Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Histologi ved kreft i ytre kvinnelige kjønnsorgan

Vulvektomi med plateepitelkarsinom.
Klikk for større bilde

Patologene mottar både små stansebiopsier, skjærebiopsier, båtformige hudresektat og vulvektomi preparat for histopatologisk diagnostikk. Stansebiopsiene orienteres og innstøpes udelte. Det er viktig at operasjonspreparatene er orientert av gynekolog og spendt ut på korkplate slik at patologene kan tusje og ta ut flere snitt som viser utbredelsen av tumor og forstadier, relasjon til de ulike reseksjonsrender og urethra . I tillegg til tumortype rapporterer patologene histologisk grad, største tumordiameter, infiltrasjonsdybde eller tumortykkelse, karinfiltrasjon, avstand til reseksjonsrender, forekomst av forstadier og Lichen Sclerosus.

Benigne svulster

Kjønnsvorter (Condyloma  Accuminatum) er hyppig  . Kondylomene kan variere i størrelse fra få millimeter til flere cm store svulster (de kalles da kjempekondylom). Store kondylomer bør fjernes kirurgisk for å utelukke varianter av høyt differensierte plateepitelkarsinom.

Godartete svulster kan utgå fra hudadnexstrukturer og bløtvev (lipom, fibroepitelial polypp, leiomyom, granulærcelletumor, cellerikt angiofibrom, og angiomyofibrom). Aggressivt angioangiomyxom   har aggressivt forløp med stor risiko for tilbakefall. Pasienter med slike sulster må henvise til spesialavdeling med kompetanse i behandling av slike sjeldne tilstander uten forutgående kirurgisk inngrep ved lokalsykehuset.

Forstadier

Plateepitelkarsinomer i vulva utvikles via forstadier som kalles vulva intraepitelial neoplasi (VIN). Det finnes to typer som behandles forskjellig og har forskjellig etiologi.

Differensiert VIN.
Klikk for større bilde

Differensiert VIN (tidligere kalt atypisk plateepitelhyperplasi) er forstadium til de vanligst forekommende keratiniserende plateepitelkarsinomer. Differensiert VIN er ikke assosiert med HPV og opptrer hos eldre kvinner, ofte på basis av Lichen Sclerosus som er en degenerativ hudlidelse . Differensiert VIN kan være vanskelig å erkjenne for patologer som ikke har mye erfaring i mye vulvadiagnostikk, fordi atypien er minimal. Disse forstadiene feiltolkes ofte som en godartet lesjon, dvs som plateepitelhyperplasi med hyperkeratose. Disse lesjonene er imidlertid høygradige og skal behandles kirurgisk for å hindre utvikling av plateepitelkarsinom.

Høygradig VIN.
Klikk for større bilde

Høygradig VIN er mye lettere å påvise for patologene, de graderes ikke men svarer til det som tidligere ble klassifisert som VIN 2-3 eller usual VIN. Disse er assosiert med høyrisiko HPV infeksjon. Dersom biopsier har utelukket karsinom, kan små lesjoner behandles med immunstimulerende krem. Ved tvil om det foreligger VIN og hvilken type, kan HPV analyse og immunhistokjemi være til hjelp for å komme fram til rett diagnose. Differensiert VIN er negativ for HPV og ofte positiv for p53 i nedre deler av plateepitelet . Høygradig VIN er positiv for HPV 16 eller en av de andre høyrisiko HPV typene, og kraftig positiv for p16 i hele epitelets tykkelse .

Maligne svulster

Maligne svulster i vulva klassifiseres i henhold til WHO klassifikasjon 2014.  85% er plateepitelkarsinomer, 10% malignt melanom og 5% er adenokarsinom, basalcellekarsinom eller sarkom.

Keratiniserende plateepitelkarsinom.
Klikk for større bilde

Det finnes flere typer plateepitelkarsinomer med varierende prognose og ulik etiologi. Den vanligste typen er keratiniserende plateeptelkarsinom som opptrer i de eldste aldersgrupper, assosiert med differensiert VIN og Lichen Sclerosus. Plateepitelkarsinomer graderes i henhold til grad av kjerneatypi og forhorning . Verrucøst karsinom og papillært karsinom er lavgradig maligne og ikke assosiert med HPV. I små biopsier kan disse være vanskelig å skille fra kjempekondylom. Basaloid karsinom og kondylomatøst karsinom er HPV assosierte svulster som utvikles via høygradig VIN.

Malignt melanom er den nest hyppigste maligne svulst i vulva etter plateepitelkarsinom. De opptrer i de eldste aldersgrupper og er ofte ulcerert ved diagnosetidspunkt . Lentiginøs type er hyppigst , deretter nodulær, superficiell spredende og uklassifiserbar type.

Basalcellekarsinomene utgjør 2-3% av de maligne svulstene i vulva og må ikke forveksles med basaloid karsinom som har mye dårligere prognose.
Paget sykdom utgjør ca 2% av vulvaneoplasmene og er et intraepitelialt adenokarsinom  .

Det atypiske kjertelepitelet affiserer også hudadnexstrukturene, mens invasivt adenokarsinom i underliggenede dermis og subcutant vev er sjelden. Adenokarsinom i anus eller blære må også utelukkes. For å utelukke Pagetoid variant av høygradig VIN eller malignt melanoma in situ kan det være nødvendig å gjøre immunhistokjemisk us og HPV analyse.

Kreftutvikling i Bartholinsk kjertel (oftest adenokarsinom) er sjelden, og må ikke forveksles med Bartholinitt. Kreft i Bartholins er vanligvis solid, mens Bartholinitt og Bartholins cyste er cystisk. Ultralyd kan her være til god hielp. Pasienter med solide tumorer i Bartholins kjertel bør henvises til utredning og behandling ved senter for gynekologisk kreft uten forutgående kirurgisk behandling ved lokalsykehuset. Disse svulstene er lokalisert postero-lateralt på de store kjønnslepper og er ikke assosiert med HPV.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020