Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Karboplatin/paklitaksel kur ved gynekologisk kreft

Forberedelser

EKG tas før 1. kur. Ved normal EKG er det ikke nødvendig med videre kontroll.

Blodprøver før hver kur:

 • Hemoglobin
 • Nøytrofile
 • Trombocytter
 • S-kreatinin
 • S-magnesium
 • S-bilirubin

Kuren settes bare hvis:

 • Nøytrofile ≥ 1,5 x 109/L
 • Trombocytter ≥ 100.000 x109/L

Ved lavere verdier utsettes kuren inntil minsteverdier er oppnådd.

Dosereduksjon

Dosetrinn -2 -1 0
Paklitaksel

150 mg/m2

150 mg/m2

175 mg/m2

Karboplatin (AUC)
4 5 5

Dosereduksjoner basert på hematologisk toksisitet:

 • Febril nøytropeni (temperatur ≥ 38,3 °C målt rektalt eller vedvarende temperatur på 38,0°C i mer enn en time og nøytrofile < 1,0 x 109/L)
 • Dosen reduseres i alle følgende sykluser.
 • Alternativt gis G-CSF profylakse.

Før neste kur

Før neste kur settes må antall nøytrofile være minst 1,5 x 109/L og antall trombocytter 100 x 109/L. Ved lavere verdier utsettes kuren og blodprøver kontrolleres regelmessig (minst 1 gang per uke). Ved gjentatte syklusforlengelser (mer enn 1 gang) på grunn av:

 • Nøytropeni, reduseres dosen med 1 trinn i følgende sykluser. Alternativ kan det gis G-CSF profylakse.
 • Trombocytopeni uten neutropeni, reduseres karboplatindosen til AUC=4 i følgende sykluser.

Dosereduksjon ved nefrotoksisitet

 • Økning av s-kreatinin med ≥ 25 %.
 • Kalkuler GFR på nytt, juster dosen av karboplatin og kontroller for eventuelt avløpshinder.

Dosereduksjon ved neuropati

Ved plagsom neuropati (grad 2):

 • Ved 1. linjes behandling skiftes paklitaxel ut med docetaksel.
 •  Ved residiv behandling skiftes paklitaxel ut med Caelyx® eller gemcitabine.

Dosereduksjon ved gastrointestinal

 • Mucositis med ulcerasjoner (grad 3): Reduser med 1 dosetrinn.  

Dosereduksjon ved ototoksisitet

 • Klinisk hørseltap: Stopp karboplatinbehandling.  

Dosereduksjon ved annen toksisitet

 • Ved annen NCI CTC grad 3-toksisitet bortsett fra kvalme/oppkast: Behandlende lege vil enten redusere dosen av en eller flere cytostatika eller seponere behandlingen.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020