Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Histologi ved eggstokk- og egglederkreft

Eggstokkreft

Invasiv epitelial eggstokkreft

Maligne epiteliale tumorer (karsinomer) utgått fra epitelet på eggstokkens overflate utgjør 90 %, mens resten utgjøres av tumorer utgått fra germinalceller (kimceller), kjønnsstrenger (sex cord-tumorer) og stromaceller (tekomer/fibromer).

Preparat av eggstokk med serøst epitelial eggstokkreft. Lysmikroskopibilde av tumoren på bildet til venstre.

Eggstokkarsinomer omfatter flere subtyper avhengig av epiteltype, og malignitetsgraderes (grad 1–3). De invasive eggstokkarsinomene må skilles fra de ikke-invasive (borderline) fordi behandling og prognose er forskjellig. De serøse og mucinøse utgjør de vanligste epiteltypene.

Oversikt over subtyper av eggstokkasinomer og deres frekvens:

 • Serøse 55 %
 • Endomtrioide 17 %
 • Mucinøse 13 %
 • Klarcellet 8 %
 • Blandet type 5 %
 • Udifferensiert type 2 %

Borderline eggstokkreft

Borderline tumorerer er epiteliale tumorer av lavt malignitetspotensiale og kalles derfor også Low Malignancy Grade (LMG-tumorer). De forekommer især hos yngre kvinner. De er cystiske tumorer, oftest unilokulære. Cysten kan ha glatt innside eller det kan være ekskresenser. De kan derfor være vanskelige å skille fra helt benigne cyster.

Borderline tumorer skiller seg fra godarted epitelial tumor ved proliferasjon av atypiske epitelceller i flere lag uten infiltrerende vekst i underliggende stroma. Borderline ovarialtumorer skiller seg histologisk fra invasive epiteliale tumorer ved at tumorcellene er lokalisert til innsiden av cyster på eggstokkene. Tumorcellene har ikke trengt inn i eller gjennom eggstokkens kapsel. Disse tumorene er derfor vanligvis begrenset til stadium I, men spredning kan forekomme.

Cystisk eggstokk tumor med papillære dannelser på innsiden. Lysmikroskopibilde av den serøse borderline tumoren på bildet til venstre.

Serøse og mucinøse er de vanligste typene boderlinetumorer, de øvrige er svært uvanlige.

 • Serøse
 • Mucinøse
 • Endometrioide
 • Klarcellet
 • Overgangsepiteltype

Ikke-epitelial eggstokkreft

Kimcelletumorer (Germinalcelletumorer)

Kimceller kan utvikles til enten fosterliknende eller placentaliknende strukturer, vokse udifferensiert (dysgerminom) eller etterlikne extraembryonale strukturer (plommesekktumor). Tumorer som utgår fra kimceller utgjør bare 3 % av alle eggstokkmorer og er en heterogen gruppe med mange forskjellige tumortyper. De aller fleste er godartede teratomer. De ondartede er svært sjeldne (bare 1–2 pasienter i året i Norge). Diagnostikken er svært viktig da kjemoterapi/stråleterapi helbreder flesteparten av pasientene med denne tumortypen.

 

Ovarium med småcystisk plommesekktumor.

Lysmikroskopibilde av tumoren på bildet til venstre.

 • Dysgerminom – utgjør den hyppigste formen for germinalcelletumor. Cirka 5 % av disse opptrer hos fenotypiske kvinner med abnorme gonader, for eksempel 46XY (bilaterale strekgonader), 46XX/46XY (unilateral streggonade, contralateral testis) eller 46XY (testiculær feminization). Det anbefales derfor å foreta karyotype-bestemmelse på alle premenarchale pasienter med bekkentumor.
 • Endodermal sinus tumor/plommesekktumor . Disse tumorene produserer som oftest alfa-føto protein (AFP).
 • Embryonalt karsinom
 • Polyembryom
 • Choriokarsinom
 • Choriokarsinomer oppstår vanligvis fra trofoblastvev. Det kan også oppstå choriokarsinomer fra germinalcelletumorer, enten i ren form eller som komponenter i en blandet tumor.
 • Teratom
  • Modent
  • Umodne teratomer  inneholder vev som likner på vev utviklet fra embryo. De graderes etter differensieringsgrad og mengde av umodent vev. Malign transformasjon av et modent teratom er sjelden. Den hyppigste form er utvikling av et plateepitelcarcinom i et modent teratom.
 • Sekundær malignt transformasjon
 • Blandede former
 • Mixed tumor er svulster hvor det i noen tilfeller forekommer det en blanding av forskjellige komponenter i samme tumor.

Kjønnsstreng-stromatumorer (Sexcord-stromal tumours)

Kjønnsstreng-stromatumorer er en blandet gruppe av tumorer som ofte er hormonproduserende. Det kirurgiske inngrepet kan vanligvis begrenses til fjerning av den ene ovariet, og kvinnen kan bevare sin fertilitet. Omenektomi og lymfeknute-staging må vurderes.

Tumorer utgått fra kjønnsstrenger eller stromaceller utgjør bare 8 % av eggstokktumorene. Den helt dominerende typen er tekomer/fibromer (benigne) etterfulgt av granulosa-celletumorer (potensielt maligne). De øvrige tumortypene er svært uvanlige:

 • Granulosa-stroma celletumorer
 • Granulosa-celletumor (adult og juvenil)
 • Tekom-/fibromagruppe (tekom , fibrom, varianter av stromatumorer)
 • Sertoli-stromacelletumorer
 • Sertoli-Leydigcelletumorer (androblastom/arrhenoblastom)
 • Sertoli-stromacelletumorer av blandet eller uklassifiserbar type
 • Leydig-celletumorer
 • Gynandroblastomer
 • Uklassifiserbare tumorer

Granulose-stromacelle-tumorer inkluderer granulosacelletumorer og thecomer. Fibrosarkomer kan oppstå fra ovariestromaet. De produserer østrogen og kan gi anledning til endometriehyperplasi og endometriecancer. Granulosaceller produserer inhibin og det har blitt foreslått å anvende dette som en tumormarkør ved disse tumorene (4). Validiteten av dette er ikke testet i større prospektive studier.

Sertoli-Leydig-celletumorer (også kalt androblastomer/arrhenoblastomer) omatter Sertolicelle-, Sertoli-Leydigcelle- og Leydigcelletumorer. Dette er svært sjeldne tumorer som oftest er androgenproduserende. Gynandroblastom er ekstremt sjeldne tumorer som utviser en blanding av ovarial og testikulær differensiering, oftest med en blanding av granulosacelleelementer og Sertoli-Leydigcelleelementer.

Primært peritonealt karsinom

Et peritonealt karsinom kan ikke skilles mikroskopisk fra et epitelialt serøst karsinom i eggstokken.

Følgende kriterier må oppfylles før denne diagnosen settes:

 • Begge eggstokker skal ha normal størrelse eller være forstørret av godartet prosess.
 • Det må ses mer tumor utenfor eggstokkene enn på eggstokkenes overflate.
 • Det må ikke kunne påvises eggstokktumor. Det må kun være tumorceller på overflaten uten stromal invasjon, eller maksimalt kortikal tumorvekst på 5 x 5 mm.

Diagnosen kan kun stilles når pasienten opereres primært uten forutgående kjemoterapi, ettersom ovenstående kriterier ikke kan vurderes for pasienter som har fått kjemoterapi.

Egglederkreft

Lysmikroskopibilde av serøst papillært karsinom i egglederen.

Karsinomer i egglederen likner på de som ses i eggstokkene. For å klassifisere et karsinom i egglederen som en primærtumor må den være lokalisert til egglederen. Det skal ikke være tumorvev i eggstokken (eller bare svært lite) og livmor må være uten tumor. Hvis det er tumor i livmor, må det være av en annen type eller det må klart dreie seg om en metastase.

Mikroskopisk er den serøse typen helt dominerende. De mindre vanlige tumortypene er de endometrioide, mucinøse, klarcellete, av overgangsepiteltype og de udifferensierte. De blandete epiteliale og mesenkymale, for eksempel karsinosarkom, ses også en sjelden gang primært i egglederen.

DNA ploidianalyse

Ved DNA ploidianalyse får man opplysning om cellekjernenes DNA innhold satt i relasjon til innholdet i en normal cellekjerne. Dette uttrykkes som et Index. DNA index =1 (diploid) er altså det normale. DNA=2 (tetraploid) kan også ses i normalt vev. DNA index som avviker fra 1 eller 2 kalles aneuploid og er unormalt.

DNA ploiditetsanalyse kan utføres med Image eller med flow cytometri. Ved Oslo Universitetssykehus Radiumhospitalet anvendes Image cytometri til klinisk diagnostikk.

Ved Image cytometri bruker man formalinfiksert paraffin instøpt tumormateriale. Fra tykke paraffinsnitt prepareres en cellekjernesuspensjon som sentrifugeres på et objektglass.Cellekjernene farges med Feulgenfarge, som binder seg proposjonalt til DNA. I et bildeanalysesystem måles så DNA innholdet i enkelte tumorcellekjerner og relateres til kontrollcellekjerner. Ved noen tumortyper, som foreksempel tidlige stadier av eggstokkreft, er resultatene av denne analysen viktige for vurdering av prognose og valg av behandling.

Eksempler på DNA-fordeling

 • Diploid
 • Tetraploid
 • Aneuploid

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2017