Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Medikamentell behandling av trofoblastsykdom

Medikamentell behandling av trofoblasttumorer er sentralisert til Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus. Trofoblasttumorer er svært følsomme for cytostatikabehandling. Pasienten kan i de fleste tilfeller kureres, og fertiliteten kan nesten alltid bevares.

Valg av terapi avhenger av sykdomsutbredelse. Lavrisikopasienter behandles med lavdose metotrexat. Ved utilstrekkelig effekt skiftes det til dactinomycin. Det gis vanligvis 2-3 kurer etter normalisering av s-hCG (hCG <1). Ved eventuell utvikling av resistens mot disse behandlinger gis kombinasjonskjemoterapi. Pasienter i lavrisikogruppen innlegges på sykehus i cirka en uke ved første innleggelse. Behandlingsvarighet er cirka 3 måneder.

Høyrisikopasienter behandles med kombinasjonskjemoterpi. Ved utbredte lungemetastaser og ved metastaser til hjerne eller lever gis 1–2 kurer med lavdose metotrexat før kombinasjonsbehandling, da kombinasjonsbehandling medfører stor blødningsfare forårsaket av tumornekrose. Den vanligste kombinasjonsbehandling er EMA-CO. Behandlingen fortsettes vanligvis inntil 6-8 uker etter normalisering av s-hCG (hCG <1). Pasienter i høyrisikogruppen innlegges på sykehus i cirka 2–3 uker ved første innleggelse. Behandlingsvarighet er 4-8 måneder, eventuelt lengre.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020