av prehydreringen (400 ml over 4 timer)

      Ved lavere diurese gis mer væske (Ringer®) og hvis dette er nok gis Lasix® 5 mg intravenøst.

      Oppfølging

      Bivirkninger

      • Uttalt benmargsdepresjon er vanlig ved denne kuren. Pasientene bør instrueres i risikoen for nøytropen feber i intervallet mellom kurene og nødvendigheten av å oppsøke lege ved feber over 38,3°C målt rektalt eller vedvarende temperatur på 38,0°C i mer enn en time.
      • Vincristine® kan påvirke perifere nerver og gi perifer neuropati.
      • Metotreksat kan gi meningeal irritasjon, forbigående eller permanente pareser/encefalopati. Svær sjelden ved denne dose.
      • Langvarig metotreksatbehandling kan gi leverskade. Metotreksat elimineres via leveren, derfor øker toksisiteten ved nedsatt leverfunksjon. Ved påvirket leverfunksjon med s-bilirubin > 2 x øvre normalgrense, bør metrotreksat vanligvis seponeres grunnet økt risiko for toksisitet.
      • Metotreksat kan gi pneumonitt.
      • Etoposid kan gi allergiske reaksjoner. Symptomer på allergiske reaksjoner kan være varmefølelse i ansiktet, utslett og kløe, lavt blodtrykk, tungpusthet/trykkfornemmelse i brystet og akutte ryggsmerter. I sjeldne tilfeller kan sjokk utvikles. Feber kan forekomme.
      • Mucositt/stomatitt forebygges ved god munn- og tannhygiene. Munnskyllevann (NaCl, Leucovorin eller Düsseldorfblanding).
      • Skylling med Leucovorin 15 mg i 30 ml saltvann ved såre øyne.
      • Moderat til fullstendig håravfall.
      • Cisplatin kan gi perifer neuropati samt øresus og hørselstap.

      EP 5-dagers kur ved gynekologisk kreft

      Generelt

      EP er en kombinasjonskur bestående av cellegiftene cisplatin og etoposid. EP gis ved germinalcelletumor, endodermal sinustumor, embryonalt karsinom, umodent teratom, dysgerminom, granulosacelletumor og småcellet kreft i eggstokk og eggleder.

      EP 5-dagers kur anvendes i situasjoner der man vanligvis ville brukt BEP kur, men ikke kan dette, enten grunnet lungeforandringer eller at det allerede er gitt maksimal dose av bleomycin.

      Intervall mellom kurene

      • 3 uker
      • Neste kur starter dag 22

      Kurens varighet

      • 5 dager

       Pasientinformasjon

       Pasientinformasjon til denne kuren fins i www.kreftlex.no

       Forberedelser

       Blodprøver før hver kur:

       • Hemoglobin
       • Nøytrofile
       • Trombocytter
       • S-kreatinin
       • S-magnesium

       Kuren settes bare hvis:

       • Nøytrofile ≥ 1,5 x 109/L
       • Trombocytter ≥ 100.000 x 109/L

       Det settes langtidsvirkendende G-CSF etter hver kur. Derfor  kan man sette kur på lavere verdier, men vanligvis ikke under 1,0  x 109/L nøytrofile.

       Dosereduksjon

       Det er viktig å unngå dosereduksjoner, men ved febril nøytropeni tross G-SCF støtte kan dosen av etoposid reduseres med 15 % i etterfølgende sykluser. Cisplatindosen reduseres ikke.

       Gjennomføring

       Kvalmeregime

       Medikament Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6
       Aloxi®
       0,25 mg 0
       0
       0,25 mg
        0  0
       Medrol®
       48 mg
       32 mg
       32 mg
       32 mg
        32 mg  32 mg
       Emend®
       125 mg
       80 mg
       80 mg
       80 mg
        80 mg  80 mg
       • Aloxi® gis intravenøst før kur alternativt 0,5 mg kapsel minst 1 time før kur.
       • Medrol® tablett gis på morgenen.
       • Emend® tablett gis 1 time før kur. Man kan gi med Emend® til 3 dagers ekstra behandling.

       Behovsmedisin ved senkvalme:

       • Afipran® 10 mg x 3-4
       • Haldol® 1 mg x 2
       • Stemetil® 20 mg initialt, etterfulgt av 10 mg 2 timer senere, deretter 5-10 mg x 2-3 daglig
       • Olanzapin 10 mg daglig

       Prehydrering

       Det brukes infusomat.

       • 1000 ml NaCl 9 mg/ml
       • Infusjonstid: 2 timer

       Kur


       Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5
       Etoposid 100 mg/m2 100 mg/m2
       100 mg/m2
       100 mg/m2
        100 mg/m2
       Cisplatin
       20 mg/m2
       20 mg/m2
       20 mg/m2
       20 mg/m2
        20 mg/m2
        • Etoposid blandes i 1000 ml NaCl 9mg/ml (dag 1–5)
        • Infusjonstid: 1 time
        • Cisplatin blandes i 1000 ml NaCl 9mg/ml (dag 1–5)
        • Infusjonstid: 2 timer 

        Etterhydrering 

        • 1000 ml NaCl 9mg/ml med 20 mmol Kaliumklorid og 20 mmol Magnesiumsulfat.
        • Infusjonstid: 4 timer

        Det kan aksepteres inntil 2 timers forskyvning av tidspunkt for start av kur på dag 2–6 sammenlignet med dag 1.

        Diuresekontroll

        Pasienten veies hver dag for å følge hydreringsgraden. Ved vektøkning over 1 kg gis Lasix®.

        Diuresen måles fra start av prehydreringen. Diuresen skal være minst 200 ml før start på cisplatin. Diuresen bør være ≥ 100 ml i timen de første 8 timer regnet fra start av prehydreringen (400 ml over 4 timer). Ved diurese < 100 ml/time gis mer væske (Ringer Acetat®) og hvis dette ikke er nok gis Lasix® 5 mg intravenøst

        Oppfølging

        Bivirkninger

        • Cisplatin kan gi nevrologiske bivirkninger, øresus, hørselnedsettelse og nyrepåvirkning. Ved øresus og hørselnedsettelse må pasienten vurderes ved øre-nese-hals poliklinikken på Rikshospitalet. Oslo universitetssykehus, inklusiv audiometri.
        • Etoposid er myelotoksisk. Ved høy dosering er det betydelig risiko for nøytropeni og derav følgende risiko for sepsis. Pasientene må ha muntlig og skriftlig informasjon om dette, samt få forholdsregler ved feber under behandlingen.
        • Etoposid gir håravfall.

        Gemcitabin kur ved gynekologisk kreft

        Generelt

        Gemcitabinkur gis ved kreft i eggstokker/ eggleder, kreft i bukhinne og som behandling ved tilbakefall.

        Intervall mellom kurene

        • 3 uker
        • Neste kur starter dag 22

        Kurens varighet

        • 2 dager (dag 1 og 8)

        Kontraindikasjon

        • Allergi mot gemcitabin

        Pasientinformasjon

        Pasientinformasjon til denne kuren fins i www.kreftlex.no

        Forberedelser

        Blodprøver før hver kur:

        • Hemoglobin
        • Leukocytter
        • Nøytrofile
        • Trombocytter
        • S-kreatinin

        Kuren settes bare hvis:

        • Nøytrofile ≥ 1,5 x 109/L
        • Trombocytter ≥ 100.000 x 109/L

        Ved lavere verdier utsettes kuren inntil minsteverdier er oppnådd.

        Blodprøvekontroll dag 8:

        • Nøytrofile
        • Trombocytter

        Gemcitabin® dag 8 settes bare hvis:

        • Nøytrofile ≥ 1,0 x 109/L
        • Trombocytter ≥ 100.000 x 109/L

        Ved lave tall på dag 8 unnlates gemcitabin i aktuell syklus. Det prøves på nytt i følgende syklus, men er tallene også da for lave opphører gemcitabin på dag 8 i følgende sykluser. Gemcitabin kan gis ved GFR ≥ 30 ml/l.

        Gjennomføring

        Kvalmeregime

        • Ondansetron tablett 16 mg minst 1 time før kur.

        Hydrering/sidedrypp

        • 500 ml NaCl  9 mg/ml
        • Infusjonstid: 45 minutter

        Denne hydreringen brukes til veneflonsjekk og kan gå parallelt med gemcitabin hvis nødvendig. (Gemcitabin kan gi svie). Trenger ikke gå inn i sin helhet hvis gemcitabin er gått inn.

        Kur

        Medikament Dag 1 Dag 8
        Gemcitabin 800 mg 800 mg
        • Blandes ut i 250 ml NaCl 9 mg/ml
        • Infusjonstid: 30 minutter

        Kurens varighet

        • 1 time

        Oppfølging

        Bivirkninger

        • Gemcitabin gir trombocytopeni og myelosuppresjon.
        • Forhøyede leverenzymer kan forekomme.
        • Kvalme er oftest lett/moderat.
        • Hodepine, influensaliknende symptomer kan forekomme.
        • Gemcitabin er benmargstoksisk.

        Pasientene bør instrueres i risikoen for nøytropen feber i intervallet mellom kurene og nødvendigheten av å oppsøke lege ved feber over 38,3°C målt rektalt eller vedvarende temperatur på 38,0°C i mer enn en time.

        Karboplatin kur ved gynekologisk kreft

        Generelt

        Karboplatin er en cellegift som gis ved kreft i eggstokk/eggleder, kreft i bukhinne og kreft i livmor.

        Intervall mellom kurene

        • 3 uker
        • Neste kur starter dag 22

        Kurens varighet

        • 1 dag

        Pasientinformasjon

        Pasientinformasjon til denne kuren fins i www.kreftlex.no

        Forberedelser

        Blodprøver før hver kur:

        • Hemoglobin
        • Nøytrofile
        • Trombocytter
        • S-kreatinin

        Kuren settes bare hvis:

        • Nøytrofile ≥ 1,5 x 109/L
        • Trombocytter ≥ 100.000 x109/L

        Ved lavere verdier utsettes kuren inntil minsteverdier er oppnådd. Ved ≥ 25 % økning i s-kreatinin foretas en ny kalkulering av GFR og dosen med karboplatin justeres i henhold til dette. Ideelt sett bør dosen kalkuleres før hver kur.

        Dosereduksjon

        Ved syklusforlengelse ≥ 2 uker foretas en rekalkulering av GFR. Er denne uendret fra før reduseres karboplatindosen i de følgende syklusene til AUC=4.

        Gjennomføring

        Kvalmeregime

        Karboplatin er moderat emetogent.

        Ved Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet, anvendes vanligvis alternativ 1. Hos diabetikere, pasienter med gastritt eller ulcus samt hos pasienter med bivirkninger til steroider anvendes alternativ 2.

        Alternativ 1

        Dag 1 Dag 2
        Dag 3
        Medrol® 32 mg
        32 mg
        32 mg
        Ondansetron 16 mg
        0
        0

        • Medrol® tablett gis på morgenen.
        • Ondansetron 16 mg tablett minst 1 time før kur.
        Alternativ 2

        Dag 1 Dag 2
        Dag 3
        Medrol® 32 mg
        0
        0
        Palonosetron 250 µg
        0
        0

        • Medrol® tablett gis på morgenen.
        • Ondansetron tablett minst 1 time før kur, alternativt palonosetron (Aloxi®) 0,25 mg intravenøst før kur eller kapsel palonosetron 0,5 mg minst 1 time før kur.

        Behovsmedisin ved senkvalme:

        • Afipran® 10 mg x 3-4
        • Haldol® 1 mg x 2
        • Stemetil® 20 mg initialt, etterfulgt av 10 mg 2 timer senere, deretter 5-10 mg x 2-3 daglig
        • Olanzapin 10 mg daglig

        Hydrering/sidedrypp

        • 100 ml NaCl 9 mg/ml

        Kur

        Medikament Dose
        Karboplatin AUC=5
        • Karboplatin blandes ut i 500 ml Glukose 50 mg/ml
        • Infusjonstid: 30 minutter

        Oppfølging

        Bivirkninger

        • Myelotoksisitet: Hyppigste bivirkning er benmargsdepresjon, især trombocytopeni. Pasientene bør instrueres i risikoen for nøytropen feber i intervallet mellom kurene og nødvendigheten av å oppsøke lege ved feber over 38,3°C målt rektalt eller vedvarende temperatur på 38,0°C i mer enn en time.
        • Nefrotoksisitet: S-kreatinin måles før hver kur.
        • Karboplatinbehandling kan forverre en i forveien bestående neuropati.
        • Kvalme og oppkast kan forekomme.
        • Allergiske reaksjoner kan forekomme hos pasienter som har fått karboplatin tidligere. Risikoen øker med antall tidligere gitte kurer.
        • Akuttskrin og oksygen skal være tilgjengelig når karboplatin gis i residivsituasjon.
        • Det er i høy grad kryssallergi med cisplatin så det er å mulig at pasienter som er allergiske mot karboplatin også er allergiske mot cisplatin.

        Karboplatin/Caelyx kur ved gynekologisk kreft

        Generelt

        Cellegiftene karboplatin og Caelyx® er en kombinasjonskur som gis ved kreft i eggstokk/eggleder og kreft i bukhinne.

        Intervall mellom kurene

        • 4 uker
        • Neste kur starter dag 28

        Kurens varighet

        • 1 dag 

        Pasientinformasjon

        Pasientinformasjon til denne kuren fins i www.kreftlex.no

        Forberedelser

        EKG, røntgen toraks og måling av LVEF (venstre ventrikkels ejeksjonsfraksjon) ved MUGA scan eller ekkokardiografi før første kur.  Ved eventuell fortsatt behandling over kumulativ dose, skal LVEF måles før hver kur.

        Blodprøver før hver kur:

        • Hemoglobin
        • Nøytrofile
        • Trombocytter
        • S-kreatinin

        Kuren settes bare hvis:

        • Nøytrofile ≥ 1,5 x 109/L
        • Trombocytter ≥ 100.000 x 109/L

        Ved lavere verdier utsettes kuren inntil minsteverdier er oppnådd. Ved utsettelse i 14 dager eller mer grunnet nøytropeni kan man stimulere med G-CSF ved videre behandling. Ved kurutsettelse grunnet trombocytopeni reduseres karboplatindosen. Se dosereduksjonsskjema.

        Ved alvorlig trombocytopeni bør det vurderes å skifte karboplatin ut med cisplatin.

        Maksimal kumulativ dose av Caelyx®: Det eksisterer ingen fast maksimal kumulativ dose, men ved kumulative doser over 450 mg/m2 skal LVEF måles før hver kur.

         Dosereduksjon

         Dosetrinn -1 0
         Caelyx® 25 mg/m2 30 mg/m2
         Karboplatin (AUC)
         4 5

         Dosereduksjon ved:

         • Febril nøytropeni
         • Kurforlengelse mer enn 1 uke 

         Dosereduksjon ved nefrotoksisitet

         • GFR skal kalkuleres før hver kur. Ved økning av s-kreatinin med ≥ 25 % mistenkes eventuelt avløpshinder. Ta renografi med GFR.

         Dosereduksjon ved neuropati

         • Ved neuropati grad 2 reduseres 1 dosetrinn.

         Dosereduksjon ved gastrointestinal toksisitet

         • Mucositis med ulcerasjoner (grad 3): Reduser med 1 dosetrinn.

         Dosereduksjon ved ototoksitet

         • Klinisk hørseltap. Stopp karboplatinbehandling.

         Dosereduksjon ved annen toksisitet

         • Ved annen NCI CTC grad 3-toksisitet bortsett fra kvalme/oppkast, må videre behandling nøye vurderes.

         Caelyx® dosemodifikasjon

         HÅNDFLATE/FOTSÅLE-SYNDROM ( ERYTRODYSESTESI)

          

         Uke etter forrige Caelyx® dose

         Toksisk grad etter forrige Caelyx® dose

         Uke 4

         Uke 5

         Uke 6

         Mild erytem, hevelse, eller avskalling som ikke påvirker daglige aktiviteter.

         Fortsett med samme dose med mindre
         pasienten har erfart en tidligere grad 3 eller 4 hudtoksitet. I så fall vent en ekstra uke.

         Fortsett med samme dose med mindre
         pasienten har erfart en tidligere grad 3 eller 4 hudtoksitet. I så fall vent en ekstra uke.

         Reduser dosen med 25 %: Gå tilbake til 4-ukers intervall

         Erytem, avskalling, eller hevelse som påvirker, men ikke utelukker normal fysisk aktivitet; små blemmer eller sårdannelser mindre enn 2 cm i diameter.

         Utsett en uke

         Utsett ytterligere en uke

         Reduser dosen med 25 %: Gå tilbake til 4-ukers intervall

          Blemmer, sårdannelse, or hevelse som påvirker gange eller normale daglige aktiviteter; kan ikke bruke vanlige klær.

         Utsett en uke

         Utsett ytterligere en uke

         Seponer behandling

         Diffus eller lokal prosess som forårsaker infeksiøse komplikasjoner, sengeleie eller hospitalisering.

         Utsett  en uke

         Utsett ytterligere en uke

         Seponer behandling

          

          

         STOMATITT
          

         Uke etter forrige dose

         Toksisk grad

         Uke 4

         Uke 5

         Uke 6

         Smertefrie sår, erytem, eller mild ømhet.

         Fortsett med samme dose med mindre
         pasienten har erfart en tidligere grad 3 eller 4 stomatitt. I så fall vent en ekstra uke.

         Fortsett med samme dose med mindre
         pasienten har erfart en tidligere grad 3 eller 4 stomatitt. I så fall vent en ekstra uke.

         Reduser dosen med 25 %: Gå tilbake til 4-ukers intervall.

          Smertefullt erytem, ødem, eller sår, men kan spise.

         Utsett en uke

         Utsett ytterligere en uke

         Reduser dosen med 25 %: Gå tilbake til 4-ukers intervall eller  seponer behandling etter legens vurdering

         Smertefullt erytem, ødem, eller sår, men kan ikke spise.

         Utsett en uke

         Utsett ytterligere en uke

         Seponer behandling

         Krever parenteral eller enteral (sonde) ernæring.

         Utsett  en uke

         Utsett ytterligere en uke

         Seponer behandling

         Pasienter med svekket leverfunksjon

         Caelyx® farmakokinetikk undersøkt hos et lite antall pasienter med forhøyet total bilirubin, adskiller seg ikke fra pasienter med normal total bilirubin. Caelyx® dosen for pasienter med svekket leverfunksjon reduseres etter følgende retningslinjer:

         • Ved bilirubin mellom 1.2–3.0 mg/dl ved behandlingsstart, skal 1. dose reduseres med 25 %.
         • Ved bilirubin > 3.0 mg/dl, reduseres 1. dosen med 50 %.
         • Hvis pasienten tolererer 1. dose uten en økning i bilirubin eller leverenzymer, kan dosen for syklus 2 økes til det neste dosenivå, det vil si, hvis redusert med 25 % i den 1. dosen, øk til full dose for syklus 2.
         • Hvis redusert med 50 % for den 1. dosen, øk til 75 % av full dose for syklus 2. Dosen kan økes til full dose for følgende sykluser hvis pasienten tåler det.

         Caelyx® kan administeres til pasienter med levermetastaser som har forhøyet bilirubin og leverenzymer opp til 4 x den øvre grense. Før Caelyx® administrasjon, evalueres leverfunksjon med ALAT/ASAT, alkalisk fosfatase og bilirubin.

         Pasienter med svekket nyrefunksjon

         • Doksorubicin brytes ned i leveren og skilles ut via gallen. Dosemodifikasjon skal ikke være påkrevet.

         Eldre pasienter

         • Befolkningsbaserte analyser i alderen 21–75 år viser at Caelyx® farmakokinetikk stort sett er det samme uansett alder.

         Gjennomføring

         Kvalmeregime

         Medikament Dag 1 Dag 2 Dag 3
         Medrol® 32 mg
         32 mg
         32 mg
         Ondansetron 16 mg


          • Medrol® tablett gis på morgenen.
          • Ondansetron 16 mg tablett gis minst en time før kur settes.

          Hos diabetikere, pasienter med gastritt eller ulcus samt hos pasienter med bivirkninger til steroider kan man anvende Aloxi® dag 1 og unnlate Medrol® dag 2 og 3.

          Behovsmedisin ved senkvalme:

          • Afipran® 10 mg x 3-4
          • Haldol® 1 mg x 2
          • Stemetil® 20 mg initialt, etterfulgt av 10 mg 2 timer senere, deretter 5-10 mg x 2-3 daglig
          • Olanzapin 10 mg daglig

          Hydrering/sidedrypp

          • 500 ml Glukose 50 mg/ml

          Går parallelt med kuren. Trenger ikke gå inn i sin helhet.

          Kur

          Pasienten må overvåkes de første 15 minuttene av infusjonen ved hver kur med hensyn til ekstravasasjon og allergisk reaksjon.

          Medikament Dose
          Caelyx®  30 m/m2
          Karboplatin AUC=5
          • Caelyx® blandes ut i 250 ml Glukose 50 mg/ml
          • Infusjonstid: 60 minutter, 1. kur går over 120 minutter
          • Karboplatin blandes ut i 500 ml Glukose 50 mg/ml
          • Infusjonstid: 30 minutter
          • Kurens varighet: Cirka 180 minutter ved 1. kur, senere cirka 120 minutter.

          Oppfølging

          Bivirkninger

          • Benmargstoksisitet: Hyppigste bivirkning er benmargsdepresjon, især trombocytopeni. Pasientene bør instrueres i risikoen for nøytropen feber i intervallet mellom kurene og nødvendigheten av å oppsøke lege ved feber over 38,3°C målt rektalt eller over 38,0°C i mer enn en time.
          • Nefrotoksisitet: S-kreatinin måles før hver kur. Karboplatinbehandling kan forverre en i forveien bestående neuropati. Kvalme og oppkast kan forekomme.
          • Caelyx® er hjertetoksisk. Risikoen for hjertetoksitet er liten ved maks kumulativ dose 450 mg/m2. Bør ikke anvendes til pasienter med anamnese eller symptomer på hjertesykdom, som hjertesvikt eller koronarokklusjon innen det siste året. Ved fortsatt effekt kan behandling eventuelt fortsette etter kumulativ dose på 450 mg/m2, men det må tas MUGA før hver kur.
          • Caelyx® er vevstoksisk. Ved mistanke om ekstravasal injeksjon må infusjonen straks avbrytes og skifte til annen vene. 
          • Caelyx® gir håravfall hos 10 %.
          • Caelyx® elimineres via leveren. Ved s-bilirubin > 1,5 x øvre normalgrense, vil eliminasjonstiden forlenges og faren for toksisitet øke. Skifte til annen behandling må overveies.
          • Caelyx® gir hånd/fot-syndrom  (PPE) hos cirka 20–25 %.

          Hånd/fot-syndrom (PPE)

          Caelyx® kan gi noen et utslett i håndflater og fotsåler. Områder hvor huden utsettes for trykk/gnisninger er spesielt utsatt. Dette forsvinner av seg selv, vanligvis etter 1–2 uker. Det er svært viktig at neste kur ikke gis før symptomene har gitt seg. Symptomene kan være rødhet, ømhet/verking, hovenhet, flassing, eller små, hvite blemmer.

          Forholdsregler

          4–7 dager etter Caelyx®:

          • Sitt og ligg på myke flater.
          • Unngå hud mot hud.
          • Benytt pyjamas og plasser en pute mellom knærne under søvn.
          • Unngå aktiviteter der det er risiko for at hudflater gnis mot hverandre.
          • Hard trening skal unngås helt.
          • Unngå å gå mange/lange turer.
          • Bruk myke, løstsittende sko.
          • Unngå for mye varmt vann, som bad, boblebad, badstue og så videre. Dusj i lunket vann.
          • Bruk ikke stramtsittende bandasjering eller tape på huden.

          Fra 7 dager etter Caelyx® infusjon:

          • Etter 7 dager har toppnivået av Caelyx® i huden passert, og man trenger ikke lenger følge de ovennevnte forholdsregler.
          • Etter dette tidspunkt kan til og med varmt vann være til hjelp for å øke blodsirkulasjonen og lymfedrenasjen i huden. Dette bidrar også trolig til at legemiddelet fjernes fortere fra hudens overflate.

          Behandling av PPE

          Ved behov for behandling av utslett kan man forsøke med Betnovat® eller annen steroidkrem. 

          Karboplatin/docetaksel kur ved gynekologisk kreft

          Generelt

          Cellegiftene karboplatin og docetaksel er en kombinasjonskur som gis ved kreft i eggstokk/eggleder og kreft i bukhinne.

          Intervall mellom kurene

          • 3 uker
          • Neste kur starter dag 22

          Kurens varighet

          • 1 dag

          Kontraindikasjoner

          Ved påvirket leverfunksjon med s-bilirubin >2 x øvre normalgrense, bør docetaksel vanligvis seponeres grunnet økt risiko for toksisitet.

          Pasientinformasjon

          Pasientinformasjon til denne kuren fins i www.kreftlex.no

          Forberedelser

          EKG tas før 1. kur. Ved normal EKG er det ikke nødvendig med videre kontroll. 

          Blodprøver før hver kur:

          • Hemoglobin
          • Nøytrofile
          • Trombocytter
          • S-kreatinin
          • S-bilirubin

          Kuren settes bare hvis:

          • Nøytrofile ≥ 1,5 x 109/L
          • Trombocytter ≥ 100.000 x 109/L

          Ved lavere verdier utsettes kuren inntil minsteverdier er oppnådd.

          Dosereduksjon 

          Dosetrinn -2 -1 0
          Dosetaxel 60 mg/m2 60 mg/m2
          75 mg/m2
          Karboplatin (AUC)
          4 5 5

          Dosereduksjon basert på hematologisk toksisitet:

          • Karboplatin og dosetaksel er mer benmargstoksiske enn karboplatin og paklitaksel.

          Før neste kur

          Før neste kur settes må antall nøytrofile være minst 1,5 x 109/L og antall trombocytter 100 x 109/L. Ved lavere verdier utsettes kuren og blodprøver kontrolleres regelmessig (minst 1 gang pr uke).

          • Ved gjentatte syklusforlengelser (mer enn 1 gang) på grunn av nøytropeni, reduseres dosen med 1 trinn i følgende sykluser. Alternativt kan man gi G-CSF profylakse.
          • Ved gjentatte syklusforlengelser (mer enn 1 gang) på grunn av trombocytopeni uten nøytropeni, reduseres karboplatindosen til AUC=4 i følgende sykluser.
          • Ved  nøytropen feber reduseres dosen med ett dosetrinn i alle følgende sykluser. Alternativt kan man gi G-CSF profylakse.

          Ved bruk hos pasienter med residiv etter tidligere kjemoterapi vil benmargstoksisiteten ofte være et problem. Man bør vurdere bruk av annen kombinasjon, alternativt gi G-CSF profylakse.

          Dosereduksjon ved nefrotoksisitet

          • Økning av s-kreatinin med  ≥ 25 %.
          • Kalkuler GFR på nytt og juster dosen av karboplatin.
          • Ved fortsatt økning av s-kreatinin reduseres karboplatindosen til AUC = 4 i tillegg til rekalkulering av GFR. 

          Dosereduksjon ved gastrointestinal

          • Mucositis med ulcerasjoner (grad 3): Reduser med 1 dosetrinn.

          Dosereduksjon ved ototoksisitet

          • Klinisk hørseltap: Stopp karboplatinbehandling.

          Dosereduksjon ved annen toksisitet

          • Ved annen NCI CTC grad 3-toksisitet bortsett fra kvalme/oppkast: Behandlende lege vil enten redusere dosen av én eller flere cytostatika eller seponere behandlingen. 

          Gjennomføring

          Premedisinering/kvalmeregime

          Temperatur, puls og blodtrykk måles før premedikasjonen. Medrol® tabletter gis som premedikasjon kvelden før kur (dag -1)

          Medikament Dag -1  Dag 1 Dag 2 Dag 3
          Medrol®  32 mg
          32 mg x 2
          32 mg x 2
          32 mg x 2

          Hos diabetikere, pasienter med gastritt eller ulcus samt hos pasienter med bivirkninger til steroider kan man anvende Aloxi® dag 1 og unnlate Medrol® dag 2 og 3.

          Behovsmedisin ved senkvalme:

          • Afipran® 10 mg x 3-4
          • Haldol® 1 mg x 2
          • Stemetil® 20 mg initialt, etterfulgt av 10 mg 2 timer senere, deretter 5-10 mg x 2-3 daglig
          • Olanzapin 10 mg daglig

          Hydrering

          • 1000 ml NaCL 9 mg/ml. Hydreringen er et beredskapsdrypp og trenger ikke gå inn i sin helt.

          Kur

          Medikament Dose
          Docetaksel 75 mg/m2
          Karboplatin

          AUC=5

          Det brukes vanlig infusjonssett.

          • Docetaksel blandes ut i 250 ml NaCl 9 mg/ml.
          • Infusjonstid: 1 time.
          • Karboplatin blandes ut i 500 ml Glukose 50 mg/m.
          • Infusjonstid: 30 minutter. Starter når docetaksel har gått inn.

          Pasienten skal overvåkes første 1/2- time av infusjonen ved hver kur. Oksygen og akuttskrin skal være tilgjengelig under kuren. Temperatur måles ved oppstart av docetaksel. Samt 15 og 30 minutter etter oppstart.

          Oppfølging

          Bivirkninger

          • Kvalme og oppkast kan forekomme. 
          • Karboplatin og docetaksel er benmargstoksisk. Pasientene bør instrueres i risikoen for nøytropen feber i intervallet mellom kurene og nødvendigheten av å oppsøke lege ved feber over 38,3°C målt rektalt eller vedvarende temperatur på 38,0°C i mer enn en time.
          • Karboplatin og docetaksel kan forverre en i forveien bestående neuropati.
          • Nefrotoksisitet: S-kreatinin måles før hver kur.
          • Arthralgier/myalgier ses i lettere grad. Kan behandles med NSAIDs/analgetica.
          • Allergiske reaksjoner kan forekomme hos pasienter som har fått karboplatin tidligere. Risikoen øker med antall tidligere gitte kurer. Det er i høy grad kryssallergi med cisplatin, så det er mulig at pasienter som er allergiske mot karboplatin også er allergiske mot cisplatin.

          Karboplatin/epirubicin kur ved gynekologisk kreft

          Generelt

          Cellegiftene karboplatin og epirubicin er en kombinasjonskur som gis ved livmorkreft (endometriet).

          Intervall mellom kurene

          • 3 uker
          • Neste kur starter dag 22

          Kurens varighet

          • 1 dag

          Pasientinformasjon

          Pasientinformasjon til denne kuren fins i www.kreftlex.no

          Forberedelser

          EKG og røntgen toraks tas før første kur.

          Blodprøver før hver kur:

          • Hemoglobin
          • Nøytrofile
          • Trombocytter
          • S-kreatinin

          Kuren settes bare hvis:

          • Nøytrofile ≥ 1,5 x 109/L
          • Trombocytter ≥ 100.000 x 109/L

          Ved lavere verdier utsettes kuren inntil minsteverdier er nådd.

          Maksimal kumulativ dose for epirubicin

          • 950 mg/m2
          • Deretter må videre behandling med antracykliner opphøre.

          Dosereduksjon

          Dosetrinn - 2
          -1  0
          Epirubicin 60 mg/m2 60 mg/m2
          75mg/m2g
          Karboplatin (AUC)
          4 5 5

          Dosemodifikasjon basert på hematologisk toksisitet:

          • Febril nøytropeni (temperatur ≥ 38,3°C målt rektalt eller vedvarende temperatur på 38,0°C  i mer enn en time og granulocytter < 1,0 x 109/L).
          • Dosen reduseres i alle påfølgende sykluser eller det gis G-CSF støtte.

          Før neste kur

          Før neste kur settes, må antall nøytrofile være minst 1,5 x 109/L og antall trombocytter 100 x 109/L. Ved lavere verdier utsettes kuren og blodprøver kontrolleres regelmessig (minst 1 gang per uke).

          • Ved gjentatte syklusforlengelser (mer enn 1 gang) på grunn av nøytropeni, reduseres dosen med 1 trinn i påfølgende sykluser. Alternativet er G-CSF støtte.
          • Ved gjentatte syklusforlengelser (mer enn 1 gang) på grunn av trombocytopeni uten nøytropeni, reduseres karboplatindosen til AUC=4 i påfølgende sykluser.
          • Hematopoietiske vekstfaktorer kan brukes etter behandlende leges skjønn i stedet for dosereduksjon ved nøytropeni. Ved valget må man ta hensyn til formålet med behandlingen (palliativ/kurativ).

          Dosereduksjon ved nefrotoksisitet

          • Økning av s-kreatinin med ≥ 25 %.
          • Kalkuler GFR på nytt og juster dosen av karboplatin.
          • Ved fortsatt økning av s-kreatinin reduseres karboplatindosen til AUC=4. 

          Dosereduksjon ved gastrointestinal toksisitet

          • Mucositis med ulcerasjoner (grad 3): Reduser med 1 dosetrinn.

          Dosereduksjon ved ototoksisitet

          • Klinisk hørseltap: Stopp karboplatinbehandling.

          Dosereduksjon ved annen toksisitet

          • Ved annen NCI CTC grad 3-toksisitet bortsett fra kvalme/oppkast: Behandlende lege kan enten redusere dosen av én eller flere cytostatika eller seponere behandlingen.

          Gjennomføring

          Kvalmeregime

          Medikament Dag 1 Dag 2 Dag 3
          Medrol® 32 mg 32 mg 32 mg
           Ondansetron  16 mg
             
          • Medrol® gis på morgenen.
          • Ondansetron 16 mg tablett gis minst en time før kur.

          Hos diabetikere, pasienter med gastritt eller ulcus samt hos pasienter med bivirkninger til steroider kan man anvende Aloxi® dag 1 og unnlate Medrol® dag 2 og 3.

          Behovsmedisin ved senkvalme:

          • Afipran® 10 mg x 3-4
          • Haldol® 1 mg x 2
          • Stemetil® 20 mg initialt, etterfulgt av 10 mg 2 timer senere, deretter 5-10 mg x 2-3 daglig
          • Olanzapin 10 mg daglig

          Hydrering/sidedrypp

          • 1000 ml NaCl 9 mg/ml
          • Infusjonstid: 2 timer
          • Sidedryppet bør gå parallelt med epirubicin for å redusere  faren for at åren kontraherer. Denne hydreringen er ment som et beredskapsdrypp og trenger ikke gå inn i sin helhet når karboplatin har gått inn.

          Kur

          Pasienten skal overvåkes under hele infusjonen med hensyn til ekstravasjon. Bruk av infusjonspumpe er ikke tillatt på perifer vene.

          Medikament Dose
          Epirubicin 75 mg/m2
          Karboplatin AUC=5
          • Epirubicin blandes ut i 250 ml Glukose 50 mg/ml
          • Infusjonstid: 30 minutter.
          • Karboplatin blandes ut i 500 ml Glukose 50 mg/ml
          • Infusjonstid: 30 minutter. Starter når epirubicin har gått inn.

          Oppfølging

          Bivirkninger 

          • Karboplatin gir myelosuppresjon og trombocytopeni. Pasientene bør instrueres i risikoen for nøytropen feber i intervallet mellom kurene og nødvendigheten av å oppsøke lege ved feber over 38,3°C målt rektalt eller ved vedvarende temperatur på 38,0°C i mer enn en time.
          • Nefrotoksisitet: S-kreatinin måles før hver kur. 
          • Karboplatin behandling kan forverre en i forveien bestående neuropati.
          • Kvalme og oppkast kan forekomme. 
          • Epirubicin er hjertetoksisk. Risikoen for hjertetoksitet er liten ved maks kumulativ dose ≤  950 mg/m2. Bør ikke anvendes til pasienter med anamnese eller symptomer på hjertesykdom, som hjertesvikt eller coronaroklusjon innen det siste året.
          • Epirubicin er sterkt vevstoksisk. Ved mistanke om ekstravasal injeksjon må infusjonen straks avbrytes og kirurg tilkalles. Det må ikke injiseres mer væske gjennom venflonen, som skal bli liggende. Sidedryppet bør gå parallelt med epirubicin for å redusere faren for at åren kontraherer.
          • Epirubicin gir håravfall. Pasenten kan tilbys ishette, men ved høye doser, kan man ikke forvente at ishette vil ha noen større effekt.
          • Epirubicin elimineres via leveren. S-bilirubin måles derfor før hver kur, og annen behandling bør overveies ved s-bilirubin.
          • Allergiske reaksjoner mot karboplatin kan forekomme hos pasienter som har fått karboplatin tidligere. Risikoen øker med antall tidligere gitte kurer. Det er i høy grad kryssallergi med cisplatin, så det er mulig at pasienter som er allergiske mot karboplatin også er allergiske mot cisplatin.

          Karboplatin/etoposid 3-dagers kur ved gynekologisk kreft

          Generelt

          Karboplatin og etoposid er en kombinasjonskur som gis ved småcellet tumor i livmorhals. Kuren gis i de tilfeller hvor cisplatin ikke lenger kan anvendes.

          Intervall mellom kurene

          • 3 uker
          • Neste kur starter dag 22

          Kurens varighet

          • 3 dager 

          Forberedelser

          Blodprøver før hver kur:

          • Hemoglobin
          • Nøytrofile
          • Trombocytter
          • S-kreatinin
          • S-magnesium

          Kuren settes bare hvis:

          • Nøytrofile ≥ 1,5 x 109/L
          • Trombocytter ≥ 100.000 x109/L

          Ved lavere verdier utsettes kuren inntil minsteverdier er oppnådd eller kuren settes med bruk av G-CFS support.

          Dosereduksjon

          Det er viktig å unngå dosereduksjoner.

           Gjennomføring

           Kvalmeregime

           Medikament Dag 1 Dag 2 Dag 3
           Medrol® 32 mg 32 mg 32 mg
           Ondansetron 16 mg
           0
           0
           • Medrol® tablett gis på morgenen.
           • Ondansetron 16 mg tablett gis minst en time før kur.

           Hos diabetikere, pasienter med gastritt eller ulcus samt hos pasienter med bivirkninger til steroider kan man anvende Aloxi® dag 1 og unnlate Medrol® dag 2 og 3.

           Behovsmedisin ved senkvalme:

           • Afipran® 10 mg x 3-4
           • Haldol® 1 mg x 2
           • Stemetil® 20 mg initialt, etterfulgt av 10 mg 2 timer senere, deretter 5-10 mg x 2-3 daglig.
           • Olanzapin 10 mg daglig i 1-4 dager.

           Prehydrering

           • 500 ml NaCl 9 mg/ml går som sidedrypp

           Kur

           Medikament Dag 1 Dag 2 Dag 3
           Etoposid 100 mg/m2 100 mg/m2 100 mg/m2
           Karboplatin AUC=5

           • Etoposid blandes ut i 500 ml NaCl 9 mg/ml
           • Infusjonstid: 30 minutter
           • Karboplatin blandes ut i 500 ml Glukose 9 mg/ml
           • Infusjonstid: 30 minutter

           Etoposid dag 3 kan gis som tablett i dose 100 mg x 2 som kan tas hjemme.

           Oppfølging

           Bivirkninger

           • Karboplatin gir myelosuppresjon og trombocytopeni. Pasientene bør instrueres i risikoen for nøytropen feber i intervallet mellom kurene og nødvendigheten av å oppsøke lege ved feber over 38,3°C målt rektalt eller ved vedvarende temperatur på 38,0°C i mer enn en time.
           • Nefrotoksisitet: S-kreatinin måles før hver kur.
           • Karboplatin behandling kan forverre en i forveien bestående neuropati.
           • Kvalme og oppkast kan forekomme.
           • Etoposid er myelotoksisk. Ved høy dosering er det betydelig risiko for nøytropeni og derav følgende risiko for sepsis. Pasientene må ha muntlig og skriftlig informasjon om dette. Pasientene bør instrueres i risikoen for nøytropen feber i intervallet mellom kurene og nødvendigheten av å oppsøke lege ved feber over 38,3°C målt rektalt eller vedvarende temperatur på 38,0°C i mer enn en time.
           • Etoposid gir håravfall.
           • Allergiske reaksjoner mot karboplatin kan forekomme hos pasienter som har fått karboplatin tidligere. Risikoen øker med antall tidligere gitte kurer. Det er i høy grad kryssallergi med cisplatin, så det er mulig at pasienter som er allergiske mot karboplatin også er allergiske mot cisplatin.

           Karboplatin/gemcitabin kur ved gynekologisk kreft

           Generelt

           Cellegiftene karboplatin og gemcitabin er en kombinasjonskur som gis ved platinasensitive tilbakefall av kreft i eggstokk/eggleder og kreft i bukhinne.

           Intervall mellom kurene

           • 3 uker
           • Neste kur starter dag 22

           Kurens varighet

           • 2 dager (dag 1 og dag 8)

           Pasientinformasjon

           Pasientinformasjon til denne kuren fins i www.kreftlex.no

           Forberedelser

           Blodprøver før hver kur:

           • Hemoglobin
           • Nøytrofile
           • Trombocytter
           • S-kreatinin

           Kuren settes bare hvis:

           • Nøytrofile ≥ 1,5 x 109/L
           • Trombocytter ≥ 100.000 x 109/L

           Ved lavere verdier utsettes kuren inntil minsteverdier er oppnådd.

           Gemcitabin dag 8 gis bare hvis nøytrofile er 1,0 x 10 9 /L og trombocytter  ≥ 100.000 x 109/L. Ved lave tall på dag 8 unnlates gemcitabin i aktuelle syklus. Det prøves på nytt i den følgende syklus med redusert dose gemcitabine. Er tallene da også for lave gis gemcitabin ikke på dag 8 i følgende sykluser.

           Dosereduksjon

           Dosetrinn -2 -1 0
           Gemcitabin 600 mg/m2 600 mg/m2 800 mg/m2
           Karboplatin (AUC)
           4 5 5

           Dosemodifikasjon basert på hematologisk toksisitet:

           • Febril nøytropeni (temperatur 38,3°C rektalt eller vedvarende temperatur på 38,0°C i mer enn en time og nøytrofile < 1,0 x 109/L)
           • Dosen reduseres i alle følgende sykluser. Alternativt kan det gis G-CSF støtte.

           Før neste kur

           Før neste kur settes må antall nøytrofile være minst 1,5 x 109/L og antall trombocytter 100 x 109/L. Ved lavere verdier utsettes kuren og blodprøver kontrolleres regelmessig (minst 1 gang pr uke).

           • Ved gjentatte syklusforlengelser (mer enn 1 uke mer enn 1 gang) på grunn av nøytropeni, reduseres dosen med 1 trinn i følgende sykluser eller det gis G-CSF støtte.
           • Ved gjentatte syklusforlengelser (mer enn 1 uke mer enn 1 gang) på grunn av trombocytopeni uten nøytropeni, reduseres karboplatindosen til AUC=4 i følgende sykluser.
           • Ved alvorlig trombocytopeni (verdier under 25) bør man nøye overveie å skifte til cisplatin i stedet for karboplatin.

           Bruk av hematopoietiske vekstfaktorer kan brukes etter behandlende leges skjønn.

           Dosereduksjon ved nefrotoksisitet

           • Økning av s-kreatinin med ≥ 25 %.
           • Kalkuler GFR på nytt og juster dosen av karboplatin.
           • Ved fortsatt økning av s-kreatinin reduseres karboplatindosen til AUC=4.  

           Dosereduksjon ved gastrointestinal toksisitet

           • Mucositis med ulcerasjoner (grad 3): Reduser med 1 dosetrinn.

           Dosereduksjon ved ototoksisitet

           • Klinisk hørseltap: Stopp karboplatinbehandling.

           Dosereduksjon ved annen toksisitet

           • Ved annen NCI CTC grad 3-toksisitet bortsett fra kvalme/oppkast: Behandlende lege vil enten redusere dosen av en eller flere cytostatika eller seponere behandlingen.

           Gjennomføring

           Kvalmeregime

           Medikament Dag 1 Dag 2 Dag 3
           Medrol® 32 mg
           32 mg
           32 mg
           Ondansetron 16 mg
           0 0
            • Medrol® tablett gis på morgenen.
            • Ondansetron 16 mg tablett gis minst 1 time før kur.

            Hos diabetikere, pasienter med gastritt eller ulcus samt hos pasienter med bivirkninger til steroider kan man anvende Aloxi® dag 1 og unnlate Medrol® dag 2 og 3.

            Behovsmedisin ved senkvalme:

            • Aifpran® 10 mg x 3-4
            • Haldol® 1 mg x 2
            • Stemetil® 20 mg initialt, etterfulgt av 10 mg 2 timer senere, deretter 5-10 mg x 2-3 daglig
            • Olanzapin 10 mg daglig

            Hydrering

            • 500 ml NaCl  9 mg/ml

            Hydreringen brukes til venflonsjekk, til skylling av infusjonssettet mellom cytostatika og som beredskapsdrypp ved karboplatin infusjonen. Hydreringen trenger ikke gå inn i sin helhet.

            Kur

            Medikament Dag 1 Dag 8
            Gemcitabin 800 mg/m2
             800 mg/m2
            Karboplatin AUC=5
            0

            • Gemcitabin blandes ut i 250 ml NaCl 9 mg/ml
            • Infusjonstid: 30 minutter
            • Karboplatin blandes ut i 500 ml Glukose 50 mg/ml
            • Infusjonstid: 30 minutter

            Oppfølging

            Bivirkninger

            • Karboplatin og gemcitabin gir myelosuppresjon og trombocytopeni. Pasientene bør instrueres i risikoen for nøytropen feber i intervallet mellom kurene og nødvendigheten av å oppsøke lege ved feber over 38,3°C målt rektalt eller vedvarende temperatur på 38,0°C i mer enn en time.
            • Karboplatinbehandling kan forverre en i forveien bestående neuropati.
            • Nefrotoksisitet: Mål s-kreatinin før hver kur.
            • Gemcitabin kan gi en feberreaksjon under og etter kuren.
            • Hodepine og influensalignende symptomer kan forekomme.
            • Allergiske reaksjoner mot karboplatin kan forekomme hos pasienter som har fått karboplatin tidligere. Risikoen øker med antall tidligere gitte kurer. Det er i høy grad kryssallergi med cisplatin.

            Karboplatin/paklitaksel kur ved gynekologisk kreft

            Generelt

            Cellegiftene karboplatin og paklitaksel er en kombinasjonskur som gis ved kreft i eggstokk/eggledere, kreft i bukhinne, kreft i livmor og ved karsinosarkom.

            Intervall mellom kurene

            • 3 uker
            • Neste kur starter dag 22

            Kurens varighet

            • 1 dag

            Pasientinformasjon

            Pasientinformasjon til denne kuren fins i www.kreftlex.no

            Forberedelser

            EKG tas før 1. kur. Ved normal EKG er det ikke nødvendig med videre kontroll.

            Blodprøver før hver kur:

            • Hemoglobin
            • Nøytrofile
            • Trombocytter
            • S-kreatinin
            • S-magnesium
            • S-bilirubin

            Kuren settes bare hvis:

            • Nøytrofile ≥ 1,5 x 109/L
            • Trombocytter ≥ 100.000 x109/L

            Ved lavere verdier utsettes kuren inntil minsteverdier er oppnådd.

            Dosereduksjon

            Dosetrinn -2 -1 0
            Paklitaksel

            150 mg/m2

            150 mg/m2

            175 mg/m2

            Karboplatin (AUC)
            4 5 5

            Dosereduksjoner basert på hematologisk toksisitet:

            • Febril nøytropeni (temperatur ≥ 38,3 °C målt rektalt eller vedvarende temperatur på 38,0°C i mer enn en time og nøytrofile < 1,0 x 109/L)
            • Dosen reduseres i alle følgende sykluser.
            • Alternativt gis G-CSF profylakse.

            Før neste kur

            Før neste kur settes må antall nøytrofile være minst 1,5 x 109/L og antall trombocytter 100 x 109/L. Ved lavere verdier utsettes kuren og blodprøver kontrolleres regelmessig (minst 1 gang per uke). Ved gjentatte syklusforlengelser (mer enn 1 gang) på grunn av:

            • Nøytropeni, reduseres dosen med 1 trinn i følgende sykluser. Alternativ kan det gis G-CSF profylakse.
            • Trombocytopeni uten neutropeni, reduseres karboplatindosen til AUC=4 i følgende sykluser.

            Dosereduksjon ved nefrotoksisitet

            • Økning av s-kreatinin med ≥ 25 %.
            • Kalkuler GFR på nytt, juster dosen av karboplatin og kontroller for eventuelt avløpshinder.

            Dosereduksjon ved neuropati

            Ved plagsom neuropati (grad 2):

            • Ved 1. linjes behandling skiftes paklitaxel ut med docetaksel.
            •  Ved residiv behandling skiftes paklitaxel ut med Caelyx® eller gemcitabine.

            Dosereduksjon ved gastrointestinal

            • Mucositis med ulcerasjoner (grad 3): Reduser med 1 dosetrinn.  

            Dosereduksjon ved ototoksisitet

            • Klinisk hørseltap: Stopp karboplatinbehandling.  

            Dosereduksjon ved annen toksisitet

            • Ved annen NCI CTC grad 3-toksisitet bortsett fra kvalme/oppkast: Behandlende lege vil enten redusere dosen av en eller flere cytostatika eller seponere behandlingen.

            Gjennomføring

            Premedisinering

            • Medrol® 96 mg tablett kvelden før samt på morgenen kurdagen.
            • Cetirizin 10 mg tablett tas 1 time før kur.
            • Zantac® (ranitidin) 150 mg tablett tas 1 time før kur.

            Kvalmeregime

            Medikament Dag 1 Dag 2 Dag 3
            Ondansetron
            16 mg 0
            0
            Medrol®
            0
            32 mg
            32 mg

            Kuren er moderat emetogent.

            • Ondansetron 16 mg tablett gis minst 1 time før kur.
            • Medrol® tablett gis på morgenen.

            Hos diabetikere, pasienter med gastritt eller ulcus samt hos pasienter med bivirkninger til steroider kan man anvende Aloxi® dag 1 og unnlate Medrol® dag 2 og 3.

            Behovsmedisin ved senkvalme:

            • Afipran® 10 mg x 3-4
            • Haldol®1 mg x 2
            • Stemetil® 20 mg initialt, etterfulgt av 10 mg 2 timer senere, deretter 5-10 mg x 2-3 daglig
            • Olanzapin10 mg daglig

            Hydrering/sidedrypp

            • 1000 ml NaCl  9 mg/ml
            • Infusjonstid: 4 timer

            Gis parallelt med paklitaksel og karboplatin, er et beredskapsdrypp og trenger ikke gå inn i sin helhet.

            Kur

            Det skal brukes spesielle PVC-frie infusjonssett samt mikrofilter. Temperatur, puls og blodtrykk måles før premedikasjonen, ved oppstart av paklitaksel samt 15 og 30 minutter etter start av paklitaksel.

            Medikament Dose
            Paklitaksel 175 mg/m2
            Karboplatin AUC=5
            • Paklitaksel blandes ut i 500 ml NaCl 9 mg/ml.
            • Infusjonen startes på 20 ml/time. Etter 10 minutter økes til vanlig hastighet.
            • Infusjonstid: 3 timer.
            • Karboplatin blandes ut i 500 ml Glukose 50 mg/ml
            • Infusjonstid: 30 minutter. Starter når paklitaksel har gått inn.

            Pasienten skal overvåkes av to sykepleiere første 15 minutter etter oppstart av paklitaksel og deretter av en sykepleier inntil det har gått i alt 30 minutter.

            Oksygen og akuttskrin skal være tilgjengelig under kuren på grunn av hypersensitivitetsreaksjoner. Merk: Eventuell allergisk reaksjon ved karboplatin i residivsituasjon.  Ved allergisk reaksjon/anafylaksi følges prosedyre for dette. Ved anafylaksi opphører all videre behandling med paklitaxel. Ved lettere allergiske reaksjoner kan man anvende hypersensibilitetsskjema med langsom oppstart.

            Oppfølging

            Bivirkninger

            • Arthralgier/myalgier ses ofte i lettere grad. Kan behandles med NSAIDs/analgetica.
            • Kardiotoksisitet: Alvorlige ledningsforstyrrelser i hjertet er rapportert sjeldent ved behandling med paklitaksel i monoterapi. Hvis pasienten utvikler betydelige ledningsforstyrrelser under paklitakseladministrasjon, bør egnet behandling innledes. Kontinuerlig hjerteovervåkning bør gjennomføres under påfølgende paklitakselbehandling. Hypotensjon, hypertensjon og bradykardi har vært observert under behandling med paklitaksel; pasientene er vanligvis asymptomatiske og trenger som regel ikke behandling for dette. Det anbefales hyppig overvåking av vitale funksjoner, spesielt under den første timen med paklitakselinfusjon. Alvorlige kardiovaskulære hendelser har vært observert oftere hos pasienter med ikke-småcellet lungekreft enn hos pasienter med brystkreft eller ovarialkreft.
            • Allergi: Hos pasienter med lettere allergiske reaksjoner mot paclitaksel kan man skifte til hypersensitivitetsregime. Ved uttalte allergiske reaksjoner skiftes det til behandling med docetaksel eller annen relevant cytostatikum. Ved lettere allergisk reaksjon på karboplatin kan man forsøke cisplatin hypersensitivitetsregime. Ved anafylaksi opphører videre behandling med platinoler. Risikoen for allergisk reaksjon mot karboplatin øker med antall kurer. Ved residiv behandling i Calypso studien var hyppigheten 15%.
            • Myelotoksisitet: Paklitaksel er benmargstoksisk. Pasienten må ha muntlig og skriftlig informasjon om risikoen for nøytropen feber i intervallet mellom kurene, samt få informasjon om forholdsregler ved feber under behandling. Levertoksisitet: Paklitaksel elimineres via leveren, derfor øker toksisiteten ved nedsatt leverfunksjon.
            • Ved påvirket leverfunksjon med s-bilirubin eller transaminaser > 2 x øvre normalgrense bør skifte til annen behandling overveies.
            • Alopeci: Paklitaksel gir totalt hårtap.

            Metotreksat kur lavdose ved gynekologisk kreft

            Generelt

            Metotreksat lavdosekur gis ved lavrisiko trofoblasttumor.

            Kurens varighet

            • 4 dager

            Intervall mellom kurene

            • Ny kur startes på dag 12

            Det gis 2 kurer etter at hCG er normalisert.

            Pasientinformasjon

            Pasientinformasjon til denne kuren fins i www.kreftlex.no

            Forberedelser

            Blodprøver før hver kur:

            • Hemoglobin
            • Nøytrofile
            • Trombocytter
            • hCG

            Kuren gis hvis:

            • Nøytrofile ≥ 1,5 x 109/L
            • Trombocytter ≥ 100.000 x 109/L  

            Før neste kur

            Før neste kur settes bør granulocyttallet være 1,5 x 109/L, men ved lavere verdier kan kuren gis med bruk av G-CSF støtte. 

            Trombocyttallet bør være 100.000 x 109/L.

            Gjennomføring

            Kur

            Medikament Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4
            Metotreksat 25 mg
            25 mg
            25 mg 25 mg

           • Metotreksat settes intramuskulært- Spesielle tiltak: hCG tas på dag 1.
           • Leucovorin 15 mg (Kalsiumfolinat®) gis per os 8 og 14 timer etter siste metotreksat sprøyte. Hvis pasienten ikke klarer å ta tablett, gis samme dose intravenøst eller intramuskulært.
           • Oppfølging

            Bivirkninger

            • Metotreksat kan være nyretoksisk og levertoksisk.
            • Benmargstoksisiteten er lav. Det er viktig å holde kurintervallet.
            • Mucositt forekommer ofte. Det er derfor viktig med god munnhygiene. Munnskyllinger (leucovorin/düsseldorfblanding), eventuelt Decadron 4 mg tablett i 30 ml NaCl 9 mg/ml til munnskyllinger, eventuelt anti-sopp behandling).
            • Moderat alopeci er vanlig.

            Paklitaksel kur hver 3. uke ved gynekologisk kreft

            Generelt

            Paklitakselkur hver 3. uke gis ved kreft i eggstokk/eggleder, kreft i bukhinne og livmorkreft (endometriekreft).

            Intervall mellom kurene

            • 3 uker. Neste kur starter dag 22.

            Kurens varighet

            • 3 timer

            Kontraindikasjon

            Allergi mot paklitaksel eller andre legemidler oppløst i cremophor EL.

            Ved påvirket leverfunksjon med s-bilirubin eller transaminaser > 2 x øvre normalgrense bør skifte til annen behandling overveies.

            Forberedelser

            EKG tas før første kur. Ved normal EKG er det ikke nødvendig med videre kontroll.

            Blodprøver før hver kur:

            • Hemoglobin
            • Nøytrofile
            • Trombocytter
            • S-bilirubin

            Kuren settes bare ved:

            • Nøytrofile ≥ 1.5 x 109/L og trombocytter ≥ 100 000 x 109/L. Ved lavere verdier utsettes kuren inntil minsteverdiene er oppnådd.

            Dosereduksjon

            Dosereduksjon ved nøytropeni

            Pakllitaksel reduseres til 150 mg/m² ved febril nøytropeni (temperatur ≥ 38,3°C rektalt eller vedvarende temperatur på 38,0°C i mer enn en time og nøytrofile < 1,0 x 109/L). Dosen reduseres i alle følgende cykli. Alternativt kan G-CSF støtte vurderes.

            Dosereduksjon ved neuropati

            Ved plagsom neuropati (grad 2): Ved residiv behandling skiftes paklitaxel ut med Caelyx® eller gemcitabine.

            Dosereduksjon ved gastrointestinal toksisitet

            Mucositis med ulcerasjoner (grad 3): Reduser med 1 dosetrinn.

            Dosereduksjon ved annen toksisitet

            Ved annen NCI CTC grad 3-toksisitet bortsett fra kvalme/oppkast: Behandlende lege vil enten redusere dosen av en eller flere cytostatika eller seponere behandlingen.

            Gjennomføring

            Premedisinering

            Temperatur, blodtrykk og puls måles før premedikasjon settes. 

            • Medrol® 96 mg tablett tas kvelden før samt på morgenen kurdagen.
            • Cetirizin 10 mg tablett tas 1 time før kur.
            • Zantac® (ranitidin) 150 mg tas 1 time før kur.

            Kvalmeregime

            Paklitaksel er svakt emetogent. Kvalme er vanligvis ikke et problem ved paklitaksel gitt alene. Ved senkvalme skiftes ondansetron ut med Aloxi® ved neste kur.

            • Ondansetron 16 mg tablett gis minst 1 time før kur.

            Behovsmedisin ved senkvalme:

            • Afipran® 10 mg x 3-4
            • Haldol® 1 mg x 2
            • Stemetil® 20 mg initialt, etterfulgt av 10 mg 2 timer senere, deretter 5-10 mg x 2-3 daglig.

            Hydrering/sidedrypp

            • 1000 ml NaCl 9 mg/ml
            • Infusjonstid: 4 timer

            Gis parallelt med paklitaksel og er et beredskapsdrypp. Trenger ikke gå inn i sin helhet.

            Kur

            Det skal brukes spesielle PVC-frie infusjonssett samt mikrofilter. Puls og blodtrykk måles ved oppstart av paklitaksel samt 15 og 30 minutter etter start av kuren.

            Medikament Dose
            Paklitaksel 175 mg/ml2
            • Paklitaksel blandes ut i 500 ml NaCl 9 mg/ml. Kuren startes på 20 ml/time. Etter 10 minutter økes til vanlig hastighet.
            • Infusjonstid: 3 timer.

            Pasienten skal overvåkes av to sykepleiere første 15 minutter etter oppstart av paklitaksel og deretter av en sykepleier inntil det har gått i alt 30 minutter.
            Oksygen og akuttskrin skal være tilgjengelig under kur på grunn av eventuell hypersensitivitetsreaksjon.

            Ved lettere allergiske reaksjoner kan man anvende hypersensibilitetsskjema med langsom oppstart. Ved allergisk reaksjon/anafylaksi følges prosedyre for dette.Ved anafylaktisk reaksjon opphører videre behandling med paklitaksel.

            Merk: Eventuell allergisk reaksjon ved karboplatin i residivsituasjon.

            Oppfølging

            Bivirkninger

            • Ved nevropati grad 2 vurderes skifte til docetaxel. Videre behandling med paklitaksel opphører. For pasienter i studier henvises til studieprotokollen.
            • Arthralgier/myalgier ses ofte i lettere grad. Kan behandles med NSAIDs/analgetica.
            • Kardiotoksisitet: Alvorlige ledningsforstyrrelser i hjertet er rapportert sjeldent ved behandling med paklitaksel i monoterapi. Hvis pasienten utvikler betydelige ledningsforstyrrelser under paklitaxel administrasjon, bør egnet behandling innledes. Kontinuerlig hjerteovervåkning bør gjennomføres under påfølgende paklitaksel behandling.
            • Hypotensjon, hypertensjon og bradykardi har vært observert under behandling med paklitaksel: pasientene er vanligvis asymptomatiske og trenger som regel ikke behandling for dette. Det anbefales hyppig overvåking av vitale funksjoner, spesielt under den første timen med paklitakselinfusjon. Alvorlige kardiovaskulære hendelser har vært observert oftere hos pasienter med ikke-småcellet lungekreft enn hos pasienter med brystkreft eller ovarialkreft.
            • Paklitaksel er benmargstoksisk. Pasienten må ha muntlig og skriftlig informasjon om risikoen for nøytropen feber i intervallet mellom kurene, samt få informasjon om forholdsregler ved feber under behandling.
            • Paklitaksel elimineres via leveren, derfor øker toksisiteten ved nedsatt leverfunksjon.
            • Paklitaksel gir totalt hårtap.

            Paklitaksel/topotekan kur ved gynekologisk kreft

            Generelt

            Paklitaksel og topotekan er en kombinasjonskur som kan gis ved kreft i livmorhals til pasienter som ikke kan få behandling med cisplatin eller karboplatin.

            Intervall mellom kurene

            • 3 uker. Neste kur starter dag 22.

            Kurens varighet

            • 3 dager

            Kontraindikasjon

            Allergi mot paklitaksel eller andre legemidler oppløst i chremophor EL.

            Paklitaksel elimineres via leveren. Derfor øker toksisiteten ved nedsatt leverfunksjon. Ved påvirket leverfunksjon med s-bilirubin >2 x øvre normalgrense bør paklitaksel vanligvis seponeres grunnet økt risiko for toksisitet.

            Pasientinformasjon

            Pasientinformasjon til denne kuren fins i www.kreftlex.no

            Forberedelser

            EKG tas før første kur. Ved normal EKG er det ikke nødvendig med videre kontroll.

            Blodprøver før hver kur:

            • Hemoglobin
            • Leukocytter
            • Nøytrofile
            • Trombocytter
            • S-Bilirubin

            Kuren settes bare hvis:

            • Nøytrofile ≥ 1,5 x 109/L
            • Trombocytter ≥ 100 000 x 109/L

            Ved lavere verdier utsettes kuren inntil minsteverdiene er oppnådd.

            Dosereduksjon

            Dosemodifikasjoner basert på hematologisk toksisitet.

            Febril nøytropeni (temperatur ≥ 38,3°C målt rektalt eller vedvarende temperatur på 38,0°C i mer enn en time og nøytrofile < 1,0 x 109/L). Det gis G-CSF profylakse ved alle senere kurer.

            Før neste kur må antall nøytrofile være minimum 1,5 x 109/L og trombocytter 100 x 109/L. Ved lavere verdier utsettes kuren og blodprøver kontrolleres regelmessig (minst 1 gang per uke). Ved gjentatte syklusforlengelser (mer enn 1 gang) på grunn av nøytropeni gis G-CSF profylakse. Ved bruk av G-CSF profylakse kan neste kur settes ved nøytrofile > 1,0 x 109/L.

            Hematopoietiske vekstfaktorer kan brukes etter vurdering av behandlende lege.

            Nefrotoksisitet

            • Paklitaksel/topotekankuren er ikke nefrotoksisk.

            Nevropati

            • Ved nevropati grad 2 reduseres paklitakseldosen til 135 mg/m².
            • Ved annen NCI CTC grad 3 toksisitet bortsett fra kvalme/oppkast må videre behandling vurderes av lege med god kunnskap i kjemoterapi.

            Gjennomføring

            Temperatur, blodtrykk og puls måles før oppstart av kur.

            Kvalmeregime

            Behandlingen er lite kvalmefremmende.

            Medikament Dag -1 Dag 1
            Odansetron
            0
            16 mg
            Medrol®
            96 mg
            96 mg

            Ved senkvalme skiftes Odansetron ut med Aloxi® ved neste kur.

            • Ondansetron 16 mg tablett gis minst 1 time før kur.
            • Medrol® tablett gis på morgenen.

            Behovsmedisin ved senkvalme:

            • Afipran® 10 mg tablett x 3-4
            • Haldol® 1 mg tablett x 2
            • Stemetil® 20 mg tablett initialt, etterfulgt av 10 mg 2 timer senere, deretter 5-10 mg x 2-3 daglig.

            Hydrering/sidedrypp

            • 1000 ml NaCl 9 mg/ml går som sidedrypp under kuren dag 1.
            • Dag 2 og 3 gis 500 ml NaCl 9 mg/ml.

            Kur

             Medikament Dag 1
             Dag 2
             Dag 3
             Paklitaksel
             175mg/m²
             0
              0
             Topotekan
             0,75 mg/m²

             0,75 mg/m²

              0,75 mg/m2
             • Paklitaksel blandes i 500 ml NaCl 9 mg/ml
             • Infusjonstid: 3 timer
             • Topetekan blandes i100 ml NaCl 9 mg/ml
             • Infusjonstid: 30 minutter

             Pasienten skal overvåkes av to sykepleiere første 15 minutter etter oppstart av paklitaksel og deretter av en sykepleier inntil det har gått i alt 30 minutter.

             Oksygen og akuttskrin skal være tilgjengelig under kuren på grunn av eventuelle hypersensitivitetsreaksjoner. Hos pasienter med lettere allergiske reaksjoner mot paklitaksel kan man skifte til hypersensitivitetsregime. Ved uttalte allergiske reaksjoner skiftes det til behandling med docetaksel eller annen relevant cytostatikum. Ved allergisk reaksjon/anafylaksi følges prosedyre for dette. Ved anafylaktisk reaksjon opphører videre behandling med paklitaksel.

             Oppfølging

             Bivirkninger

             • Paklitaksel kan gi: perifer nevropati, kardiotoksitet og hypersensitivitetsreaksjoner

             • Arthralgier/myalgier ses ofte i lettere grad, og kan behandles med NSAIDs/analgetica.
             • Mucositt forekommer ofte. Munnskylling med leucovorin/Düsseldorfblanding, decadron 4 mg tablett i 30 ml NaCl 9 mg/ml eller anti-sopp behandling anbefales.

             • Paklitaksel og topotekan kan være benmargstoksiske. Pasientene skal informeres i risikoen for nøytropen feber i intervallet mellom kurene og nødvendigheten av å oppsøke lege ved feber over 38,3°C målt rektalt eller vedvarende temperatur på 38,0°C i mer enn 1 time.

             Paklitaksel kur ukentlig ved gynekologisk kreft

             Generelt

             Paklitaksel ukentlig kan gis ved kreft i eggstokk/eggleder, kreft i bukhinne, livmorhalskreft og livmorkreft.

             Intervall mellom kurene

             • 7 dager
             • Det kan legges inn 1 ukes pause hver 4. uke

             Kurens varighet

             • 1 dag

             Kontraindikasjoner

             Allergi mot paklitaksel eller andre legemidler oppløst i cremophor EL.

             Ved påvirket leverfunksjon med s-bilirubin eller transaminaser > 2 x øvre normalgrense bør skifte til annen  behandling overveies.

             Pasientinformasjon

             Pasientinformasjon til denne kuren fins i www.kreftlex.no

             Forberedelser

             Det tas EKG før første kur. Ved normal EKG er det ikke nødvendig med videre kontroll.

             Blodprøver før hver kur:

             • Hemoglobin
             • Nøytrofile
             • Trombocytter
             • S-bilirubin (tas ved evaluering, hver 8. kur)

             Kuren settes bare hvis:

             • Nøytrofile ≥ 1,0 x 109/L
             • Trombocytter ≥ 100.000 x 109/L

             Ved lavere verdier utsettes kuren inntil minsteverdier er oppnådd.

             Dosereduksjon

             Standard dose: 80 mg/m2

             Ved syklusforlengelse på grunn av nøytropeni eller trombocytopeni reduseres dosen med 10 mg/m2.

             • Første reduksjon: 70 mg/m2
             • Andre reduksjon: 60 mg/m2
             • Ved neurologisk toksisitetgrad 2, bør det overveies å skifte til mindre neurotoksisk behandling.
             • Ved neurologisk toksisitetgrad 3–4, det vil si intolerable parestesier, markant motorisk bortfall eller paralyse, avbrytes behandlingen med paklitaksel.

             Gjennomføring

             Temperatur, puls og blodtrykk måles før premedikasjonen settes.

             Premedisinering

             • På morgenen før kur tas Medrol® 32 mg tablett ved kur 1 og 2, 16 mg ved kur  3 og 4, deretter ingen.
             • Cetiricin 10 mg tablett senest 1 time før kur.
             • Ranitidin 150 mg tablett senest 1 time før kur.

             Hydrering/sidedrypp

             • 500 ml NaCl 9 mg/ml.
             • Infusjonstid: 1,5–2 timer, gis parallelt med paklitaksel. Dette er ment som et beredskapsdrypp. Trenger ikke gå inn i sin helhet når paklitaksel er ferdig. 

             Kvalmeregime

             Kvalme er sjelden et problem ved paklitaksel singel kur.      

             • Ondansetron 16 mg tablett gis minst en time før kur.

             Kur

             Det skal brukes spesielle PVC-frie infusjonssett samt mikrofilter. Puls og blodtrykk tas ved oppstart av paklitaksel samt 15 og 30 minutter etter start av kuren.

             Medikament Dose
             Paklitaksel 80 mg/m2
             • Paklitaksel blandes ut i 250 ml NaCl 9 mg/ml.
             • Infusjonstid: 1 time.

             Pasienten skal overvåkes av to sykepleiere første 15 minutter etter oppstart av paklitaksel og deretter av en sykepleier inntil det har gått i alt 30 minutter.

             Oksygen og akuttskrin skal være tilgjengelig under kur på grunn av eventuell hypersensitivitetsreaksjon. Ved uttalte allergiske reaksjoner skiftes det til behandling med docetaksel eller annen relevant cytostatikum. Ved allergisk reaksjon/anafylaksi følges prosedyre for dette. Ved anafylaktisk reaksjon opphører videre behandling med paklitaksel.

             Oppfølging

             Bivirkninger

             • Paklitaksel kan gi neurotoksisitet, kardiotoksisitet, benmargstoksisitet og hypersensitivitetsreaksjoner.
             • Arthralgier/myalgier ses ofte i lettere grad. Kan behandles med NSAIDs/analgetica.
             • Pasientene bør instrueres i risikoen for nøytropen feber i intervallet mellom kurene og nødvendigheten av å oppsøke lege ved feber over 38,3°C målt rektalt eller vedvarende temperatur på 38,0°C i mer enn 1 time.
             • Paklitaksel elimineres via leveren, derfor øker toksisiteten ved nedsatt leverfunksjon.

             Topotekan kur

             Generelt

             Topotekan kur gis ved platinaresistent kreft i eggstokk/ eggleder, kreft i livmorhals og kreft i bukhinne.

             Intervall mellom kurene

             • 3 uker
             • Ny kur starter dag 22

             Kurens varighet

             • 5 dager

             Pasientinformasjon

             Pasientinformasjon til denne kuren fins i www.kreftlex.no

             Forberedelser

             Blodprøver før hver kur:

             • Hemoglobin
             • Leukocytter
             • Nøytrofile
             • Trombocytter
             • S-kreatinin

             Kuren settes bare hvis:

             • Nøytrofile ≥ 1,5 x 109/L
             • Trombocytter ≥ 100.000 x 109/L

             Ved lavere verdier utsettes kuren inntil minsteverdier er oppnådd.

             Gjennomføring

             Kvalmeregime

             • Bør vurderes for hver pasient. Behovet kan variere.
             • Ondansetron 16 mg tablett gis en time før kur.

             Hydrering/sidedrypp

             • 250 ml NaCl 9 mg/ml

             Kur

             Medikament Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5
             Topotekan 1,0 mg/m2 1,0 mg/m2  1,0 mg/m2 1,0 mg/m2 1,0 mg/m2
             • Topotecan (Hycamtin®) blandes ut i 50 ml NaCl 9 mg/ml

             • Infusjonstid: 30 minutter

             Kurens varighet: 30 minutter. Det kan aksepteres inntil 2 timers forskyvning av tidspunkt for start av kur på dag 2, 3, 4 og 5 i forhold til dag 1.

             Oppfølging

             Bivirkninger

             Topotecan (Hycamtin®) er benmargstoksisk. Pasientene bør instrueres i risikoen for neutropen feber i intervallet mellom kurene og nødvendigheten av å oppsøke lege ved feber over 38,3°C målt rektalt eller vedvarende temperatur på 38,0°C i mer enn 1 time.

             Nyrefunksjon

             Topotecan bør ikke gis til pasienter med GFR < 20 ml/min. Hos pasienter med GFR 20-29 ml/min reduseres dosen til 0,75 mg/m2.