Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Medikamentell behandling av eggstokk- og egglederkreft

Målet med cytostatikabehandling er å behandle makroskopisk eller mikroskopisk spredning.

Eggstokkreft

Epitelial eggstokkreft

Ved epitelial eggstokkreft stadium I, har randomiserte studier vist at postoperativ cytostatikabehandling kan redusere risikoen for residiv og bedre overlevelsen hos pasienter som har en vesentlig risiko for residiv. Klarcellete tumorer og lite differensierte tumorer medfører vesentlig risiko for residiv. Tumorer som er aneuploide ved ploiditanalyse basert på digital bildediagnostikk medfører også en vesentlig økt risiko for residiv. Forskjellen i residivhyppighet relatert til stadium Ia, Ib og Ic er derimot beskjeden, især når det tas hensyn til ploidianalyse.

Pasienten vurderes vurderes ut fra en lav- og en høyrisikogruppe:

 • Lavrisiko: Stadium 1a–c, grad 1–2, ikke klarcellet type og diploid
 • Høyrisiko: Alle grad 3, alle klarcellete, alle aneuploide

Lavrisikopasienter trenger ingen postoperativ cytostatikabehandlinghvis de er korrekt staget og radikalopererte. Alle pasienter i høyrisikogruppen tilbys adjuvant cytostatikabehandling. Standardbehandling er for tiden Carboplatin® pluss Paclitaxel® kombinasjonsbehandling. Det gis over 3–6 kurer. I en randomisert studie der effekten av 3 versus 6 kurer ble vurdert, fant man ingen forskjell i overlevelse mellom 3 og 6 kurer.

Pasienter med eggstokkreft stadium II–IV tilbys cytostatikabehandling. Standardbehandling er Carboplatin® pluss Paclitaxel® gitt over 6 kurer. Det finnes ingen data som støtter mer enn 6 kurer, doseeskalering eller tillegg av et 3. stoff. Pasienter med redusert allmenntilstand og/eller høy alder kan tilbys behandling med Carboplatin® som enkeltstoff. Pasienter med vesentlig redusert nyrefunksjon kan tilbys behandling med Paclitaxel® eller Caelyx® som enkeltstoff.

Det er nylig publisert en randomisert fase III-studie  av neoadjuvant cytostatikabehandling hos pasienter med stadium IV, eller stadium III der kirurgisk resektabilitet er tvilsom. Denne studien i EORTC`s regi konkluderte at neoadjuvant cytostatikabehandling etterfulgt av intervalldebulkingkirurgi ikke var dårligere enn primærdebulkingkirurgi etterfulgt av cytostatikabehandling "bulky" stadium IIIc- og IV-pasienter. Komplett reseksjon av all makroskopisk tumorsykdom var uansett neoadjuvant cytostatikabehandling eller primær kirurgi den viktigste prognostiske faktoren. Pasienter med stadium IIIa, IIIb, IIIc og IV som bedømmes å kunne opereres radikalt primært skal derfor opereres primært. For pasienter med redusert allmenntilstand kan neoadjuvant cytostatikabehandling tilbys til pasienter utenfor studier.

To prospektive randomiserte studier, GOG-218 og ICON7, også nylig publisert, undersøkte om angiogenesehemmeren Avastin® kombinert med standardbehandlingen Carboplatin® og Paclitaxel® ga bedre progresjonsfri overlevelse. (PFS var en av endepunktene). Tillegg av Avastin® ga en signifikant bedre median PFS med 3,8 måneder og 1,8 måneder respektive. Det er ennå for tidlig å si noe om langtidsoverlevelsen. Bivirkningene med Avastin® kombinert med Carboplatin® og Paclitaxel® var tolerable. Det er for tidlig å si om kombinasjonen Carboplatin®, Paclitaxel® og Avastin® vil bli den nye standardbehandlingen ved avansert eggstokkreft. Man må vente til langtidsoverlevelsen og cost-benefit-analysene er publisert.

Intraperitoneal cytostatikabehandling kan være aktuelt til pasienter der det ikke er makroskopisk tumor eller bare minimale forandringer igjen etter operasjon. En Cochran review artikkel konkluderte med at IP (intraperitoneal cytostatikabehandling) ga en signifikant bedre langtidsoverlevelse og progresjonsfri overlevelse hos pasienter med optimalt tumorreduserende kirurgi i stadium III. Toksisiteten, især neurotoksisiteten, og risikoen for komplikasjoner er betydelig.

Cytostatika har generelt liten effekt ved borderlinetumorer og adjuvant cytostatikabehandling tilbys ikke. I utvalgte tilfeller kan det være aktuelt å forsøke behandling med Carboplatin® pluss Paclitaxel®.

Følgende cytostatikabehandlinger anbefales ved avansert eggstokkkreft ved Oslo universitetssykehus Radiumhospitalet:

 • Kombinasjon Carboplatin® og Paclitaxel®. 6 kurer (anbefalt dose Carboplatin® AUC=5-6 og Paclitaxel® 175mg/m² kroppsoverflate gitt over 3 timer hver 3. uke).
 • I de tilfelle der pasienten ikke tolererer denne kombinasjonen kan Carboplatin® singel gis (AUC=5-6).
 • Pasienter som er hypersensitive for Paclitaxel® kan alternativt gis docetaxel (Taxotere®), Gemcitabin® eller liposomalt doksorubicin(Caelyx®).
 • Egnede pasienter, optimalt operererte, med stadium III  diskuteres for intraperitoneal cytostatikabehandling med Cisplatin® og Paclitaxel®.

Det etterstrebes at så mange pasienter som mulig skal delta i kliniske studier.

Ikke-epitelial eggstokkreft

Typer:

 • Sjeldne kimcelletumorer (endodermal sinustumor, embryonalt karcinom, polyembryom, choriocarcinom, umodent teratom grad 3, blandete typer, dysgerminom og umodent teratom grad 1-2)
 • Kjønnstreng-tekomer/-fibromer (granulosacelletumor, Sertoli-Leydigcelletumor og tekom)

Ikke epitelial eggstokkreft er generelt mer følsom for cytostatika behandling enn epitelial eggstokkreft, med unntak av granulosacelle tumorer. 

Ved eggstokkreft stadium 1 a er adjuvant cytostatikabehandling med BEP (Bleomycin®, Etoposid®, Cisplatin®) aktuelt ved:

 • endodermal sinustumor
 • embryonalt karsinom
 • polyembryom
 • choriocarcinom
 • umodent teratom grad 3 
 • blandede typer

Det gis vanligvis ikke adjuvant behandling ved:

 • dysgerminom
 • umodent teratom grad 1–2 ,
 • granulosacelletumor
 • Sertoli-Leydigcelletumor
 • tekom

Ved avanserte stadier og resttumor etter operasjon gis 3 kurer med BEP (Cisplatin®, Etoposid®, Bleomycin®), etterfulgt av 1–3 kurer med EP.

Egglederkreft

Kreft i eggleder behandles på samme måte som epitelial eggstokkreft.

Residivbehandling

Residiv ved epitelial eggstokkreft deles i tidlige og sene residiver.

Tidlige residiver kommer innenfor de første 6 månedene etter avsluttet primærbehandling, og betegnes også som resistente. Videre behandling av disse pasientene vil ha et palliativt siktemål. Behandling med andre typer cytostatika enn de som ble brukt i primærbehandlingen vil være aktuelt.

Caelyx® og topotekan er de 2 best dokumenterte cytostatika i denne situasjon. Gemcitabin® har i fase II studier vist responsrater og progresjonsfri overlevelse på linje med Caelyx® og topotekan. Ukentlig Paclitaxel® har i fase II studier vist en tilsvarende effekt og har en gunstig bivirkningsprofil. Hormonell behandling med Tamoxifen® synes å ha en stabiliserende virkning. 

Sene residiver kommer senere enn 6 måneder etter avsluttet primærbehandling, og betegnes også som platinolsensitive. Det er stor sannsynlighet for respons på gjentatt behandling med Carboplatin® kombinasjonsbehandling. Beste dokumenterte behandling er Caelyx® pluss Carboplatin® (CD), som i en prospektiv randomisert studie sammenlignet med Carboplatin® pluss Paclitaxel (CP) viste en bedre median PFS 11,3 måneder mot 9,4 måneder (p= 0,005) Det er for tidlig å si noe om langtidsoverlevelsen. De vesenligste bivirkningene ved CD var hånd- og fotsyndrom, kvalme og mykositt, mens ved CP alopeci, allergiske symptomer og nevropati.

Andre alternativ til CD og CP er Carboplatin® pluss docetaxel, Carboplatin® pluss Gemcitabin® og Caelyx® pluss trabectedin.

Hvis kombinasjonsbehandling ikke tolerereres gis Carboplatin® singel.

Pasienter med ikke-epitelial eggstokkreft som primært ikke har fått cytostatika behandles med BEP. Ved resistens mot BEP kan pasienten tilbys behandling med POMB-ACE. Høydosebehandling kan være aktuelt i enkelte tilfeller.

Residiv ved kreft i eggleder behandles på samme måte som residiv ved epitelial eggstokkreft.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2018