Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Behandling av kreft i ytre kvinnelige kjønnsorgan

Pasienter med kreft i ytre kvinnelige kjønnsorgan skal behandles ved gynekologisk-onkologisk spesialsentre. Behandlingen er primært kirurgi. 

Det er viktig at lokalsykehusene/praktiserende gynekologer bare tar biopsi av tumorer og ikke eksiderer svulsten. Ved fullstendig eksisjon må pasienten vanligvis opereres på nytt hvilket ofte resulterer i at det totalt blir fjernet mer av ytre kvinnelige kjønnsorgan enn hva som ville ha blitt gjort ved et enkelt suffisient inngrep. Når svulsten er fjernet fullstendig kan man heller ikke anvende sentinel node teknikk, men må foreta full eksisjon av lymfeknutene i lysken, hvilket gir mer morbiditet.

 • Ved tumor i ytre kvinnelige kjønnsorgan med normalt huddekke, må kreft i Bartholins kjertel eller mykdels tumor (sarkom) vurderes.
 • Ved mistanke om cyste i Bartholins kjertel må cystedannelse ved ultralyd vurderes, før det foretas kirurgi.
 • Ved solid tumor skal pasienten henvises til gynekologisk-onkologisk senter, uten at det blir utført kirurgisk inngrep på lokalsykehus.
 • I tilfelle av sarkom, er korrekt utført primærkirurgi av stor betydning for sluttresultat og overlevelse.

Behandling av VIN

VIN 3 kan behandles med lokal reseksjon, destruksjon med laser eller bruk av immunmodulerende behandling som Imiquod.

Plateepitelkarsinom

 • Ved invasiv kreft er prinsippet å fjerne tumor med fri rand og primære lymfeknutestasjoner.  Plastikk-kirurgisk ekspertise kan bli nødvendig.
 • Ved påviste lymfeknutemetastaser kan adjuvant behandling i form av stråleterapi være aktuell behandling.
 • Ved inoperable tumorer kan cytostatika og/eller stråleterapi ha en viss palliativ effekt.
 • Ved lokalavanserte tumorer vil kirurgisk behandling ofte medføre behov for anleggelse av stomi, samt rekonstruksjon ved plastikk-kirurg.
 • Stråleterapi med samtidig kjemoterapi er et alternativ til kirurgi ved lokalavanserte tumorer, samt ved inoperable tumorer.
 • Ved inoperable tumorer må stråleterapi vurderes.

Malignt melanom

 • Kirurgisk eksisjon uten rutinemessig lymfadenektomi.

Behandling av residiv

 • Kirurgisk fjerning hvis mulig.
 • Cellegift og/eller stråleterapi kan ha en viss palliativ effekt.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020