Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Karboplatin/epirubicin kur ved gynekologisk kreft

Forberedelser

EKG og røntgen toraks tas før første kur.

Blodprøver før hver kur:

 • Hemoglobin
 • Nøytrofile
 • Trombocytter
 • S-kreatinin

Kuren settes bare hvis:

 • Nøytrofile ≥ 1,5 x 109/L
 • Trombocytter ≥ 100.000 x 109/L

Ved lavere verdier utsettes kuren inntil minsteverdier er nådd.

Maksimal kumulativ dose for epirubicin

 • 950 mg/m2
 • Deretter må videre behandling med antracykliner opphøre.

Dosereduksjon

Dosetrinn - 2
-1  0
Epirubicin 60 mg/m2 60 mg/m2
75mg/m2g
Karboplatin (AUC)
4 5 5

Dosemodifikasjon basert på hematologisk toksisitet:

 • Febril nøytropeni (temperatur ≥ 38,3°C målt rektalt eller vedvarende temperatur på 38,0°C  i mer enn en time og granulocytter < 1,0 x 109/L).
 • Dosen reduseres i alle påfølgende sykluser eller det gis G-CSF støtte.

Før neste kur

Før neste kur settes, må antall nøytrofile være minst 1,5 x 109/L og antall trombocytter 100 x 109/L. Ved lavere verdier utsettes kuren og blodprøver kontrolleres regelmessig (minst 1 gang per uke).

 • Ved gjentatte syklusforlengelser (mer enn 1 gang) på grunn av nøytropeni, reduseres dosen med 1 trinn i påfølgende sykluser. Alternativet er G-CSF støtte.
 • Ved gjentatte syklusforlengelser (mer enn 1 gang) på grunn av trombocytopeni uten nøytropeni, reduseres karboplatindosen til AUC=4 i påfølgende sykluser.
 • Hematopoietiske vekstfaktorer kan brukes etter behandlende leges skjønn i stedet for dosereduksjon ved nøytropeni. Ved valget må man ta hensyn til formålet med behandlingen (palliativ/kurativ).

Dosereduksjon ved nefrotoksisitet

 • Økning av s-kreatinin med ≥ 25 %.
 • Kalkuler GFR på nytt og juster dosen av karboplatin.
 • Ved fortsatt økning av s-kreatinin reduseres karboplatindosen til AUC=4. 

Dosereduksjon ved gastrointestinal toksisitet

 • Mucositis med ulcerasjoner (grad 3): Reduser med 1 dosetrinn.

Dosereduksjon ved ototoksisitet

 • Klinisk hørseltap: Stopp karboplatinbehandling.

Dosereduksjon ved annen toksisitet

 • Ved annen NCI CTC grad 3-toksisitet bortsett fra kvalme/oppkast: Behandlende lege kan enten redusere dosen av én eller flere cytostatika eller seponere behandlingen.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020