Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Cisplatin/etoposid 3-dagers kur ved gynekologisk kreft

Oppfølging

Bivirkninger

  • Cisplatin kan gi neurologiske bivirkninger, øresus, hørselnedsettelse og nyrepåvirkning. Behandlingen skiftes til karboplatin og etoposid ved neuropati grad 2. 
  • Ved øresus og/eller hørselnedsettelse må pasienten vurderes på øre-nese-hals poliklinikken ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, inklusiv audiometri. Behandlingen skiftes til karboplatin og etoposid.
  • Etoposid er myelotoksisk. Ved høy dosering er det betydelig risiko for nøytroponi og derav følgende risiko for sepsis. Pasientene må ha muntlig og skriftlig informasjon om dette. Pasientene bør instrueres i risikoen for nøytropen feber i intervallet mellom kurene og nødvendigheten av å oppsøke lege ved feber over 38,3°C målt rektalt eller vedvarende temperatur på 38,0°C i mer enn en time.
  • Etoposid gir håravfall.
  • Aminoglycosider og cisplatin forsterker hverandres nefrotoksisitet. Det skal derfor gå minimum 1 måned mellom behandling med aminoglycosider og cisplatin.
  • Aminoglycosider bør unngås hos pasienter som har fått cisplatinbehandling.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020