Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Karboplatin/gemcitabin kur ved gynekologisk kreft

Forberedelser

Blodprøver før hver kur:

 • Hemoglobin
 • Nøytrofile
 • Trombocytter
 • S-kreatinin

Kuren settes bare hvis:

 • Nøytrofile ≥ 1,5 x 109/L
 • Trombocytter ≥ 100.000 x 109/L

Ved lavere verdier utsettes kuren inntil minsteverdier er oppnådd.

Gemcitabin dag 8 gis bare hvis nøytrofile er 1,0 x 10 9 /L og trombocytter  ≥ 100.000 x 109/L. Ved lave tall på dag 8 unnlates gemcitabin i aktuelle syklus. Det prøves på nytt i den følgende syklus med redusert dose gemcitabine. Er tallene da også for lave gis gemcitabin ikke på dag 8 i følgende sykluser.

Dosereduksjon

Dosetrinn -2 -1 0
Gemcitabin 600 mg/m2 600 mg/m2 800 mg/m2
Karboplatin (AUC)
4 5 5

Dosemodifikasjon basert på hematologisk toksisitet:

 • Febril nøytropeni (temperatur 38,3°C rektalt eller vedvarende temperatur på 38,0°C i mer enn en time og nøytrofile < 1,0 x 109/L)
 • Dosen reduseres i alle følgende sykluser. Alternativt kan det gis G-CSF støtte.

Før neste kur

Før neste kur settes må antall nøytrofile være minst 1,5 x 109/L og antall trombocytter 100 x 109/L. Ved lavere verdier utsettes kuren og blodprøver kontrolleres regelmessig (minst 1 gang pr uke).

 • Ved gjentatte syklusforlengelser (mer enn 1 uke mer enn 1 gang) på grunn av nøytropeni, reduseres dosen med 1 trinn i følgende sykluser eller det gis G-CSF støtte.
 • Ved gjentatte syklusforlengelser (mer enn 1 uke mer enn 1 gang) på grunn av trombocytopeni uten nøytropeni, reduseres karboplatindosen til AUC=4 i følgende sykluser.
 • Ved alvorlig trombocytopeni (verdier under 25) bør man nøye overveie å skifte til cisplatin i stedet for karboplatin.

Bruk av hematopoietiske vekstfaktorer kan brukes etter behandlende leges skjønn.

Dosereduksjon ved nefrotoksisitet

 • Økning av s-kreatinin med ≥ 25 %.
 • Kalkuler GFR på nytt og juster dosen av karboplatin.
 • Ved fortsatt økning av s-kreatinin reduseres karboplatindosen til AUC=4.  

Dosereduksjon ved gastrointestinal toksisitet

 • Mucositis med ulcerasjoner (grad 3): Reduser med 1 dosetrinn.

Dosereduksjon ved ototoksisitet

 • Klinisk hørseltap: Stopp karboplatinbehandling.

Dosereduksjon ved annen toksisitet

 • Ved annen NCI CTC grad 3-toksisitet bortsett fra kvalme/oppkast: Behandlende lege vil enten redusere dosen av en eller flere cytostatika eller seponere behandlingen.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020