Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Lymfeknutedisseksjon ved føflekkreft

Gjennomføring

Lymfeknutedisseksjon i lyske

De overfladiske knutene ligger fra 5 cm ovenfor ligamentum inguinale, og i hele det femorale triangel og sprer seg på begge sider av vena saphena magna. Bortsett fra hos ekstemt tynne personer ligger lymfeknutene under scarpas fasice.

  • Det legges en vertikal lazy-S incisjon som starter 10 cm over ligamentum inguinale, krysser dennes midtpunkt og fortsetter til cirka 15 cm nedenfor ligamentum inguinale . Alternativt legges snittet et par centimeter under og parallelt med ligamentum inguinale og svinges medialt ned i trigonum femorale. 
  • Hudlappene utprepareres og preperatet fjernes en bloc. Vena saphena magna inkluderes i preparatet fra spissen av det femorale triangel og til innmunningen i vena femoralis. Ved påviste metastatiske lymfeknuter i bekkent utvides operasjonen til ilio-inguinalt glandeltoalett som inkluderer iliakale og obturale glandler.
  • Sårhulen skylles og det legges inn et dren.
  • Det gjøres en tolaget lukking av operajonssåret.

Lymfeknutedisseksjon i aksille

Snittet legges ofte på tvers eller som en lazy-S eller zig-zag incisjon, og strekker seg fra den laterale kant av musculus pectoralis major til kanten av musculus lattissimus dorsi. Det dannes en øvre og en nedre hudlapp. Det aksillære lymfeknutedisseksjon skal innbefatte nivå 1, 2 og 3 .

For å få god tilgang til aksilletoppen kan det være nødvendig å dele musculus pectoralis minor ved processus coracoideus eller fjerne den. Det er sjelden nødvendig å dele musculus pectoralis major. Vena axillaris kan i nødsfall fjernes da inntakt kretsløp rundt scapula hindrer varig stase av armen. Disseksjonen fortsetter ned til 6. costa og man førsøker å skåne de store nervene som er i området, som nervi thoracordorsalis og thoracicus longus.

Lymfeknutedisseksjon på hals

Lymfeknutedisseksjon på hals ved føflekkreft har endret karakter de senere år. Det gjøres nå oftere selektive og modifisert radikale halsglandeltoaletter. Hvilke nivåer som tas er avhengig av primærtumors lokalisasjon.

Det er en teknisk krevende operasjon med stor fare for komplikasjoner og høy residivfrekvens. Denne type operasjon bør sentraliseres.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020