Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stråleterapi ved føflekkreft

Primær føflekkreft

Stråleterapi har liten plass i behandlingen av primær føflekkreft. I noen tilfeller av lokalavansert føflekkreft, store lentigo maligna melanom i ansiktet og melanom i øyet vil stråleterapi være aktuelt.

Stråleterapi av øyemelanom med episkleral brakyterapi gir behandlingsresultat som ved enukleasjon og i tillegg spart om enn noe nedsatt syn. Ved store melanom og/eller affeksjon av synsnerven gjøres enukleasjon. Det er to sentre i Norge som er ansvarlige for behandling av maligne intraokulære svulster, Oslo Universitetssykehus, Ullevål og Haukeland Universitetssykehus.

Både føflekkreft i hud og føflekkreft i slimhinne har variabel strålefølsomhet, men de er ikke resistente. Dersom primærtumor i slimhinne ikke er for omfattende og det ikke foreligger fjernmetastaser skal kirurgisk behandling vurderes. Ved utbredt føflekkreft, hvor et eventuelt kirurgisk inngrep vil bli svært omfattende, kan stråleterapi vurderes primært dersom ikke systembehandling er indisert. Stråleterapi bør også vurderes gitt postoperativt.

Postoperativ strålebehandling bør vurderes der det foreligger usikker radikalitet og der reoperasjon ikke er aktuelt, for eksempel etter ekstirpert lokalt residiv og etter lymfeknutetoalett der det ikke foreligger tumorfrie reseksjonsflater og eventuelt ved ekstranodulær tumorvekst. Studier tyder på at pasienter med melanom i hode-hals-regionen og lymfeknutemetastaser på halsen, særlig med perinodal tumorvekst, kan ha nytte av postoperativ strålebehandling. Fraksjonsstørrelsen er gjerne > 2 Gy. Utallige regimer er nevnt i litteraturen, ved Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet, brukes gjerne 2,5 Gy x 20 = 50 Gy postoperativt ved slimhinnemelanom.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020