Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Kirurgi ved trofoblastsykdom

Hos eldre pasienter uten fertilitetsønske kan hysterektomi overveies ved lokalisert sykdom.

Placenta-site-trofoblasttumorer behandles primært med hysterektomi, da disse svulstene er lite følsomme for kjemoterapi. Metastaser fra placenta-site-tumorer behandles med kirurgisk ekstirpasjon hvis mulig, eventelt i kombinasjon med cisplatinbasert kombinasjonskjemoterapi.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020