Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Paklitaksel/topotekan kur ved gynekologisk kreft

Forberedelser

EKG tas før første kur. Ved normal EKG er det ikke nødvendig med videre kontroll.

Blodprøver før hver kur:

  • Hemoglobin
  • Leukocytter
  • Nøytrofile
  • Trombocytter
  • S-Bilirubin

Kuren settes bare hvis:

  • Nøytrofile ≥ 1,5 x 109/L
  • Trombocytter ≥ 100 000 x 109/L

Ved lavere verdier utsettes kuren inntil minsteverdiene er oppnådd.

Dosereduksjon

Dosemodifikasjoner basert på hematologisk toksisitet.

Febril nøytropeni (temperatur ≥ 38,3°C målt rektalt eller vedvarende temperatur på 38,0°C i mer enn en time og nøytrofile < 1,0 x 109/L). Det gis G-CSF profylakse ved alle senere kurer.

Før neste kur må antall nøytrofile være minimum 1,5 x 109/L og trombocytter 100 x 109/L. Ved lavere verdier utsettes kuren og blodprøver kontrolleres regelmessig (minst 1 gang per uke). Ved gjentatte syklusforlengelser (mer enn 1 gang) på grunn av nøytropeni gis G-CSF profylakse. Ved bruk av G-CSF profylakse kan neste kur settes ved nøytrofile > 1,0 x 109/L.

Hematopoietiske vekstfaktorer kan brukes etter vurdering av behandlende lege.

Nefrotoksisitet

  • Paklitaksel/topotekankuren er ikke nefrotoksisk.

Nevropati

  • Ved nevropati grad 2 reduseres paklitakseldosen til 135 mg/m².
  • Ved annen NCI CTC grad 3 toksisitet bortsett fra kvalme/oppkast må videre behandling vurderes av lege med god kunnskap i kjemoterapi.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020