Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

EMA-EP kur ved gynekologisk kreft

Oppfølging

Bivirkninger

  • Uttalt benmargsdepresjon er vanlig ved denne kuren. Pasientene bør instrueres i risikoen for nøytropen feber i intervallet mellom kurene og nødvendigheten av å oppsøke lege ved feber over 38,3°C målt rektalt eller vedvarende temperatur på 38,0°C i mer enn en time.
  • Vincristine® kan påvirke perifere nerver og gi perifer neuropati.
  • Metotreksat kan gi meningeal irritasjon, forbigående eller permanente pareser/encefalopati. Svær sjelden ved denne dose.
  • Langvarig metotreksatbehandling kan gi leverskade. Metotreksat elimineres via leveren, derfor øker toksisiteten ved nedsatt leverfunksjon. Ved påvirket leverfunksjon med s-bilirubin > 2 x øvre normalgrense, bør metrotreksat vanligvis seponeres grunnet økt risiko for toksisitet.
  • Metotreksat kan gi pneumonitt.
  • Etoposid kan gi allergiske reaksjoner. Symptomer på allergiske reaksjoner kan være varmefølelse i ansiktet, utslett og kløe, lavt blodtrykk, tungpusthet/trykkfornemmelse i brystet og akutte ryggsmerter. I sjeldne tilfeller kan sjokk utvikles. Feber kan forekomme.
  • Mucositt/stomatitt forebygges ved god munn- og tannhygiene. Munnskyllevann (NaCl, Leucovorin eller Düsseldorfblanding).
  • Skylling med Leucovorin 15 mg i 30 ml saltvann ved såre øyne.
  • Moderat til fullstendig håravfall.
  • Cisplatin kan gi perifer neuropati samt øresus og hørselstap.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020