Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stadier ved føflekkreft

Ved føflekkreft i hud brukes TNM-klassifikasjonen for å dele sykdommen inn i stadier (13). TNM-systemet betegner hvor utbredt sykdommen er på det tidspunktet den påvises. "T" (tumor) betegner utbredelsen av den lokale tumor. "N" (node) uttrykker om det er spredning til lymfeknuter. "M" (metastasis) uttrykker fjernmetastaser.

TNM-klassifikasjonen skiller mellom klinisk klassifisering (TNM) og patologisk klassifisering (pTNM).

Den 8. utgaven av TNM-klassifkasjonen for malignt melanom utarbeidet av AJCC (American Joint Committee on Cancer) trådde i kraft fra og med 01.01.18 (43). Man har, sammenliknet med tidligere utgaver, nå fjernet mitosetall som et kriterium og man har blant annet delt inn N-stadiene i flere subgrupper og tatt med LD-verdier i M-subgrupper og laget egen M-subgruppe for metastaser til CNS.

Klinisk stadium inkluderer mikroskopisk undersøkelse av primær-svulsten samt klinisk og radiologisk vurdering av metastaser. Betegnelsen brukes etter komplett primær eksisjon og klinisk undersøkelse for regional og fjernspredning.

Patologisk stadium inkluderer mikroskopisk undersøkelse av primær-svulsten samt histopatologisk informasjon om regionale lymfeknuter etter partiell (sentinel node biopsi) eller komplett lymfadenectomi. Unntak er patologisk stadium 0 eller 1 A, disse trenger ikke patologisk undersøkelse av lymfeknuter. Føflekkreftens omfang klassifiseres etter fjerning og da etter pTNM.

pTNM-klassifisering

pT-klassifisering av føflekkreft vurderes ut fra følgende kriterier:

 • tumors tykkelse (Breslow), den største vertikale diameter av tumoren i millimeter
 • ulcerasjon av primærtumor eller ikke

pT-stadium

 • pTX – primærtumor kan ikke vurderes
 • pT0 – ingen primærtumor
 • pTis – melanoma in situ

 

 • pT1 – tumorer som er 0.8–1.0 mm eller mindre i tykkelse
  • pT1a - < 0.8 mm uten ulcerasjon 
  • pT1b - 0.8–1.0 mm eller < 0.8 mm med ulcerasjon 

 

 • pT2 – tumorer fra 1,01 mm – 2 mm i tykkelse
  • pT2a – uten ulcerasjon
  • pT2b – med ulcerasjon

 

 

 • pT3 – tumorer fra 2,01 mm –4 mm i tykkelse   
  • pT3a – uten ulcerasjon
  • pT3b – med ulcerasjon

 

 • pT4 – tumor på mer enn 4 mm i tykkelse
  • pT4a – uten ulcerasjon
  • pT4b – med ulcerasjon

N-stadium

 • NX – regionale lymfeknuter kan ikke vurderes
 • N0 – ingen regionale lymfeknutemetastaser

 

 • N1 – metastase i en regional lymfeknute eller satellitt eller in-transit metastaser.
  • N1a – en klinisk okkult metastase 
  • N1b – en klinisk påvisbar metastase 
  • N1c – satellitt eller in-transit metastaser uten lymfeknute metastaser

 

 

 • N2 – metastaser til 2 eller 3 regionale lymfeknuter eller kombinasjonen satellitt-/in-transit metastaser og en lymfeknute metastase
  • N2a – 2 eller 3 kliniske okkulte metastaser 
  • N2b – 2 eller 3 der minst en er klinisk påvisbar
  • N2c – satellitter eller in-transit metastaser med en lymfeknutemetastase

 

 • N3 – metastaser i 4 eller flere regionale lymfeknuter, eller sammenvokste regionale lymfeknutemetastaser, eller kombinasjonen satellitt-/ in-transit metastaser og to eller flere lymfeknutemetastaser
  • N3a – 4 eller flere okkulte metastaser
  • N3b – 4 eller flere lymfeknutemetastaser der minst en er klinisk påvisbar, eller ethvert antall sammenvokste lymfeknutemetastaser med eller uten satellitt-/in-transit metastaser
  • N3c – satellitter eller in-transit metastaser med 2 eller flere klinisk okkulte - eller påvisbare metastaser og/eller sammenvokste lymfeknuter

M-stadium

 • MX – fjernspredning kan ikke vurderes
 • M0 – ingen fjernmetastaser
 • M1 – fjernmetastaser
  • M1a – fjernmetastaser til hud, subkutant vev eller lymfeknuter utenom regionale lymfeknuter. Underkategori basert på LD-nivå: M1a (0) ikke forhøyet, M1a (1) forhøyet
  • M1b – lungemetastaser. Underkategori basert på LD-nivå: M1b (0) ikke forhøyet, M1b (1) forhøyet
  • M1c – andre viscerale, ikke-CNS (central nervous system) metastaser. Underkategori basert på LD-nivå: M1c (0) ikke forhøyet, M1c (1) forhøyet
  • M1d – metastaser til CNS. Underkategori basert på LD-nivå: M1d (0) ikke forhøyet, M1d (1) forhøyet 

 
Stadium I og II  Lokalisert sykdom
Stadium III Regionale lymfeknutemetastaser
Stadium IV Fjernmetastaser

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020