Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Karboplatin/Caelyx kur ved gynekologisk kreft

Forberedelser

EKG, røntgen toraks og måling av LVEF (venstre ventrikkels ejeksjonsfraksjon) ved MUGA scan eller ekkokardiografi før første kur.  Ved eventuell fortsatt behandling over kumulativ dose, skal LVEF måles før hver kur.

Blodprøver før hver kur:

 • Hemoglobin
 • Nøytrofile
 • Trombocytter
 • S-kreatinin

Kuren settes bare hvis:

 • Nøytrofile ≥ 1,5 x 109/L
 • Trombocytter ≥ 100.000 x 109/L

Ved lavere verdier utsettes kuren inntil minsteverdier er oppnådd. Ved utsettelse i 14 dager eller mer grunnet nøytropeni kan man stimulere med G-CSF ved videre behandling. Ved kurutsettelse grunnet trombocytopeni reduseres karboplatindosen. Se dosereduksjonsskjema.

Ved alvorlig trombocytopeni bør det vurderes å skifte karboplatin ut med cisplatin.

Maksimal kumulativ dose av Caelyx®: Det eksisterer ingen fast maksimal kumulativ dose, men ved kumulative doser over 450 mg/m2 skal LVEF måles før hver kur.

  Dosereduksjon

  Dosetrinn -1 0
  Caelyx® 25 mg/m2 30 mg/m2
  Karboplatin (AUC)
  4 5

  Dosereduksjon ved:

  • Febril nøytropeni
  • Kurforlengelse mer enn 1 uke 

  Dosereduksjon ved nefrotoksisitet

  • GFR skal kalkuleres før hver kur. Ved økning av s-kreatinin med ≥ 25 % mistenkes eventuelt avløpshinder. Ta renografi med GFR.

  Dosereduksjon ved neuropati

  • Ved neuropati grad 2 reduseres 1 dosetrinn.

  Dosereduksjon ved gastrointestinal toksisitet

  • Mucositis med ulcerasjoner (grad 3): Reduser med 1 dosetrinn.

  Dosereduksjon ved ototoksitet

  • Klinisk hørseltap. Stopp karboplatinbehandling.

  Dosereduksjon ved annen toksisitet

  • Ved annen NCI CTC grad 3-toksisitet bortsett fra kvalme/oppkast, må videre behandling nøye vurderes.

  Caelyx® dosemodifikasjon

  HÅNDFLATE/FOTSÅLE-SYNDROM ( ERYTRODYSESTESI)

   

  Uke etter forrige Caelyx® dose

  Toksisk grad etter forrige Caelyx® dose

  Uke 4

  Uke 5

  Uke 6

  Mild erytem, hevelse, eller avskalling som ikke påvirker daglige aktiviteter.

  Fortsett med samme dose med mindre
  pasienten har erfart en tidligere grad 3 eller 4 hudtoksitet. I så fall vent en ekstra uke.

  Fortsett med samme dose med mindre
  pasienten har erfart en tidligere grad 3 eller 4 hudtoksitet. I så fall vent en ekstra uke.

  Reduser dosen med 25 %: Gå tilbake til 4-ukers intervall

  Erytem, avskalling, eller hevelse som påvirker, men ikke utelukker normal fysisk aktivitet; små blemmer eller sårdannelser mindre enn 2 cm i diameter.

  Utsett en uke

  Utsett ytterligere en uke

  Reduser dosen med 25 %: Gå tilbake til 4-ukers intervall

   Blemmer, sårdannelse, or hevelse som påvirker gange eller normale daglige aktiviteter; kan ikke bruke vanlige klær.

  Utsett en uke

  Utsett ytterligere en uke

  Seponer behandling

  Diffus eller lokal prosess som forårsaker infeksiøse komplikasjoner, sengeleie eller hospitalisering.

  Utsett  en uke

  Utsett ytterligere en uke

  Seponer behandling

   

   

  STOMATITT
   

  Uke etter forrige dose

  Toksisk grad

  Uke 4

  Uke 5

  Uke 6

  Smertefrie sår, erytem, eller mild ømhet.

  Fortsett med samme dose med mindre
  pasienten har erfart en tidligere grad 3 eller 4 stomatitt. I så fall vent en ekstra uke.

  Fortsett med samme dose med mindre
  pasienten har erfart en tidligere grad 3 eller 4 stomatitt. I så fall vent en ekstra uke.

  Reduser dosen med 25 %: Gå tilbake til 4-ukers intervall.

   Smertefullt erytem, ødem, eller sår, men kan spise.

  Utsett en uke

  Utsett ytterligere en uke

  Reduser dosen med 25 %: Gå tilbake til 4-ukers intervall eller  seponer behandling etter legens vurdering

  Smertefullt erytem, ødem, eller sår, men kan ikke spise.

  Utsett en uke

  Utsett ytterligere en uke

  Seponer behandling

  Krever parenteral eller enteral (sonde) ernæring.

  Utsett  en uke

  Utsett ytterligere en uke

  Seponer behandling

  Pasienter med svekket leverfunksjon

  Caelyx® farmakokinetikk undersøkt hos et lite antall pasienter med forhøyet total bilirubin, adskiller seg ikke fra pasienter med normal total bilirubin. Caelyx® dosen for pasienter med svekket leverfunksjon reduseres etter følgende retningslinjer:

  • Ved bilirubin mellom 1.2–3.0 mg/dl ved behandlingsstart, skal 1. dose reduseres med 25 %.
  • Ved bilirubin > 3.0 mg/dl, reduseres 1. dosen med 50 %.
  • Hvis pasienten tolererer 1. dose uten en økning i bilirubin eller leverenzymer, kan dosen for syklus 2 økes til det neste dosenivå, det vil si, hvis redusert med 25 % i den 1. dosen, øk til full dose for syklus 2.
  • Hvis redusert med 50 % for den 1. dosen, øk til 75 % av full dose for syklus 2. Dosen kan økes til full dose for følgende sykluser hvis pasienten tåler det.

  Caelyx® kan administeres til pasienter med levermetastaser som har forhøyet bilirubin og leverenzymer opp til 4 x den øvre grense. Før Caelyx® administrasjon, evalueres leverfunksjon med ALAT/ASAT, alkalisk fosfatase og bilirubin.

  Pasienter med svekket nyrefunksjon

  • Doksorubicin brytes ned i leveren og skilles ut via gallen. Dosemodifikasjon skal ikke være påkrevet.

  Eldre pasienter

  • Befolkningsbaserte analyser i alderen 21–75 år viser at Caelyx® farmakokinetikk stort sett er det samme uansett alder.

  Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
  Oslo universitetssykehus HF © 2020