Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Prognose for livmorhalskreft

I Norge er det ikke funnet noen forskjell i overlevelsen mellom kreft i plateepitelkarsinom og adenokarsinom (8).

Det er ingen større forskjell i overlevelsen blant de forskjellige typene av adenokarsinom (12). Småcellet kreft med neuroendokrin differensiering er forbundet med en dårlig prognose. Prognosen er nøye relatert til tumors størrelse og utberedelse på behandlingstidspunktet, som det framgår av tabellen under.

Yngre kvinner har en høyere overlevelse, vesentlig på grunn av diagnostisering i tidlig stadium. Ved stadium I har tumors størrelse, invasjonsdybde, innvekst i lymfebaner samt lymfeknutemetastasering betydning for overlevelsen (9–10). Innvekst i livmor medfører dårligere prognose (14). Utbredt lymfeknutemetastasering samt metastaser til para-aortale lymfeknuter, medfører dårlig prognose.

 

 

5-års relativ overlevelse for pasienter med livmorhalskreft, i prosent etter stadium og diagnoseperiode 1979–2018.

Kilde: Kreftregisteret.

 For alle stadier til sammen er overlevelsen 78%.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020