Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Diagnostikk av kreft i livmor

Ved symptomer undersøkes pasienten med vaginal ultralyd og det tas prøve til histologisk vurdering.

Ved konstatert livmorkreft bør det innhentes opplysninger om histologisk type, differensieringsgrad og eventuell affeksjon av livmorhals. Det må også kartlegges om det er spredning utenfor livmor. Et pipellemateriale er ofte for sparsomt til å fastlegge histologisk type og differensieringsgrad. Såfremt disse opplysninger ikke foreligger må det foretas fraksjonert abrasio.

MR kan gi et godt inntrykk av hvor dypt tumor infiltrerer i uterinveggen og av eventuell nedvekst i livmorhals, samt kartlegge lymfeknuter i bekkenet og para-aortalt (11-12). Preoperativ vurdering av tumoraffeksjon av livmorhals kan best påvises med MR. Fraksjonert abrasio gir sjelden noe pålitelig inntrykk av dette.

Aktuelle undersøkelser

 • Gynekologisk undersøkelse i narkose med fraksjonert abrasio til vurdering av histologisk type og differensieringsgrad. Dette gjøres under forutsetning av at disse opplysninger ikke foreligger fra lokalsykehuset.
 • MR av abdomen og bekken til vurdering av tumors utbredelse, samt eventuelle metastaser
 • Røntgen toraks

Formålet med MR-undersøkelse ved endometriekreft er å vurdere tumors størrelse, invasjonsdybde i myometriet, invasjon ned i livmorhals, samt spredning utenfor livmor, primært til pelvine og paraaortale lymfeknuter.

Utredningen skal identifisere de pasientene som primært bør tilbys mer omfattende kirurgi enn enkel hysterektomi. Det må konkluderes i forhold til behandlingsopplegg, samt eventuelt nødvendigheten av å henvises til gynekologisk onkologisk avdeling. Pasienter som kun trenger hysterektomi med BSO kan få inngrepet utført ved sitt lokale sykehus, mens pasienter som krever mer omfattende kirurgi henvises til gynekologiske kreftsentre for behandling.

Endometrietumor i fundus uteri og lite myom.
Tumor viser mindre kontrastoppladning enn omkringliggende normalt myometrium.
Dels cystisk og dels solid residivtumor fra livmorkreft.
Tilsvarende residivtumor baktil i bekkenet med nær relasjon til endetarm.
Oppfyllning i lungearterie fra høyre underlapp som gir kontrastdefekt i karet. Funnet er forenlig med lungeemboli som komplikasjon til livmorkreft.
Stor, mucinøs tumor som spiler ut uterincaviteten, fyller ut vaginallumen og buker ut av introitus vaginae.

Residiv

Cirka 70 % av residivene kommer innen 3 år etter primærbehandling.

Aktuelle undersøkelser

 • Røntgen toraks
 • CT abdomen/bekken
 • Eventuelt skjelettscintigrafi
 • Eventuelt PET-CT

Vanligste lokalisasjon ved residiv er:

 • bekken
 • øvre abdomen
 • lunge
 • lever
 • skjelett
 • hjerne (sjelden)

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020