Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Medikamentell behandling av kreft i livmor

Ved avansert sykdom med spredning utenfor livmor har nyere studier (19) vist at kjemoterapi er mer effektivt enn stråleterapi. En nyere Cochran-studie viser tydelig forlenget overlevelse med postoperativ kjemoterapi.

Kombinasjonen av Cisplatin® og Doksorubicin® var før ansett som standard behandlig (18). En nyere studie har vist at tillegg av Paclitaxel® gir forlenget overlevelse (20). Regimene gir imidlertid relativt tunge bivirkninger, og mange av pasientene har redusert allmenntilstand. Ved Oslo universitetssykehus Radiumhospitalet benyttes en kombinasjon av Karboplatin® og Paclitaxel®. Kombinasjon er under utprøving i en fase 3 studie, der den sammenlignes med Cisplatin® pluss Doxorubicin® pluss Paclitaxel® behandling (GOG#0209).

Hormonell behandling

Ved hormonreseptor positive (ER/PR) tumorer kan det oppnås omtrent samme responsrate med hormonell behandling som med kjemoterapi. Det anbefales derfor i de fleste tilfeller å begynne med hormonell behandling, og å reservere kjemoterapibehandlingen til de tilfeller der hormonell behandling ikke oppnår ønsket effekt. Hos pasienter med hormonreseptor-negative tumorer kan hormonbehandling ikke forventes å ha noen effekt. Seropapillære og klarcellete tumorer har ikke hormonreseptorer, og lite differensierte tumorer har sjelden hormonreseptorer.

Behandling med gestagener har vist respons hos 15-30 %. Behandlingsrespons er relatert til påvisning av hormonreseptorer. Peroral behandling er like effektiv som parenteral behandling. Aktuelle preparater er Farlutal® og Megace® daglig.

Blokkering av østrogenproduksjonen hos postmenopausale ved bruk av aromatase inhibitor, er en eksperimentell behandling som er til evaluering.

Residivbehandling

  • Pasienter med lokalisert bekkenresidiv, som ikke har fått stråleterapi tidligere, behandles med stråleterapi av bekkentumor.
  • Ved lokalisert bekkenresidiv, tidligere strålebehandlet, gis det kjemoterapi eller hormonell behandling. I sjeldne tilfelle kan kirurgi være aktuelt.
  • Ved residiv i øvre del av buken gis det kjemoterapi eller hormonell behandling.
  • Ved residiv i lungene gis kjemoterapi eller hormonell behandling. Ved lokalisert residiv kan kirurgi være aktuelt hvis systemisk behandling ikke gir komplett remisjon.
  • Ved hjernemetastase kan det være aktuelt med kirurgi ved en solitær metastase, ellers stråleterapi.
  • Ved skjelettmetastaser kan det være aktuelt å gi stråling for å hindre fraktur. Eventuelt gis systemisk behandling (cellegift eller hormonell behandling i tillegg).  
     

 

 

 

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020