Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Kirurgi ved kreft i livmor

Stadium I

Primær behandlingsform er kirurgi. Ved operasjonens start gjøres nøye inspeksjon av abdomen, og det tas bukskyllevæske til cytologisk undersøkelse.

 • Ved tumor begrenset til livmor gjøres total abdominal hysterektomi og bilateral salpingo-ooforektomi. Ved nedvekst til livmorhals (st. II) gjøres radikal hysterektomi. Alternativ behandling av stadium II kan være vanlig hysterektomi etterfulgt av stråling.
 • Ved serøspapillære og klarcellete tumorer gjøres alltid omentektomi og glandelekstirpasjon.
 • Lymfeknutetoalett utføres i mange tilfeller ved livmorkreft, avhengig av histologi, tumorgrad, preoperative faktorer, resultat av frysesnitt og komorbiditet.

Etterbehandling 

 • Endometrioid tumor i stadium Ia grad 1–2 benevnes lavrisikogruppe. Hyppigheten av residiv er 5–7 % (21). Residiver er hyppigst lokalisert til skjede eller bekken, og kan behandles med stråleterapi med godt resultat (15). Ved Oslo universitetssykehus Radiumhospitalet anbefales det ikke å gi adjuvant behandling til denne pasientgruppe.
 • Endometrioid tumor i stadium Ib grad 1–2 samt stadium Ia grad 3 grad benevnes mellomrisikogruppe. Hyppigheten av residiv er cirka 10 %. Residiver er hyppigst lokalisert til skjede eller bekken og kan behandles med stråleterapi med godt resultat (15). Det er ikke funnet noen effekt på overlevelsen ved adjuvant strålebehandling av disse to gruppene av pasienter (16). Ved Oslo universitetssykehus Radiumhospitalet anbefales det ikke å gi adjuvant behandling til disse.
 • Endometrioid tumor stadium Ib grad 3 benevnes høyrisikogruppe og har en risiko for residiv på cirka 25 %. Residiver er dels lokalisert til bekkenet og dels utenfor bekkenet. Adjuvant bestråling mot bekkenet reduserer hyppigheten av lokale residiver, men øker ikke overlevelsen. En fersk Cochran-studie viser marginal forbedret overlevelse ved adjuvant kjemoterapi.
 • Serøst papillære samt klarcellete tumorer medfører en høy risiko for residiv i så vel stadium Ia som Ib. Adjuvant behandling med progestagener har ikke dokumentert effekt. 

Postoperativ kjemoterapi med 6 kurer Karboplatin og Paklitaxel gis til:

 • pasienter med tumor grad 3 og innvekst i myometriet på 50% eller mer.
 • alle pasienter med type 2-tumorer.
 • alle pasienter med karsinosarkom. 

Glandelstaging

Risikoen for lymfeknutemetastaser er cirka 5 % i lavrisikogruppen, cirka 10 % i mellomrisikogruppen og 25 % eller høyere i høyrisikogruppen (13).

Glandelstaging ved kreft i livmor er omstridt og har i to randomiserte studier ikke vist seg å øke overlevelsen.

Ved Oslo universitetssykehus Radiumhospitalet utføres bekken- og paraaortal glandelstaging på alle pasienter i høyrisikogruppen og pasienter i stadium 1b, grad 2 eller 3, samt pasienter med karsinosarkom.

Stadium II

Ved makroskopisk synlig tumorvev på livmorhals må muligheten for livmorhalskreft overveies. MR vil vanligvis være en god hjelp i differensialdiagnostikken. Ved preoperativt erkjent stadium II foretrekker Oslo universitetssykehus Radiumhospitalet å foreta radikal hysterektomi med bilateral salpingo-oophorektomi og bekken- og paraaortal glandelstaging.

Etterbehandling

Ved stadium II der det er gjort enkel hysterektomi anbefales ekstern strålebehandling mot bekkenfelt.

Alle pasienter i stadium II tilbys postoperativ kjemoterapi med 6 kurer Karboplatin og Paklitaxel.

Stadium III–IV

Dette er en heterogen gruppe av tumorer, der den primære utredningen har påvist spredning utenfor livmor i noen tilfeller, mens andre først får dette påvist ved den histologiske undersøkelsen etter operasjon for formodet stadium I.

Ved spredning til bekkenet ble det tidligere anbefalt å starte med stråleterapi, forut for kirurgi. Nyere studier (19) viser imidlertid at kjemoterapi er mer effektiv ved avansert endometriecancer enn stråleterapi. Man anbefaler derfor i dag å fjerne tumorvev i størst mulig grad ved kirurgi, og deretter gi kjemoterapi. Et alternativ er å gi neoadjuvant kjemoterapi, etterfulgt av kirurgi.

Vurderes tumor å kunne fjernes fullstendig ved kirurgi velger Radiumhospitalet å operere først, ellers velges vanligvis neoadjuvant kjemoterapi.

Etterbehandling 

 • Stadium IIIa: Kjemoterapi gis etter kirurgi.
 • Stadium IIIb med innvekst i parametriet: Det gis vanligvis neoadjuvant kjemoterapi etterfulgt av kirurgi. Supplerende stråleterapi vurderes i hvert enkelt tilfelle.
 • Stadium IIIb med metastaser til vagina: Individuell behandling. Kirurgi med total reseksjon utføres hvis mulig, etterfulgt av kjemoterapi. Stråleterapi kan vurderes hvis tumor ikke er mulig å fjerne kirurgisk.
 • Stadium IIIc: Vurderes lymfeknutene å kunne ekstirperes kirurgisk innledes behandlingen med operasjon etterfulgt av kjemoterapi.
 • Stadium IV: Ved innvekst i blære eller endetarm samt ved påviste fjernmetastaser (lever, lunger eller skjelett) vurderes behandlingen individuelt. Ofte begynnes det med kjemoterapi, dersom pasientens allmenntilstand tillater det. Videre behandling i form av kirurgi eller stråleterapi avhenger av tumors respons på kjemoterapi og på sykdomsbildet. Ved hormonreseptorpositive tumorer kan hormonbehandling også være aktuelt.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020