Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Transfusjoner

Generelt

Transfusjoner av blodprodukter er ofte helt nødvendig for at pasienten skal kunne gjennomføre planlagt kreftbehandling. 

Blodtransfusjoner er aktuelt ved lav hemoglobin (hb) og trombocyttransfusjoner ved lave trombocytter (trc) som gir risiko for alvorlig blødning.

Normalverdier

 • Hemoglobin 13,4 - 17 g/dl
 • Trombocytter 145 - 348x109/l 

Indikasjoner

Blodtransfusjon

Pasienten vurderes for blodtransfusjon ut fra:

 • hb/hct
 • symptomer/tegn/funkjonsnivå
 • underliggende sykdom (hjerte/lunge, alvorlig infeksjon)
 • forventet utvikling av anemien (margfunksjon, pågående blødning)
 • akutt blodtap > 15% av totalt blodvolum 
 • hb < 8,0 g/dl og symptomgivende kronisk anemi
 • hb < 8,0 g/dl og sviktende benmargsproduksjon på vei ned uten tegn til regenerasjon
 • hb < 8,0 g/dl i perioperativ periode
 • hb < 7,0 g/dl hos pasienter uten symptomer på annen sykdom

Trombocyttransfusjon

Pasienten vurderes for trombocyttransfusjon ut fra:

 • klinisk tilstand (blødning, blødningstendens eller feber/infeksjon) 
 • pågående alvorlig, ikke-kirurgisk blødning, trombocytopeni < 50x109/l, ikke ITP mekanisme 
 • graden av trombocytopeni og årsaken til trombocytopenien (produksjonssvikt eller økt forbruk)

Profylaktisk trombocyttransfusjon

 • ved platetall < 10x109/l etter kraftig kjemoterapi
 • før invasive prosedyrer
 • ved spinalpunksjon og innleggelse av sentralt vene kateter bør trombocytter helst være > 30x109/l og
 • punksjonsbiopsier (lever/nyre/tumor) > 40x109/l 
 • ved større kirurgi bør trombocytter være > 50x109/l. Etter kirurgi bør trombocyttene kontrolleres og transfusjon eventuelt gjentas samme døgn. 

Husk klinisk vurdering: eventuell blødning hos pasienten, andre risikofaktorer for blødning, diagnose, behandlingsmål, prognose.

 Mål for transfusjonsbehandling

 • Gjennomføre behandlingsplanen
 • Sikre hemostase (blodplater)
 • Sikre tilstrekkelig oksygentansport til perifert vev (SAG, erytrocytter)
 • Opprettholde intravasale væskevoulm for å sikre gjennomblødning av vitale organer

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020