Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stråleterapi ved føflekkreft

Primær føflekkreft

Stråleterapi har liten plass i behandlingen av primær føflekkreft. I noen tilfeller av lokalavansert føflekkreft, store lentigo maligna melanom i ansiktet og melanom i øyet vil stråleterapi være aktuelt. Stråleterapi av øyemelanom gir behandlingsresultat som ved enukleasjon og i tillegg spart om enn nedsatt syn. Ved store melanom og/eller affeksjon av synsnerven gjøres enukleasjon.

Som for føflekkreft i hud er strålefølsomheten for føflekkreft i slimhinne variabel, men de er ikke resistente. Hvis primærtumor ikke er for omfattende og det ikke foreligger fjernmetastaser skal kirurgisk behandling vurderes. Ved utbredt føflekkreft, hvor et eventuelt kirurgisk inngrep vil bli svært omfattende, kan stråleterapi vurderes primært. Stråleterapi bør også vurderes gitt postoperativt.

Fraksjonsstørrelsen er gjerne > 2 Gy. Utallige regimer er nevnt i litteraturen, ved Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet brukes gjerne 2,5 Gy x 20 = 50 Gy postoperativt ved slimhinnemelanom.

Lokoregionale residiv og fjernmetastaser

Stråleterapi kan gi palliasjon og lokal kontroll av inoperable metastaser som ellers ville gitt betydelige lokale problemer.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2018