Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Fjerning av bekken- og abdominale tumorer

Gjennomføring

 • Det anvendes lengdesnitt i midtlinjen. Dette kan etter behov forlenges opp i epigastriet.
 • Ved tilstedeværelse av ascites, suges dette opp og en prøve sendes til cytologisk undersøkelse.

Kartlegg utbredningen av tumorvev

 • Inspiser bekkenorganer og peritonealflater i hele bukhulen inklusive diafragmakupler.
 • Inspiser tarmen i hele sin lengde fra det Treitske ligament til rektum.
 • Gjennompalper samtlige organer for tumorer.
 • Gjennompalper lymfeknutestasjoner på bekkenveggen og para-aortalt.
 • Dersom det ikke er makroskopisk tumor i øvre del av buk, skal det tas biopsier fra peritoneum og gjøres omentektomi for å diagnostisere eventuell mikroskopisk spredning.
 • Beskriv størrelse, lokalisasjon og antall gjenværende tumorforandringer etter operasjonen.

Legg en plan for inngrepet

 • Tilstreb å fjerne alt tumorvev.
 • Om dette ikke er mulig:  Tilstreb å redusere mengden av tumorvev så størrelsen av gjenværende elementer blir minst mulig, og uansett under 1 cm.
 • Dersom det ikke er mulig å fjerne tilstrekkelig tumorvev, vil det ikke ha hensikt å fjerne organer. Det operative inngrep kan da ikke forventes å bedre pasientens prognose.

Bekkenet:

 • Tumorvev i bekkenet kan alltid fjernes.
 • Ved spredning av tumorvev til peritoneum må peritoneum fjernes samtidig med tumor. Det anvendes da en ekstraperitoneal teknikk.
 • Hvis rekto-sigmoideum er affisert kan det være nødvendig å foreta rekto-sigmoid reseksjon (lav fremre). 
 • Blæren vil sjelden være affisert, så urinveiene kan spares.

Øvre abdomen:

 • Den viktigste begrensning for fjerning av alt tumorvev, er tilstedeværelse av utbredt karcinomatose på tynntarmen, samt tumor i porta hepatis eller metastaser i lever.
 • Tumorinfiltrert oment kan oftest fjernes uten å skade colon.
 • Om nødvendig kan det gjøres reseksjon av colon for å fjerne tumorvevet.
 • Tumoraffisert peritoneum kan ekstirperes.
 • En tumoraffisert milt kan ekstirperes.
 • Partiell eller total diafragmareseksjon hvis diafragma er tumorinfisert.

Retroperitoneum:

 • Forstørrede lymfeknuter fjernes hvis dette er mulig og hensiktsmessig.
 • I tilfelle all makroskopisk synlig tumor er fjernet, kontrolleres alle lymfeknutestasjoner i bekkenet og para-aortalt nøye, og det tas representative biopsier.

Fjerning av tumor i bekkenet

 • Blæren frigjøres fra framsiden av livmor.
 • Peritoneum insideres på bekkenveggene.
 • Åpne ned i det retroperitoneale rom på bekkenveggene.
 • Identifiser ureter og frilegg disse fram til innmunningen i blæren.

Ved lav fremre reseksjon av rekto-sigmoideum: (For å få fjernet alt tumorvev i bekkenet der tumor er fiksert til colon / sigmoideum / rektum.)

 • Del colon sigmoideum med spesialinstrument (for eksempel GIA®) proksimalt for tumorvevet.
 • Del ovariekarene.
 • Spalt peritoneum tvers over bekkeninngangen.
 • Del og liger/omstikk karene til tarmen.
 • Gå deretter ned ekstraperitonealt og frigjør ureter fra peritoneum. De autonome nerver som følger ureter bør bevares.
 • Gå samtidig ned bak sigmoideum og rektum.
 • Del uterina-karene, dette må gjøres i høyde med ureter eller på bekkenveggen.  
 • Kuper og omstikk parametriene.
 • Åpne vagina forfra og del vaginalrøret.
 • Disseker retrogradt opp mellom rektum og livmor inntil man kommer til tumorvev.
 • Del og omstikk de sakrouterine ligamenter.
 • Frilegg rektum på stedet den skal deles.
 • Sett av rektum med spesialinstrument (for eksempel TA®) og del rektum.
 • Fjern operasjonspreparatet bestående av livmor, adnexa, en del av rekto-sigmoideum og tumorvev.
 • Anastomoser den gjenværende delen av colon sigmoideum/descendens med rektumstumpen ved hjelp av spesialinstrument for anastomose (for eksempel CEEA®).
 • For å få dette til må venstre colonflexur frigjøres og colon descendens mobiliseres. Denne delen av operasjonen venter vanligvis til operasjonens avslutning.

Omentektomi 

 • Se egen prosedyre for omentektomi.
 • Dersom det er gjort en lav fremre reseksjon, avsluttes omentektomien med å løsne venstre colonfleksur. Dette for å mobiliseres colon så den kan nå ned til rektumstumpen i bekkenet til anastomosering.
 • I noen tilfeller må man resesere colon transversum for å fjerne tumor.

Ileocoecal reseksjon

 • Det kan være aktuelt å gjøre reseksjon av deler av tynntarmen ved tumoraffeksjon. I tilfelle av tumor på ileocoecal-overgangen kan det være aktuelt å gjøre en ileocoecal reseksjon.
 • Spalt krøset.
 • Kuper og liger/omstikk karene.
 • Del tarmen med spesialinstrument (for eksempel GIA®).
 • Anastomoser deretter endene med spesialinstrument (for eksempel GIA®).
 • Suturer åpningene etter spesialinstrumentet i tarmen i 2 lag.
 • Suturer åpningen i tarmkrøset.

Avslutningsvis legges vakuumdren til fossa Douglasi og deretter lukkes bukveggen.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020