Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Strålebehandling ved lokoregionale residiv og fjernmetastaser av føflekkreft

Generelt

Stråleterapi kan gi god palliasjon hos opptil 50 % av pasienter med metastaser.

Indikasjoner

Strålebehandling bør vurderes gitt:

  • Postoperativt, for eksempel etter ekstirpert lokalt residiv og etter skjelett- og hjernemetastasekirurgi der det foreligger usikker radikalitet, og hvor reoperasjon ikke er aktuelt.
  • Ved gjentatt lokoregionalt residiv på tross av adekvat kirurgi eller ved gjentatte lokale residiv.
  • I noen tilfelle postoperativt etter lymfeknutedisseksjon. Studier tyder på at pasienter som er operert for lymfeknutemetastaser i halsregionen kan ha nytte av postoperativ strålebehandling, spesielt ved perinodal tumorvekst (39). Dersom det ikke foreligger frie reseksjonsflater etter lymfeknutedisseksjon i axiller og lysker bør postoperativ strålebehandling vurderes også gitt her.
  • Ved smertefulle, blødende eller kosmetisk sjenerende kutane og subkutane metastaser der kirurgisk fjernelse, eller elektrokjemoterapi er uaktuelt, bør strålebehandling gis før metastasevolumet er for stort og før tumor ulcererer. Kutane og subkutane metastaser kan behandles  med elektronfelt uten vesentlig besvær for pasienten. Slike lesjoner responderer ofte godt på denne type behandling.
  • Ved skjelettmetastaser som forårsaker smerter eller frakturfare. Kirurgisk behandling bør vurderes i tillegg ved frakturfare. 
  • Ved metastaser som komprimerer eller truer viktige strukturer som medulla spinalis, nerverøtter og sentrale luftveier, eventuelt kombinert med kirurgi.
  • Ved hjernemetastaser. Dersom det foreligger hjernemetastaser og andre metastaser er under kontroll, bør strålebehandling mot totalt hjernefelt vurderes, eventuelt supplert med ekstra behandling mot selve tumorområdet. Stereotaktisk strålebehandling bør vurderes dersom pasienten har 1–4 metastaser. Det sees forbigående lokal kontroll hos 80-90 % av pasientene etter slik behandlingen (2). 
  • Stereotaktisk strålebehandling gis i noen tilfelle mot metastaser i begrensede områder i andre organer som lunge, lever, milt, og binyrer og ofte med godt resultat. Stereotaktisk strålebehandling kan også gis ved 1-3 metastaser i columna dersom disse ikke er lokalisert helt inntil spinalkanalen (30). Slik behandling  øker sannsynligheten for tumorkontroll, rask klinisk respons og en mer langvarig effekt. Rebestråling er mulig på grunn av redusert dosebidrag  blant annet til medulla spinalis.

Mål

Palliasjon.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2018