Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Kirurgi ved kreft i ytre kvinnelige kjønnsorgan

Primærtumor        

  • Tumor eksideres med fri rand på 2 cm. Reseksjonens utforming avhenger av tumors lokalisasjon. Størrelse/lokalisasjon av primærtumor kan gjøre plastisk kirurgi nødvendig.
  • Ved affeksjon av eller kort avstand til sphincter ani, vil kirurgi medføre ekstirpasjon av anus og anleggelse av stomi. Primær stråleterapi er da et alternativ.
  • Ved affeksjon av eller kort avstand til meatus externum urethrae, kan man resesere opp til 2 cm av urethra. Ved behov for større reseksjon må det konfereres med urolog. Primær stråleterapi er et alternativ.

Lymfeknuter

  • Ved svulster på inntil 4 cm i diameter anvendes sentinel node (vaktpost lymfeknute) teknikk.
  • Ved større svulster skal det altid gjøres full lymfeknute ekstirpasjon fra begge lysker.

Forut for operasjonen med sentinel node teknikk skal det være foretatt bildediagnostikk for å vurdere lymfeknutene i lysken.

  • Ved funn av lymfeknuter over 1 cm eller på annen måte suspekte lymfeknuter, gjøres finnålsaspirasjon til cytologisk undersøkelse.
  • Ved funn av lymfeknutemetastase skal det foretas full ekstirpasjon av samtlige lymfeknuter i begge lysker. Sentinel node teknikken kan ikke anvendes ved påviste metastaser til noen lymfeknuter.
  • Er det ingen mistanke om metastaser til lymfeknutene i lysken ved den bildediagnostiske undersøkelsen anvendes sentinel node-teknikken.

Sentinel node teknikk

Noen timer før operasjonen injiseres technetium intracutant rundt tumor. Ved operasjonen injiseres Methylen blått (eller Paget Blue) intracutant rundt tumor og operasjonen starter straks med identifikasjon av sentinel node (vaktpostlymfeknuten) ved hjelp av en håndholdt Geigerteller. Det legges en liten insisjon i huden over lymfeknuten og denne lokaliseres. Den skal da være blåfarget og radioaktiv. Denne lymfeknuten ekstirperes. Dette gjøres i begge lysker. 

Lymfeknutene som fjernet med denne teknikk må undersøkes med «ultraslicing» (deles i tynne skiver) og anvendelse av immunhistokjemi for å lette identifikasjonen av tumorceller.

Påvises det metastase på 2 mm eller mer foretas reoperasjon med fjernelse av samtlige lymfeknuter i den aktuelle lyske. Dette fordi det da vil være en betydelig risiko for metastaser til andre lymfeknuter i aktuelle lyske. Strålebehandling uten reoperasjon har ikke vist seg effektiv..

Påvises det enkelte tumorceller eller mikrometastaser på under 2 mm er risikoen for metastaser til andre lymfeknuter vesentlig mindre. Det pågår en studie for å vurdere om strålebehandling uten reoperasjon gir god nok sikkerhet i denne situasjon.

Adjuvant behandling

  • Ved to eller flere positive lymfeknuter, ved stor lymfeknutemetastase >2 cm eller med perinodal vekst, gis ekstern stråleterapi med samtidig kjemoterapi mot lymfeknutestasjoner i lyske og iliacalt.
  • Ved avstand fra tumor til reseksjonsrand < 3 mm på fiksert preparat gjøres rereseksjon. I situasjoner der dette ikke er mulig gis adjuvant stråleterapi mot operasjonsfeltet.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020