Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Karboplatin/paklitaksel kur ved gynekologisk kreft

Oppfølging

Bivirkninger

  • Arthralgier/myalgier ses ofte i lettere grad. Kan behandles med NSAIDs/analgetica.
  • Kardiotoksisitet: Alvorlige ledningsforstyrrelser i hjertet er rapportert sjeldent ved behandling med paklitaksel i monoterapi. Hvis pasienten utvikler betydelige ledningsforstyrrelser under paklitakseladministrasjon, bør egnet behandling innledes. Kontinuerlig hjerteovervåkning bør gjennomføres under påfølgende paklitakselbehandling. Hypotensjon, hypertensjon og bradykardi har vært observert under behandling med paklitaksel; pasientene er vanligvis asymptomatiske og trenger som regel ikke behandling for dette. Det anbefales hyppig overvåking av vitale funksjoner, spesielt under den første timen med paklitakselinfusjon. Alvorlige kardiovaskulære hendelser har vært observert oftere hos pasienter med ikke-småcellet lungekreft enn hos pasienter med brystkreft eller ovarialkreft.
  • Allergi: Hos pasienter med lettere allergiske reaksjoner mot paclitaksel kan man skifte til hypersensitivitetsregime. Ved uttalte allergiske reaksjoner skiftes det til behandling med docetaksel eller annen relevant cytostatikum. Ved lettere allergisk reaksjon på karboplatin kan man forsøke cisplatin hypersensitivitetsregime. Ved anafylaksi opphører videre behandling med platinoler. Risikoen for allergisk reaksjon mot karboplatin øker med antall kurer. Ved residiv behandling i Calypso studien var hyppigheten 15%.
  • Myelotoksisitet: Paklitaksel er benmargstoksisk. Pasienten må ha muntlig og skriftlig informasjon om risikoen for nøytropen feber i intervallet mellom kurene, samt få informasjon om forholdsregler ved feber under behandling. Levertoksisitet: Paklitaksel elimineres via leveren, derfor øker toksisiteten ved nedsatt leverfunksjon.
  • Ved påvirket leverfunksjon med s-bilirubin eller transaminaser > 2 x øvre normalgrense bør skifte til annen behandling overveies.
  • Alopeci: Paklitaksel gir totalt hårtap.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020