Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

BEP kur ved gynekologisk kreft

Oppfølging

Bivirkninger

  • Cisplatin kan gi nevrologiske bivirkninger, øresus, hørselnedsettelse og nyrepåvirkning. Ved øresus og hørselnedsettelse må pasienten vurderes på øre-nese-hals poliklinikken på Rikshospitalet. Oslo universitetssykehus, inklusiv audiometri.
  • Etoposid er myelotoksisk. Ved høy dosering er det betydelig risiko for nøytropeni og derav følgende risiko for sepsis. Pasientene må ha muntlig og skriftlig informasjon om dette, samt få forholdsregler ved feber under behandlingen.
  • Etoposid gir håravfall.
  • Bleomycin kan gi lungefibrose. Bleomycin skal ikke gis til pasienter med kroniske lungesykdommer (eksempelvis astma, kronisk bronchitis og lungeemfysem). Det skal tas røntgen toraks før hver kur. Dersom lungeforandringer opptrer under behandling skal det straks startes behandling med steroider og bredspektret antibiotika, og videre behandling med bleomycin opphører.
  • Aminoglycosider og cisplatin forsterker hverandres nefrotoksisitet, derfor bør aminoglycosider unngås hos pasienter som har fått cisplatin behandling.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020