Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Komplikasjonsbehandling ved livmorhalskreft

Både kjemo- og stråleterapi gir bivirkninger i varierende grad. Det er ofte nødvendig å sette i gang støttebehandling for å få full effekt av behandlingen og/eller redusere plager pasienten opplever.

Kjemoterapi kan medføre

  • Kvalme i varierende grad. God profylakse og behandling er vesentlig.
  • Påvirkning av benmargsfunksjonen, især granulocytopoesen. Dette kan i noen tilfeller medføre behov for benmargstimulering for å kunne gjennomføre relevant behandling.
  • Anemi. Anemi kan redusere pasientens livskvalitet. 

Stråleterapi kan medføre

  • Kvalme. Kombinasjon med kjemoterapi øker kvalmen. Det er vanlig at pasienter taper 5-6-kg i vekt grunnet dårlig appetitt under behandlingen.
  • Anemi.  Det er i retrospektive studier funnet korrelert med dårligere prognose. Man tilstreber derfor vanligvis et hemoglobin-nivå over 11 g/dl under behandlingen.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020